You are on page 1of 3

UCHWAA NR LXXX/1170/10 RADY MIASTA MYSOWICE z dnia 28 padziernika 2010 r.

w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z pn. zm.) Rada Miasta Mysowice uchwala 1. Przyjmuje si zasady konsultowania projektw aktw prawa miejscowego z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej, w brzmieniu jak w zaczniku do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Mysowice. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Mysowice Bernard Pastuszka

Id: MQTKI-IACDP-IRAOV-VOVWO-KLFOA. Podpisany

Strona 1 z 3

Zacznik do Uchway Nr LXXX/1170/10 Rady Miasta Mysowice z dnia 28 padziernika 2010 r. Zasady konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 1. Przedmiotem konsultacji s projekty aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 2. 1. Konsultacje przeprowadza Prezydent Miasta lub upowaniona przez niego osoba ogaszajc ich rozpoczcie na stronie internetowej Urzdu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Mysowice. 2. Prezydent lub upowaniona przez niego osoba moe dodatkowo poda do wiadomoci publicznej informacj o rozpoczciu konsultacji w sposb inny ni wskazany w ust. 1. 3. Ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno w szczeglnoci okrela: 1)przedmiot i zakres konsultacji, 2)form konsultacji, 3)miejsce i termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji. 3. Do udziau w konsultacjach uprawnione s nastpujce podmioty: 1. Powiatowa Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego, w przypadku jej powoania, 2. organizacje pozarzdowe, 3. podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 4. Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii podmiotw, o ktrych mowa w 3 w jednej lub kilku z nastpujcych form: 1. wyraenia opinii lub zgoszenia uwag do udostpnionego publicznie, na stronie internetowej urzdu lub w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do wgldu w siedzibie urzdu, projektu bdcego przedmiotem konsultacji, 2. udzielenia odpowiedzi na zoone zapytanie lub ankiet, 3. spotkania roboczego lub konferencji konsultacyjnych, 4. poczty tradycyjnej i elektronicznej. 5. 1. Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb podmiotw biorcych w nich udzia. 2. Konsultacje maj charakter opiniodawczy i nie s wice dla organu, ktry je przeprowadza.
Id: MQTKI-IACDP-IRAOV-VOVWO-KLFOA. Podpisany Strona 2 z 3

3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym w ogoszeniu terminie oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraenia. 6. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporzdzane jest sprawozdanie zawierajce informacje o przedmiocie, terminie oraz wynikach konsultacji. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 1 podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzdu Miasta.

Id: MQTKI-IACDP-IRAOV-VOVWO-KLFOA. Podpisany

Strona 3 z 3