You are on page 1of 3

Zacznik do uchway nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z POWIATOW RAD DZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO W RACIBORZU LUB ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

1 Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.), zwanej w dalszej czci ustaw, w odniesieniu do projektw aktw bdcych przedmiotem konsultacji. 2 Konsultacje przeprowadza si z: 1) Powiatow Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego w Raciborzu, jeeli na wniosek organizacji pozarzdowych oraz podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zostaa powoana przez Zarzd Powiatu, 2) organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dziaajcymi na terenie powiatu i na rzecz mieszkacw powiatu, jeeli nie zostaa powoana Powiatowa Rada Poytku Publicznego w Raciborzu. 3 Decyzj w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarzd Powiatu w drodze uchway. 4 1. Ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogosze Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 2. W zalenoci od potrzeb ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji moe by zamieszczone w dzienniku lub tygodniku regionalnym.

3. Ogoszenie o rozpoczciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomoci w terminie nie krtszym ni 7 dni przed terminem ich rozpoczcia, w sposb opisany w niniejszym paragrafie. 5 W przypadku prowadzenia konsultacji z Powiatow Rad Poytku Publicznego w Raciborzu ogoszenie o konsultacji powinno okrela: 1) cel konsultacji, 2) przedmiot konsultacji, 3) czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji. 6 1. W przypadku prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno okrela: 1) cel konsultacji, 2) przedmiot konsultacji, 3) czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, 4) form konsultacji, 5) zasig terytorialny konsultacji. 2. Ogoszenie powinno zawiera take wskazanie osoby upowanionej do kontaktu z podmiotami uprawnionymi. 3. Termin wyraenia opinii przez podmioty uprawnione nie moe by krtszy ni 14 dni. 7 1. Konsultacje z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy musz by prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 2) pisemnego wyraania opinii z wykorzystaniem formularza okrelonego przez Zarzd Powiatu, 3) elektronicznego wyraenia opinii za pomoc strony internetowej powiatu, z wykorzystaniem formularza okrelonego przez Zarzd Powiatu. 2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzdowych sporzdza si protok, ktry zawiera opinie organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, a ktrego zacznikiem jest lista obecnoci uczestnikw spotkania. 3. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie pisemnej lub za porednictwem poczty elektronicznej opinie organizacji pozarzdowych oraz podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy kierowane s do Zarzdu Powiatu. 4. Wyboru formy konsultacji, w zalenoci od przedmiotu konsultacji dokonuje Zarzd Powiatu. 5. Moliwe jest czenie rnych form konsultacji.

8 1. Wyniki konsultacji zawierajce zestawienie zgoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarzdu Powiatu zostan przedstawione Radzie Powiatu w zaczniku do stosownej uchway Rady. 2. Wyniki konsultacji zamieszczane zostan rwnie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, nie pniej ni w cigu 60 dni od zakoczenia konsultacji. 9 Wyniki konsultacji nie s wice dla Rady i Zarzdu Powiatu Raciborskiego. 10 Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb podmiotw biorcych udzia w konsultacjach jeeli zostay przeprowadzone w sposb przedstawiony w niniejszych Zasadach.

PRZEWODNICZCY RADY

Norbert Mika