You are on page 1of 2

UCHWAA NR 228/L/2010 RADY GMINY OPATW z dnia 29 padziernika 2010 r.

w sprawie szczegowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwa w zakresie dziaalnoci poytku publicznego z organizacjami pozarzdowymi i innymi organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z pn. zm) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Rada Gminy Opatw uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje si procedur konsultacji w zakresie: 1) Projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dzialalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) 2) Rocznego lub wieloletniego programu wsppracy Gminy Opatw z organizacajmi pozarzdowymi i innymi organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na podstawie ustawy o ktrej mowa w pkt 1. 3) Tworzenia i prowadzenia jednostek organizacyjnych, ktrych celem jest dziaalno na rzecz organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w pkt 1. 4) Innych przypadkw przewidzianych ustaw. 2. Udzia w konsultacjach maj organizacje pozarzdowe i inne organizacje, prowadzce na terenie Gminy Opatw dziaalnoc poytku publicznego w zakresie, o ktrym mowa w 1 i na podstwie ustawy, o ktrej mowa w 1 pkt 1. 3. Zarzdzajc konsultacje Wjt Gminy Opatw okrela: 1) przedmiot konsultacji, 2) termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, 3) form konsultacji, 4) osob odpowedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 4. Konsultacje mog polega na: 1) wyraeniu opinii lub zoeniu uwag w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji, 2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania, 3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiza. 5. Konsultacje mog mie form: 1) spotkania z przedstwicielami organizacji pozarzdowych i innych organizacji, prowadzcych na terenie Gminy Opatw dziaalno poytku publicznego na podstawie ustawy, o ktrej mowa w 1 pkt1. 2) zgaszania si organizacji pozarzdowych i innych organizacji prowadzcych na terenie Gminy Opatw dziaalno poytku publicznego na podstawie ustawy, o ktrej mowa w 1 pkt 1 w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogosze i na stronie internetowej Gminy Opatw komunikat o prowadzonych konsultacjach. 3) badanie opinii przedstawicieli organizacji dziaajcych na terenie Gminy Opatw poprzez pisemne bd emailowe poinformowanie organizacji o prowadzonych konsultacjach, 4) ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarzdowych prowadzcych na terenie Gminy Opatw dziaalno poytku publicznego.

Id: RMWPJ-BSZFJ-OBUHZ-VDHWN-GCCCS. Podpisany

Strona 1

6. 1. Informacje o konsultacjach Wjt Gminy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogosze wskazujc cel, form oraz termin rozpoczcia i zakoczenia kosultacji. 2. Informacja o konsultacjach moe by take opublikowana w prasie lokalnej lub w formie obwieszcze. 7. 1. Ustalenia poczynione na spotkaniach o ktrych mowa w 5 pkt 1 s odnotowane w protokole spotkania. 2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w pozostaych formach wynikiem konsultacji s ankiety lub wystpienia podmiotw uprawnionych do udziau w konsultacjach zozone na pimie bd za porednictwem poczty elektronicznej w terminie, o ktrym mowa w 3 pkt 2. 3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporzdza sprawozdanie. 4. Po zakoczeniu konsultacji protokoy, dokumenty i sprawozdania s przedstawiane Wjtowi Gminy Opatw. 5. Wyniki konsultacji Wjt Gminy Opatw przedstawia Radzie Gminy Opatw w uzasadnieniu do projektw aktw o ktrych mowa w 1. 8. 1. Wyniki konsultacji nie s wice dla wadz gminy. 2. Konsultacje spoeczne uznaje si za wane bez wzgldu na liczb osb i podmiotw biorcych udzia w konsultacjach jeeli zostay przeprowadzone w sposb przedstawiony w uchwale. 9. Powysza procedura konsultacji podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogosze Urzdu Gminy Opatw. 10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Opatw. 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Opatw mgr in. Witold acny

Id: RMWPJ-BSZFJ-OBUHZ-VDHWN-GCCCS. Podpisany

Strona 2