You are on page 1of 3

UCHWAA NR LXII/1419/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAEJ z dnia 26 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego Miasta Bielska-Biaej w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm) Rada Miejska postanawia 1. Uchwali tryb i szczegowe kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego Miasta Bielsko-Biaa w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z zacznikiem, stanowicym integraln cz niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Bielska-Biaej. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej Ryszard Batycki

Id: YOUSZ-SQFBV-LYHTR-DJEMO-OVULL. Podpisany

Strona 1 z 3

Zacznik do Uchway Nr LXII/1419/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 26 padziernika 2010 r.

TRYB I SZCZEGOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKW O REALIZACJ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA BIELSKO-BIAA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 1. 1. Miasto Bielsko-Biaa, podejmujc decyzj o wspfinansowaniu inicjatywy lokalnej, majcej na celu przedsiwzicia polepszajce warunki ycia mieszkacw bdzie si kierowao w szczeglnoci zasadami: 1) preferowania zada, ktrych realizacja przyczynia si do poprawy stanu rodowiska , 2) preferowania zada, ktrych realizacja likwiduje bariery infrastrukturalne, 3) preferowania zada, w wyniku realizacji ktrych korzyci odniesie jak najwiksza liczba mieszkacw. 2. Wysoko udziau Miasta Bielsko-Biaa i Inicjatora w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakadw bd ustalane kadorazowo w odrbnych umowach pomidzy tymi podmiotami. 3. Wysoko rodkw budetowych zaangaowanych w inicjatyw lokaln przez Miasto BielskoBiaa nie moe przekroczy 15% cakowitego kosztu realizacji tej inicjatywy. 2. 1. Inicjator zainteresowany skada wniosek w Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2. Wniosek powinien zawiera: 1) nazw i adres Inicjatora; 2) przewidywany koszt realizacji inicjatywy lokalnej wraz ze wskazaniem rde finansowania; 3) lokalizacj i przyblione parametry techniczne inicjatywy lokalnej; 4) informacj o spoecznych korzyciach realizacji inicjatywy lokalnej; 5) wskazanie rodzaju udziau Inicjatora; 6) wskazanie wysokoci wnioskowanego poziomu wspfinansowania. 3. Do wniosku naley doczy: 1) owiadczenie woli Inicjatora dotyczce deklaracji udziau w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 2) kopi odpisu z rejestru lub wycigu z ewidencji rejestrowej lub inny dokument potwierdzajcy status prawny Inicjatora, jeeli wniosek zosta zoony za porednictwem organizacji pozarzdowej lub podmiotu, o ktrym mowa w art. 3 ust.3 ustawy i umocowania osb go reprezentujcych. 4. Do wniosku mona doczy w szczeglnoci kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzj o pozwoleniu na budow lub zgoszenie realizacji zadania. 5. Waciwa komrka organizacyjna Urzdu Miejskiego w Bielsku-Biaej lub miejska jednostka organizacyjna w terminie do 30 dni od daty zoenia wniosku: 1) dokonuje oceny wniosku wedug kryteriw okrelonych w 3, 2) przyjmuje wniosek do realizacji bd odrzuca go z podaniem uzasadnienia. 3. Oceny wniosku dokonuje si biorc pod uwag nastpujce kryteria szczegowe: 1) zgodno inicjatywy z potrzebami spoecznoci lokalnej; 2) wysoko udziau finansowego wnioskodawcy w cznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;
Id: YOUSZ-SQFBV-LYHTR-DJEMO-OVULL. Podpisany Strona 2 z 3

3) wkad rzeczowy wnioskodawcy w realizacj inicjatywy lokalnej, w szczeglnoci: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usugi transportowe, materiay niezbdne do realizacji inicjatywy lokalnej; 4) wkad pracy spoecznej w realizacj inicjatywy lokalnej; 5) zaawansowanie przygotowa do realizacji zadania bdcego przedmiotem wniosku; 6) wysoko rodkw z budetu Miasta Bielska-Biaej potrzebnych do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 7) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez miasto po jej zrealizowaniu. 4. Po podjciu decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Prezydent Miasta Bielska-Biaej wsplnie z Inicjatorem opracowuje dokumenty niezbdne do wprowadzenia inicjatywy lokalnej , w tym harmonogram zawierajcy: 1) nazw inicjatywy lokalnej; 2) uszczegowienie; inicjatywy lokalnej; 3) sposb realizacji inicjatywy lokalnej; 4) realizatora inicjatywy lokalnej; 5) przewidywany okres realizacji; 6) koszt inicjatywy lokalnej. 5. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy pomidzy Miastem Bielsko-Biaa a Inicjatorem. 2. Umowa powinna zawiera: 1) szczegowy opis wspfinansowanego zadania publicznego z terminem wykonania inicjatywy lokalnej; 2) wysoko kwoty wspfinansowania przypadajc na Miasto Bielsko-Biaa i okrelenie trybu patnoci; 3) udzia Inicjatora; 4) obowizek realizacji zadania publicznego w danym roku budetowym; 5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 6) termin i sposb rozliczenia zrealizowanego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 7) regulacje prawa wasnoci Miasta Bielsko-Biaa do urzdze i budowli powstaych w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej; 8) zobowizanie Inicjatora do przedoenia dokumentw potwierdzajcych wywizanie si ze zobowiza wzgldem wykonawcy i podwykonawcy. 3. Nadzr nad realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Miasto BielskoBiaa. 6. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej naley poda do publicznej wiadomoci na stronach internetowych Miasta Bielska-Biaej.

Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej Ryszard Batycki

Id: YOUSZ-SQFBV-LYHTR-DJEMO-OVULL. Podpisany

Strona 3 z 3