You are on page 1of 9

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 wrzenia 2010r.

Regulamin
odprowadzania ciekw na terenie Gminy Koszarawa

Rozdzia I. Przepisy oglne 1 Regulamin dotyczy zbiorowego odprowadzania ciekw prowadzonego przez Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o .o. w ywcu na terenie Gminy Koszarawa. Uyte w regulaminie: 1. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz. U. z 2006, Nr 123, poz. 858 z p. zm.), 2. Umowa - umowa o odprowadzaniu ciekw, 3. Odbiorca podmiot bdcy stron umowy, 4. Przedsibiorstwo przedsibiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z p. zm.), ktry prowadzi dziaalno gospodarcza w zakresie zbiorowego odprowadzania ciekw. 2 1. Przedsibiorstwo wodocigowo- kanalizacyjne wykonuje swoj dziaalno w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ciekw udzielone decyzj Wjta Gminy odygowice. 2. Przedsibiorstwo wodocigowo- kanalizacyjne wiadczy usugi odprowadzania ciekw wycznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorc. Rozdzia II. Minimalny poziom wiadczonych usug w zakresie odprowadzania ciekw 3 1. Cakowity adunek podstawowych zanieczyszcze wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynika z moliwoci technicznych komunalnej oczyszczalni ciekw wynosi: adunek BZT5 773kg/d adunek ChZT 1224kg/d adunek Nog 129kg/d adunek P og 23kg/d 2. Oczyszczanie ciekw przemysowych zwizane jest z charakterem tych ciekw, technicznym moliwociami oczyszczalni ciekw oraz moliwoci wykorzystania osadw ciekowych. Dopuszczalne stenie charakterystycznych zanieczyszcze bd okrelane indywidualnie dla konkretnego strumienia ciekw przemysowych. 3. Dla utrzymania dopuszczalnych ste zanieczyszczone cieki przemysowe mog by podczyszczane a nastpnie wprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. 4. Przyszy dostawca ciekw przemysowych wystpuje z odpowiednim wyprzedzeniem do oczyszczalni ciekw o wydanie warunkw na odprowadzanie ciekw. Do wniosku docza dane o rodzaju i wielkoci produkcji, procesach technologicznych oraz gospodarce ciekowej.

5. W przypadku zamiaru zmiany prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a co za tym idzie zmiany jakoci wprowadzanych ciekw przemysowych dostawca wystpuje ponownie o wydanie nowych warunkw na odprowadzanie ciekw. Dodatkowo na minimum 2 tygodnie przed zmian dziaalnoci wystpuje z wnioskiem o zawarcie nowej Umowy w zakresie odprowadzania ciekw. 4 Odbiorcy usug s zobowizani do odprowadzania ciekw w sposb nie powodujcy pogorszenia jakoci usug wiadczonych przez Przedsibiorstwo, a w szczeglnoci do: 1. natychmiastowego powiadomienia Przedsibiorstwa o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych ciekw, 2. utrzymywania przycza w stanie niepowodujcym pogorszenia warunkw eksploatacji sieci, 3. uytkowania kanalizacji sanitarnej w sposb niepowodujcy zakce funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. 4. niedokonywania bez uzgodnienia z Przedsibiorstwem zmian w zakresie uzyskanych warunkw technicznych przyczenia do sieci kanalizacyjnej, 5. udostpnienia Przedsibiorstwu dostpu do dokumentacji technicznej i danych z eksploatacji wasnych uj wody i instalacji zasilanych z tych uj w zakresie umoliwiajcym ustalenie iloci ciekw odprowadzanych do kanalizacji, 6. wykorzystania przycza kanalizacyjnego wycznie w celach i na warunkach okrelonych w umowie, 7. podjcia dziaa ograniczajcych skutki ewentualnych awarii oraz udostpnienia Przedsibiorstwu terenu w celu usunicia awarii lub kontroli dziaania urzdze pomiarowych, kanalizacji oraz przyczy, 8. natychmiastowego powiadamiania Przedsibiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach urzdzenia pomiarowego oraz zmianach technicznych w instalacji wewntrznej, ktre mog mie wpyw na dziaanie sieci.

5 1. Przedsibiorstwo moe odmwi zawarcia Umowy na odprowadzanie ciekw z wacicielem lub zarzdc budynku wielolokalowego i osobami korzystajcymi z lokali w tym budynku, gdy nie s spenione rwnoczenie wszystkie warunki okrelone w art. 6 ust. 6 Ustawy. 2. Przedsibiorstwo ma prawo wypowiedzie Umow wacicielowi lub zarzdcy budynku wielolokalowego jeeli w trakcie jej obowizywania wystpi warunki uniemoliwiajce jej spenienie, a w szczeglnoci warunki uniemoliwiajce ustalenie nalenoci za odprowadzone cieki dla poszczeglnych Odbiorcw usug w tym budynku, w terminie okrelonym w Umowie. 3. Umowa winna w szczeglnoci zawiera postanowienia okrelone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywa miejsce publikacji Regulaminu.

6 1. Umowa o odprowadzanie ciekw moe by zawarta na czas nieokrelony lub okrelony. 2. Umowa winna okrela moliwo jej rozwizania. 3. Rozwizanie umowy moe nastpi za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstpienia Przedsibiorstwa od Umowy. 4. Przedsibiorstwo moe odstpi od umowy w przypadkach przewidzianych w art.8 ust. 1 Ustawy. Odstpienie od Umowy nastpuje poprzez owiadczenie Przedsibiorstwa dorczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem zamknicia przycza kanalizacyjnego. 5. Rozwizanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsibiorstwo rodkw technicznych uniemoliwiajcych dalsze korzystanie z usug. 7 1. Odbiorca usug skada do Przedsibiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie okrelonym w warunkach technicznych przyczenia lub umowie o przyczenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usugi bez koniecznoci zmiany pozostaych warunkw wiadczenia usug, niezwocznie po jej wystpieniu. Ponowne przyczenie do sieci, po wczeniejszym zamknicia przycza kanalizacyjnego nastpuje po zoeniu przez Odbiorc wniosku o zawarcie Umowy. 2. Przedsibiorstwo w terminie 14 dni od daty zoenia wniosku, przedkada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy. 3. Odbiorca zobowizany jest do pisemnego powiadamiania Przedsibiorstwa o zmianach wasnociowych nieruchomoci lub zmianach uytkownika lokalu. 4. Postanowienia ust 1 i 2 maj odpowiednie zastosowanie rwnie w przypadku skadania przez waciciela lub zarzdc budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umw z osobami korzystajcymi z lokali. 5. Przedsibiorstwo okrela cykl rozlicze obowizujcy Odbiorcw usug w zalenoci od lokalnych warunkw technicznych i ekonomicznych wiadczenia usug, a take postanowie okrelonych w odrbnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapaty.

Rozdzia IV. Sposb rozlicze w oparciu o ceny i stawki opat 8 Rozliczenia z Odbiorcami usug za zbiorowe odprowadzanie ciekw prowadzone s przez Przedsibiorstwo na podstawie Rozporzdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

9 Przedsibiorstwo ogasza taryf na tablicy ogosze Urzdu Gminy w terminie waciwym do jej ogoszenia w zalenoci od trybu zatwierdzenia taryfy, okrelonego w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy. 10 1. 2. Taryfa obowizujca w dniu zawarcia Umowy stanowi zacznik do Umowy o odprowadzanie ciekw. W rozliczeniach strony Umowy obowizane s stosowa aktualnie obowizujc taryf zatwierdzon Uchwa Rady Gminy, bd wprowadzon w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez koniecznoci zmiany Umowy.

11 1. Podstaw obcienia Odbiorcy Przedsibiorstwo jest faktura. nalenociami 12 Ilo ciekw wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawc moe by ustalana: 1) na podstawie wskaza urzdzenia pomiarowego, 2) na poziomie iloci zuytej wody, 3) na poziomie okrelonym w punkcie 2, powikszonym o zuycie wody z wasnych uj w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zamontowanego przez odbiorc, 4) na poziomie okrelonym w pkt. 2 zmniejszonym o zuycie wody okrelone na podstawie odczytu z wodomierza dodatkowego zamontowanego przez odbiorc wody do celw podlewania ogrodw przydomowych lub zaopatrzenia hodowli, 5) w/g ryczatu zgodnego z normami zawartymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Odbiorca ponosi koszty instalacji i podczenia wodomierza dodatkowego, o ktrym mowa w pkt. 3 i 4. za usugi wiadczone przez

Rozdzia V. Warunki przyczenia do sieci i sposb dokonywania odbioru przez Przedsibiorstwo 13 1. Przyczenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej jest odpatne i odbywa si na pisemny wniosek o przyczenie i okrelenie warunkw przyczenia, zwanych dalej warunkami przyczenia zoony przez osob ubiegajc si o przyczenie.

2. Kwota nalenoci za przyczenie ustalana jest na podstawie kalkulacji indywidualnej. 3. Z wnioskiem o przyczenie do sieci kanalizacyjnej moe wystpowa osoba posiadajca tytu prawny do korzystania z nieruchomoci, ktra ma by przyczona do sieci. 4. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1 powinien w szczeglnoci zawiera: a. dane identyfikacyjne wnioskodawcy, b. adres podczanej nieruchomoci, c. okrelenie rodzaju instalacji i urzdze sucych do odbioru usug, d. form, termin i sposb patnoci za podczenie, e. dane wykonawcy, f. dat i podpis wnioskodawcy. 5. W uzasadnionych przypadkach Przedsibiorstwo moe wyrazi zgod na przyczenie osobie, ktra korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym. 14

Do wniosku Odbiorca ubiegajcy si o przyczenie do sieci zacza: a) dokument potwierdzajcy tytu prawny do korzystania z nieruchomoci, ktrej dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomoci, b) aktualn map sytuacyjn, okrelajc usytuowanie nieruchomoci wzgldem istniejcej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektw i urzdze uzbrojenia terenu. 15 1. Przedsibiorstwo okrela warunki przyczenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie duszym ni 14 dni od dnia zoenia wniosku. W przypadkach szczeglnych przyczenie do sieci nastpuje na podstawie umowy o przyczenie, ktrej projekt sporzdza Przedsibiorstwo. 2. Warunki przyczenia s wane 3 lata od dnia ich wydania. 3. Warunki przyczenia okrelaj: a. miejsce i sposb poczenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, b. miejsca zainstalowania urzdzenia pomiarowego, c. dopuszczaln ilo i jako odprowadzanych ciekw, d. termin wanoci warunkw przyczenia. 16 Przyczenie do sieci kanalizacyjnej moe nastpi po spenieniu w/w warunkw przyczenia, w przypadku zawarcia umowy o przyczenie do sieci, po spenieniu warunkw w niej okrelonych. 17 1. Warunki przyczenia stanowi podstaw do rozpoczcia realizacji prac projektowych i budowlano-montaowych. 2. Okrelone w warunkach, wzgldnie umowie o przyczenie prby i odbiory czciowe oraz kocowe s przeprowadzane przy udziale upowanionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prb i odbiorw, o ktrych mowa w ust. 2 s potwierdzane przez strony w protokoach, ktrych wzory okrela przedsibiorstwo. 18 1. Odbir przycza dokonywany jest na podstawie kocowego protokou odbioru technicznego wedug zasad okrelonych w warunkach przyczenia, wzgldnie umowie o przyczenie. 2. Protok odbioru technicznego przycza powinien zawiera co najmniej: a. dat odbioru, b. przedmiot odbioru z wyszczeglnieniem przeznaczenia przycza, rednicy, materiaw i dugoci, c. rodzaj odprowadzanych ciekw do przycza kanalizacyjnego, d. skad komisji, w tym wykonawc i uytkownika, e. adres nieruchomoci, do ktrej wykonano podczenie, f. podpisy czonkw komisji. 3. Protok kocowy stanowi potwierdzenie prawidowoci wykonania podczenia i jego podpisanie przez strony upowania Odbiorc do zoenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. Rozdzia VI. Warunki techniczne okrelajce moliwo dostpu do usug 19 1. Przedsibiorstwo ma prawo odmwi przyczenia do sieci, jeli przycze zostao wykonane bez zgody Przedsibiorstwa bd zostao wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 20

1. Waciciel nieruchomoci musi przystpi do sieci zgodnie z postanowieniami art.5ust 1p.2 Ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminie.

Rozdzia VII. Sposb postpowania w przypadku niedotrzymania cigoci usug i odpowiednich parametrw wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ciekw

21 O przewidywanych zakceniach w realizacji usug odprowadzania ciekw Przedsibiorstwo winno uprzedzi Odbiorc w sposb zwyczajowo przyjty.

Rozdzia VIII. Standardy obsugi Odbiorcw. Sposb zaatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakce odprowadzania ciekw

22 1. Przedsibiorstwo zobowizane jest do zapewnienia naleytego poziomu wiadczonych usug, a w szczeglnoci zobowizane jest do udzielania na yczenie Odbiorcy lub z wasnej inicjatywy penej informacji dotyczcej realizacji usug, a przede wszystkim informacji objtych regulaminem oraz zawartych w taryfie. 23 1. W przypadkach niewykonania lub nienaleytego wykonania usug przez Przedsibiorstwo Odbiorca moe zoy pisemn reklamacj w terminie, ktry umoliwi sprawdzenie zasadnoci reklamacji, nie pniej jednak ni do 5 dni od daty zaistnienia niewykonania. 2. Reklamacja powinna zawiera: a. imi i nazwisko albo nazw lub firm oraz adres Odbiorcy, b. przedmiot reklamacji, c. przedstawienie okolicznoci uzasadniajcych reklamacj, d. zgoszenie roszczenia o odszkodowanie, e. numer i dat Umowy, f. podpis Odbiorcy. 3. Zgoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsibiorstwa. 4. Przedsibiorstwo rozpatruje reklamacj niezwocznie, nie duej jednak ni w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. 5. Przedsibiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacj w formie pisemnej. Odpowied winna zawiera: a. nazw Przedsibiorstwa, b. powoanie podstawy prawnej, c. rozstrzygnicie o uwzgldnieniu lub odmowie uwzgldnienia reklamacji, d. pouczenie o moliwoci dochodzenia roszcze w innym trybie, e. podpis upowanionego pracownika reprezentujcego Przedsibiorstwo z podaniem zajmowanego stanowiska. 6. W przypadku odmowy uwzgldniania reklamacji w caoci lub w czci, odpowied na reklamacj winna zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. W przypadku uwzgldnienia reklamacji Przedsibiorstwo powiadamia Odbiorc o wyniku rozpatrzenia, a take o wysokoci i formie wypaty przyznanego odszkodowania lub nalenoci. 8. Zaliczenie odszkodowania lub nalenoci na poczet przyszych nalenoci moe nastpi jedynie za zgod Odbiorcy.

9. Niezalenie od trybu reklamacji opisanym w pkt. 1-8 Przedsibiorstwo przyjmie i sprawdzi kad reklamacj zoon telefonicznie.

Rozdzia IX. Postanowienia kocowe 24 nieobjtych niniejszym regulaminem zastosowanie maj przepisy prawa, a w szczeglnoci ustawa z dn.7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw ( Dz. U. z 2006, Nr 123, poz.858 z po .zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
W sprawach

25 Przedsibiorstwo zobowizane jest do udostpnienia niniejszego regulaminu na danie Odbiorcy.