You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLVIII/667/2010 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego Gminy Rudziniec oraz szczegowych warunkw jego funkcjonowania. Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z pn. zm.) w zwizku z art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z pn. zm.) Rada Gminy Rudziniec uchwala: 1. Okreli tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego Gminy Rudziniec oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem zacznika do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Rudziniec. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Bernard Kukowka

Id: NTDVN-SAUAT-DLIFO-GNXGC-ZBUXL. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XLVIII/667/2010 z dnia 09.11.2010 r.

I. Tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego Gminy Rudziniec oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania 1) Zadania, uprawnienia oraz skad Zespou Interdyscyplinarnego Gminy Rudziniec zwanego dalej Zespoem, okrela ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493, z pn. zm. zwana dalej ustaw). 2) Czonkw Zespou powouje Wjt Gminy Rudziniec w drodze zarzdzenia. 3) W skad Zespou wchodzi: a) do 4 przedstawicieli Orodka Pomocy Spoecznej w Rudzicu; b) do 2 przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych; c) do 2 przedstawicieli owiaty; d) do 2 przedstawicieli suby zdrowia; e) do 2 przedstawicieli policji; f) do 3 przedstawicieli organizacji pozarzdowych; g) do 2 przedstawicieli kuratorw sdowych; 4) Wjt Gminy Rudziniec powouje czonkw Zespou na podstawie porozumie zawartych midzy Wjtem Gminy Rudziniec a podmiotami wymienionymi w art.9a ust.3. 5) Wjt moe powoa do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotw dziaajcych na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie 6) Przedstawiciele podmiotw wymienionych w pkt 4 zostaj wskazani imiennie przez osoby kierujce tymi podmiotami. 7) Wjt Gminy Rudziniec odwouje czonka Zespou w trybie waciwym dla jego powoania: a) na wniosek podmiotu, ktrego jest przedstawicielem; b) na uzasadniony wniosek czonka zespou; c) na uzasadniony wniosek przewodniczcego Zespou lub w zwizku z uchwa zespou w sprawie wniosku o dokonanie zmian w skadzie zespou II. Warunki Funkcjonowania Zespou 1) Pierwsze posiedzenie Zespou zwouje Wjt Gminy Rudziniec 2) Przewodniczcy Zespou zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, zwoanym przez Wjta Gminy Rudziniec, w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw 3) Przewodniczcy zostaje wybrany na czas okrelony, na okres 3 lat. 4) O wyborze Przewodniczcego Zespou zostaje pisemnie powiadomiony Wjt Gminy. 5) Przewodniczcy moe zosta odwoany na podstawie: a) uzasadnionego pisemnego wniosku ktregokolwiek z czonkw Zespou. Odwoanie nastpuje w wyniku gosowania jawnego, zwyk wikszoci gosw. b) pisemnej rezygnacji Przewodniczcego.
Id: NTDVN-SAUAT-DLIFO-GNXGC-ZBUXL. Podpisany Strona 1

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wjta Gminy Rudziniec. 6) Odwoanie przewodniczcego skutkuje koniecznoci powoania nowego przewodniczcego, zgodnie z zapisami pkt 2 7) Kady czonek Zespou, przed udziaem w pierwszym posiedzeniu skada pisemne owiadczenie o zachowaniu poufnoci wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zada w ramach pracy w Zespole 8) Za obsug techniczno-organizacyjn Zespou odpowiedzialny jest Orodek Pomocy Spoecznej w Rudzicu. 9) Zesp podejmuje uchway zwyk wikszoci gosw. 10) Zesp moe tworzy grupy robocze w celu rozwizywania problemw zwizanych z wystpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 11) Z kadego ww. spotkania zostaje sporzdzony protok zawierajcy: list obecnoci, tematyk omawianych spraw oglnych, przypadki indywidualne, opis dziaa do podjcia. 12) Spotkania organizowane s w siedzibie Urzdu Gminy Rudziniec. Mog by rwnie organizowane w innym miejscu wskazanym przez przewodniczcego Zespou. 13) Zesp Przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej dziaalnoci i przedkada go Wjtowi w terminie do 30 wrzenia kadego roku.

Przewodniczcy Rady Gminy Bernard Kukowka

Id: NTDVN-SAUAT-DLIFO-GNXGC-ZBUXL. Podpisany

Strona 2