You are on page 1of 2

UCHWAA NR LII/392/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 20 padziernika 2010 r. w sprawie ustanowienia pomnikw przyrody na terenie Gminy Pyskowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 w zwizku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Pyskowicach uchwala, co nastpuje: 1. 1. W celu ochrony tworw przyrody o wyjtkowych walorach przyrodniczych, wyrniajcych si cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia si pomnikami przyrody nastpujce drzewa: 1)platan klonolistny ( Platanu x acerifolia ) o nazwie MIKOAJ, o obwodzie pnia 200 cm, rosncy w Ogrdku Jordanowskim przy ul. Strzelcw Bytomskich, na dziace ewidencyjnej nr 243/54 obrb 2 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 2)wiz szypukowy ( Ulmus laevis) o nazwie DOMINIK SAVIO , o obwodzie pnia 250 cm, rosncy w Ogrdku Jordanowskim przy ul. Strzelcw Bytomskich, na dziace ewidencyjnej nr 243/54 obrb 2 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 3)jesion wyniosy ( Fraxinus excelsior L ) o nazwie W. JAN NEPOMUCEN, o obwodzie pnia 250 cm, rosncy w Parku Miejskim przy ul. Powstacw lskich, na dziace ewidencyjnej nr 611/15 obrb11 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 4)db czerwony (Quercus rubra L.) o nazwie FRANCISZEK, o obwodzie pnia 326 cm, rosncy w Parku Miejskim przy ul. Powstacw lskich, na dziace ewidencyjnej nr 576/16 obrb 11 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 5)db czerwony (Quercus rubra L.) o nazwie RAFA, o obwodzie pnia 247 cm, rosncy w Parku Miejskim przy ul. Powstacw lskich, na dziace ewidencyjnej nr 576/16 obrb 11 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 6)jesion wyniosy ( Fraxinus excelsior L ) o nazwie WOJCIECH, o obwodzie pnia 246 cm, rosncy w Parku Miejskim przy ul. Powstacw lskich, na dziace ewidencyjnej nr 576/16 obrb 11 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 7)db szypukowy ( Quercus robur L.) o nazwie LONEK, o obwodzie pnia 382 cm, rosncy przy ul. ulowej, na dziace ewidencyjnej nr 897/381 obrb 4 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 8)db szypukowy ( Quercus robur L.) o nazwie LUTOZAT, o obwodzie pnia 347 cm, rosncy przy ul. Polnej, na dziace ewidencyjnej nr 122 obrb 4 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 9)db szypukowy ( Quercus robur L.) o nazwie CYPRIAN, o obwodzie pnia 340 cm, rosncy przy ul. Polnej, na dziace ewidencyjnej nr 1013/90 obrb 4 w Pyskowicach stanowicej wasno Skarbu Pastwa; 10)db szypukowy ( Quercus robur L.) o nazwie WITOLD, o obwodzie pnia 293 cm, rosncy przy ul. Polnej, na dziace ewidencyjnej nr 1007/97 obrb 4 w Pyskowicach stanowicej wasno Skarbu Pastwa; 11)kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) o nazwie JADWIGA, o obwodzie pnia 273 cm, rosncy na terenie Zespou Szk Specjalnych przy ul. Stanisawa Poniatowskiego 2, na dziace

Id: IAPVQ-TJDKT-NJAUK-QLJYM-RVJXR. Podpisany

Strona 1

ewidencyjnej nr 239/10 obrb 2 w Pyskowicach stanowicej wasno Powiatu Gliwickiego - Zespou Szk Specjalnych przy ul. Stanisawa Poniatowskiego 2 ( zarzdca trway ); 12)kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) o nazwie JZEF, o obwodzie pnia 240 cm, rosncy na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelcw Bytomskich 1, na dziace ewidencyjnej nr 1358/196 obrb 6 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 13)jesion wyniosy ( Fraxinus excelsior L ) o nazwie WIKTOR, o obwodzie pnia 275 cm, rosncy na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelcw Bytomskich 1, na dziace ewidencyjnej nr 187/20 obrb 3 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 14)jesion wyniosy ( Fraxinus excelsior L ) o nazwie JAN o obwodzie pnia 270 cm, rosncy na terenie Miejskiego Orodka Kultury i Sportu przy ul. Kardynaa Wyszyskiego, na dziace ewidencyjnej nr 695/1 obrb 6 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 15)klon jesionolistny (Acer negundo L.) o nazwie FRYDERYK o obwodzie pnia 240 cm, rosncy przy ul. Szopena, na dziace ewidencyjnej nr 2/62 obrb 15 w Pyskowicach stanowicej wasno Gminy Pyskowice; 16)platan klonolistny ( Platanu x acerifolia ) o nazwie MARIA, o obwodzie pnia 347 cm, rosncy na terenie Liceum Oglnoksztaccego przy ul. Kardynaa Wyszyskiego 37, na dziace ewidencyjnej nr 1363/8 obrb 6 w Pyskowicach stanowicej wasno Powiatu Gliwickiego Zespou Szk im. Marii Konopnickiej przy ul. Kardynaa Wyszyskiego 37 ( zarzdca trway ); 17)wiz szypukowy ( Ulmus laevis) o nazwie STANISAW, o obwodzie pnia 247+212 cm, rosncy na terenie kocika w. Stanisawa w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej, na dziace ewidencyjnej nr 266/3 obrb 11 w Pyskowicach stanowicej wasno Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. w. Mikoaja w Pyskowicach. 2. Drzewa opisane w 1 podlegaj ochronie w celu zachowania szczeglnej wartoci przyrodniczej i krajobrazowej. 2. W stosunku do pomnikw przyrody ustanowionych w 1 zakazuje si: 1. niszczenia, uszkadzania lub przeksztacania obiektu za wyjtkiem wykonywania niezbdnych zabiegw pielgnacyjnych majcych na celu zachowanie ich w dobrym stanie zdrowotnym oraz umoliwienie wykonywania prac rolniczych w odniesieniu do obiektw wymienionych w pkt. 7 i 8; 2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 3. dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli zmiany te nie su ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej bd lenej; 4. umieszczania tablic reklamowych 3. Nadzr na pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczca Rady mgr in. Jolanta Drozd

Id: IAPVQ-TJDKT-NJAUK-QLJYM-RVJXR. Podpisany

Strona 2