You are on page 1of 20

UCHWAA NR L/1030/2010 RADY MIEJSKIEJ MIKOOWA z dnia 28 wrzenia 2010 r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa (obszar CENTRUM) Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z pniejszymi zmianami), art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tj. Dz.U. Nr 17 z 2010 r. poz. 95) oraz art.14 ust.8, art.15 ust.1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r.) w zwizku z Uchwa Rady Miejskiej X/149/2007 z dnia 26 czerwca 2007r., po stwierdzeniu zgodnoci projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa, uchwalonego uchwa Rady Miejskiej Mikoowa Nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999r. wraz ze zmianami przyjtymi uchwa Rady Miejskiej Mikoowa Nr XXXV/540/2005 z dnia 28 czerwca 2005r., na wniosek Burmistrza Miasta Mikoowa Rada Miejska Mikoowa uchwala: 1. Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikoowa obszar CENTRUM zatwierdzonego uchwa Rady Miejskiej Mikoowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. (ogoszona w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego Nr 16 poz. 427 z dnia 7 lutego 2005r.) dla terenw: 1. w obrbie czci dziaki nr 695/105 o powierzchni ok. 0,60 ha, pooony przy ulicy Fitelberga; 2. w obrbie dziaki nr 502/28 o powierzchni ok. 0,28 ha, pooony przy ulicy Jaskczej; 3. w obrbie dziaki nr 2536/66 o powierzchni ok. 0,25 ha, pooony przy ulicy Bromboszcza; 4. w obrbie dziaki nr 1462/82 o powierzchni ok. 0,41 ha, pooony przy ulicy Myskiej; 5. w obrbie dziaek nr 1394/85, 981/15 o powierzchni ok. 0,95 ha, pooony przy ulicy Przyjaci; 6. w obrbie dziaek nr 1742/1, 1749/1, 1745/1 oraz czci dziaki 1752/1 o powierzchni ok. 1,55 ha, pooony przy ulicy Wodocigowej; 7. w obrbie dziaek nr 2396/81, 2395/81 o powierzchni ok. 0,08 ha, pooony przy ulicy Konstytucji 3-go Maja. zwane dalej planem. 2. 1. Ustaleniami planu s: 1) tekst planu stanowicy niniejsz uchwa; 2) rysunek planu w skali 1 : 1 000, ktry obowizuje w zakresie okrelonym niniejsz uchwa jest integraln czci w formie zacznikw graficznych: a) zacznik Nr 1A rysunek planu w skali 1:1000 obejmujcy obszar czci dziaki nr 695/105 o powierzchni ok. 0,60 ha, pooony przy ulicy Fitelberga, b) zacznik Nr 1B rysunek planu w skali 1:1000 obejmujcy obszar dziaki nr 502/28 o powierzchni ok. 0,28 ha, pooony przy ulicy Jaskczej, c) zacznik Nr 1C rysunek planu w skali 1:1000 obejmujcy obszar dziaki nr 2536/66 o powierzchni ok. 0,25 ha, pooony przy ulicy Bromboszcza, d) zacznik Nr 1D rysunek planu w skali 1:1000 obejmujcy obszar dziaki nr 1462/82 o powierzchni ok. 0,41 ha, pooony przy ulicy Myskiej, e) zacznik Nr 1E - rysunek planu w skali 1:1000 obejmujcy obszar dziaek nr 1394/85, 981/15 o powierzchni ok. 0,95 ha, pooony przy ulicy Przyjaci, f) zacznik Nr 1F - rysunek planu w skali 1:1000 obejmujcy obszar dziaek nr 1742/1, 1749/1, 1745/1 oraz czci dziaki 1752/1 o powierzchni ok. 1,55 ha, pooony przy ulicy Wodocigowej, g) zacznik Nr 1G rysunek planu w skali 1:1000 obejmujcy obszar dziaek nr 2396/81, 2395/81 o powierzchni ok. 0,08 ha, pooony przy ulicy Konstytucji 3-go Maja. 2. Integralnymi czciami niniejszej uchway ponadto s: 1) zacznik Nr 2 rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 2) zacznik Nr 3 rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 1

3. Rysunek planu, o ktrym mowa w ust.1, zawiera nastpujce ustalenia planu: 1) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenw; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy; 3) granice strefy B czciowej ochrony konserwatorskiej; 4) granica Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych 3. Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchway jest mowa o: 1. Uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa; 2. Terenie naley przez to rozumie nieruchomoci gruntowe lub ich czci wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczajcymi; 3. Nakazie, zakazie naley przez to rozumie warunki konieczne realizacji ustale planu 4. Dopuszczeniu naley przez to rozumie sposb przeznaczenia terenu, ktry nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustale planu; 5. Nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini, stanowic granic dla usytuowania elementw elewacji budynkw lub ich czci, bez jej przekraczania; 6. Infrastrukturze technicznej - naley rozumie sieci przesyowe i rozdzielcze, urzdzenia i zwizane z nimi obiekty suce w szczeglnoci do obsugi obszaru objtego planem w zakresie komunikacji, dostpu do usug teleinformatycznych, zaopatrzenia w wod, ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe, odprowadzania ciekw, usuwania odpadw, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a take inne przewody i urzdzenia suce zaspokajaniu potrzeb bytowych uytkownikw nieruchomoci; 7. Strefie technicznej lub strefie ochronnej naley przez to rozumie obszar otaczajcy linie i urzdzenia infrastruktury technicznej wynikajcy z przepisw odrbnych; 8. Wskaniku zabudowy naley przez to rozumie warto stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynkw zlokalizowanych w obrbie nieruchomoci do powierzchni dziaki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustale uchway; 9. Wskaniku intensywnoci zabudowy naley przez to rozumie warto stosunku sumy powierzchni cakowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkw istniejcych i przewidzianych do realizacji na dziace do powierzchni dziaki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustale niniejszej uchway; 10. Wskanik powierzchni biologicznie czynnej naley przez to rozumie wyraony w % stosunek powierzchni zielonej, do ktrej wlicza si grunt rodzimy pokryty rolinnoci, wod powierzchniow i 50% cznej sztucznie urzdzonej powierzchni komunikacji wewntrznej i miejsc postojowych utwardzonych np. aurowymi ksztatkami obronitymi traw; 11. Dziace budowlanej naley przez to rozumie nieruchomo gruntow lub dziak gruntu, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej speniaj wymogi realizacji obiektw budowlanych wynikajce z przepisw odrbnych i ustale niniejszej uchway; 12. Froncie dziaki naley przez to rozumie krawd dziaki budowlanej, ktra przylega do drogi, z ktrej odbywa si gwny wjazd lub wejcie na dziak; 13. Dojedzie naley przez to rozumie dojazd pojazdem samochodowym; 14. Dojedzie wewntrznym naley przez to rozumie nie wydzielon w rysunku planu liniami rozgraniczajcymi istniejc, lub konieczn do wykonania wewntrzn drog lub ulic, ktra jest lub bdzie niezbdna dla zapewnienia dojazdu do dziaek i obiektw. Przebieg tego dojazdu moe by korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziau dziaek; 15. Komunikacji wewntrznej naley przez to rozumie rozwizania zapewniajce obsug ruchu koowego lub pieszego takie jak: droga wewntrzna, parking, dojazd wewntrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a take chodnik i cieka rowerowa; 16. Miejscach postojowych naley przez to rozumie zrealizowane w formie budynkw garaowych, garay wbudowanych, parkingw terenowych lub podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdw samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchway nie stanowi inaczej; 17. Wysoko zabudowy naley przez to rozumie maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku do grnej krawdzi ciany zewntrznej, gzymsu lub attyki, bd wymiar liczony od poziomu terenu do najwyej pooonej krawdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu poaci; 18. Przepisach odrbnych - naley przez to rozumie obowizujce przepisy; 19. Reklamie naley przez to rozumie dowolnego rodzaju ksztatu i wielkoci nonik treci reklamowych i informacyjnych, nie bdcych znakiem w rozumieniu przepisw o znakach i sygnaach, znakiem informujcym o obiektach uytecznoci publicznej ustawionym przez gmin, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektw budowlanych. Reklam s rwnie treci reklamowe i informacyjne naniesione bezporednio na powierzchni ciany zewntrznej budynku;
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 2

20. Reklamie maoformatowej naley przez to rozumie reklam nie bdc reklam wielkoformatow lub reklam rednioformatow; 21. Reklamie rednioformatowej naley przez to rozumie reklam o powierzchni od 5 do 10m2 wcznie, z wyjtkiem supw plakatowych; 22. Reklamie wielkoformatowej (typu billboard) naley przez to rozumie reklam o powierzchni powyej 10m2 lub tak, ktrej jeden z wymiarw przekracza 4m, nie wliczajc w to gabarytowych elementw konstrukcyjnych; 23. Reklamie ruchomej naley przez to rozumie reklam wyposaon w urzdzenia suce do automatycznego wprawiania w ruch nonika treci reklamowych lub informacyjnych. 4. W wyodrbnionych liniami rozgraniczajcymi terenach obszaru objtego Planem, ustala si nastpujce rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole: 1) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej i usugowej; 3) U tereny usug i drobnej wytwrczoci; 4) ZE tereny zieleni; 5) KDZ tereny drg publicznych zbiorczych; 6) KDL tereny drg publicznych lokalnych; 7) KDD tereny drg publicznych dojazdowych. USTALENIA OGLNE DLA CAEGO OBSZARU OBJTEGO PLANEM 5. Zasady ochrony rodowiska 1. W obszarze objtym planem obowizuje zakaz lokalizacji przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko. 2. Przeprowadzenia oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko wymaga realizacja nastpujcych planowanych przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko: 1) planowanego przedsiwzicia mogcego zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko; 2) planowanego przedsiwzicia mogcego potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko, jeeli obowizek przeprowadzenia oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko zosta stwierdzony na podstawie przepisw odrbnych. 3. Dopuszcza si, na warunkach okrelonych przepisami odrbnymi, sytuowanie zabudowy w odlegociach mniejszych ni oznaczone na rysunku planu strefy techniczne dla infrastruktury technicznej za zgod waciciela infrastruktury technicznej. 1) oddziaywanie obiektw i realizowane zagospodarowanie nie moe stanowi zagroenia dla zachowania standardw jakoci rodowiska oraz wykracza poza granice terenu, do ktrego inwestor posiada tytu prawny 2) w lokalizowanych obiektach, powstajce cieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiornikw musz spenia warunki okrelone przepisami odrbnymi 3) postpowanie z odpadami winno odbywa si w sposb bezpieczny dla rodowiska gruntowo-wodnego (tj. zabezpieczajcy przed infiltracj) oraz atmosfery, zgodnie z przepisami odrbnymi. 5. Wymagania w zakresie ochrony przed haasem realizowa zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi, naley zachowa dopuszczalny poziom haasu w rodowisku: 1) dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN - jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U - jak dla terenw zabudowy mieszkaniowo-usugowej. 6. W obszarze objtym planem ustala si ponadto: 1) zakaz spalania odpadw oraz ich termicznego przetwarzania; 2) zakaz skadowania odpadw; 3) zakaz lokalizacji skupu zomu. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury 1. Na terenie objtym planem wystpuj wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej, 1) Strefa B obejmujc fragment dziaki nr 2536/66 (oznaczona na zaczniku graficznym nr 1C). 2) W obrbie strefy B obowizuj nastpujce ustalenia: a) przedmiotem ochrony w strefie B s obiekty zabytkowe, objte gminn ewidencj zabytkw i ich otoczenie b) kada dziaalno inwestycyjna, w tym wszelkie prace remontowe i konserwatorskie, zmiana sposobu uytkowania i zagospodarowania, wymagaj uzyskania opinii Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 3

c) wycinka starodrzewu wymaga opinii Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw 3) Strefa W ochrony archeologicznej obejmujca cay obszar objty planem. 4) Wszystkie wiksze prace ziemne wykonywane na terenie strefy W, tj. prace zwizane z realizacj sieci infrastruktury technicznej, wykopy pod due obiekty mieszkalne i usugowe, powinny mie nadzr archeologiczny. 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej i drogowej 1. Plan definiuje oglne zasady i kierunki obsugi w zakresie infrastruktury technicznej. 2. W granicach planu dopuszcza si wydzielenie nieruchomoci dla inwestycji liniowych lub obiektw inynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostaych jego ustale. 3. W granicach planu dopuszcza si adaptacj, rozbudow i modernizacj istniejcej sieci i urzdze infrastruktury technicznej w dostosowaniu do potrzeb mieszkacw. 4. Dla nowoprojektowanych terenw inwestycyjnych, wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejce i nowe urzdzenia oraz sieci infrastruktury technicznej. 5. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w wod: 1) pokrycie penego zapotrzebowania w wod z miejskiej sieci wodocigowej; 2) obowizek zapewnienia wymaganego zapotrzebowania do celw technologicznych i p/ppo. 6. Ustala si nastpujce zasady odprowadzenia i oczyszczania ciekw: 1) dla terenw pooonych przy ul. Bromboszcza, Myskiej, Konstytucji 3-go Maja obowizek odprowadzania ciekw do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej; 2) dla pozostaych terenw - dopuszcza si odprowadzenie ciekw do szczelnego zbiornika bezodpywowego do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej; 3) docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ciekw komunalnych oraz wd opadowych i roztopowych; 4) odprowadzenie ciekw komunalnych, bdcych ciekami bytowymi, ciekw komunalnych innych ni cieki bytowe po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 5) nie dopuszcza si odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ciekw opadowych, ani wd pochodzcych z odwadniania gruntw; 6) zabrania si wprowadzania ciekw bytowych i ciekw przemysowych do urzdze kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wd opadowych; 7) docelowo pene odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza si odprowadzenie ciekw z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placw manewrowych, postojowych do studni chonnych przy zachowaniu wymaga dla ciekw wprowadzanych do wd lub do ziemi, okrelonych w aktualnie obowizujcych przepisach. 7. Jako zasad w zakresie zaopatrzenia w energi ciepln, przyjmuje si stosowanie systemw grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych rde ciepa opalanych paliwem proekologicznym lub kolektorw sonecznych i pomp ciepa. 8. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektw i sieci gazowej: 1) podstawowym rdem zaopatrzenia w gaz sieciowy bdzie istniejca sie gazocigw: a) gazocig niskiego cinienia DN 200 w ul. Jaskczej, b) gazocig niskiego cinienia DN 100, DN 50 w ul. Bromboszcza, c) gazocig niskiego cinienia DN 150 w ul. Myskiej, d) gazocig niskiego cinienia DN 50 lub DN 110 PE zlokalizowane w pobliu terenu pooonego przy ul. Przyjaci, e) gazocig niskiego cinienia DN 200 w terenie pooonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja; 2) dopuszcza si zaopatrzenie w gaz do celw komunalnych jak i grzewczych w oparciu o zbiorniki przydomowe gazu propanbutan. 9. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w energi elektryczn: 1) podstawowym rdem zaopatrzenia w energi elektryczna obszaru objtego planem bd istniejce i rozbudowywane w miar potrzeb linie elektroenergetyczne; 2) dopuszcza si lokalizacj stacji transformatorowych, wynikajce ze szczegowych rozwiza technicznych, nie kolidujcych z pozostaymi ustaleniami planu; 3) dopuszcza si zagospodarowanie terenu w strefach ochronnych linii napowietrznych nN i SN, po uzgodnieniu szczegowej lokalizacji obiektw z dyspozytorem sieci;
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 4

4) nowo-realizowane linie redniego napicia naley lokalizowa w obrbie linii rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych drg z uzasadnionych powodw technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza si inne trasy tych linii; 5) istniejce linie elektroenergetyczne niskiego napicia kolidujce z zabudow mieszkaniowo-usugow naley przebudowa lub przystosowa, po uzgodnieniu z dyspozytorem sieci. 10. Ustala si nastpujce zasady obsugi uytkownikw systemw telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urzdze i sieci telekomunikacyjnej: 1) obiekty i urzdzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej naley lokalizowa stosownie do warunkw wynikajcych ze szczegowych rozwiza technicznych nie kolidujcych z innymi ustaleniami planu; 2) nakazuje si prowadzenie linii teletechnicznych kablowych, uoonych w ziemi na obszarach przewidzianych pod budow, rozbudow, przebudow, modernizacj i remont. 11. Ustala si nastpujce zasady w zakresie gospodarki odpadami: 1) gromadzenie i zbieranie odpadw w sposb selektywny, zgodnie z przepisami odrbnymi w przedmiotowym zakresie; 2) sposb postpowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami i przepisami odrbnymi w zakresie gospodarki odpadami. 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacyjnych 1. Ukad drogowy ustalony w planie moe by rozbudowany o komunikacj wewntrzna, w tym dojazdy wewntrzne, nie wydzielone liniami rozgraniczajcymi; w tych przypadkach szerokoci pasw terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdw i pieszych powinny by dostosowane do potrzeb i nie mniejsze ni wynika to z warunkw okrelonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach odrbnych, w tym dotyczcych drg poarowych. 2. Obowizuj miejsca postojowe dla samochodw osobowych towarzyszce poszczeglnym rodzajom dziaalnoci usugowej prowadzonej na terenie lub w lokalach wydzielonych, w liczbie nie mniejszej ni ustalona zgodnie z poniszymi wskanikami: 1) dla handlu 5 miejsc postojowych na 100m2 powierzchni sprzeday; 2) dla dziaalnoci zwizanej z usugami gastronomicznymi 15 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych; 3) dla drobnej wytwrczoci 10 miejsc postojowych na 50 zatrudnionych; 4) dla pozostaej dziaalnoci 3 miejsca postojowe dla 100m2 powierzchni uytkowej. 3. Dla zabudowy jednorodzinnej obowizuj: 1) dla budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem minimum 2 miejsca postojowe lub gara na 1 stanowisko + 1 miejsce postojowe; 2) liczb miejsc postojowych i stanowisk w garau naley zwikszy odpowiednio o min. 1 dla budynku mieszkalnego, w ktrym wydziela si drugie mieszkanie; 3) jeeli w budynku mieszkalnym wydziela si lokal uytkowy, dodatkow liczb miejsc postojowych, z zastrzeeniem ust.3, naley ustali stosujc wskaniki wymienione w ust.2. 4. Liczb miejsc postojowych naley przyj jako warto cakowit, zaokrglajc w gr wynik otrzymany z przelicze wskanikw. 5. Miejsca postojowe, o ktrych mowa w niniejszym paragrafie, naley lokalizowa na dziace budowlanej w granicach terenu, na ktrym usytuowany jest obiekt, ktremu te miejsca towarzysz. 9. Reklamy i szyldy 1) Plan definiuje sytuowanie reklam i szyldw. 2) Reklama wielkoformatowa oraz reklama rednioformatowa nie moe by realizowana inaczej ni jako: a) reklama wolnostojca; b) reklama umieszczona na cianie budynku; c) reklama na rusztowaniu zwizanym z prowadzonymi pracami budowlanymi. 3) Reklama maoformatowa nie moe by realizowana inaczej ni jako: a) gablota na cianie zewntrznej budynku; b) modu kasetonowy podwietlany, jednostronny lub dwustronny. 4) Szyld nie moe by realizowany inaczej, ni jako: a) szyld na ogrodzeniu posesji; b) szyld na cianie zewntrznej w parterze budynku. 5) W obszarze planu dopuszcza si sytuowanie reklam tymczasowych, zwizanych z wydarzeniami, lub imprezami publicznymi, na czas ich trwania lub nie duej ni 30 dni.
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 5

10. Scalenia i podzia 1. Minimalna wielko dziaki budowlanej powstaej w wyniku podziau nieruchomoci nie moe by mniejsza ni: 1) dla terenw MN 800 m; 2) dla terenw MN/U 1000 m; 3) dla pozostaych terenw nie ustala si. 2. Dugo frontu dziaki nie moe by mniejsza ni 20,0m. 3. Dziaka budowlana, o ktrej mowa w pkt.1 musi spenia, co najmniej jeden z poniszych warunkw: 1) graniczy z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposb umoliwiajcy dojazd do dziaki z tego terenu, 2) graniczy z nieruchomoci suc zapewnieniu dojazdu wewntrznego o szerokoci nie mniejszej ni 8m, skomunikowan do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejcej drogi publicznej. 4. Dopuszcza si bez okrelenia minimalnej powierzchni wydzielenie dziaki dla obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 5. Waciciele lub uytkownicy wieczyci nieruchomoci pooonych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U i U, w przypadku ich uksztatowania w sposb uniemoliwiajcy ich racjonalne zagospodarowanie mog zoy zgodny wniosek o ich poczenie i ponowny podzia na dziaki gruntu, jeeli przysuguj im jednorodne prawa do tych nieruchomoci. Do wniosku naley doczy, zoone w formie aktu notarialnego zobowizania do dokonania zmiany, wzajemnego przeniesienia praw do czci ich nieruchomoci, ktre wejd w skad nowo wydzielonych dziaek gruntu. Poczenie i ponowny podzia na dziaki gruntu mog dokona w oparciu o przepisy odrbne. 11. Tereny grnicze. Teren opracowania pooony jest w granicach terenu grniczego KWK "Bolesaw miay", obecnie poza wpywami eksploatacji grniczej - dotychczasowe wpywy wygasy ze wzgldu na wyczerpanie zasobw wgla. 12. W obrbie obszaru objtego planem nie wystpuj tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroe osuwaniem si mas ziemnych. 13. Wszystkie tereny w granicach planu mog by wykorzystywane w sposb dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba, e w zapisie dotyczcym danego terenu ustalono inaczej lub wystpuj sprzecznoci wynikajce z przepisw odrbnych. 14. Wysoko stawki procentowej, o ktrej mowa w art. 36 ust.4 1. Wysoko stawki sucej naliczaniu jednorazowej opaty w przypadku sprzeday nieruchomoci objtej planem, ktrej warto wzrosa w zwizku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala si na: 1) dla terenw oznaczonych symbolami MN, MN/U, U 30%; 2) dla pozostaych terenw nie ustala si. USTALENIA DLA POSZCZEGLNYCH TERENW 15. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Tereny oznaczone na rysunku planu MN 01 MN 02 przeznacza si pod lokalizacj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) usugi w budynkach mieszkalnych o uciliwoci nie wykraczajcych poza granic nieruchomoci (typu handel, biura, gabinety); 2) obiekty garaowe i gospodarcze; 3) obiekty maej architektury; 4) urzdzenia terenowe suce rekreacji i wypoczynkowi, w tym baseny; 5) infrastruktura techniczna. 4. Ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy: 1) dla terenu MN 01 8,0m od pnocnej granicy dziaki; 2) dla terenu MN 02 10,0 od krawdzi jezdni drogi KDL 03 (ul. Myska). 5. W pasie terenu pomidzy nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznaczon na rysunku planu a lini rozgraniczajc teren dopuszcza si lokalizacj dojazdw i doj do budynkw, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 6. Dopuszcza si sytuowanie zabudowy w odlegoci nie mniejszej ni 5m od linii wydziele dojazdw wewntrznych nie uwidocznionych na rysunku planu. 7. Dla terenw, o ktrych mowa w ust.1 okrela si warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania, a take szczeglne zasady i warunki podziau nieruchomoci: 1) wskanik intensywnoci zabudowy maksymalnie 50%; 2) wskanik powierzchni zabudowy liczony dla dziaki budowlanej nie moe by wikszy ni 50%;
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 6

3) wskanik powierzchni biologicznie czynnej dla dziaki budowlanej nie moe by mniejszy ni 40%; 4) wysoko budynkw mieszkalnych - maksymalnie 9,0m; 5) wysoko budynkw garaowo-gospodarczych maksymalnie 5,0m; 6) wysoko podpiwniczenia budynkw max. do 1,0m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokoci okrelonej w pkt 4 i 5; 7) dopuszcza si dachy paskie oraz dwu- i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowej do 45; 8) minimalna szeroko dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczajcymi, realizowanego jako droga wewntrzna okrela si na 6,0m. 8. W terenie MN 02 ustala si obowizek uwzgldnienia geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw budowlanych. 9. Na terenach, o ktrych mowa w ust.1 obowizuj nastpujce szczegowe zasady i warunki podziau nieruchomoci: 1) powierzchnia dziaki nie moe by mniejsza ni 800m2 a dugo frontu tej dziaki nie mniejsza ni 20,0m, jeeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny wolnostojcy 2) powierzchnia dziaki nie moe by mniejsza ni 600m2 a dugo frontu tej dziaki nie mniejsza ni 16,0m, jeeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny bliniaczy 3) dziaka budowlana, o ktrej mowa w pkt.1, musi spenia co najmniej jeden z poniszych warunkw: a) graniczy z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposb umoliwiajcy dojazd do dziaki z tego terenu, b) graniczy z nieruchomoci suc zapewnieniu dojazdu wewntrznego o szerokoci nie mniejszej ni 6m, skomunikowan do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejcej drogi publicznej. 4) dopuszcza si bez okrelenia minimalnej powierzchni, wydzielenie dziaki dla obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 10. Dla terenu, o ktrym mowa w ust.1 obowizuj zakazy: 1) termicznej przerbki odpadw; 2) budowy penych ogrodze wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementw betonowych od strony ulic i terenw publicznych; 3) lokalizacji garay blaszanych; 4) lokalizacji przydomowych elektrowni wiatrowych na dachach budynkw oraz w odlegoci mniejszej ni wysoko tego obiektu od zabudowy mieszkaniowej. 11. Obsuga komunikacyjna: 1) dla terenu MN 01 od ul. Bromboszcza; 2) dla terenu MN 02 z drogi KDL 03 (ul. Myska). 16. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usug 1. Tereny oznaczone na rysunku planu MN/U 01 MN/U 03 przeznacza si pod lokalizacj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usugowej (nie zaliczanej do wytwrczej lub magazynowej). 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) obiekty garaowe i gospodarcze; 2) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i biurowego; 3) urzdzenia terenowe suce rekreacji i wypoczynkowi, w tym baseny; 4) drogi dojazdowe wewntrzne, miejsca parkingowe; 5) infrastruktura techniczna. 3. Ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy: 1) dla terenu MN/U 01 8,0m od krawdzi jezdni drogi KDL 02 (ul. Jaskcza); 2) dla terenu MN/U 02 7,0m od krawdzi jezdni drogi KDD 01 (ul. Przyjaci). 4. W pasie terenu pomidzy nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznaczon na rysunku planu a lini rozgraniczajc teren dopuszcza si lokalizacj dojazdw i doj do budynkw, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 5. Dopuszcza si sytuowanie zabudowy w odlegoci nie mniejszej ni 5m od linii wydziele dojazdw wewntrznych nie uwidocznionych na rysunku planu. 6. Dla terenw, o ktrych mowa w ust.1 okrela si warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania, a take szczeglne zasady i warunki podziau nieruchomoci: 1) wskanik intensywnoci zabudowy maksymalnie 50%;
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 7

2) wskanik powierzchni biologicznie czynnej dla dziaki budowlanej nie moe by mniejszy ni 30%; 3) wysoko budynkw mieszkalnych i usugowych - maksymalnie 12,0m; 4) wysoko budynkw garaowo-gospodarczych maksymalnie 6,0m; 5) wysoko podpiwniczenia budynkw max. do 1,0m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokoci okrelonej w pkt 4 i 5; 6) dopuszcza si dachy paskie oraz dwu- i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowej do 45; 7) minimalna szeroko dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczajcymi, realizowanego jako droga wewntrzna okrela si na 6,0m.; 8) wskanik powierzchni zabudowy liczony dla dziaki budowlanej nie moe by wikszy ni 50%. 7. Na terenach, o ktrych mowa w ust.1 obowizuj nastpujce szczegowe zasady i warunki podziau nieruchomoci: 1) powierzchnia dziaki nie moe by mniejsza ni 800m2 a dugo frontu tej dziaki nie mniejsza ni 20,0m, jeeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny wolnostojcy 2) powierzchnia dziaki nie moe by mniejsza ni 600m2 a dugo frontu tej dziaki nie mniejsza ni 16,0m, jeeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny bliniaczy 3) dziaka budowlana, o ktrej mowa w pkt.1, musi spenia co najmniej jeden z poniszych warunkw: a) graniczy z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposb umoliwiajcy dojazd do dziaki z tego terenu, b) graniczy z nieruchomoci suc zapewnieniu dojazdu wewntrznego o szerokoci nie mniejszej ni 6m, skomunikowan do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejcej drogi publicznej. 4) dopuszcza si bez okrelenia minimalnej powierzchni, wydzielenie dziaki dla obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 8. Dla terenu, o ktrym mowa w ust.1 obowizuj zakazy: 1) termicznej przerbki odpadw; 2) budowy penych ogrodze wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementw betonowych od strony ulic i terenw publicznych; 3) lokalizacji garay blaszanych; 4) lokalizacji baz, skadw, magazynw; 5) lokalizacji przydomowych elektrowni wiatrowych na dachach budynkw oraz w odlegoci mniejszej ni wysoko tego obiektu od zabudowy mieszkaniowej. 9. Obsuga komunikacyjna: 1) dla terenu MN/U 01 z drogi KDL 02 (ul. Jaskcza); 2) dla terenu MN/U 02 z drogi KDD 01 (ul. Przyjaci); 3) dla terenw MN/U 03 od ul. Stara Droga przez dojazdy wewntrzne. 17. Tereny usug i drobnej wytwrczoci. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu U 01 U 02 przeznacza si pod lokalizacj zabudowy usugowej. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) obiekty garaowe i gospodarcze; 2) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i biurowego; 3) obiekty maej architektury; 4) drogi dojazdowe wewntrzne, miejsca parkingowe; 5) infrastruktura techniczna; 6) tereny skadw i magazynw w terenie U 01. 3. Ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy: 1) dla terenu U 01 10,0m od krawdzi jezdni drogi KDL 01 (ul. Fitelberga); 2) dla terenu U 02 8,0m od krawdzi jezdni drogi KDZ 01 (ul. Konstytucji 3-go Maja). 4. W pasie terenu pomidzy nieprzekraczaln lini zabudowy a lini rozgraniczajc teren dopuszcza si lokalizacj dojazdw i doj do budynkw, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 5. Dopuszcza si sytuowanie zabudowy w odlegoci nie mniejszej ni 5m od linii wydziele dojazdw wewntrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 8

6. Dla terenu U 01 ustala si zakaz lokalizacji zabudowy w odlegoci mniejszej ni 5,0m od krawdzi cieku. 7. Dla terenw, o ktrych mowa w ust.1 okrela si warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania, a take szczeglne zasady i warunki podziau nieruchomoci: 1) wskanik intensywnoci zabudowy maksymalnie 50%; 2) wskanik powierzchni zabudowy liczony dla dziaki budowlanej nie moe by wikszy ni 50%; 3) wskanik powierzchni biologicznie czynnej dla dziaki budowlanej nie moe by mniejszy ni 30%. 4) wysoko budynkw usugowych: a) dla terenu U 01 - maksymalnie 15,0m, b) dla terenu U 02 maksymalnie 12,0m. 5) wysoko budynkw garaowo-gospodarczych maksymalnie 6,0m; 6) wysoko podpiwniczenia budynkw max. do 1,0m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokoci okrelonej w pkt 3 i 4; 7) dopuszcza si dachy paskie oraz dwu- i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowej do 45; 8) minimalna szeroko dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczajcymi, realizowanego jako droga wewntrzna okrela si na 6,0m. 8. Na terenach, o ktrych mowa w ust.1 obowizuj nastpujce szczegowe zasady i warunki podziau nieruchomoci: 1) powierzchnia dziaki nie moe by mniejsza ni 1000m2 a dugo frontu tej dziaki nie mniejsza ni 20,0m; 2) dziaka budowlana musi spenia co najmniej jeden z poniszych warunkw: a) graniczy z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposb umoliwiajcy dojazd do dziaki z tego terenu, b) graniczy z nieruchomoci suc zapewnieniu dojazdu wewntrznego o szerokoci nie mniejszej ni 6,0m, skomunikowan do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejcej drogi publicznej. 3) dopuszcza si bez okrelenia minimalnej powierzchni, wydzielenie dziaki dla obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 9. Dla terenu, o ktrym mowa w ust.1 obowizuj zakazy: 1) termicznej przerbki odpadw; 2) budowy penych ogrodze wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementw betonowych od strony ulic i terenw publicznych; 3) lokalizacji garay blaszanych; 4) lokalizacji przydomowych elektrowni wiatrowych na dachach budynkw oraz w odlegoci mniejszej ni wysoko tego obiektu od zabudowy mieszkaniowej. 10. Obsuga komunikacyjna: 1) dla terenu U 01 z drogi KDL 01 (ul. Fitelberga); 2) dla terenu U 02 z drogi KDZ 01 (ul. Konstytucji 3-go Maja). 18. Tereny zieleni. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu ZE 01 ZE 02 przeznacza si pod ziele nieurzdzon. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) tereny sadw; 2) tereny ogrodw; 3) cieki wodne; 4) infrastruktura techniczna. 3. Zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale zwizanej z gruntem. 19. 1. Teren oznaczony na rysunku planu KDZ 01 (ul. Konstytucji 3-go Maja) - droga publiczna klasy Z (zbiorcza). 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) cieka rowerowa; 2) zatoki parkingowe; 3) ziele o funkcjach ochronnych; 4) inne, nie wymienione urzdzenia i sieci zwizane z obsug drogi;
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 9

5) urzdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwizane z funkcj komunikacyjn drogi. 3. Minimalne parametry drogi to: 1) szeroko terenu drogi w liniach rozgraniczajcych 20,0m; 2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu; 3) jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni cigi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe. 4. Inne obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej, nie zwizane z gospodark drogow i obsug ruchu przy spenieniu warunkw okrelonych w przepisach o drogach publicznych. 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwizanej z funkcj komunikacyjn drogi oraz wszelkie dziaania polegajce na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury w dostosowaniu do przepisw odrbnych. 20. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu KDL 01 (ul. Fitelberga), KDL 02 (ul. Jaskcza) - droga publiczna klasy L (lokalna). 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) cieka rowerowa; 2) zatoki parkingowe; 3) inne, nie wymienione urzdzenia i sieci zwizane z obsug drogi; 4) urzdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwizane z funkcj komunikacyjn drogi. 3. Minimalne parametry drogi to: 1) szeroko terenu drogi w liniach rozgraniczajcych 12,0m; 2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu; 3) jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni cigi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe. 4. Inne obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej, nie zwizane z gospodark drogow i obsug ruchu przy spenieniu warunkw okrelonych w przepisach o drogach publicznych. 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwizanej z funkcj komunikacyjn drogi oraz wszelkie dziaania polegajce na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury w dostosowaniu do przepisw odrbnych. 21. 1. Teren oznaczony na rysunku planu KDL 03 (ul. Myska) - droga publiczna klasy L (lokalna). 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) cieka rowerowa; 2) zatoki parkingowe; 3) inne, nie wymienione urzdzenia i sieci zwizane z obsuga drogi; 4) urzdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwizane z funkcj komunikacyjn drogi. 3. Minimalne parametry drogi to: 1) szeroko terenu drogi w liniach rozgraniczajcych 20,0m; 2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu; 3) jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni cigi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe. 4. Inne obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej, nie zwizane z gospodark drogow i obsug ruchu przy spenieniu warunkw okrelonych w przepisach o drogach publicznych. 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwizanej z funkcj komunikacyjn drogi oraz wszelkie dziaania polegajce na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury w dostosowaniu do przepisw odrbnych. 22. 1. Teren oznaczony na rysunku planu KDD 01 (ul. Przyjaci) - droga publiczna klasy D (dojazdowa). 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) cieka rowerowa; 2) zatoki parkingowe; 3) inne, nie wymienione urzdzenia i sieci zwizane z obsug drogi; 4) urzdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwizane z funkcj komunikacyjn drogi. 3. Minimalne parametry drogi to: 1) szeroko terenu drogi w liniach rozgraniczajcych - 10,0m; 2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany Strona 10

3) jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni cigi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe. 4. Inne obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej, nie zwizane z gospodark drogow i obsuga ruchu przy spenieniu warunkw okrelonych w przepisach o drogach publicznych. 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwizanej z funkcj komunikacyjn drogi oraz wszelkie dziaania polegajce na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury w dostosowaniu do przepisw odrbnych. USTALENIA KOCOWE 23. 1. Wykonanie powierza si Burmistrzowi Miasta Mikoowa 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 24. 1. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego oraz na stronach internetowych gminy.

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 11

Zacznik Nr 1A do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. RYSUNEK PLANU

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1B do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. RYSUNEK PLANU

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1C do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. RYSUNEK PLANU

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1D do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. RYSUNEK PLANU

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1E do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. RYSUNEK PLANU

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1F do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. RYSUNEK PLANU

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1G do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. RYSUNEK PLANU

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczcych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Dziaajc zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z pniejszymi zmianami) Rada Miejska Mikoowa postanawia co nastpuje: po rozpatrzeniu uwag dotyczcych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikoowa dotyczcego obszaru Centrum postanawia si rozpatrzy uwagi jak w zaczonym wykazie.

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 28 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych dziaajc zgodnie z art.20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z pniejszymi zmianami) RADA MIEJSKA MIKOOWA ustala: 1. Ze wzgldu na to, e zmiana planu nie przewiduje nowych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, na terenach pooonych przy ulicach: Fitelberga, Jaskczej, Bromboszcza Konstytucji 3 Maja, nie dokonuje si rozstrzygni o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania. 2. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji nalecych do zada wasnych gminy z zakresu: 1) budowy drg dojazdowych i wewntrznych 2) realizacja kolektorw kanalizacji deszczowej drg i ulic 3) realizacja kolektorw kanalizacji sanitarnej 4) realizacji wodocigw 5) realizacji owietlenia ulicznego dla terenw pooonych przy ulicy: Myskiej, Przyjaci, Wodocigowej bdzie kadoczesny waciciel terenu oznaczonego w zaczniku graficznym. Powysze dotyczy rwnie wykonywania czynnoci zwizanych z inwestycjami z zakresu infrastruktury po podziale nieruchomoci. Udzia w kosztach bdzie proporcjonalny do wielkoci nabytego terenu.

Przewodniczcy Rady Tadeusz Socha

Id: YILHK-WADZS-LDOEN-YNACL-QAZYT. Podpisany

Strona 1