You are on page 1of 2

UCHWAA NR 190/XXXI/10 RADY GMINY PRZYRW z dnia 4 padziernika 2010 r.

w sprawie szczegowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i innymi organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego projektw aktw prawa miejscowego w zakresie dziaalnoci poytku publicznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z pn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.) Rada Gminy w Przyrowie uchwala: 1. Szczegowy sposb konsultacji projektw aktw prawa miejscowego w zakresie dziaalnoci poytku publicznego z organizacjami pozarzdowymi i innymi organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.), majcymi siedzib na terenie Gminy Przyrw lub dziaajcymi na rzecz mieszkacw Gminy Przyrw. 2. Procedura konsultacji obejmuje: 1) Projekty aktw prawa miejscowego dotyczce dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.). 2) Roczny lub wieloletni program wsppracy Gminy Przyrw z organizacjami pozarzdowymi i innymi organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na podstawie ustawy, o ktrej mowa w pkt 1. 3) Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, ktrych celem jest dziaalno na rzecz organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, o ktrej mowa w pkt 1. 4) Inne przypadki przewidziane ustaw. 3. 1) Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii organizacji, o ktrych mowa w 1, o poddanej konsultacji sprawie. 2) Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nich organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.). 3) Wyniki konsultacji maj charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s wice dla organw gminy. 4. Konsultacje mog polega na: 1) wyraeniu opinii lub zoeniu uwag w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji, 2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiza. 5. Konsultacje mog by prowadzone w nastpujcych formach: 1) Bezporednich spotka z przedstawicielami organizacji pozarzdowych i innych organizacji prowadzcych na terenie Gminy Przyrw dziaalnoci poytku publicznego na podstawie ustawy, o ktrej mowa w 1. 2) Badania opinii przedstawicieli organizacji dziaajcych na terenie Gminy Przyrw poprzez pisemne, bd emailowe poinformowanie organizacji o prowadzonych konsultacjach. 3) Zgaszania si organizacji pozarzdowych i innych organizacji, o ktrych mowa w pkt 1 w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogosze i na stronie internetowej Gminy Przyrw komunikat o prowadzonych konsultacjach. 4) Ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarzdowych i innych organizacji, o ktrych mowa w pkt 1.
Id: GXGNZ-HUAWV-SGTZW-PERYK-MCWAI. Podpisany Strona 1

6. Zarzdzajc konsultacje Wjt Gminy Przyrw okrela: 1) przedmiot konsultacji, 2) czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, 3) form konsultacji, 4) osob odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 7. Informacj o konsultacjach Wjt publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogosze wskazujc cel, form oraz termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji. 8. 1) Termin wyraenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji nie moe by krtszy ni 10 dni. 2) Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacj z prawa jej wyraenia. 3) W terminie 3 dni od dnia zakoczenia konsultacji podaje si do publicznej wiadomoci wynik przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem 4) W terminie 3 dni od dnia ogoszenia wyniku, o ktrym mowa w pkt. 3 podmioty wskazane w 1 mog wnie zastrzeenia do wyniku konsultacji. 5) Wynik z przeprowadzonej konsultacji w danym zakresie niezwocznie podaje si do publicznej wiadomoci nie pniej ni 7 dni od dnia zakoczenia konsultacji. 9. Powysza procedura konsultacji podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogosze Urzdu Gminy w Przyrowie. 10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Przyrw. 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Rajmund Michalik

Id: GXGNZ-HUAWV-SGTZW-PERYK-MCWAI. Podpisany

Strona 2