You are on page 1of 2

Zacznik nr 1 do uchway nr XLIX/477/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010 r.

TRYB POWOYWANIA POWIATOWEJ RADY DZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO W RACIBORZU.


1 1. Decyzj o utworzeniu lub odmowie utworzenia Powiatowej Rady Poytku Publicznego w Raciborzu podejmuje Zarzd Powiatu w drodze uchway 2. Uchwa, o ktrej mowa w ust. 1 podaje si do publicznej wiadomoci, poprzez jej zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, na tablicy ogosze Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w dzienniku lub tygodniku regionalnym. 3. Uchwaa oprcz decyzji Zarzdu Powiatu zawiera bdzie dane organizacji pozarzdowej lub podmiotu, o ktrym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o poytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.), zwanej w dalszej czci ustaw, ktra zoya pisemny wniosek o powoanie rady poytku publicznego. 4. W przypadku pozytywnej decyzji Zarzdu Powiatu o utworzeniu rady poytku publicznego uchwaa zawiera bdzie rwnie termin zgaszania kandydatw na czonkw rady. 2 1. Kandydatem na czonka Rady nie moe by osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe. 2. Termin pisemnego zgaszania kandydatw przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy nie moe by krtszy ni 60 dni. 3. W zgoszeniu kandydata organizacja pozarzdowa oraz podmiot, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy podaje imi i nazwisko kandydata, dane adresowe kandydata do korespondencji oraz docza pisma potwierdzajce spenienie kryteriw zawartych w ust. 4 pkt. 1 i 2. 4. Wyboru czonkw Rady, spord kandydatw zgoszonych przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, dokona Zarzd Powiatu w oparciu o nastpujce kryteria: 1) minimum trzyletniego dowiadczenia kandydata w dziaalnoci w organizacji pozarzdowej; 2) znajomo problemw, potrzeb i specyfiki dziaania organizacji pozarzdowych opisanej przez kandydata w licie zgoszeniowym. 3 1. Powiatowa Rada Poytku Publicznego w Raciborzu skada si z: 1) trzech przedstawicieli Rady Powiatu; 2) dwch przedstawicieli Zarzdu Powiatu;

3) piciu przedstawicieli organizacji pozarzdowych oraz podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 2. Czonkami Rady nie moe zosta dwch przedstawicieli jednej organizacji pozarzdowej. 4 Starosta Raciborski wystpi na pimie do Przewodniczcego Rady Powiatu o wytypowanie przez Rad trzech jej przedstawicieli do skadu rady poytku publicznego.

5 1. Zarzd Powiatu w czasie 30 dni po upywie terminu, o ktrym mowa w 3 ust. 1 w drodze uchway powoa Powiatow Rad Poytku Publicznego w Raciborzu. 2. Uchwa Zarzd Powiatu podaje do publicznej wiadomoci, poprzez jej zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, na tablicy ogosze Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w dzienniku lub tygodniku regionalnym. 3. Skad Powiatowej Rady Poytku Publicznego w Raciborzu jest jawny. Informacje o jej czonkach wraz z ich danymi kontaktowymi zostan umieszczone na stronie internetowej Powiatu. 6 1. Zarzd Powiatu moe odwoa czonka Rady przed upywem kadencji: 1) na jego wniosek; 2) na uzasadniony wniosek innego czonka Rady, poparty podpisami co najmniej 7 czonkw Rady; 3) w przypadku skazania czonka Rady prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe; 4) jeeli sta si trwale niezdolny do penienia obowizkw czonka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoci na trzech kolejnych posiedzeniach Rady. 2. Wnioski, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 skadane s do Zarzdu Powiatu za porednictwem Przewodniczcego Rady. 3. W przypadku odwoania czonka Rady przed upywem jej kadencji, jej skad zostaje uzupeniony na zasadach jak dla powoania. 7 1. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Poytku Publicznego w Raciborzu zwouje Starosta Raciborski. 2. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecnoci, prawomocnoci obrad Starosta Raciborski przekazuje prowadzenie pierwszego posiedzenia Przewodniczcemu Powiatowej Rady Poytku Publicznego w Raciborzu. PRZEWODNICZCY RADY Norbert Mika