You are on page 1of 2

UCHWAA NR 581/LIII/10 RADY MIASTA ORY z dnia 28 padziernika 2010 r.

w sprawie: okrelenia trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego oraz szczegowych warunkw jego funkcjonowania. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pn. zm.) RADA MIASTA u c h w a l a: 1. Uchwaa niniejsza okrela: 1) tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego, zwanego dalej ,,Zespoem, 2) szczegowe warunki funkcjonowania Zespou. 2. 1. Czonkw Zespou powouje i odwouje Prezydent Miasta ory w drodze zarzdzenia. 2. W skad Zespou wchodz przedstawiciele: a) Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, b) Orodka Interwencji Kryzysowej, c) Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu, d) Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, e) Komendy Miejskiej Policji, f) Prokuratury Rejonowej w orach, g) Zespou Kuratorskiej Suby Sdowej w orach, h) Suby Zdrowia, i) organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie. 3. Prezydent Miasta ory wystpuje do podmiotw, o ktrych mowa w ust 2 lit. a) h) o wskazanie kandydatw na czonkw Zespou. Organizacje, o ktrych mowa w ust.2 lit. i) mog samodzielnie wskaza kandydatw na czonkw Zespou. 4. Kadencja Zespou trwa 3 lata. 5. Prezydent Miasta ory odwouje czonka Zespou przed upywem kadencji, a) na jego umotywowany wniosek, b) na wniosek podmiotu, ktrego jest przedstawicielem, c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne, d) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufnoci danych i informacji uzyskanych w ramach dziaania w Zespole. 6. Uzupenienie skadu Zespou odbywa si w trybie i na zasadach waciwych dla powoania czonka Zespou, w terminie 30 dni od dnia odwoania. 3. 1. Pracami zespou kieruje Przewodniczcy Zespou, a w razie jego nieobecnoci - Zastpca Przewodniczcego Zespou. 2. Przewodniczcy Zespou jest wyaniany spord jego czonkw w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw.

Id: QGPIE-RZZUS-YFQUK-WKDTH-TKIYL. Podpisany

Strona 1

3. Na wniosek Przewodniczcego Zespou wybierany jest Zastpca Przewodniczcego Zespou oraz Sekretarz Zespou, spord czonkw Zespou w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw. 4. Zesp moe odwoa z funkcji Przewodniczcego, Zastpcy lub Sekretarza zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym. 5. Prace Zespou s prowadzone, jeeli w posiedzeniu Zespou bierze udzia, co najmniej poowa jego czonkw. 6. Pierwsze posiedzenie Zespou zwouje Prezydent Miasta ory. 7. Posiedzenia Zespou zwouje Przewodniczcy Zespou z wasnej inicjatywy lub na wniosek jednego z czonkw Zespou, jednak nie rzadziej ni raz na trzy miesice, a w przypadku, gdy nie jest to moliwe, posiedzenia zwouje Zastpca Przewodniczcego. 8. Zawiadomienie o zwoaniu posiedzenia zawiera termin, miejsce oraz cel posiedzenia i powinno zosta dorczone czonkom Zespou nie pniej ni 3 dni przed terminem posiedzenia. 9. Zesp moe tworzy grupy robocze w celu rozwizywania problemw zwizanych z wystpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 10. W skad grup roboczych wchodz przedstawiciele instytucji zwizanych z realizacj zada wynikajcych z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. 11. Przewodniczcy Zespou moe powierzy poszczeglnym czonkom Zespou wykonanie okrelonych prac, niezbdnych do realizacji zada Zespou. 12. Szczegowy tryb pracy Zespou i grup roboczych, okrela regulamin ustalony przez przewodniczcego Zespou, po konsultacji z pozostaymi czonkami Zespou, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta ory. 13. W wykonaniu swoich zada Zesp moe wsppracowa z jednostkami organizacyjnymi Miasta ory oraz zainteresowanymi organizacjami spoecznymi. 14. Obsug organizacyjno techniczn Zespou zapewnia Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. 15. Z posiedzenia Zespou sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci: informacje o obecnych osobach, opis przebiegu posiedzenia oraz podjte uchway lub ustalenia. 16. Przewodniczcy Zespou skada Prezydentowi Miasta ory coroczne sprawozdanie z pracy Zespou, w terminie do 31 stycznia roku nastpnego po roku sprawozdawczym. 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta mgr Piotr Kosztya

Id: QGPIE-RZZUS-YFQUK-WKDTH-TKIYL. Podpisany

Strona 2