You are on page 1of 3

UCHWAA NR LVIII/537/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GRACH z dnia 26 padziernika 2010 r.

w sprawie trybu powoania czonkw, organizacji i trybu dziaania Powiatowej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Tarnowskich Grach Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz w zwizku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz 4 ust. 4 Uchway Nr XLIII/411/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Grach z dnia 29 wrzenia 2009 roku w sprawie przyjcia rocznego Programu wsppracy Powiatu Tarnogrskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873. z pn. zm.) na 2010 rok. Rada Powiatu uchwala: 1. 1. Powiatowa Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego w Tarnowskich Grach, zwana dalej PRDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. 2. PRDPP powouje Zarzd Powiatu w Tarnowskich Grach. 2. 1. PRDPP skada si z jedenastu czonkw, w tym: 1) dwch przedstawicieli Rady Powiatu w Tarnowskich Grach, 2) dwch przedstawicieli Zarzdu Powiatu w Tarnowskich Grach, 3) siedmiu przedstawicieli organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z pn. zm.), prowadzcych dziaalno statutow na terenie Powiatu Tarnogrskiego, zwanych dalej organizacjami. 2. Czonkw PRDPP powouje i odwouje Zarzd Powiatu w Tarnowskich Grach w drodze uchway. 3. Przedstawicieli Rady Powiatu w Tarnogrskich Grach wskazuje Przewodniczcy Rady Powiatu. 4. Przedstawicieli Zarzdu Powiatu w Tarnowskich Grach wskazuje Zarzd Powiatu w drodze uchway. 5. Wybr czonkw PRDPP, o ktrych mowa w 2 ust. 1 pkt 3, reprezentujcych organizacje nastpuje spord zgoszonych kandydatw przez ww. organizacje na zebraniu delegatw tj osb upowanionych do reprezentowania swojej organizacji w gosowaniu. 6. Zebranie delegatw zwouje Starosta Tarnogrski z wasnej inicjatywy. 7. Kada organizacja moe zgosi i udzieli poparcia jednemu kandydatowi na czonka PRDPP. 8. W zebraniu delegatw moe wzi udzia jeden przedstawiciel organizacji wskazany na podstawie upowanienia, ktrego wzr stanowi Zacznik Nr 1 do niniejszej uchway. 9. Zgoszenia kandydatw dokonuj organizacje poprzez przesanie na adres Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Grach, ul. Karuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Gry karty zgoszenia kandydata do PRDPP. Wzr karty zgoszenia kandydata do PRDPP stanowi Zacznik Nr 2 do niniejszej uchway.
Id: YIKRN-VNDWT-DXHYU-PFRMW-BAHFL. Podpisany Strona 1

10. Zgoszenie powinno zosta podpisane przez osob uprawnion do reprezentowania organizacji. 11. Lista kandydatw wraz z nazw organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Grach www.powiat.tarnogorski.pl w zakadce Organizacje Pozarzdowe nie pniej ni 7 dni przed zebraniem delegatw. 12. Delegat otrzymuje tylko jedn kart do gosowania z list kandydatw na podstawie przedstawionego upowanienia. Regulamin gosowania okreli Starosta Tarnogrski w odrbnym Zarzdzeniu. 13. Mandat czonka PRDPP otrzyma siedmiu przedstawicieli organizacji, ktrzy w gosowaniu otrzymali kolejno najwiksz liczb gosw. 3. 1. Pracami PRDPP kieruje Przewodniczcy, ktry wybierany jest na pierwszym posiedzeniu PRDPP, na ktrym rwnie dokonuje si wyboru w gosowaniu jawnym Wiceprzewodniczcego i Sekretarza. 2. Wyboru Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcego oraz Sekretarza dokonuje si zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy czonkw PRDPP. 3. Posiedzenia PRDPP zwouje Przewodniczcy z wasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej poowy skadu Rady. 4. Posiedzenie PRDPP odbywa si przynajmniej raz w roku. 5. Na wniosek Przewodniczcego w posiedzeniach PRDPP mog bra udzia zaproszeni gocie z prawem gosu doradczego. 6. Pracami PRDPP kieruje Przewodniczcy lub wyznaczony przez niego czonek Rady. 7. Dokumentacj PRDPP prowadzi Sekretarz Rady, ktry sporzdza z kadego posiedzenia protok. 8. W przypadku nieobecnoci Sekretarza podczas posiedzenia PRDPP protok sporzdza wyznaczony przez Przewodniczcego czonek PRDPP, ktry przekazuje nastpnie dokumenty Sekretarzowi. 4. PRDPP wydaje opinie i przyjmuje stanowisko wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy czonkw PRDPP. W przypadku rwnej liczby gosw decyduje gos Przewodniczcego. 5. 1. Kadencja PRDPP trwa 2 lata, liczc od dnia powoania. 2. Mandat czonka PRDPP wygasa: - z upywem kadencji, - w przypadku zrzeczenia si mandatu przez czonka PRDPP, - na wniosek Przewodniczcego Rady Powiatu w przypadku przedstawicieli Rady Powiatu, - na wniosek Czonka Zarzdu Powiatu w przypadku przedstawicieli Zarzdu Powiatu, - w przypadku wycofania rekomendacji przez zgaszajc przedstawiciela organizacj, - w przypadku skazania czonka PRDPP prawomocnym wyrokiem za przestpstwo popenione umylnie, - w przypadku mierci lub odwoania czonka PRDPP. 3. W przypadku wyganicia mandatu czonka PRDPP, Zarzd Powiatu uzupenia skad PRDPP. 4. W przypadku uzupenienia skadu PRDPP o przedstawiciela organizacji kandydatem na czonka PRDPP zostaje osoba, ktra na zebraniu delegatw otrzymaa w kolejnoci najwiksz liczb gosw. 5. W przypadku wyganicia mandatu w okresie szeciu miesicy przed zakoczeniem kadencji PRDPP nie uzupenia si jej skadu.

Id: YIKRN-VNDWT-DXHYU-PFRMW-BAHFL. Podpisany

Strona 2

6. PRDPP opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw. 7. Obsug organizacyjn PRDPP zapewnia Wydzia Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Spoecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Grach. 8. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Tarnowskich Grach. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu Andrzej Fiaa

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Grach z dnia 26 padziernika 2010 r. Zalacznik1.doc do Uchway Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Grach z dnia 26 padziernika 2010 roku Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Grach z dnia 26 padziernika 2010 r. Zalacznik2.doc do Uchway Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Grach z dnia 26 padziernika 2010 roku

Id: YIKRN-VNDWT-DXHYU-PFRMW-BAHFL. Podpisany

Strona 3