You are on page 1of 4

UCHWAA NR XLIX\614\2010 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 28 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw i trybu finansowania zadania wasnego Gminy Skoczw w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857) w zwizku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240; z pn. zm.). - Rada Miejska Skoczowa , po zapoznaniu si z opini Gminnej Rady Sportu, uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. 1. Niniejsza uchwaa okrela: 1)warunki i tryb finansowania zadania wasnego Gminy Skoczw w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zalecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjajcego rozwojowi sportu, w tym: a) tryb postpowania o udzielenie dotacji celowej; b) sposb rozliczania udzielonej dotacji celowej; c) sposb kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego; 2)cel publiczny z zakresu sportu, ktry Gmina Skoczw zamierza osign. 2. Dotacj, o ktrej mowa w ust. 1, moe ubiega si kady podmiot niezaliczany do sektora finansw publicznych i niedziaajcy w celu osignicia zysku, ktry na terenie Gminy Skoczw prowadzi dziaalno sportow. 2. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. dotacji naley przez to rozumie udzielon na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotacj celow, ktra jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu sucego realizacji celu publicznego okrelonego w 3 uchway; 2. projekcie naley przez to rozumie zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowice wydatki biece lub majtkowe, ktre w sposb bezporedni przyczynia si do celu publicznego okrelonego w 3 uchway; 3. wnioskodawcy naley przez to rozumie podmiot, ktry na warunkach i w trybie niniejszej uchway zoy wniosek o udzielanie dotacji na wniosek; 4. beneficjencie naley przez to rozumie podmiot, ktremu w trybie niniejszej uchway przyznano dotacj na sfinansowanie lub dofinansowanie wniosku; 5. umowie naley przez to rozumie umow o dotacj zawart pomidzy Burmistrzem Miasta Skoczowa i beneficjentem, ktrej treci reguluje 12 ust. 2 uchway. 3. Przyjmuje si, e sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Skoczw bdzie suyo realizacji celu publicznego, w zakresie: 1)poprawy warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy Skoczw lub; 2)zwikszeniu dostpnoci mieszkacw Gminy Skoczw do dziaalnoci sportowej. Rozdzia 2. Warunki otrzymania dotacji 4. 1. Z zastrzeeniem ust. 2, udzielana dotacja moe w szczeglnoci by przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie: 1)realizacj programw szkolenia sportowego;

Id: QHOWB-PCJPW-GWMWT-HAPRT-TQENJ. Podpisany

Strona 1

2)zakup sprztu sportowego oraz kosztw naprawy posiadanego sprzetu sportowego; 3)pokrycie kosztw organizowania zawodw sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; 4)pokrycie kosztw korzystania z obiektw sportowych dla celw szkolenia sportowego; 5)pokrycie kosztw utrzymania obiektw sportowych dla celw szkolenia sportowego; 6)sfinansowanie stypendiw sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 2. Z dotacji, o ktrej mowa w ust. 1 nie mog by finansowane lub dofinansowane wydatki z tytuu: 1)transferu zawodnika z innego klubu sportowego; 2)zapaty kar, mandatw i innych opat sankcyjnych naoonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone; 3)zobowiza beneficjenta z zacignitej poyczki, kredytu lub wykupu papierw wartociowych, oraz kosztw obsugi zaduenia; 4)wypaty wynagrodze dla zawodnikw oraz dziaaczy klubu sportowego; 5)koszty, ktre ponis beneficjent na realizacj zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 5. Wsparcie finansowe udzielane jest w formie przyznania dotacji celowej podmiotowi na warunkach i w trybie okrelonym w uchwale, ktorego wysoko zostanie okrelona w ogoszeniu o konkursie wnioskw. Rozdzia 3. Tryb udzielenia dotacji 6. Wybr wnioskw, na ktrych realizacj zostanie udzielona dotacja z budetu Gminy Skoczw, dokonuje si w drodze konkursu wnioskw. 7. 1. Burmistrz ogasza konkurs wnioskw, w ktrym okrela: 1)rodzaj zadania objtego wnioskiem; 2)wysoko kwoty rodkw finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogoszonego konkursu; 3)termin realizacji przedsiwzi z wnioskw, nie duej ni do dnia 15 grudnia roku, w ktrym udzielono wnioskowan dotacj; 4)warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spenia wniosek i objte nim zadanie; 5)termin skadania wnioskw o udzielenie dotacji. 2. Co najmniej na 14 dni przed terminem, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 5 uchway, zamieszcza si ogoszenie o konkursie wnioskw w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej Urzdu Miejskiego w Skoczowie. W ogoszeniu okrela si rwnie wzr wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wzr sprawozdania. 8. 1. Za dat zoenia wniosku przez wnioskodawc uznaje si dzie jego wpywu na dziennik podawczy Urzdu Miejskiego w Skoczowie. 2. Burmistrz, moe uzaleni rozpatrzenie wniosku od przedoenia przez wnioskodawc w okrelonym terminie uzupenie i sprostowa zoonego wniosku. 3. W przypadku stwierdzenia uchybie formalno-prawnych i brakw lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia lub uzupenienia. Termin nie moe by krtszy ni 7 dni kalendarzowych. 4. Wniosek, ktrego wad nie usunito lub ktry nie zosta uzupeniony pozostawia si bez rozpatrzenia. 9. Przy wyborze wniosku (lub wnioskw) otrzymujcych wsparcie finansowe, Burmistrz uwzgldnia: 1)znaczenie zgoszonego wniosku dla realizacji celu publicznego okrelonego w 3 uchway; 2)wysoko rodkw budetowych przeznaczonych na ogoszony konkurs wnioskw; 3)przedstawion we wniosku kalkulacj kosztw realizacji wniosku (kosztorys wniosku) w zwizku z jego zakresem rzeczowym; 4)moliwo realizacji wniosku przez beneficjenta; 5)dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawc dotacji z budetu Gminy Skoczw. 10. 1. Wnioski o dotacje opiniowane s na wsplnym posiedzeniu Komisji Konkursowej, Gminnej Rady Sportu oraz waciwej komisji Rady Miejskiej. Posiedzenie zwouje Burmistrz.

Id: QHOWB-PCJPW-GWMWT-HAPRT-TQENJ. Podpisany

Strona 2

2. Skad Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy okrela Burmistrz w drodze zarzdzenia. 3. Nieobecno na posiedzeniu Komisji Konkursowej przedstawicieli Gminnej Rady Sportu oraz waciwej komisji Rady Miejskiej nie wstrzymuje procedury oceny wniosku. 4. Decyzj w sprawie przyznania wsparcia finansowego, bd odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Burmistrz w formie zarzdzenia. 5. Decyzja Burmistrza jest decyzj ostateczn. 11. Ogoszenie o otwartym konkursie wnioskw, o ktrym mowa w 6 uchway, moe dopuszcza uniewanienie konkursu przez Burmistrza lub odstpienie od zawarcia umowy na skutek: 1. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wnioskw; 2. wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcych, e zakoczenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie ley w interesie publicznym, a zmiany takiej nie mona byo wczeniej przewidzie. Rozdzia 4. Umowa o dotacj 12. 1. Podstaw do przekazania rodkw finansowych jest zawarcie umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego pomidzy Gmin, a beneficjentem, ktremu przyznano dofinansowanie. 2. Umowa, o ktrej mowa w ust. 1, powinna okrela: 1)szczeglowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja zostaa przyznana, i termin jej wykonania; 2)wysoko dotacji udzielanej beneficjentowi wykonujcemu zadanie i tryb patnoci; 3)termin wykorzystania dotacji; 4)tryb kontroli wykonywania zadania; 5)termin i sposb rozliczenia udzielonej dotacji; 6)termin zwrotu niewykorzystanej czci dotacji. 3. Dofinansowanie zada obejmuje ich realizacj od dnia podpisania umowy. 4. W treci umowy o dofinansowaniu dotacj czci kosztw wniosku, zamieszcza si postanowienie o proporcjonalnym pomniejszeniu kwoty dotacji nalenej, w przypadku zrealizowania wniosku przy pomniejszonym zaangaowaniu pozostaych rodkw zakadanych na jego finansowanie. 5. W treci umowy mona zawrze postanowienie dopuszczajce moliwo dokonania w uzasadnionych przypadkach przesuni do 30% midzy pozycjami kosztorysu projektu, przy czym kada zmiana kosztorysu winna by poprzedzona powiadomieniem Burmistrza w formie pisemnej i wprowadzona do umowy poprzez spisanie stosownego aneksu. Rozdzia 5. Kontrola realizacji wykonania zadania 13. Burmistrz Miasta Skoczowa poprzez upowanionych pracownikw Urzdu moe kontrolowa realizacj wniosku, w szczeglnoci: 1)stan realizacji projektu; 2)efektywno i rzetelno jego wykonania; 3)prawidowo wykorzystania rodkw z budetu Gminy Skoczw; Rozdzia 6. Rozliczenie dotacji 14. 1. W terminie okrelonym w umowie, beneficjent rozlicza si z wykorzystanej dotacji i realizacji wniosku. 2. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie zoonego na dziennik podawczy Urzdu Miejskiego prawidowo wypenionego druku sprawozdania, o ktrym mowa w 7 ust. 2 uchway. Rozdzia 7. Przepisy kocowe i przejciowe 15. Traci moc uchwaa Nr XXXIV/424/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie okrelenia warunkw i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. 16. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Skoczowa

Id: QHOWB-PCJPW-GWMWT-HAPRT-TQENJ. Podpisany

Strona 3

17. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wieciach Skoczowskich. 18. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Skoczowa Jan Kruoek

Id: QHOWB-PCJPW-GWMWT-HAPRT-TQENJ. Podpisany

Strona 4

Related Interests