You are on page 1of 2

Zacznik nr 2 do uchway nr XLIX/477/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010 r.

ORGANIZACJA ORAZ TRYB DZIAANIA POWIATOWEJ RADY DZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO W RACIBORZU.
1 1. Przewodniczcego Rady powouje Zarzd Powiatu spord czonkw Rady w drodze uchway. 2. Przewodniczcego Rady odwouje Zarzd Powiatu w drodze uchway. 3. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w gosowaniu jawnym Wiceprzewodniczcego zwyk wikszoci gosw. 4. Wybory Wiceprzewodniczcego Rady s wane jeeli uczestniczy w nich ponad poowa czonkw Rady. 5. Odwoanie Wiceprzewodniczcego odbywa si zwyk wikszoci gosw ustalonego skadu Rady w gosowaniu tajnym. 2 1. Do zada Przewodniczcego Rady naley: 1) reprezentowanie Rady na zewntrz, 2) ustalanie terminw posiedze Rady, 3) zwoywanie posiedze Rady, 4) prowadzenie posiedze Rady, 5) ustalanie porzdku prac Rady przy uwzgldnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia, 6) czuwanie nad terminowoci i przebiegiem prac Rady, 7) zapraszanie na posiedzenia Rady na wniosek czonka Rady, bd z wasnej inicjatywy ekspertw z zakresu rnych dziedzin aktywnoci spoecznej, 8) powoywanie staych lub czasowych zespow roboczych, 2. Do zada Wiceprzewodniczcego Rady naley zastpowanie Przewodniczcego Rady w wykonywaniu czynnoci okrelonych w ust. 1. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rada pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady s jawne. Posiedzenie Rady moe by zwoane rwnie na wniosek co najmniej 5 jej czonkw. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 3 jest wicy dla Przewodniczcego Rady. Posiedzenia Rady odbywaj si nie rzadziej ni raz na kwarta. Czonkowie Rady wykonuj swoje funkcje spoecznie. Czonkowi Rady nie przysuguje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyci zwizane z wykonywaniem obowizkw w ramach dziaania w Radzie. 8. Szczegowe regulacje dotyczce organizacji i trybu dziaania Rada przyjmuje w drodze uchway zwyk wikszoci gosw.

4 1. Z przebiegu posiedze Rady sporzdza si protokoy. 2. Do protokou docza si listy obecnoci czonkw Rady i innych osb uczestniczcych w posiedzeniu oraz wszystkie podjte uchway. 3. Protok powinien odzwierciedla przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki gosowania nad podjtymi uchwaami. 4. Kady z czonkw Rady ma zapewniony nieograniczony dostp do dokumentw Rady, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 5. Kady z czonkw moe da kopii i odpisw z dokumentw Rady. 5 Obsug posiedze Rady, w tym wysyanie materiaw, przechowywanie dokumentw zapewnia Sekretarz Powiatu. 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rada w szczeglnoci wyraa opinie, opracowuje stanowiska. Opinie Rady przedstawiane s w postaci uchwa. Uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw. W przypadku rwnej iloci gosw gos decydujcy ma Przewodniczcy Rady. Uchway Rady podpisuje prowadzcy obrady, na ktrych uchway zostay podjte. Uchway podjte przez Rad obowizuj wszystkich jej czonkw. Czonek Rady gosujcy przeciw podjciu uchway moe zada umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrbnym wraz z uzasadnieniem. 8. Podjte uchway przekazywane s Zarzdowi Powiatu przez Przewodniczcego Rady. 9. Nie podlegaj przekazaniu Zarzdowi Powiatu uchway Rady majce charakter proceduralny. 10. Do udziau w posiedzeniach Rady mog by zapraszane przez Przewodniczcego lub Wiceprzewodniczcego inne osoby z gosem doradczym i opiniotwrczym. 7 1. Czonkowie Rady powiadamiani s o planowanym posiedzeniu i porzdku obrad na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Wraz z zawiadomieniem dorczane s materiay na posiedzenie. 2. Powiadomienie moe odby si drog pocztow, faksow lub elektroniczn. 3. Powiadomienie dokonuje si na adres wskazany przez kadego z czonkw Rady. 4. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach termin, okrelony w ust.1, moe ulec skrceniu. 5. Czonek Rady, ktry z przyczyn niezalenych nie ma moliwoci uczestniczenia w posiedzeniu Rady, ma prawo wyraenia stanowiska dotyczcego przedmiotu danego posiedzenia Rady na pimie. Tak wyraone stanowisko musi zosta przekazane Przewodniczcemu najpniej na 1 dzie przed posiedzeniem Rady. Przewodniczcy jest zobowizany przedstawi dokadn tre stanowiska innym czonkom Rady podczas posiedzenia. PRZEWODNICZCY RADY protokoowanie obrad,

Norbert Mika

Related Interests