You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXXIII/343/2010 RADY MIEJSKIEJ W SONICOWICACH z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: okrelenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w SONICOWICACH uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela sposb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej. 2. Przedmiotem konsultacji prowadzonych w trybie niniejszej uchway s: a) projekty aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych. b) projekty rocznych pozarzdowymi. lub wieloletnich programw wsppracy Gminy Sonicowice z organizacjami

3. W konsultacjach uczestnicz organizacje pozarzdowe dziaajce na terenie Gminy Sonicowice w zakresie okrelonym w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 4. Konsultacje dotyczce zakresu ujtego w 1 prowadzone s z inicjatywy Burmistrza Sonicowic. 5. 1) Przeprowadzenie konsultacji ogasza Burmistrz Sonicowic w drodze zarzdzenia. 2) Zarzdzenie, o ktrym mowa w ustpie 1 okrela w szczeglnoci: a) przedmiot konsultacji b) czas rozpoczcie i zakoczenia konsultacji, c) form konsultacji. d) zasig konsultacji. 6. 1) Konsultacje mog by prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: a) wyoenie w siedzibie Urzdu Miejskiego w Sonicowicach dokumentacji sprawy poddanej konsultacjom. b) informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miejskiego w Sonicowicach wraz ze wskazaniem moliwoci skadania opinii. c) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Urzdu Miejskiego w Sonicowicach 2) Wyboru formy bd form konsultacji dokonuje Burmistrz Sonicowic. 7. 1) Konsultacje mog polega na: a) wyraaniu opinii w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji. b) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania. c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiza. 2) Termin wyraenia opinii, uwag w ramach konsultacji nie moe by krtszy ni 7 dni. 8. 1) Opinie i uwagi organizacji pozarzdowych, zgoszone w czasie konsultacji, kierowane s do wyznaczonej przez Burmistrza Sonicowic komrki organizacyjnej Urzdu Miejskiego w Sonicowicach.

Id: FLYLP-OBULL-UKKYK-RYRKB-SEKBM. Podpisany

Strona 1

2) Wyznaczona przez Burmistrza Sonicowic komrka organizacyjna rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycj stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Sonicowic. 3) Wyniki konsultacji Burmistrz Sonicowic przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektw aktw o ktrych mowa w 1. 9. Wyniki konsultacji maj charakter opiniotwrczy dla wadz Gminy Sonicowice. 10. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nim podmiotw. 11. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Sonicowic. 12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczca Rady Miejskiej w Sonicowicach Regina Bargiel

Id: FLYLP-OBULL-UKKYK-RYRKB-SEKBM. Podpisany

Strona 2