You are on page 1of 8

UCHWAA NR LXII/515/2010 RADY MIEJSKIEJ W YWCU z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ywca w dzielnicy rdmiecie w obszarze jednostek urbanistycznych : S2.2 - 1US1, S2.2 - 2US1 Dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. Nr 164 poz.1587) w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz Uchway Rady Miejskiej w ywcu Nr V/23/2006r. z dnia 28.12.2006r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ywca w dzielnicy rdmiecie w obszarze jednostek urbanistycznych : S2.2-1US1, S2.22US1. Rada Miejska w ywcu stwierdza zgodno zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ywca z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta ywca uchwalonego Uchwa Rady Miejskiej w ywcu Nr XXII/252/2000 z dnia 29.06.2000r wraz ze zmian przyjt Uchwa Rady Miejskiej w ywcu Nr LV/466/2010 z dnia 25.03.2010 r. i uchwala: ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA YWCA W DZIELNICY RDMIECIE W OBSZARZE JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH : S2.2-1US1, S2.22US1 Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. 1)Przedmiotem uchway jest Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ywca w dzielnicy rdmiecie w obszarze jednostek urbanistycznych : S2.2-1US1, S2.2-2US1 2)Zacznikami do uchway s : 1) zacznik graficzny nr 1 w skali 1:1000 2) zacznik nr 2: Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 3) zacznik nr 3: Wykaz uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ywca wraz ze sposobem ich rozstrzygnicia. 2. Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchway jest mowa o: 1)Przepisach odrbnych naley przez to rozumie obowizujce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 2)Terenie naley przez to rozumie wyznaczone w obszarze kadej z jednostek przestrzennych obszary o okrelonym przeznaczeniu, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi wraz z przypisanymi im identyfikujcymi oznaczeniami; 3)Przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie przeznaczenie dominujce, obejmujce min. 51% powierzchni terenu lub min. 51% wszystkich powierzchni uytkowych obiektw istniejcych i projektowanych pooonych w obszarze terenu wydzielonego liniami rozgraniczajcymi. 4)Przeznaczeniu uzupeniajcym naley przez to rozumie przeznaczenie uzupeniajce, obejmujce maks. 49% powierzchni lub do 49% wszystkich powierzchni uytkowych obiektw istniejcych i projektowanych pooonych w obszarze terenu wydzielonym liniami rozgraniczajcymi. 5)Wskaniku powierzchni zabudowy naley przez to rozumie iloraz sumy wszystkich powierzchni zabudowy (budynkw i budowli) liczonych w zewntrznym obrysie murw do powierzchni dziaki, terenu lub
Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany Strona 1

nieruchomoci objtej granic inwestycji zlokalizowanych i bilansowanych w ramach jednego terenu (przemnoony przez 100%). 6)Wysokoci zabudowy naley przez to rozumie nieprzekraczaln (maksymaln) wysoko budynkw, zdefiniowan za pomoc jednego lub kilku parametrw tj.: iloci kondygnacji (bez wliczania kondygnacji nadziemnej poddaszowej) oraz okrelonych (w metrach od poziomu terenu) maksymalnej wysokoci linii gzymsw wieczcych (G) i (lub) poziomu kalenicy (K), z dopuszczeniem poddaszy uytkowych (np. 2/12K gdzie 2 oznacza ilo kondygnacji a 12K wysoko w metrach do poziomu kalenicy) oraz z zakazem podpiwniczania budynkw. Rozdzia 2. Ustalenia przeznaczenia terenw 3. 1)W zmianie planu wyznaczono tereny o rnym przeznaczeniu, definiujc dla nich nastpujce podstawowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uytkowanie terenw i budynkw, oznaczone na rysunku planu za pomoc podstawowych barwnych oznacze graficznych i literowych wynikajcych ze specyfiki : 1) UU1 tereny zabudowy usugowej; 2) US1 tereny sportu i rekreacji; 3) UE1/US1 tereny zabudowy usugowej - usug edukacji oraz sportu i rekreacji. 2)Niezalenie od przeznaczenia podstawowego i uzupeniajcego, w granicach kadej z dziaek pooonych w wyodrbnionych terenach, moe wystpowa dodatkowo (bez jego jednoznacznego definiowania w planie) : 1) komunikacja koowa, przystosowana do transportu wynikajcego z funkcji terenu; 2) zintegrowane parkingi wewntrzne, bilansujce w peni potrzeby parkingowe dla nowej zabudowy - a)dla terenw usugowych minimum 8miejsc postojowych/100m2 powierzchni uytkowej, - b)dla terenw usug sportu i rekreacji minimum 15 miejsc, - c)dla terenw zabudowy usugowej - usug edukacji oraz sportu i rekreacji minimum 8 miejsc; 3) ziele uzupeniajca, izolacyjna, towarzyszca obiektom budowlanym; 4) urzdzenia i elementy infrastruktury technicznej i komunalnej. Rozdzia 3. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej 4. 1)Dopuszcza si korekty przebiegu istniejcych sieci i rejonw lokalizacji urzdze infrastruktury technicznej oraz ich parametrw technicznych w sposb nie ograniczajcy podstawowego przeznaczenia. 2)Zezwala si, w uzasadnionych przypadkach, w sposb nie ograniczajcy podstawowego przeznaczenia, na zmian lokalizacji sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 3)Realizacja sieci i urzdze nie wyznaczonych na rysunku planu jest dopuszczona dla obszaru objtego niniejsz uchwa. 4)Ustala si nakaz podcze do sieci wodocigowej. 5)Ustala si nakaz wczenia do istniejcej sieci kanalizacyjnej. Rozdzia 4. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 5. 1)Dla ochrony i racjonalnego ksztatowania elementw rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, ustala si: 1) ochron istniejcej zieleni wysokiej i redniej, z dopuszczeniem przesadze i wycinek drzew i krzeww kolidujcych z zagospodarowaniem terenu, pod warunkiem kompensacji zasobw przyrodniczych; 2) nakaz realizacji (rwnolegle z inwestycj podstawow) terenw biologicznie czynnych, indywidualnie w granicach kadego z terenw i dziaek (procent powierzchni ustalony w zapisach szczegowych), do ktrych nale tereny zieleni niskiej (trawniki), zieleni redniej (krzewy), zieleni wysokiej (drzewa),

Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany

Strona 2

3) dla prowadzenia prawidowej gospodarki odpadami obowizuj zasady okrelone w Gminnym Programie Gospodarki Odpadami, 4) w przypadku lokalizacji parkingw ustala si nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej umoliwiajcej odprowadzenie wd opadowych poprzez separatory bota i oleju, 5) nakaz odprowadzenia ciekw do kanalizacji sanitarnej a wody opadowej z terenw utwardzonych do kanalizacji deszczowej z moliwoci stosowania alternatywnych systemw zbierajcych wody 2)Ustala si nakaz ochrony akustycznej terenw oznaczonych symbolami US1 i UE1/US1 jako zwizanych ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey. 3)W obszarze objtym planem nie okrela si granic i sposobu zagospodarowania terenw grniczych. 4)W obszarze objtym planem nie wystpuj tereny naraone na osuwanie si mas ziemnych. 5)W obszarze objtym planem nie wystpuj tereny objte ochron na podstawie przepisw odrbnych z zakresu ochrony przyrody. 6)Dla ochrony klimatu oraz ograniczenia emisji do atmosfery ustala si nakaz stosowania proekologicznych rde ciepa. 7)Teren objty zmian planu znajduje si w obszarze naraonym na niebezpieczestwo wystpienia powodzi dla ktrego ustala si zakaz podpiwniczania budynkw. Rozdzia 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej 6. W ramach terenu objtego planem nie wyznacza si zasad ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. Rozdzia 6. Ustalenia dotyczce zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci 7. Zasady dokonywania podziaw wewntrz terenw: 1)Kady planowany i dopuszczony w ustaleniach planu podzia istniejcych dziaek (wewntrz poszczeglnych terenw), w celu wydzielenia nowych nieruchomoci, winien zagwarantowa im pen dostpno komunikacyjn i infrastrukturaln; w uzasadnionych przypadkach mona odstpi od powyszego ustalenia poprzez ustanowienie odpowiedniej suebnoci drogowej. 2)Dla nowowydzielanych dziaek nie wyznacza si parametrw dziaek. 3)Nie ustala si terenw dla ktrych istnieje obowizek przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci. Rozdzia 7. Przeznaczenia terenw, zasady i parametry ich zagospodarowania i zabudowy 8. 1)Dla terenu oznaczonego rozgraniczajcymi ustala si: 2) przeznaczenie uzupeniajce - a) tereny zabudowy usugowej handel, gastronomia, - b) tereny zabudowy usugowej - edukacji oraz sportu i rekreacji. 2)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenw : 1) wskaniki :
-a) -maksymalna powierzchnia zabudowy -- 30% - -minimalna powierzchnia biologicznie -- 40% b) czynna -c) -maksymalna wysoko zabudowy -geometria dachu d) -- 2 kondygnacje naziemne/wysoko 12K; nie dotyczy obiektw inynierskich typu trybuny, maszty itp. --indywidualne rozwizanie geometrii dachu;

symbolem

S2.2-1.1US1

(pow.

2,4987ha)

wyznaczonego

liniami

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji;

Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany

Strona 3

2) nakazy: - a)zachowanie i rozwijanie rnych form zieleni towarzyszcej; 3) zakazy: - brak 4) dopuszczenia: - a)realizacj budynkw zwizanych z przeznaczeniem podstawowym typu szatnie, magazyny itp - b)organizacja imprez masowych, - c)moliwo lokalizacji budynkw w granicy dziaki - d)wydzielenie w granicach terenu nieruchomoci przeznaczonych pod komunikacj wewntrzn (w razie potrzeby), 9. 1)Dla terenu oznaczonego rozgraniczajcymi ustala si: symbolem S2.2-2UU1 (pow. 2,9345ha) wyznaczonego liniami

1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usugowej i handlowej moliwo lokalizacji obiektw o powierzchni sprzeday powyej 2000m2, 2)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenw : 1) wskaniki :
-a) -b) -c) -d) -maksymalna powierzchnia zabudowy -minimalna powierzchnia biologicznie czynna -Maksymalna wysoko zabudowy -geometria dachu -- 50% -- 10% -- 3 kondygnacje naziemne/wysoko 12G -indywidualne rozwizanie geometrii dachu;

2) nakazy: - a)harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanych budynkw w zabudow istniejc, - b)szeroko drg wewntrznych ustalana indywidualnie, nie mniej ni 5,0 m; 3) zakazy: - zabudowa w granicy dziaki; 4) dopuszczenia: - brak 10. 1)Dla terenu oznaczonego symbolem S2.2-1.2UE1/US1 (pow. 0,1367ha) wyznaczonego liniami rozgraniczajcymi ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe zabudowy usugowej - usug edukacji oraz sportu i rekreacji, 2)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenw : 1) wskaniki :
-a) -b) -c) -d) -maksymalna powierzchnia zabudowy -minimalna powierzchnia biologicznie czynna -Maksymalna wysoko zabudowy -geometria dachu -- 70% -- 10% -3 kondygnacje naziemne/wysoko 12G -indywidualne rozwizanie geometrii dachu;

2) nakazy: - a)harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanych budynkw w zabudow istniejc,


Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany Strona 4

3) zakazy: - a) brak 4) dopuszczenia: - a) zabudowa w granicy dziaki. 11. 1)Tereny drg publicznych. W obszarze objtym planem przestrzennym nie przewiduje si realizacji drg publicznych i wydzielania pasw drogowych oraz linii rozgraniczajcych, a jedynie wykonanie drg wewntrznych o szerokociach ustalanych indywidualnie, lecz nie mniejszych ni 5,0 m Rozdzia 8. Ustalenia dotyczce stawki procentowej 12. 1)Ustala si jednorazowe opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 20%. Rozdzia 9. Ustalenia kocowe 13. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta ywca. 14. 1)Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego oraz na stronie internetowej m. ywca. 2)Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Krzysztof Gre

Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LXII/515/2010 Rady Miejskiej w ywcu z dnia 30 wrzenia 2010 r. zacznik graficzny w skali 1:1000

Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LXII/515/2010 Rady Miejskiej w ywcu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr LXII/515/2010 Rady Miejskiej w ywcu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Wykaz uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ywca wraz ze sposobem ich rozstrzygnicia.

Id: MLYJC-IYNSA-QTIDI-JMHXQ-OHTZD. Podpisany

Strona 1