You are on page 1of 11

UCHWAA NR XL/354/10 RADY GMINY BRENNA z dnia 9 wrzenia 2010 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna. Na podstawie: - art. 18 ust 2 punkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z pniejszymi zmianami); - art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z pniejszymi zmianami); po stwierdzeniu zgodnoci zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna przyjtego uchwa Nr XXXV/299/10 Rady Gminy Brenna z dnia 27.01.2010 r. Rada Gminy Brenna uchwala zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna. Rozdzia 1. PRZEPISY OGLNE 1. 1. Zmiana planu obejmuje obszar pooony w Brennej przy ul. Zielonej w granicach obszaru okrelonego uchwa nr XXIX/234/09 Rady Gminy w Brennej z dnia 28 maja 2009 r., w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany fragmentw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna. 2. Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenw przeznaczonych pod rozbudow cmentarza. 2. Integraln czci planu s zaczniki do niniejszej uchway: 1) zacznik nr 1 rysunek planu nr 1 w skali 1:1000, 2) zacznik nr 2 rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 3) zacznik nr 3 rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 3. 1. Przedmiot planu obejmuje ustalenia zgodnie z art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1) przeznaczenie terenw oraz linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu i rnych zasadach zagospodarowania. 2) zasady ochrony ksztatowania adu przestrzennego. 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw. 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenw. 7) granice i sposoby zagospodarowania terenw i obiektw podlegajcych ochronie na podstawie przepisw odrbnych. 8) zasady scalania i podziau nieruchomoci. 9) szczeglne warunki zagospodarowania terenw i ogranicze w ich uytkowaniu. 10) zasady modernizacji i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej. 11) stawki procentowe, na podstawie ktrych ustalana bdzie opata, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Pozostae elementy wymienione w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi oraz tereny zagroone osuwaniem si mas ziemnych nie wystpuj na obszarze objtym planem.
Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany Strona 1

3. Ustalenia planu nie naruszaj i nie wykluczaj stosowania przepisw odrbnych. 4. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej; 2) planie naley przez to rozumie ustalenia i rysunek planu, bdce przedmiotem niniejszej uchway; 3) rysunku planu naley przez to rozumie rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, okrelony w 2 pkt 1); 4) obszarze naley przez to rozumie obszar objty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu; 5) terenie naley przez to rozumie jednostk ustale o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i zasadach zagospodarowania, wyznaczon na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi, 6) przepisach odrbnych naley przez to rozumie obowizujce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 7) przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie takie przeznaczenie, ktre obejmuje nie mniej ni 70 % powierzchni zabudowy inwestycji, chyba e ustalenia szczegowe niniejszej uchway stanowi inaczej 8) przeznaczeniu dopuszczalnym naley przez to rozumie takie rodzaje przeznaczenia, ktre uzupeniaj lub wzbogacaj przeznaczenie podstawowe na danym terenie, a nie s z nim sprzeczne; 9) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie sum powierzchni kondygnacji parteru wszystkich budynkw, liczon po zewntrznym obrysie murw; 10) zalecana powierzchnia dziaki- naley przez to rozumie podan wielko jako minimaln, powsta z nowego wydzielenia, z dopuszczalnym zmniejszeniem wynikajcym z uwarunkowa terenowych, jednak nie wikszym ni 15 %; 11) usugach rozumie si przez to inwestycje realizowane w zakresie usug handlu, gastronomii, turystyki oraz pozostaej dziaalnoci usugowej; 12) usugach nieuciliwych naley przez to rozumie dziaalno nie powodujca ponadnormatywnych uciliwoci i szkodliwoci dla uytkownikw terenw ssiednich oraz rodowiska 5. 1. Rysunek planu obowizuje w zakresie: 1) granic obszaru objtego planem, 2) linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu, 3) strefy ochrony sanitarnej od cmentarza, 4) strefy poredniej ochrony konserwatorskiej, 5) linii zabudowy nieprzekraczalnej, 6) przeznaczenia terenw oznaczonego symbolami: - MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U/MN - tereny usug z zabudow jednorodzinn mieszkaniow, - UP - tereny usug publicznych, - ZC tereny cmentarza, - ZP tereny zieleni parkowej, - KP tereny parkingu, - KDW tereny drogi wewntrznej. 2. Pozostae oznaczenia - strefa od linii elektroenergetycznej SN 15kV, sieci infrastruktury technicznej oraz tre podkadu mapowego stanowi informacj o aktualnym stanie zainwestowania terenu i podziaach wasnociowych, nie stanowi przedmiotu ustale planu. 3. Wyodrbnione tereny na rysunku planu oznacza si wedug nastpujcej zasady: 1) cyfra 4- pierwsza w zapisie cyfra arabska okrela powtrzenie wystpujcych w planie jednostek, okrelajcych lokalizacj t.j. BRENNA CENTRUM - jednostka strukturalna 4, 2) litera maa a - wyznacznik zmiany planu, 3) due litery np. MN - przeznaczenie terenw wedug ustale zawartych w 5 niniejszej uchway, 4) cyfra na kocu np. 1 numer kolejnego wyodrbnionego terenu, dla ktrego sformuowano odrbne ustalenia.

Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany

Strona 2

Rozdzia 2. USTALENIA DOTYCZCE CAEGO OBSZARU OPRACOWANIA PLANU 6. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 1. Utrzymanie istniejcego zainwestowania i zagospodarowania z moliwoci prowadzenia robt budowlanych oraz zmiany sposobu uytkowania zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w ustaleniach szczegowych. 2. Ustala si obowizek: 1) zagospodarowania terenw zieleni oznaczonych symbolem oglnodostpnych o charakterze zieleni urzdzonej lub parkowej. 4a.ZP.6, 4a.ZP.7 jako przestrzeni

2) prowadzenia nowych przyczy infrastruktury zwizanej z elektroenergetyk i telekomunikacj w gruncie. 3) stosowania zewntrznych materiaw wykoczeniowych w postaci materiaw naturalnych typu kamie, cega licowa, drewno, a take ciany tynkowane w kolorach naturalnych. 4) materiay dachowe dachwka, blachodachwka, gont bitumiczny, blacha. 5) budowy ogrodze z materiaw typu siatka, przsa metalowe, erdzie, kamie naturalny, cega, elementy drewniane. 3. Ustala si zakaz: 1) stosowania na elewacji maogabarytowych okadzin z tworzyw sztucznych, blachy, 2) budowy ogrodze z prefabrykowanych betonowych elementw przsowych. 4. Dla staych urzdze reklamowych: 1) powierzchnia max. 3 m2 i tylko na budynkach oraz ogrodzeniach, 2) zakaz lokalizacji samodzielnych obiektw i urzdze reklamowych, 3) dopuszcza si reklamy na okres imprez publicznych. 7. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1. Ustala si zakaz lokalizacji przedsiwzi mogcych zawsze i potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko, za wyjtkiem sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz cmentarza. 2. Ustala si nakaz: 1) odprowadzenia ciekw sanitarnych do komunalnego systemu kanalizacji, w przypadku braku kanalizacji komunalnej, dopuszcza si doprowadzenie ciekw do szczelnych zbiornikw bezodpywowych, pod warunkiem zapewnienia wywozu nagromadzonych nieczystoci do wyznaczonej stacji zlewnej ciekw lub stosowanie oczyszczalni przydomowych, 2) podczyszczania wd opadowych i roztopowych z parkingw, przed odprowadzeniem ich do odbiornika, 3) zabezpieczenia obiektw i urzdze przed przedostaniem si zanieczyszcze i substancji zanieczyszczonych i toksycznych do gruntu, 4) segregacji, odbioru i gromadzenia wszystkich odpadw, zgodnie z obowizujcym w gminie Planem gospodarki odpadami, 5) odprowadzenia wd opadowych do ciekw powierzchniowych wycznie po spenieniu wymogw okrelonych w obowizujcych przepisach w tym zakresie, 6) stosowania urzdze grzewczych i paliw nie powodujcych przekroczenia dopuszczalnych ste zanieczyszcze powietrza, okrelonych w przepisach odrbnych. 3. W zakresie ochrony przed haasem wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym ustala si: 1) zakaz: a) przekraczania dopuszczalnych norm haasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisw odrbnych z zakresu ochrony rodowiska, tj.: na terenach oznaczonych symbolami : - MN jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn, - UP jak dla terenw zabudowy zwizanej ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modziey, - U/MN jak dla terenw mieszkaniowo usugowych,
Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany Strona 3

b) lokalizacji urzdze mogcych powodowa ponadnormatywne wibracje, 2) obowizek spenienia okrelonych w przepisach odrbnych wymogw dotyczcych ochrony przed promieniowaniem jonizujcym i polami elektromagnetycznymi. 4. Dla ochrony wd podziemnych Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych Zbiornik Warstw Godula nr 348, obowizek zachowania wszystkich rygorw ustalonych niniejsz uchwa. 5. Dla ochrony zasobw wodnych ujcia wody Pogrze ustanowionych decyzj Urzdu Wojewdzkiego w Bielsku Biaej znak OS-I-6210/64/97 z dnia 22.12.1997 r. , w obrbie strefy ochrony poredniej zewntrznej ustala si : 1) zakaz: a) nawoenia gruntw nawozami sztucznymi i naturalnymi dawk wiksz ni ustalona po zbadaniu na zasobno N,P, K, b) stosowania rodkw ochrony rolin niezgodnie z ustaw z dnia 12.07.1995 r. o ochronie rolin uprawnych, c) wprowadzania nieoczyszczonych ciekw do wody i ziemi, d) rolniczego wykorzystania ciekw (nie dotyczy cikowej hodowli gospodarstw indywidualnych), e) przechowywania i skadowania odpadw promieniotwrczych, f) lokalizowania zakadw przemysowych, bezcikowego chowu zwierzt, g) lokalizowania magazynw produktw ropopochodnych i innych substancji chemicznych o zasigu ponad regionalnym oraz rurocigw do ich transportu, h) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadw komunalnych i przemysowych. 2) nakaz: a) realizacji kanalizacji zakoczonej urzdzeniami oczyszczajcymi rwnolegle do realizacji wodocigw, b) posiadanie na terenach nieskanalizowanych szczelnego zbiornika na cieki i wywoenie ich na wskazane miejsce, c) posiadanie przy prowadzeniu dziaalnoci hodowlanej cikowej szczelnej pyty gnojowej 6. Obszar planu w caoci znajduje si w Otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu lskiego - wszelkie dziaania za wyjtkiem zabudowy mieszkaniowej i inwentarskiej wymagaj uzgodnienia z Dyrektorem Parku. 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw. 1. Ochronie podlegaj: 1) cmentarz ukad kompozycyjny, historyczne nagrobki, starodrzew, 2) obszar pooony w granicach poredniej ochrony konserwatorskiej. 2. W strefie poredniej ochrony konserwatorskiej ustala si: 1) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryy zabudowy, 2) dostosowanie wspczesnej funkcji do wartoci zabytkowej obiektw, 3) dziaalno inwestycyjna, zmiany w obrbie historycznej sieci drg, wymagaj uzyskania opinii Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw 4) utrzymanie istniejcej zabudowy siedliskowej w jej tradycyjnej formie - rewaloryzacja obiektw zabytkowych. 9. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. 1. Wyznacza si przestrzenie publiczne jednostek 4a.ZP.6, 4a.ZP.7, 4a.KP.8, 4a.KDW.9. 2. Ustala si obowizek: 1) ksztatowania zagospodarowania terenu w sposb harmonijny z naturalnym uksztatowaniem terenu, 2) dla infrastruktury technicznej w terenach 4a.ZP.6, 4a.ZP.7, lokalizowania w sposb nie eksponujcy ich technicznej funkcji, nowe sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne prowadzi w gruncie.
Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany Strona 4

3. Dopuszcza si lokalizacj elementw informacyjnych zwizanych z funkcj turystyczn gminy, obiektw i urzdze maej architektury, tymczasowego zagospodarowania zwizanego z kultur i turystyk. 4. Ustala si zakaz lokalizacji nonikw oraz reklam komercyjnych. 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenw i obiektw podlegajcych ochronie na podstawie przepisw odrbnych. 1. W strefie ochrony sanitarnej cmentarza, w odlegoci do 50 m od powierzchni grzebalnej, ustala si: 1) zakaz zabudowy poza usugami zwizanymi z funkcj cmentarza, parkingami i urzdzeniami infrastruktury, 2) obowizek wyposaenia wszystkich obiektw w wodocig komunalny. 2. Ustala si obowizek bezpieczestwa poarowego poprzez zapewnienie: 1) rda zaopatrzenia wodnego do zewntrznego gaszenia poaru, na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych dotyczcych przeciwpoarowego zaopatrzenia w wod, 2) moliwo dojazdu do wszystkich budynkw poprzez drogi i dojazdy niewydzielone, o parametrach speniajcych wymagania okrelone przepisami odrbnymi, jakim powinny odpowiada drogi poarowe. 11. Zasady scalania i podziau nieruchomoci. 1. Projektowane do wydzielenia dziaki musz spenia wymogi dla ustalonych w planie funkcji i przeznaczenia, z uwzgldnieniem przepisw w zakresie gospodarki nieruchomociami oraz okrelonych w planie zasad obsugi komunikacyjnej. 2. Zalecana powierzchnia dziaek budowlanych powstaych w wyniku nowego podziau: - dla terenw MN min 800 m2 , - dla pozostaych terenw powierzchnia dziaek musi zapewni zabezpieczenie potrzeb ksztatowania zabudowy, parkingowych i zieleni izolacyjnej. 3. Dopuszcza si moliwo dokonywania podziaw nieruchomoci celem regulacji przebiegu granic i poprawy zagospodarowania dziaek ssiednich. 4. Dla caego obszaru nie ustala si koniecznoci przeprowadzenia obligatoryjnych procedur scalania i podziau nieruchomoci. 12. Zasady modernizacji i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej. 1. W zakresie komunikacji ustala si; 1) Na caym obszarze opracowania dopuszcza si moliwo realizacji prywatnych drg wewntrznych, o szerokoci min 6,0m, dostpnych z drg publicznych wyznaczonych planem oraz z terenw przylegych. 2) Ustala si obowizek wyznaczania miejsc parkingowych lub postojowych w iloci: - zabudowa mieszkaniowa 2 stanowiska, wliczajc w to gara, - usugi gastronomii - 20 stanowisk na 100 miejsc, - biura, administracja 10 stanowisk na 100 m2 pow. uytkowej, - obiekty handlowe 10 stanowisk na 100 m2 pow. sprzeday. 2. W zakresie zaopatrzenia w wod ustala si: 1) zaopatrzenie w wod z sukcesywnie rozbudowywanych wodocigw na terenie gminy, 2) obowizek wyposaenia wszystkich obiektw w wodocig komunalny, 3) do czasu realizacji wodocigu dopuszcza si zaopatrzenie w wod z lokalnych, indywidualnych bd grupowych uj wody zlokalizowanych w odlegoci wikszej ni 150 m od cmentarza. 3. W zakresie odprowadzania ciekw ustala si: 1) odprowadzanie ciekw sanitarnych w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-pompowym, docelowo poprzez sukcesywnie budowan gminn sie kanalizacji sanitarnej, do oczyszczalni ciekw w Skoczowie, 2) do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza si odprowadzanie ciekw sanitarnych do szczelnych zbiornikw bezodpywowych, pod warunkiem zapewnienia wywozu nagromadzonych nieczystoci do wyznaczonej stacji zlewnej ciekw, 3) odprowadzenie ciekw deszczowych do istniejcych ciekw na warunkach ustalonych przez administratora cieku i organw ochrony rodowiska, docelowo do kanalizacji deszczowej, 4) ustala si zakaz odprowadzania wd opadowych do roww przydronych.
Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany Strona 5

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si: 1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celw gospodarczych i grzewczych, z istniejcych i projektowanych gazocigw redniego cinienia, na zasadach okrelonych przez dysponenta sieci, 2) zasady lokalizacji gazocigw na podstawie przepisw odrbnych, okrelajcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiada sieci gazowe. 5. W zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn ustala si: 1) utrzymanie istniejcych elementw systemu energetycznego, tj.: linii napowietrznych 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz linii niskiego napicia, 2) modernizacja i rozbudowa sieci rozdzielczych redniego i niskiego napicia w uzgodnieniu z waciwym zakadem energetycznym, 3) moliwo przebudowy linii energetycznych (kabel ziemny) w celu zlikwidowania lub ograniczenia strefy od istniejcych linii energetycznych, 4) w celu ochrony przed szkodliwym oddziaywaniem pl elektroenergetycznych, wzdu napowietrznych linii elektroenergetycznych, ustala si strefy ochronny: - dla linii redniego napicia 15 kV 16 m, - dla linii niskiego napicia 6 m, - dla stacji transformatorowych SN/nN - obszar 5 m x 5 m. 6. W zakresie zaopatrzenia w ciepo ustala si; 1) zaopatrzenie w energi ciepln z indywidualnych rde ciepa na paliwa ekologiczne, w tym gaz ziemny, olej opaowy, energi elektryczn, gaz pynny, odnawialne rda energii, 2) sukcesywna eliminacja istniejcych, nieekologicznych rde ciepa. 7. W zakresie telekomunikacji ustala si: 1) wyposaenie terenw telefonicznych, zurbanizowanych w cza telefoniczne z istniejcych i projektowanych linii

2) nowe sieci telekomunikacyjne naley prowadzi wycznie w gruncie i w miar moliwoci w obrbie pasa drogowego i dojazdw. 8. W zakresie gospodarki odpadami ustala si: 1) obowizek wyposaenia terenw publicznych oraz intensywnego ruchu pieszego, parkingw w pojemniki na odpadki, 2) dla prowadzcych dziaalno gospodarcz obowizek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami. 13. Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw. Wszystkie tereny, dla ktrych plan ustala okrelone przeznaczenie, mog by zagospodarowane, urzdzone i uytkowane tymczasowo w sposb dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem. Rozdzia 3. USTALENIA SZCZEGOWE 14. Przeznaczenie terenw oraz linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu i rnych zasadach zagospodarowania; 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a.MN.1 i 4a.MN.2 ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe - istniejca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) przeznaczenie dopuszczalne - usugi nieuciliwe, infrastruktura techniczna, cigi pieszo-rowerowe, drogi wewntrzne i dojazdy do nieruchomoci, maa architektura. 3) Ustala si zakaz: a) lokalizacji 50 m od granic cmentarza, w strefie sanitarnej, nowych budynkw o funkcji mieszkalnej oraz usugowych produkujcych artykuy ywnoci, zakadw ywienia zbiorowego bd zakadw przechowujcych artykuy ywnoci, b) lokalizacji masztw i stacji bazowej telefonii komrkowej,
Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany Strona 6

c) dla jednostki 4a.MN.2 lokalizacji zabudowy w odlegoci mniejszej ni 5m od cieku oraz grodzenia nieruchomoci w odlegoci mniejszej ni 1,5 m od cieku. 2. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a.U/MN.3 ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe istniejca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) przeznaczenie dopuszczalne - wycznie usugi, zabudowa gospodarcza, garae, infrastruktura techniczna, cigi pieszo-rowerowe, drogi wewntrzne i dojazdy do nieruchomoci, parkingi, maa architektura 3) ustala si zakaz: a) lokalizacji w 50 m strefie sanitarnej od cmentarza nowych budynkw o funkcji mieszkalnej, oraz usugowych produkujcych artykuy ywnoci, b) grodzenia nieruchomoci w odlegoci mniejszej ni 1,5 m od cieku, c) lokalizacji masztw i stacji bazowej telefonii komrkowej. 3. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a.UP.4 ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe - przedszkole, inne usugi publiczne, 2) przeznaczenie dopuszczalne - inne usugi nieuciliwe, zabudowa gospodarcza, garae, infrastruktura techniczna, cigi pieszo-rowerowe, drogi wewntrzne i dojazdy do nieruchomoci, parkingi, maa architektura ziele urzdzona, 3) ustala si zakaz: a) lokalizacji w 50 m strefie sanitarnej od cmentarza nowych budynkw o funkcji mieszkalnej oraz usugowych produkujcych artykuy ywnoci, zakadw ywienia zbiorowego bd zakadw przechowujcych artykuy ywnoci, b) grodzenia nieruchomoci w odlegoci mniejszej ni 1,5 m od cieku. c) lokalizacji masztw i stacji bazowej telefonii komrkowej. 4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a.ZC.5 ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe cmentarz, 2) przeznaczenie dopuszczalne inne zagospodarowanie zwizane z dziaalnoci cmentarza, kaplice cmentarne, pomniki wraz z zieleni urzdzon, konieczna dla funkcjonowania cmentarza infrastruktura techniczna, 3) ustala si wymg doprowadzenia terenu przeznaczonego do rozbudowy cmentarza do wymogw okrelonych w przepisach odrbnych tj. uwarunkowa jakim powinny odpowiada tereny przeznaczone pod cmentarz oraz poprzedzi badaniami hydrogeologicznymi. 5. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a.ZP.6 i 4a.ZP.7 ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe ziele parkowa, ziele nieurzdzona, 2) przeznaczenie dopuszczalne maa architektura, cigi pieszo-rowerowe, infrastruktura techniczna, drogi wewntrzne, parkingi, obiekty usugowe o pow. zabudowy max. 30 m2 , tereny ekspozycji, 3) zakaz: a) lokalizacji masztw i stacji bazowej telefonii komrkowej, b) lokalizacji usug zwizanych z gastronomi przemysem spoywczym. 6. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a.KP.8 ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe parking oglnodostpny dla potrzeb cmentarza, 2) przeznaczenie dopuszczalne infrastruktura techniczna, ziele, 3) zakaz lokalizacji masztw i stacji bazowej telefonii komrkowej. 7. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a.KDW.9 ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe droga publiczna wewntrzna,

Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany

Strona 7

2) przeznaczenie dopuszczalne infrastruktura techniczna, cieki rowerowe, ziele izolacyjna pod warunkiem nie utrudniania organizacji ruchu, 3) zakaz: a) lokalizacji masztw i stacji bazowej telefonii komrkowej, b) lokalizacji obiektw kubaturowych. 15. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenw; 1. Ustala si parametry dla nowej zabudowy: 1) wysoko budynkw: a) mieszkalnych - do 3 kondygnacji nadziemnych, b) gospodarczych, garay i usugowych dopuszczalnych w zabudowie mieszkaniowej max. 1 kondygnacja, 2) dachy dwu i wielospadowe o jednakowym kcie nachylenia poaci dachowych 25o 45o 3) dopuszcza si: a) w przypadku przebudowy stropodachu oraz rozbudowy istniejcego budynku, dachy o innej geometrii oraz spadku, w celu umoliwienia dostosowania do istniejcych w obiekcie standardw, b) dla garay i budynkw usugowych dopuszcza si dachy paskie lub jednospadowe, 4) powierzchnia zabudowy max. 40 % pow. terenu objtego inwestycj, 5) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. terenu objtego inwestycj 2. ustala si nieprzekraczaln lini zabudowy - dla jednostki 4a.MN.1 - 6 m od linii rozgraniczajcej teren 4a.KDW.9 - dla jednostki 4a.MN.2, 4a.U/MN.3, 4a.UP.4, - 5 m od brzegu cieku. 19. Stawki procentowe, na podstawie ktrych ustalana bdzie opata, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustala si stawk procentow suc naliczeniu jednorazowej opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci objtych planem w wysokoci: - dla terenw oznaczonych symbolami MN, U/MN, UP 15 % - dla pozostaych terenw 5 % Rozdzia 4. Przepisy kocowe 17. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Brenna. 18. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego oraz na stronach internetowych gminy. 19. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Krzysztof Holeksa

Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany

Strona 8

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XL/354/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.jpg Rysunek planu w skali 1:1000

Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany

Strona 9

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XL/354/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 wrzenia 2010 r. ROZSTRZYGNICIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTRE NALE DO ZADA WASNYCH GMINY ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna (przy ul. Zielonej w Brennej) 1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, finansowane bd z budetu Gminy Brenna, z zastrzeeniem punktw 2, 3 i 4. 2) Dopuszcza si finansowanie ze rodkw podmiotw prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno prywatnego. 3) Dopuszcza si finansowanie ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. 4) Dopuszcza si finansowanie lub dofinansowanie ze rodkw pochodzcych z budetu pastwa, stosownie do art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 5) Szacunkowa wielko wydatkw z tytuu realizacji zmiany planu okrelona zostaa w Prognozie skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XL/354/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna (przy ul. Zielonej w Brennej) - Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) po zapoznaniu si z Zarzdzeniem nr 79/10 Wjta Gminy Brenna z dnia 29 czerwca 2010r. oraz Zarzdzeniem nr 95/10 z dnia 3 sierpnia 2010r. wraz z wykazami uwag zgoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw przy ul. Zielonej w Brennej, Rada Gminy w Brennej postanawia: - nie uwzgldni 2 uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna ( przy ul. Zielonej w Brennej ), zgodnie z wykazem doczonym do Zarzdzenia nr 79/10 Wjta Gminy Brenna z dnia 29 czerwca 2010r. oraz wykazem doczonym do Zarzdzenia nr 95/10 Wjta Gminy Brenna z dnia 3 sierpnia 2010r.

Id: QIIKX-UZPGU-UEMRZ-KIRYJ-XRYSJ. Podpisany

Strona 1