You are on page 1of 11

UCHWAA NR XLI/267/2010 RADYMIEJSKIEJWARKACH zdnia28wrzenia 2010 r. wsprawiezmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegomiastaigminy arki dla obszaru soectwOstrwiPrzybynw Napodstawieart.18ust.2pkt5ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (j.t. Dz.U.Nr142z2001r.,poz.1591zpniejszymizmianami)orazart.20ust.1ustawyzdnia27 marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U.Nr80poz.

717 zpniejszymizmianami),wzwizkuzuchwanrXXIII/170/2009RadyMiejskiejwarkach zdnia28.01.2009r.wsprawieprzystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegomiastaigminyarki dla obszaru soectwOstrw iPrzybynwpostwierdzeniuzgodnocizustaleniamiStudiumuwarunkowaikierunkw zagospodarowaniaprzestrzennegoMiastaiGminyarki, przyjtego uchwanr 115/XXI/01 RadyMiejskiejwarkachzdnia20.06.2001r.RadaMiejskawarkach uchwala co nastpuje: Rozdzia1 PRZEPISYOGLNE 1.1. Uchwala sizmianmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta igminyarki dla obszaru soectwOstrwiPrzybynw,uchwalonegoUchwaNr XIII/85/2007 RadyMiejskiejwarkachzdnia28grudnia2007r.,ogoszonwDziennikuUrzdowym WojewdztwalskiegoNr44poz.957zdnia11marca2008r.,zwandalej zmianplanu, wgranicachokrelonych na rysunku zmiany planu, stanowicym zaczniknr1doniniejszej uchway. 2.Zmianaplanudotyczyterenuopowierzchniokoo 7,82 ha, pooonegowprzysiku Kpina Wysocka. 3. Zacznikami do niniejszej uchway s: 1) zaczniknr1stanowicy integralnczniniejszej uchway rysunekzmianyplanuwskali 1:1000, 2) zaczniknr2- rozstrzygnicieRadyMiejskiejwarkachosposobierealizacjiinwestycji zzakresuinfrastrukturytechnicznej,ktrenaledo zadawasnych gminy oraz zasadach ichfinansowania,zgodniezprzepisamiofinansachpublicznych. 2.1. Ilekrowdalszychprzepisachniniejszejuchway jest mowa o: 1) uchwale- naley przez to rozumieniniejszuchwaRadyMiejskiejwarkach,oileztreci przepisu nie wynika inaczej,
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany. Strona 1 / 11

2) zmianie planu- naley przez to rozumieniniejszzmianmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustale1ust.1niniejszejuchway,

1) uchwale- naley przez to rozumieniniejszuchwaRadyMiejskiejwarkach,oileztreci przepisu nie wynika inaczej, 2) zmianie planu- naley przez to rozumieniniejszzmianmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustale1ust.1niniejszejuchway, 3) ustawielubustawieoplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym- naley przez to rozumieustawzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym (Dz.U.z2003r.Nr80,poz.717zpn. zm.), 4) rysunku zmiany planu - naley przez to rozumierysunekzmianyplanu,oktrymmowaw 1ust.3pkt1niniejszejuchway, 5) terenie- naley przez to rozumieterenookrelonymprzeznaczeniuizasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi ioznaczonysymbolemliterowymicyfrowym,dlaktregoustaleniaokrela niniejsza uchwaa, 6) wspczynniku zabudowy- naley przez to rozumiewielkopowierzchni zabudowy wstosunkudopowierzchnidziaki, 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumielinioznaczonna rysunku zmiany planu, okrelajcminimalnodlegobudynkwodliniirozgraniczajcej,ktrej aden budynek przekroczynie moe, 8) front dziaki granica dziakinaliniistykuzdrogstanowicjej obsugkomunikacyjn 9) reklamie - naley przez to rozumienonikinformacjiwizualnejwjakiejkolwiekmaterialnej formiewrazzelementamikonstrukcyjnymiizamocowaniami, 10) miejscach postojowych naley przez to rozumiemiejsca postojowe na parkingach lub miejscawgaraach. 3.1.Wrysunkuzmianyplanuobowizujnastpujce oznaczenia graficzne: 1) granica obszaru objtego zmianplanu, 2) okrelenieskalirysunkuzmianyplanu,wformieliczbowejiliniowej, 3) linie rozgraniczajceterenyornymprzeznaczeniulubrnych zasadach zagospodarowania, 4) symboleliteroweicyfroweidentyfikujceterenyornymprzeznaczeniulubrnych zasadach zagospodarowania, 5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 6) drzewo pomnikowe objte ochron. 2. Dopuszcza sikorektyoznaczonychnarysunkuzmianyplanuprzebiegwsieci Strona 2 / 11 infrastrukturytechnicznejwsposbnieograniczajcyustalonegoprzeznaczeniaterenworaz zasad ich obsugi,atakezzachowaniempozostaych ustalezmiany planu.
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany.

6) drzewo pomnikowe objte ochron. 2. Dopuszcza sikorektyoznaczonychnarysunkuzmianyplanuprzebiegwsieci infrastrukturytechnicznejwsposbnieograniczajcyustalonegoprzeznaczeniaterenworaz zasad ich obsugi,atakezzachowaniempozostaych ustalezmiany planu. 3. Istniejcystanzagospodarowaniaiuytkowaniaterenworazobiektw,wtymtre podkadwmapowych,orientacyjneoznaczeniepooenia obszaru objtego zmianplanu oraz oznaczenie istniejcego rowu melioracyjnego nie stanowiustalezmiany planu. Rozdzia2 PRZEPISYSZCZEGOWE 4.1. Wyznacza siterenyzabudowymieszkaniowejjednorodzinnejizagrodowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 1-2MN/RMiwprowadzasinastpujce ustalenia dotyczce ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 1) Przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) zabudowa zagrodowa, 2) Jako uzupenienie przeznaczenia terenu mogbyrealizowane: a) obiekty maej architektury, b) zieleurzdzona, c) parkingi, garae, d) drogi wewntrzne, dojazdy, e) cigi komunikacji pieszej, f) sieci, urzdzeniaiobiektyinfrastrukturytechnicznej. 3) Dopuszcza si: a) realizacjzabudowy usugowej,wtymbudynkwuytecznocipublicznejizamieszkania zbiorowego, 4) Zakazuje si: a) realizacji przedsiwziokrelanych jako mogce zawsze znaczco oddziaywana rodowisko, b) realizacjistacjipaliw,myjnisamochodowych,hurtowni,magazynw, 5) Zasadyochronyiksztatowania adu przestrzennego:
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany.

a) nakazwizualnejizolacjimiejscgromadzeniaodpadw,wformiezieleniizolacyjnej, Strona 3 / 11 ogrodzenia lub zabudowy,

6) Wymagania wynikajcezpotrzebksztatowania przestrzeni publicznych:

5) Zasadyochronyiksztatowania adu przestrzennego: a) nakazwizualnejizolacjimiejscgromadzeniaodpadw,wformiezieleniizolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, 6) Wymagania wynikajcezpotrzebksztatowania przestrzeni publicznych: a) realizacjaobiektwmaej architektury, owietleniaireklampowinnabyutrzymana wjednorodnejstylistyce,wszczeglnoci pod wzgldemkolorystykiizastosowanych materiaw, b) reklamyitabliceinformacyjneumieszczonenabudynkupowinnynawizywado kompozycjifasadyzuwzgldnieniem podziawnaelewacjiwyznaczonychprzez elementy konstrukcyjne, otwory okienne, drzwiowe itp, 7) Ustalenia dotyczceparametrwiwskanikwksztatowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenw: a) dopuszcza sirealizacjzabudowy wolnostojcejibliniaczej, b) maksymalna wysokobudynkwmierzonaodpoziomuterenuprzynajniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci, znajdujcym sina pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do okapu dachu nie moe przekracza7,5 m, c) przyrealizacjinowejzabudowy,nadbudowieobiektwistniejcychizmianiegeometrii dachu ustala siwykonywaniedachwsymetrycznychokcie nachylenia gwnych poaci dachowych 25-45,zdopuszczeniemstosowaniadachwpaskich wycznie dla budynkwgaraowych, d) dla terenu 1MN/RM ustala sinieprzekraczalnlinizabudowy, znajdujcsi wodlegoci 3,5 m od linii rozgraniczajcejterendrogiKDD,zgodniezoznaczeniemna rysunku zmiany planu, e) dla terenu 2MN/RM ustala sinieprzekraczalnlinizabudowy, znajdujcsi wodlegoci 3,5 m od linii rozgraniczajcejterendrogiKDDorazwliniizabudowy istniejcychbudynkw,zgodniezoznaczeniemnarysunkuzmianyplanu, f) dlaterenw1MN/RMi2MN/RMustalasinieprzekraczalnlinizabudowy, znajdujc siwodlegoci 1,5 m od krawdzirowumelioracyjnegoorazwliniizabudowy istniejcychbudynkw,zgodniezoznaczeniemnarysunkuzmianyplanu, g) nie dopuszcza silokalizacjinowychbudynkwusugowychwgranicydziaki, h) maksymalnywspczynnik zabudowy wynosi 40% powierzchni dziaki i) minimum 40% powierzchni dziaki musi stanowiteren biologicznie czynny, j) szczeglnezasadyiwarunkiscalaniaipodziau nieruchomocizawiera6uchway,
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany.

k) powierzchnia dziaki przeznaczonej pod zabudowpowstaejwwynikunowych podziawgeodezyjnychniemoe bymniejsza ni800 m,

Strona 4 / 11

j) szczeglnezasadyiwarunkiscalaniaipodziau nieruchomocizawiera6uchway, k) powierzchnia dziaki przeznaczonej pod zabudowpowstaejwwynikunowych podziawgeodezyjnychniemoe bymniejsza ni800 m, l) szerokofrontu dziaki przeznaczonej pod zabudowpowstaejwwynikunowych podziawgeodezyjnychniemoe bymniejsza ni20 m, m) kt pooenia granic nowo wydzielanych dziaekwstosunkudopasadrogowegonie powinien bymniejszy ni45. 8) Ustalenia dotyczcegranicisposobwzagospodarowaniaterenwlubobiektw podlegajcychochronie,ustalonychnapodstawieprzepiswodrbnych. a) wgranicachterenu2MN/RMwrejoniedrzewapomnikowegonr17/68oznaczonego symbolem na rysunku zmiany planu ustala sinakaz uwzgldnienia ogranicze wzagospodarowaniuterenuwynikajcychzdecyzjinr4/88Wojewody Czstochowskiegozdnia30.03.1988r.ouznaniuzapomnikprzyrody(Dz.Urz.Nr 2/96, poz. 5), 9) Ustalenia dotyczcezasadmodernizacji,rozbudowyibudowysystemwkomunikacji: a) ustala siobsugkomunikacyjnterenu bezporedniozdrogipublicznejKDDoraz porednio drogami wewntrznymiidojazdamiindywidualnymi, b) parametrytechnicznedrgwewntrznychidojazdwmuszpozwalana dojazd pojazdwsubratowniczychorazwywzodpadwinieczystoci, c) nakaz realizacji miejsc postojowych zwizanychzfunkcjmieszkalnwiloci nie mniejszej nijedno miejsce postojowe na lokal mieszkalny, d) nakaz realizacji miejsc postojowych zwizanychzfunkcjusugowwiloci nie mniejszej nijedno miejsce postojowe na ka de 40 m powierzchni wewntrznej budynku usugowego lub lokalu uytkowego, nie stanowicej garau, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczetechnicznych, gospodarczych lub pomocniczych. 2. Wyznacza siteren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolemKDDiwprowadzasinastpujce ustalenia dotyczce jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 1) Przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy dojazdowej. 2) Dopuszcza sirealizacj: a) zieleni,
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany.

b) parkingw,

Strona 5 / 11

c) przystankw, d) obiektwmaej architektury,

a) zieleni, b) parkingw, c) przystankw, d) obiektwmaej architektury, e) cieki rowerowej, f) sieci, urzdzeiobiektwinfrastrukturytechnicznejbezbudynkw, 3) Zasady zagospodarowania terenu: a) ulicajednojezdniowa,zdwomapasamiruchu, b) jednostronny chodnik, c) szerokodrogiwliniachrozgraniczajcych - 10 m, d) szerokojezdni 6,0 m. 3. Wyznacza siterenlaswoznaczonynarysunkuzmianyplanusymbolem1ZL1 iwprowadzasinastpujce ustalenia dotyczce jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 1) Przeznaczenie terenu: a) terenlasw. 2) Dopuszcza sirealizacj: a) realizacjsieci, urzdzeinfrastrukturytechnicznejwzakresiezgodnymzustaw olasachiustawoochroniegruntwrolnychilenych. 3) Zakazuje si: a) lokalizacjiobiektwtymczasowychibudynkwniezwizanychzprzeznaczeniem terenu, b) uytkowaniaterenuwsposbsprzecznyzustawolasachorazustawoochronie gruntwrolnychilenych. 4. Wyznacza sitereny projektowanych dolesieoznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 1-2ZL2iwprowadzasinastpujce ustalenia dotyczce ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 1) Przeznaczenie terenu : a) tereny projektowanych dolesie. 2) Dopuszcza si: a) rolnicze uytkowaniegruntw,
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany. Strona 6 / 11

b) realizacjsieci, urzdzeinfrastrukturytechnicznejwzakresiezgodnymzustaw olasachiustawoochroniegruntwrolnychilenych.

2) Dopuszcza si: a) rolnicze uytkowaniegruntw, b) realizacjsieci, urzdzeinfrastrukturytechnicznejwzakresiezgodnymzustaw olasachiustawoochroniegruntwrolnychilenych. 3) Zakazuje si: a) lokalizacji zabudowy. 5.Zasady ochrony rodowiska,przyrodyikrajobrazukulturowego. 1. Na obszarze objtym zmianplanu obowizujnastpujce ustalenia wynikajcezpotrzeb ochrony rodowiska: 1) istniejcaiprojektowanadziaalnonie moe powodowaprzekroczestandardwjakoci rodowiskapozagranicamiterenu,doktregoprowadzcy dziaalnoposiada tytu prawny, 2) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ciekowej powodujcejzanieczyszczeniewd powierzchniowychipodziemnych, 3) w zakresie ochrony przed haasem wprowadza sinastpujce ustalenia: a) dlaterenwoznaczonychsymbolami1-2MN/RM dopuszczalny poziom haasu wrodowisku ustala sijakdlaterenwprzeznaczonychnacelemieszkaniowo usugowe, b) pozostae tereny nie wymagajochrony przed haasem, 4) w zakresie gospodarki odpadami ustala sigromadzenieodpadwkomunalnych wszczelnychpojemnikachnawasnej dziaceiusuwaniezgodniezzasadami obowizujcymi na terenie gminy arki. 6.Szczeglnezasadyiwarunkiscalaniaipodziau nieruchomoci objtych zmianplanu. 1.Wprzypadkuprzeprowadzeniascalaniai/lubpodziau nieruchomoci obowizuj nastpujce ustalenia: 1) w wyniku podziau nie mogpowstadziakioparametrachinnychniokrelone wustaleniachdlaposzczeglnychterenwzawartychw4,zawyjtkiem: a) dokonywania podziawzgodniezprzebiegiemliniirozgraniczajcychposzczeglne tereny, b) wydzielaniadopuszczonychwzmianieplanudrgwewntrznych oraz nieruchomoci pod urzdzeniaiobiektyinfrastrukturytechnicznej,przyktrychtopodziaach nie obowizujezachowanieparametrwwielkociowych dziaek przeznaczonych pod zabudow, ktrepowstanwwynikutychpodziaw.
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany. Strona 7 / 11

2) dopuszcza simoliwoscalania dziaek, gdy istniejca powierzchnia dziaki wedug granic wasnoci, jej ksztat lub dostpdodrogipublicznejiinfrastrukturyuniemoliwia jej

obowizujezachowanieparametrwwielkociowych dziaek przeznaczonych pod zabudow, ktrepowstanwwynikutychpodziaw. 2) dopuszcza simoliwoscalania dziaek, gdy istniejca powierzchnia dziaki wedug granic wasnoci, jej ksztat lub dostpdodrogipublicznejiinfrastrukturyuniemoliwia jej wykorzystanie dla okrelonychwzmianieplanucelwizada. 7.Zasadymodernizacji,rozbudowyibudowysystemwinfrastrukturytechnicznej. 1. Na obszarze objtym zmianplanu obowizujnastpujceustaleniawodniesieniudo systemwinfrastrukturytechnicznej: 1) ustaleniaoglne: a) Ustala simoliwobudowy przyczy, sieci, urzdzeiobiektwinfrastruktury technicznej niezbdnych dla obsugiterenwobjtych zmianplanu, przy zachowaniu pozostaych ustalezmiany planu, b) Dopuszcza siprowadzenie sieci infrastruktury technicznej nie zwizanychzobsug terenwobjtych zmianplanu, wyczniewprzypadku,gdynieograniczyto moliwocizagospodarowaniaterenwzgodniezustaleniamizmianyplanu, 2) ustaleniawodniesieniudozaopatrzeniawwod: a) ustala sizaopatrzeniewwodwszystkichodbiorcwzsieciwodocigowej znajdujcej siwobszarzeobjtym zmianplanu lub poza tym obszarem, poprzez przycza lub budowsieci wodocigowejoprzekrojuniemniejszymni40mm, b) w bilansach zapotrzebowania na wodoraz przy realizacji sieci naley uwzgldni potrzeby zwizanezochronprzeciwpoarow. 3) ustaleniawzakresieodprowadzaniaciekwkomunalnych: a) ustala sidocelowe odprowadzanie ciekwkomunalnychdokolektorwsieci kanalizacjisanitarnejzodprowadzeniemciekwdooczyszczalniciekw, zlokalizowanej poza obszarem objtym zmianplanu, poprzez przycza lub budow siecikanalizacyjnejoprzekrojuniemniejszymni160mmdlakanalizacjigrawitacyjnej, b) na terenach wyposaonychwkanalizacjsanitarnustala sizakaz uytkowania zbiornikwbezodpywowychinakazprzyczenia nieruchomoci do istniejcej sieci kanalizacyjnej, c) do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza sitymczasowe odprowadzanie ciekwsanitarnychdoszczelnychbezodpywowychzbiornikw znakazemichoprnianiaitransportuciekwtaboremasenizacyjnymdostacji zlewnych lub do lokalnych oczyszczalni ciekw, 4) ustaleniawzakresieodprowadzaniawdopadowychiroztopowych:
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany. Strona a) ustala siujmowaniewdopadowychiroztopowychzpowierzchniterenuotrwaej 8 / 11 nawierzchni cigwkomunikacyjnych,placwiparkingwwsystemkanalizacji deszczowej,zaopatrzonywurzdzenia oczyszczajce cieki przed odprowadzeniem do

4) ustaleniawzakresieodprowadzaniawdopadowychiroztopowych: a) ustala siujmowaniewdopadowychiroztopowychzpowierzchniterenuotrwaej nawierzchni cigwkomunikacyjnych,placwiparkingwwsystemkanalizacji deszczowej,zaopatrzonywurzdzenia oczyszczajce cieki przed odprowadzeniem do odbiornika, 5) ustaleniawzakresiezaopatrzeniawenergielektryczn: a) ustala siutrzymanieirozbudowistniejcego ukadu sieci elektroenergetycznych niskiego napicia, b) w celu przyczenianowychodbiorcwustalasibudowsieci rozdzielczej niskiego napiciazistniejcej stacji transformatorowej znajdujcej sipoza obszarem objtym zmianplanuwrazzmoliwocibudowynowejstacjitransformatorowejisieci elektroenergetycznych redniegoiniskiegonapicia, 6) ustaleniawodniesieniudosiecigazowych: a) ustala sizaopatrzeniewgazzsiecigazowejniskiegoiredniego cinienia znajdujcej si poza obszarem objtym zmianplanu, poprzez przycza lub budownowych sieci gazowychniskiegoiredniego cinienia, 7) ustaleniawodniesieniudosieciteletechnicznych: a) ustala siutrzymanie istniejcego ukadusieciiurzdzeteletechnicznych oraz jego rozbudowwceluprzyczenianowychodbiorcw, b) ustala siprzyjcie zasady podziemnego kablowania nowo realizowanych oraz przebudowywanychirozbudowywanychsieciteletechnicznych, 8) ustaleniawodniesieniudozaopatrzeniawenergiciepln: a) ustala siogrzewaniebudynkwpoprzezindywidualnelubgrupowerda ciepa zzastosowaniemekologicznychnonikwenergii,wykorzystujcych np.: olej opaowy, energielektryczn, paliwogazoweiodnawialnerda energii (kolektory soneczne, pompy ciepa, itp.). 8.Ustalenia dotyczcesposobuiterminutymczasowegozagospodarowania,urzdzania iuytkowaniaterenw. 1. Do czasu realizacji ustalezmiany planu tereny naley uytkowawsposb dotychczasowy, bez moliwoci podejmowania dziaautrudniajcych wprowadzenie zagospodarowania zgodnego ze zmianplanu. 2. Nie dopuszcza siinnego, tymczasowego zagospodarowania terenu, poza wymienionym wust.1.
Strona 9 / 11 9.Ustalenia dotyczce regulacji bdcychprzedmiotemart.15ust.2pkt.12iart.36ust. 4ustawy. 1. Ustala sistawksucnaliczeniu opaty,oktrejmowawart.36ust.4ustawy(z ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany.

wust.1. 9.Ustalenia dotyczce regulacji bdcychprzedmiotemart.15ust.2pkt.12iart.36ust. 4ustawy. 1. Ustala sistawksucnaliczeniu opaty,oktrejmowawart.36ust.4ustawy(z tytuu wzrostu wartoci nieruchomociwzwizkuzuchwaleniemzmianyplanu)wwysokoci 30%. Rozdzia3 PRZEPISY KOCOWE 10.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego ipublikacjinastronieinternetowejUrzduMiastaiGminywarkach. 11.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowiMiastaiGminyarki. 12.Uchwaawchodziwycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwalskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiejwarkach Stanisawa Nowak Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLI/267/2010 RadyMiejskiejwarkach zdnia28wrzenia 2010 r. Zalacznik1.jpg do uchwayNrXLI/267/2010RadyMiejskiejwarkachzdnia28wrzenia 2010 r Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLI/267/2010 RadyMiejskiejwarkach zdnia28wrzenia 2010 r. Zalacznik2.doc
ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany. Strona 10 / 11

do uchwayNrXLI/267/2010RadyMiejskiejwarkachzdnia28wrzenia 2010 r

RadyMiejskiejwarkach zdnia28wrzenia 2010 r. Zalacznik2.doc do uchwayNrXLI/267/2010RadyMiejskiejwarkachzdnia28wrzenia 2010 r

ID: INOHW-TYDXN-NHIDM-OUPMQ-ASGAI. Podpisany.

Strona 11 / 11