You are on page 1of 4

UCHWAA NR LXX/988/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 27 padziernika 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Opiekuczemu w Bytomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) w zwizku z art. 17 ust. 2 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z pn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Nadaje si Statut Miejskiemu Orodkowi Opiekuczemu w Bytomiu, stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 3. Z dniem wejcia w ycie niniejszej uchway traci moc uchwaa nr XVII/203/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 wrzenia 2007 roku w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Orodkowi Opiekuczemu w Bytomiu. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Bytomiu Kazimierz Bartkowiak

Id: IOGSB-TSNJR-BRFDH-OSABJ-GFFTS. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LXX/988/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 padziernika 2010 r. Statut Miejskiego Orodka Opiekuczego w Bytomiu I. Postanowienia oglne 1. 1. Miejski Orodek Opiekuczy w Bytomiu, zwany dalej "Orodkiem", jest jednostk organizacyjn miasta Bytomia, dziaajc w formie jednostki budetowej. 2. Nadzr nad dziaalnoci Orodka sprawuje Prezydent Miasta za porednictwem Wydziau Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego w Bytomiu oraz przy pomocy Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 2. Orodek dziaa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pn. zm.); 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z pn. zm.); 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z pn. zm.); 4) uchway nr IX/98/95 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 1995 roku w sprawie: utworzenia Miejskiego Orodka Opiekczego w Bytomiu-Miechowicach ul. Plac Szpitalny 1; 5) niniejszego Statutu. 3. 1. Siedziba Orodka mieci si w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1. 2. Orodek ma charakter lokalny, obszar dziaania obejmuje miasto Bytom. 3. Orodek uywa na tablicach, wywieszkach, piecztkach, formularzach, ogoszeniach oraz w korespondencji nazwy: Miejski Orodek Opiekuczy, 41-908 Bytom, pl. Szpitalny 1. II. Zasady dziaania Orodka i zakres wiadczonych usug 4. 1. Orodek jest miejsk jednostk organizacyjn pomocy spoecznej, stanowic orodek wsparcia, realizujc zadania statutowe w formie domu dla bezdomnych oraz dziennego domu pomocy. 2. Wysoko odpatnoci za pobyt w Orodku reguluj odrbne przepisy. 3. Do Orodka przyjmowane s osoby na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 5. Zadania w zakresie Domu dla Bezdomnych obejmuj: 1) udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego; 2) wyywienie; 3) ubranie; 4) higien osobist; 5) integracj zerodowiskiem;

Id: IOGSB-TSNJR-BRFDH-OSABJ-GFFTS. Podpisany

Strona 2

6) usugi opiekucze, przyznane osobom wymagajcym czciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych; 7) profilaktyk rozwizywania problemw alkoholowych oraz innych patologii spoecznych; 8) objcie indywidualnym programem wychodzenia z bezdomnoci, polegajcym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwizywaniu jej problemw yciowych, w szczeglnoci rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. 6. Zadania w zakresie Dziennego Domu Pomocy obejmuj: 1) pobyt dzienny; 2) wyywienie; 3) korzystanie z urzdze sanitarnych; 4) pomoc w wykonywaniu podstawowych czynnoci yciowych; 5) terapi zajciow; 6) organizowanie ycia kulturalnego i towarzyskiego; 7) integracj ze rodowiskiem; 8) usugi opiekucze, przyznane osobom wymagajcym czciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych. 7. Obowizkiem osb przebywajcych w Orodku jest przestrzeganie zasad wspycia spoecznego, dbanie o higien osobist, wygld zewntrzny, porzdek w swoim najbliszym otoczeniu, mienie Orodka oraz wspdziaanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb. 8. W celu realizacji zada statutowych Orodek wsppracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorzdu terytorialnego oraz organizacjami spoecznymi, kocioami, zwizkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. III. Organizacja Orodka 9. 1. Orodkiem kieruje w ramach zwykego zarzdu dyrektor, ktrego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. 2. Dyrektor dziaa jednoosobowo na podstawie penomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakadu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 4. Dyrektor, zarzdajc Orodkiem, zapewnia wykonywanie zada statutowych, ustala jego organizacj wewntrzn i reprezentuje go na zewntrz. 5. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarzdze, regulaminw, instrukcji, upowanie oraz polece. 10. 1. Struktur organizacyjn Orodka oraz zakres zada dla sekcji i samodzielnych stanowisk pracy ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym. 2. Regulamin Organizacyjny Orodka zatwierdza Prezydent Miasta. 3. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego dyrektor ustala szczegowe zakresy czynnoci pracownikw Orodka. IV. Mienie i gospodarka finansowa 11. 1. Orodek wyposaony jest w mienie komunalne, stanowice wasno miasta Bytomia, suce realizacji zada statutowych.

Id: IOGSB-TSNJR-BRFDH-OSABJ-GFFTS. Podpisany

Strona 3

2. Dyrektor samodzielnie zarzdza przekazanym mu mieniem komunalnym, w granicach udzielonych upowanie. 3. Zarzd i ochrona mienia wykonywane s z zachowaniem naleytej starannoci. 12. 1. Orodek prowadzi gospodark finansow wedug zasad okrelonych dla jednostek budetowych. 2. Za prawidow gospodark finansow Orodka odpowiada dyrektor. V. Postanowienia kocowe 13. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maj odpowiednie przepisy prawne. 2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane s w trybie obowizujcym przy nadawaniu Statutu. 14. Statut wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jego ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: IOGSB-TSNJR-BRFDH-OSABJ-GFFTS. Podpisany

Strona 4