You are on page 1of 3

UCHWAA NR 377/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw wzdu przebiegu gazocigu Blachownia Kobuck (Aleksandria Gazocig III) w granicach Gminy Konopiska. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z pn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z roku 2001 nr 142, poz.1591 z pn. zm.), oraz w zwizku z uchwa Rady Gminy Konopiska nr 277/XXIX/09 z dnia 03 wrzenia 2009 r., po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska oraz przyjmujc do wiadomoci: a) brak uwag do planu b) brak wynikajcych z ustale planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy Rada Gminy Konopiska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenw wzdu przebiegu gazocigu Blachownia Kobuck (Aleksandria Gazocig III), zwany dalej planem. 1. Plan obejmuje tereny w miejscowoci Aleksandria I, w granicach okrelonych w zaczniku nr 1 do uchway. 2. 1. Integraln czci planu jest zacznik nr 1 do niniejszej uchway rysunek planu. 2. Nastpujce oznaczenia graficzne w rysunku planu s obowizujcymi ustaleniami planu: 1) granice planu, 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 3) linie oznaczajce usytuowanie osi gazocigu, z tolerancj 1,0 m 4) oznaczenia okrelajce podstawowe przeznaczenie terenu. 3. Oznaczenia niewymienione w ust. 2 oraz tre map, na ktrych sporzdzono rysunek planu maj znaczenie informacyjne. 3. 1. Jeeli z treci przepisu nie wynika inaczej, uyte w dalszych przepisach okrelenia oznaczaj: 1) ustawa, bez bliszego sprecyzowania ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2) przepisy, przepisy odrbne ustawy i akty prawne rwnorzdne inne ni ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz akty prawa miejscowego szczebla wojewdzkiego a take wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, 3) plan ustalenia niniejszej uchway wraz z zacznikiem graficznym - rysunkiem planu, 4) uchwaa niniejsza uchwaa Rady Gminy Konopiska, 5) rysunek planu rysunek na mapie w skali 1 : 1 000, stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway,

Id: HYCQS-HDPZQ-WNXFO-KFNHV-RMDXI. Podpisany

Strona 1

6) teren obszar o okrelonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi, 7) przeznaczenie, przeznaczenie podstawowe przeznaczenie, ktre powinno przewaa lub wystpowa jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi. 2. W wypadku odwoania si do przepisw ustawy i przepisw odrbnych i szczeglnych chodzi kadorazowo o przepisy obowizujce w chwili realizacji ustale planu, chyba e zapis planu stanowi inaczej. 4. 1. Teren objty planem w caoci znajduje si w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy nad Grn Liswart. 2. W granicach terenu objtego planem nie wystpuj obszary objte innymi formami ochrony przyrody 3. W granicach terenu objtego planem nie wystpuj obszary grnicze, obszary zagroone powodzi, obszary zagroone osuwaniem si mas ziemnych, tereny wymagajce przeprowadzenia scale lub podziaw nieruchomoci, jak rwnie obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytkw ani udokumentowane stanowiska archeologiczne. 5. 1. Przedmiotem ustale planu jest rurocig gazowy podziemny o rednicy do 300 mm i cinieniu do 8,4 Mpa wraz z ukadem luzy nadawczej toka z zespoem zaporowo upustowym.. 2. O gazocigu, ktrego przebieg oznaczono na rysunku planu symbolem G, naley zlokalizowa w odlegoci 2,0 m od poudniowej krawdzi drogi lenej, z tolerancj 1,0 m. 3. Ustala si nastpujce podstawowe przeznaczenie terenw oznaczonych odrbnymi symbolami w granicach planu: ZL - tereny lasw i zadrzewie cznie z drogami lenymi, rowami i polanami rdlenymi, G - tereny urzdze technicznych gazocigu. 4. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach ZL ustala si inne urzdzenia infrastruktury technicznej niekolidujce z gazocigiem. 6. 1. W granicach planu ustala si stref kontrolowan gazocigu o szerokoci 6,0 m, z lini rodkow pokrywajc si z osi rurocigu. 2. Ustala si stref cisej ochrony gazocigu, o szerokoci 4,0 m, z lini rodkow pokrywajc si z osi rurocigu. 3. W strefie okrelonej w ust. 1 dopuszcza si uytkowanie rolnicze i lene terenu oraz prace inwestycyjne i remontowe, bez prawa wznoszenia trwaych obiektw. 4. W strefie okrelonej w ust. 2 obowizuje dodatkowo zakaz wszelkich zadrzewie i zakrzewie. 5. Ustala si stref montaow gazocigu o cznej szerokoci 10,50 m, do czasowego wyczenia z uytkowania lenego na czas budowy, zgodnie z rysunkiem planu. 6. Szeroko stref okrelonych w ust. 1, 2 i 5 moe by zmniejszona jeeli pozwol na to przepisy szczegowe. 7. Obowizuje wykonywanie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim powiadomieniu, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, organu waciwego w sprawach ochrony zabytkw, chyba ze wczeniej byyby wykonane badania wyprzedzajce.

Id: HYCQS-HDPZQ-WNXFO-KFNHV-RMDXI. Podpisany

Strona 2

8. W wypadku prowadzenia prac na terenach zmeliorowanych obowizuje zabezpieczenie urzdze melioracyjnych na czas robt i przywrcenie po zakoczeniu prac do pierwotnego stanu w sposb uzgodniony z organem waciwym w sprawach gospodarki wodnej i melioracji. 9. Przecicia gazocigw z liniami oddziaowymi i drogami lenymi naley zabezpieczy w sposb umoliwiajcy prowadzenie po nich transportu cikiego pojazdami o ciarze do 40 ton. 10. Tereny, dla ktrych plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mog by uytkowane w dotychczasowy sposb, do czasu faktycznego zajcia przez funkcje przewidziane planem. 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si stawk jednorazowej opaty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30% 12. 1. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Wjtowi Gminy Konopiska. 2. Wjt Gminy Konopiska zapewni: 1) udostpnienie zainteresowanym wgldu do planu i udzielenie odpowiednich informacji, 2) podanie w obowizujcym trybie treci niniejszej uchway do publicznej wiadomoci. 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okrelony niniejsz uchwa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Zacznik do Uchway Nr 377/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.jpg Zaacznik nr 1 do uchway Rady Gminy Konopiska nr 377/XL/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Przewodniczca Rady Gminy Danuta Budzik

Id: HYCQS-HDPZQ-WNXFO-KFNHV-RMDXI. Podpisany

Strona 3