You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLV/407/10 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 23 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia sposobu konsultowania z Rad poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w zwizku z art.5 ust.5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) Rada Miejska Orzesze uchwala 1. Uchwaa okrela sposb konsultowania z Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego zwan dalej "Rad" lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie majcych siedzib na terenie miasta Orzesze lub dziaajcych na rzecz jej mieszkacw, projektw aktw prawa miejscowego dotyczcych ich statutowej dziaalnoci. 2. 1. Konsultacje przeprowadza si z Rad, a do czasu jej powoania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 2. Konsultacje przeprowadzane s w celu poznania opinii podmiotw, o ktrych mowa w ust.1 w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom. 3. Konsultacje maj charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s wice dla organw miasta Orzesze. 4. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nim podmiotw. 3. 1. Burmistrz Miasta Orzesze okrela przedmiot, form i termin przeprowadzenia konsultacji. 2. Informacj o podejmowanych konsultacjach Burmistrz Miasta zamieszcza na stronie internetowej www.orzesze.pl . Informacja taka moe by rwnie opublikowana w prasie o zasigu lokalnym lub w formie obwieszczenia w siedzibie Urzdu i na terenie miasta Orzesze. 3. Konsultacje mog mie form: 1) Bezporednich otwartych spotka na wniosek minimum 3 organizacji pozarzdowych lub podmiotw wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie lub na wniosek Rady. 2) Wyraenia pisemnej opinii w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji, przy czym opinia pisemna musi by podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. 4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z Rad, termin do wyraenia opinii wynosi 14 dni od dnia dorczenia jej projektu aktu prawa miejscowego bdcego przedmiotem konsultacji. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraenia. 5. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie termin wyraenia opinii wynosi 14 dni od zamieszczenia informacji o konsultacjach oraz projektu aktu prawa miejscowego poddanego konsultacjom na stronie internetowej wskazanej w ust.2 niniejszego paragrafu. Nie zoenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptacj przedstawionego aktu prawa miejscowego. 6. Referat d/s Promocji Miasta, Wsppracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziaania Uzalenieniom oraz Zarzdzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji. 7. W terminie 7 dni od dnia zakoczenia konsultacji podaje si do publicznej wiadomoci wynik konsultacji wraz z uzasadnieniem poprzez publikacj na stronie internetowej www.orzesze.pl .

Id: KMCPY-TOQPB-SGXXS-BZLDF-RTKFM. Podpisany

Strona 1

8. Burmistrz Miasta Orzesze przedstawia Radzie Miejskiej informacj z przeprowadzonych konsultacji wraz ze swoim stanowiskiem. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Orzesze. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr in. Jan Mach

Id: KMCPY-TOQPB-SGXXS-BZLDF-RTKFM. Podpisany

Strona 2