You are on page 1of 2

UCHWAA NR LIX/517/10 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 27 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Ornontowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pniejszymi zmianami), art. 27 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z 2010 r.), na wniosek Wjta Gminy Rada Gminy w Ornontowicach uchwala, co nastpuje: 1. 1. Postanawia si wspiera rozwj sportu poprzez tworzenie warunkw, w tym organizacyjnych do wspzawodnictwa sportowego mieszkacw Gminy Ornontowice zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym klubach sportowych majcych siedzib i dziaajcych na terenie Gminy Ornontowice. 2. Wspieranie odbywa si poprzez pokrycie kosztw z nastpujcych tytuw: 1) zatrudnienia instruktorw, trenerw, masaystw i lekarzy, 2) organizowania i przeprowadzania zawodw i meczy w Ornontowicach - opaty sdziowskie, obsuga techniczna obiektu, 3) finansowania opat startowych i innych kosztw zwizanych ze wspzawodnictwem sportowym, 4) ubezpieczania zawodnikw i zapewniania odpowiedniej opieki medycznej, 5) pokrycia kosztw transportu na mecze, zawody i obozy sportowe, 6) udostpniania bazy sportowej niezbdnej do przeprowadzania treningw, 7) zakupu wody mineralnej, 8) zakupu sprztu sportowego, 9) szkole instruktorskich i trenerskich, 10) wynajmu obiektw sportowych, 11) innych kosztw niezbdnych do rozwoju sportu. 3. Wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu okrela Rada Gminy Ornontowice w budecie na dany rok. 4. Wjt w ramach swoich uprawnie na wniosek Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji okrela podzia rodkw przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu po zasigniciu opinii Komisji Owiaty Kultury i Sportu Rady Gminy w Ornontowicach. 2. 1. Wniosek o wspfinansowanie wspzawodnictwa sportowego mieszkacw Gminy Ornontowice mog zoy stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym kluby sportowe majce siedzib i dziaajce na terenie Gminy Ornontowice na wydatki wymienione w 1 pkt 2. 2. Wniosek powinien w szczeglnoci zawiera: 1) dane ubiegajcego si o wsparcie przedsiwzicia, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujcych moliwo jego realizacji, zakres dziaalnoci podmiotu, wynikajcy ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu, 2) zakres rzeczowy przedsiwzicia (opis, charakterystyka, czas realizacji zadania),
Id: SRGNZ-EVRQN-KZVOE-QAJWP-ECGSN. Podpisany Strona 1

3) termin i miejsce realizacji kontaktw z podmiotami lub zawodnikami wykonujcymi przedsiwzicia z zakresu sportu funkcjonujcymi na obszarze innych samorzdw, 4) kalkulacj przewidywanych kosztw realizacji przedsiwzicia, w tym podanie oczekiwanej wielkoci rodkw do wydania z budetu Gminy, 3. Gmina pokrywa koszty wymienione w 1 pkt 2 poprzez bezporednie finansowanie z zaplanowanych na ten cel rodkw, wedug zasad okrelonych w 1 pkt 4. 3. Tworzenie warunkw, w tym organizacyjnych sprzyjajcych rozwojowi sportu jako zadanie wasne, Gmina Ornontowice realizuje poprzez udostpnianie obiektw sportowych, rozwijanie i upowszechnianie sportu w spoecznoci lokalnej w postaci organizacji zawodw, turniejw, rozgrywek, programu szkolenia sportowego i masowych imprez sportowych, a take reprezentowanie gminy we wspzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad gminnym. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Ornontowice. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Stanisaw Malczyk

Id: SRGNZ-EVRQN-KZVOE-QAJWP-ECGSN. Podpisany

Strona 2