You are on page 1of 1

UCHWAA NR LIX/342/2010 RADY GMINY RAJCZA z dnia 17 wrzenia 2010 r.

w sprawie: zmiany regulaminu przyznawania dodatkw do wynagrodze nauczycieli uchwalonego uchwa nr XXXVII/222/09 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 marca 2009r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pn.zm.), art.30 ust.6, art.49 ust.2 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2006r. Nr 97 poz.674 z pn.zm.) oraz przepisami rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22 poz.181 z pn.zm.), po uzgodnieniu ze zwizkami zawodowymi zrzeszajcymi nauczycieli, Rada Gminy Rajcza postanawia 1. W regulaminie przyznawania dodatkw do wynagrodze nauczycieli uchwalonym uchwa nr XXXVII/222/09 Rady Gminy Rajcza a dniu 24 marca 2009r. ze zmian uchwalon przez Rad Gminy Rajcza uchwa nr XLII/240/09 w dniu 18 czerwca 2009r. zmienia si: 1) W 4 Regulaminu ustala si now wysoko dodatku motywacyjnego. W miejsce kwot od 100,-z do 250,-z wpisuje si "od 200,-z do 400,-z". W pozostaym zakresie 4 pozostaje bez zmian. 2) 8 ust.3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:3. Wysoko dodatkw funkcyjnych ustala si: a) dyrektorowi szkoy: - liczcej do 100 uczniw w wysokoci do 45% - liczcej 100 200 uczniw w wysokoci do 50% liczcej powyej 200 uczniw w wysokoci do 60% - przedszkola jednooddziaowego w wysokoci do 25% pozostaych przedszkoli w wysokoci do 35% b) wicedyrektorowi w wysokoci do 40% c) kierownikowi wietlicy w wysokoci do 25% d) inne stanowiska okrelone w statucie szkoy w wysokoci do 25% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 3) 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie 9. Dodatek funkcyjny przysuguje rwnie nauczycielom, ktrym powierzono: a) wychowawstwo klasy lub oddziau liczcego do 15 uczniw lub wychowankw:w przedszkolach, szkoach podstawowych i gimnazjach w wysokoci 120,-z liczcego powyej 15 uczniw lub wychowankw:- w przedszkolach, szkoach podstawowych i gimnazjach w wysokoci 170,-z b) funkcj doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokoci do 500,-z c) funkcj opiekuna stau w wysokoci 70,-z 4) W 17 ust.1 otrzymuje brzmienie:1. Wysoko dodatku mieszkaniowego, w zalenoci od liczby osb w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesicznie: a) przy jednej osobie w rodzinie 20,-z b) przy dwch osobach w rodzinie 30,-z c) przy trzech osobach w rodzinie 40,-z d) przy czterech i wicej osobach w rodzinie 50,-.z 5) W 19 w punkcie "a" zamiast kwoty 1.000,-z wpisuje si 1.500,-z, w punkcie "b" zamiast kwoty 800,-z wpisuje si 1.000,-z. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 3. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczcy Rady Zbigniew Kope

Id: OAPQH-POUHZ-JFLPI-EPXFH-OTRUJ. Podpisany

Strona 1