You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXXVIII/321/10 RADY GMINY HALACH z dnia 21 padziernika 2010 r.

w sprawie: okrelenia warunkw i trybu finansowania zada wasnych Gminy Halach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z pn. zm.) - Rada Gminy Halach uchwala: 1. Warunki i tryb finansowania zadania wasnego Gminy Halach w zakresie tworzenia warunkw, w tym organizacyjnych, sprzyjajcych rozwojowi sportu. 1. Gmina Halach tworzc warunki sprzyjajce rozwojowi sportu realizowa bdzie cel publiczny, w zakresie poprawy warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwikszenia mieszkacom Gminy dostpu do dziaalnoci sportowej. 2. Finansowanie zadania nastpowa bdzie w formie przyznawania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie: 1)realizacji programw szkolenia sportowego, 2)zakup sprztu sportowego, 3)pokrycie kosztw organizowania zawodw sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym w rozgrywkach ligowych 4)pokrycie kosztw korzystania z obiektw sportowych dla celw szkolenia sportowego, 5)pokrycie kosztw utrzymania obiektw sportowych dla celw szkolenia sportowego, 6)stypendiw sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 7)zakup sprztu do utrzymania obiektw sportowych. 3. 1)Wniosek o udzielenie dotacji naley zoy do 15 wrzenia roku poprzedzajcego rok budetowy na formularzu okrelonym przez Wjta Gminy, przy czym za dat zoenia wniosku przez wnioskodawc uwaa si bdzie dzie jego wpywu na dziennik podawczy Urzdu Gminy Halach. 2)Przy ocenie wniosku uwzgldnia si: a) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego, b) wysoko rodkw przewidzianych w budecie Gminy, c) przedstawion we wniosku kalkulacj kosztw realizacji (kosztorys projektu) w zwizku z zakresem rzeczowym projektu, d) moliwo realizacji projektu przez wnioskodawc, e) dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawc otrzymanych dotacji, f) wysoko wkadu wasnego wnioskodawcy. 3)Wyboru projektw dokonuje Wjt okrelajc kwot dotacji na kady wybrany projekt i powiadamia o tym pisemnie wnioskodawc zobowizujc go do korekty wniosku w zakresie wysokoci proponowanej dotacji, a nastpnie uzgadnia ostateczn wersj wniosku zawierajc umow. 4. 1)Wjt moe udzieli dotacji na projekt, ktrego oferta zoona zostaa w terminie innym ni okrelony w ust. 3, pkt 1) i zawrze stosown umow, jeli spenione zostan cznie nastpujce warunki:
Id: GXFHF-BFTGD-XPQUV-QJDIH-TTYDW. Podpisany Strona 1

a) wysoko dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 1 500,- (jeden tysic piset) zotych; b) projekt bdzie realizowany w okresie nie duszym ni trzydzieci dni 2)czna kwota rodkw finansowych przekazanych przez Wjta temu samemu wnioskodawcy w trybie okrelonym w pkt 1), w danym roku kalendarzowym, nie moe przekroczy kwoty 3 000,- (trzy tysice) zotych. 3)Wysoko rodkw finansowych przyznanych przez Wjta w trybie, o ktrym mowa w pkt 1), nie moe przekroczy 20% kwoty dotacji planowanych w budecie Gminy do udzielenia na cel publiczny okrelony uchwa. 5. Informacj o udzielonych dotacjach Wjt zamieszcza na okres siedmiu dni na tablicy ogosze Urzdu Gminy, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ze wskazaniem: a) nazwy projektu i nazwy wnioskodawcy; b) opisu przedsiwzicia objtego projektem; c) cznych kosztw projektu; d) kwoty dotacji przyznanej na projekt. 6. 1)W przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangaowaniu pozostaych rodkw zakadanych na jego finansowanie proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegnie rwnie kwota dotacji. 2)Dopuszcza si dokonywanie przez wnioskodawc przesuni pomidzy finansowanymi dotacj pozycjami kosztorysu projektu do 30% istniejcej pozycji kosztorysowej. 7. Wnioskodawca rozlicza si z otrzymanej dotacji w skadanym sprawozdaniu w terminie okrelonym w umowie, przedkadajc dokumenty wiadczce o poniesionych kosztach. 8. Kontrol wykonywanego projektu sprawuje Wjt w trakcie jego realizacji i po jego zakoczeniu, pod ktem zgodnoci z zawart umow, efektywnoci i rzetelnoci jego wykonywania, prawidowoci wykorzystywania rodkw i prawidowoci prowadzonej dokumentacji ksigowo-rachunkowej. 2. Wykonanie uchway powierzy Wjtowi Gminy Halach. 3. Przepisy uchway maj zastosowanie do wnioskw zoonych w 2010 roku na podstawie dotychczas obowizujcych przepisw. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie czternastu dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, z moc obowizujc od 1 grudnia 2010 roku.

PRZEWODNICZCY RADY GMINY mgr in. Karol Czempiel

Id: GXFHF-BFTGD-XPQUV-QJDIH-TTYDW. Podpisany

Strona 2

Related Interests