You are on page 1of 2

UCHWAA NR LVII/718/10 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 27 padziernika 2010 r.

w sprawie: okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1240, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr209, poz.1316, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 127, poz. 857) na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia - Rada Miejska w Zawierciu - uchwala 1. Okreli szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustaw. 2. 1. Przedmiotem konsultacji s projekty aktw prawa miejscowego stanowione przez organy Gminy Zawiercie w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji i podmiotw wymienionych w 1 uchway. 2. Konsultacje przeprowadza si z organizacjami i podmiotami wymienionymi w 1 uchway, prowadzcymi na terenie Gminy Zawiercie dziaalno poytku publicznego w sferze zada publicznych wymienionych w art. 4 ustawy nalecych do zada gminy. 3. 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii o poddanym konsultacji projekcie. 2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wicy dla organw Gminy. 3. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na liczb podmiotw w nich uczestniczcych. 4. Nieprzedstawienie w ramach konsultacji opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraenia. 4. Konsultacje mog by prowadzone w formie: a) spotkania, b) umieszczeniu projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Zawierciu oraz na stronie internetowej Urzdu, z okreleniem terminu do zgaszania pisemnych opinii przez zainteresowane podmioty. 5. 1. Decyzj o wyborze formy i terminu przeprowadzenia konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Zawiercia. 2. Prezydent Miasta Zawiercia okrela w szczeglnoci: a) przedmiot konsultacji; b) form konsultacji; c) termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji;

Id: JCNQZ-JNUOC-QHLYP-CKFXE-OPFPU. Podpisany

Strona 1

3. Z przebiegu konsultacji sporzdza si protok okrelajcy przedmiot, form, termin oraz wyniki konsultacji, do ktrego w przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie spotkania - docza si list obecnoci uczestnikw. 6. Wykonanie uchway powierzy Prezydentowi Miasta Zawiercia. 7. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Marek Kozie

Id: JCNQZ-JNUOC-QHLYP-CKFXE-OPFPU. Podpisany

Strona 2