You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXXIX/254/2010 RADY GMINY UJSOY zdnia30wrzenia 2010 r.

w sprawie ustalenia opat za zajciepasadrogowegodrggminnychwGminieUjsoy. Napodstawieart.18ust.2pkt.8,art.40ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001 r.Nr142poz.1591zpn.zm.),orazart.40ust.8i9ustawyzdnia21marca1985r.odrogachpublicznych(Dz.U. z2007r.Nr19,poz.115zpn. zm.) Rada Gminy Ujsoy uchwala, co nastpuje 1.Brak treci 1. Ustala si stawki opat za zajciepasadrogowegodrggminnychGminyUjsoy, na cele niezwizanezbudow, przebudow, remontem,utrzymaniemiochrondrg,dotyczce: 1) prowadzeniarobtwpasiedrogowym 2) umieszczeniawpasiedrogowymurzdzeinfrastruktury technicznej niezwizanychzpotrzebamizarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 3) umieszczeniawpasiedrogowymobiektwbudowlanychniezwizanychzpotrzebamiruchudrogowegoorazreklam 4) zajcia pasa drogowego na prawach wycznociwcelachinnychniwymienionewpkt1-3. 2.Brak treci 1. Za zajcie1m2elementwpasadrogowego,oktrymmowaw1ust.1pkt1,ustalasinastpujce stawki opat za kady dziezajcia: 1) chodnikw,poboczy,placw,cieek rowerowych, cigwpieszych,zatok- 0,05 z; 2) jezdnie do 20% szerokoci - 0,10 z; 3) jezdni od 20% do 50% szerokoci oraz zatoki - 0,15 z; 4) powyej 50% szerokoci do cakowitego zajcia jezdni - 0,20 z; 5) pozostaychelementwpasadrogowegoniewymienionychwpkt1-4 - 0,10 z. 2. Zajciepasadrogowegoprzezokreskrtszyni 24 godziny jest traktowane jak zajcie pasa drogowego przez 1dzie. 3. Zajciepasadrogowegoopowierzchnimniejszejni1m2jesttraktowanejakzajcie1m2pasadrogowego. 4. Opaty te pobiera si rwnie za niewymagajce zezwolenia zajciapasadrogowegowrazieawariiurzdze niezwizanychzobsugruchu drogowego. 3.Brak treci 1. Za zajciepasadrogowego,oktrymmowaw1ust.1pkt2,ustalasinastpujce roczne stawki opatza1m2 powierzchni pasa drogowego zajtego przez rzut poziomy umieszczonego urzdzenia: 1) nadziemneipodziemneelementypasadrogowego,zwyjtkiemdrogowychobiektwinynierskich 1,00 z. 2) na drogowym obiekcie inynierskim - 5,00 z. 4.Brak treci 1. Za zajciepasadrogowego,oktrymmowaw1ust1pkt3,ustalasinastpujcstawkopat za kady dzie zajcia1m2powierzchnipasadrogowegozajtego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwizanegozpotrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,00 z. 2. Za kady dzie umieszczeniawpasiedrogowymreklamyustalasistawkopatyza1m2powierzchnireklamy wwysokoci - 1,00 z. 3. Ustala sizerowstawkopatyzaumieszczeniewpasiedrogowymtablicyinformacyjnejzawierajcej informacje ogminie,powiecielubwojewdztwiewpostaciplanw,tablic,plansz,itp. 5.Za zajciepasadrogowego,oktrymmowaw1ust1pkt4,ustalasinastpujce stawki opat za kady dzie zajcia1m2powierzchninam.in.ogrdkigastronomiczne,handlowe,straganyniebdceobiektamibudowlanymiiinne ID: JQQVA-NNOZK-VKASQ-UXQKO-BEQJB. Podpisany. Strona 1 / 2 urzdzenia eksponujce towar - 2,00 z. 6 . Traci moc Uchwaa Nr XVII/92/2004 Rady Gminy Ujsoyzdnia27padziernika2004r.wsprawiewysokoci stawek opaty za zajcie pasa drogowego. 7.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyUjsoy.

ogminie,powiecielubwojewdztwiewpostaciplanw,tablic,plansz,itp. 5.Za zajciepasadrogowego,oktrymmowaw1ust1pkt4,ustalasinastpujce stawki opat za kady dzie zajcia1m2powierzchninam.in.ogrdkigastronomiczne,handlowe,straganyniebdceobiektamibudowlanymiiinne urzdzenia eksponujce towar - 2,00 z. 6 . Traci moc Uchwaa Nr XVII/92/2004 Rady Gminy Ujsoyzdnia27padziernika2004r.wsprawiewysokoci stawek opaty za zajcie pasa drogowego. 7.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyUjsoy. 8.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Adam Janota

ID: JQQVA-NNOZK-VKASQ-UXQKO-BEQJB. Podpisany.

Strona 2 / 2