You are on page 1of 11

UCHWAA NR 355/XXXIV/10 RADY GMINY MYKANW z dnia 17 wrzenia 2010 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanw Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717; z pn. zm) po stwierdzeniu zgodnoci projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanw Rada Gminy Mykanw uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Mykanw w miejscowoci Czarny Las i Kunica Kiedrzyska 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Mykanw w miejscowoci Czarny Las i Kunica Kiedrzyska zwany dalej planem stanowi: 1) tre niniejszej uchway, 2) rysunek w skali 1: 2 000 - zacznik graficzny do niniejszej uchway, bdcy jej integraln czci. 2. Rysunek obowizuje w zakresie okrelonym niniejsz uchwa. 2. Granice obszaru objtego planem, okrelono na rysunku planu i s zgodne z granicami okrelonymi w uchwale nr 151/XIV/2008 Rady Gminy Mykanw z dnia 19 czerwca 2008 r. 3. Ilekro w uchwale jest mowa o: planie - naley przez to rozumie tekst niniejszej uchway wraz z zacznikami graficznymi - rysunkiem planu; rysunku planu - naley przez to rozumie rysunek sporzdzony na mapce ewidencyjnej w skali 1: 2 000, stanowicy zacznik do niniejszej uchway i jej integraln cz; obszarze planu - naley przez to rozumie teren objty granicami niniejszego planu, liniach rozgraniczajcych naley przez to rozumie wyznaczone planem granice pomidzy terenami o rnym przeznaczeniu lub rnym sposobie uytkowania, terenie - naley przez to rozumie teren o ustalonym rodzaju i sposobie uytkowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i oznaczony symbolem literowym; przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie, ustalony planem, obowizujcy i przewaajcy na danym terenie sposb jego uytkowania; procent zabudowy dziaki naley przez to rozumie wyraony w procentach wskanik, okrelajacy stosunek wielkoci sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektw budowlanych istniejcych i projektowanych na dziace (nieruchomoci) czy terenie wraz z utwardzonymi ciekami i dojazdami, do powierzchni dziaki (nieruchomoci) czy terenu okrelonego w przepisach szczegowych niniejszej uchway; usugach podstawowych - naley przez to rozumie usugi zwizane z funkcj mieszkaniow, t.j. z obsug mieszkacw terenw zabudowy mieszkaniowej takimi usugami jak: apteka, detaliczna sprzeda artykuw spoywczych i przemysowych pierwszej potrzeby, fryzjer, kosmetyczka, naprawa sprztu domowego, szklarz, krawiec, szewc, wykonywanie wolnego zawodu itp., dla wykonywania ktrych wykorzystywane bd pomieszczenia w budynku mieszkalnym lub w obiekcie do niego przybudowanym a take w budynkach wolnostojcych zlokalizowanych na terenie o przeznaczeniu mieszkaniowym lecz bilansowanych w zabudowie przeznaczenia podstawowego dziaki; nieprzekraczalnej linii zabudowy - naley przez to rozumie nieprzekraczaln granic lokalizacji budynkw od strony drogi;

Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany

Strona 1

poziomie 0 naley przez to rozumie poziom posadzki nad piwnic lub posadzki parteru budynku niepodpiwniczonego; 4. 1. Na rysunkach planu obowizuj nastpujce oznaczenia: 1) granice obszaru objtego planem; 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu; 3) wyrniki literowe zwane dalej symbolami; 4) ustalone planem przeznaczenie terenw oznaczone symbolem w tym: a) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; b) MR; MN - zabudowa zagrodowa lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; c) KZ - pas drogowy drogi klasy zbiorczej; d) KD - pas drogowy drogi klasy dojazdowej; e) ER250 - odcinek projektowanego przeoenia trasy rurocigu przesyowego dalekosinego; f) RP - tereny gruntw ornych i k. 2. Pozostae oznaczenia na rysunku planu maj charakter informacyjny. Rozdzia 1. USTALENIA DLA CAEGO OBSZARU PLANU I OBOWIZUJCE NA TYM TERENIE PRZEPISY 5. W zakresie adu przestrzennego i ksztatowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu wprowadza si: 1) Obowizek: a) dostosowania charakteru i skali nowej architektury do skali istniejcej zagospodarowania otaczajcego terenu i krajobrazu otwartego, zabudowy, charakteru

b) zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i garaowych w obrbie granic wasnej nieruchomoci . 2) Zakaz obniania estetyki otoczenia poprzez stwarzanie dysonansw stosowan form zabudowy, sposobem wykorzystania terenu dziaki lub zastosowan reklam wizualn. 6. Obszary i obiekty objte ochron 1. Obszar objty niniejszym planem ley na terenie Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych: 1) w utworach rodkowojurajskch (GZWP Czstochowa W) wskazanego do wysokiej ochrony wd (OWO), 2) w utworach grnej jury (GZWP Czstochowa E) wskazanego do najwyszej ochrony wd (ONO). 2. Na tym obszarze obowizuje zakaz: 1) lokalizacji nowych podmiotw gospodarczych nie speniajcych wymogw ochrony rodowiska, 2) zanieczyszczenia wd, gleby i powietrza, 3) hodowli zwierzt w systemie bezcikowym. 7. Obowizujce przepisy i ustalenia w zakresie ukadu komunikacyjnego 1. Obszar objty planem jest obsugiwany przez drog publiczn kategorii powiatowej. 2. Dla drogi tej przyjmuje si klas drogi zbiorczej Z w granicach planu oznaczon symbolem KZ z pasem 3. Dla obsugi terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przyjto najnisz klas ustalon przepisami dla drogi publicznej kategorii gminnej t.j. klas dojazdow KD z pasem drogowym szerokoci 10,0m. 8. Odprowadzanie nieczystoci pynnych 1. W zakresie gospodarowania ciekami , na podstawie przepisw odrbnych obowizuje:

Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany

Strona 2

1) zakaz budowania bezodpywowych zbiornikw na nieczystoci cieke na terenach objtych i moliwych do obsuenia istniejc sieci kanalizacyjn, 2) zakaz odprowadzania ciekw sanitarnych w jakikolwiek inny sposb ni poprzez oczyszczalni ciekw, indywidualn lub zbiorow, 3) obowizek na terenach objtych dziaalnoci gospodarcz oczyszczania ciekw technologicznych jeeli wystpi z zanieczyszcze przemysowych (metale cikie, fenole, tuszcze itp.) w granicach wasnych lokalizacji; 2. Ustala si: 1) bezwzgldny nakaz likwidacji istniejcych bezodpywowych zbiornikw na nieczystoci cieke po zrealizowaniu na tym terenie sieci kanalizacyjnej. 9. Odprowadzanie wd opadowych 1. Zgodnie z odrbnymi przepisami istnieje obowizek odprowadzania wd opadowych na teren wasnej dziaki. 2. Po zrealizowaniu sieci kanalizacji deszczowej w tej czci gminy istnie bdzie moliwo odprowadzania wd 10. Tereny zmeliorowane Obszar objty ustaleniami niniejszego planu czciowo stanowi teren zmeliorowany. Istniejce urzdzenia melioracji szczegowej podlegaj ochronie. Inwestorzy na tym terenie, w przypadku kolizji istniejcej sieci drenarskiej z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, maj obowizek - po uzgodnieniu z jej zarzdc - przebudowy urzdze tej sieci lecz w sposb zapewniajcy waciwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach ssiednich. 11. Gospodarka odpadami Na podstawie przepisw szczeglnych, wytwrc odpadw obowizuje zbieranie odpadw poprzez umieszczanie ich w pojemnikach, magazynowanie i segregowanie w celu przygotowania do selektywnego odbioru przez podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych. 12. Ochrona interesw osb trzecich 1. Na podstawie przepisw szczeglnych obowizuje zakaz prowadzenia wszelkiej dziaalnoci produkcyjnej i usugowej mogcej stwarza uciliwoci wobec ssiadujcych nieruchomoci mieszkalnych takie jak: emisje substancji szkodliwych, wytwarzanie haasu, wibracji, dranicych woni, pylenia lub wiata o duym nateniu, za wyjtkiem terenw dla prowadzenia tych dziaalnoci wskazanych. 2. W granicach terenu oznaczonego symbolem MN ustala si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w granicach terenu oznaczonego symbolem MR; MN ustala si dopuszczalne poziomy haasu jak dla terenw zabudowy mieszkaniowo-usugowej; 13. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 1. Zaopatrzenie w wod z sieci wodocigowej. 2. Zasilanie energi elektryczn z istniejcego systemu elektroenergetycznego z uwzgldnieniem moliwoci zasilania z nowych rde energii odnawialnej. 3. Zasilenie w gaz obiektw budowlanych na terenach objtych ustaleniami niniejszego planu moliwe w miar pojawienia si moliwoci podczenia do sieci gazowej. 4. Zaopatrzenie w ciepo do celw grzewczych i ciepej wody uytkowej - z wbudowanych lokalnych i indywidualnych rde ciepa, z zastosowaniem technologii i paliw ekologicznych. 5. W zakresie telekomunikacji ustala si zaopatrzenie w cza telefoniczne z istniejcej lub projektowanej sieci, wycznie przyczami kablowanymi lub drog radiofonii w uzgodnieniu z operatorem sieci. Rozdzia 2. USTALENIA DLA POSZCZEGLNYCH TERENW Poza ustaleniami zawartymi w rozdziale I, dla poszczeglnych terenw ustala si co nastpuje.
Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany Strona 3

14. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunkach planu symbolem 1 MR ; MN ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe zabudowa zagrodowa lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) przeznaczenie uzupeniajce - zabudowa usugowa i warsztatowa zwizana z funkcj podstawow. 2. Obowizujce zasady i standardy ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych pasa drogowego drogi publicznej klasy zbiorczej KZ min. 25,0 m 2) nieprzekraczalna linia zabudowy : a) od drogi publicznej klasy zbiorczej KZ min. 18,0 m. od osi jezdni, b) od pozostaych granic zgodnie z obowizujcymi warunkami technicznymi z tym, e zabrania si sytuowania budynkw i obiektw budowlanych w granicy dziaki czy nieruchomoci, 3. dla dziaek budowlanych powstaych z podziau nowych terenw obowizuje: 1) minimalna szeroko dziaek: a) dla zabudowy zagrodowej 30,0m., b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 25,0m., 2) minimalna powierzchnia dziaek: c) dla zabudowy zagrodowej 3000,0m2, d) dla zabudowy jednorodzinnej 1000,0m2. 4. budynki mieszkalne max. dwie kondygnacje naziemne w tym jedna jako poddasze uytkowe (mieszkalne), 1) poziom 0 budynku na wysokoci max. 90cm od terenu, 2) dachy dwu- lub czterospadowe ich rozwinicie - o nachyleniu poaci dachowej od 32o do 42o, 3) gzyms gwny budynku mieszkalnego lub okap dachu na poziomie max. 300 cm od poziomu 0 budynku; 5. budynki gospodarcze max. jedna kondygnacja naziemna, 1) poziom 0 budynku na wysokoci max. 30 cm od terenu, 2) dachy dwu- lub czterospadowe ich rozwinicie - o nachyleniu poaci dachowej od 32o do 42o, 3) gzyms gwny budynku gospodarczego lub okap dachu na poziomie max. 280 cm od poziomu 0 budynku; 4) lokalizacja garay wbudowanych w bry budynku mieszkalnego lub integralnie z nim zwizanych moliwa w pierwszej linii zabudowy; 6. obowizek zapewnienia wymaganej iloci miejsc postojowych dla samochodw osobowych i gospodarczych na terenie dziaki; 7. procent zabudowy max. 40% powierzchni dziaki budowlanej lub nieruchomoci ograniczonej lini rozgraniczajc, 3. Dopuszcza si: 1) moliwo lokalizacji w drugiej linii zabudowy nieuciliwych, drobnych zakadw wytwrczych, 2) lokalizacj jednokondygnacyjnych wolnostojcych budynkw gospodarczych i garay, w tym z moliwoci przykrycia ich dachami paskimi, 3) lokalizacj jednokondygnacyjnych, maych budynkw handlowych - dla obsugi lokalnych mieszkacw, zwaszcza dla obsugi funkcji wynikajcej z przeznaczenia podstawowego - w pasie terenu pomidzy granic dziaki z pasem drogowym a nieprzekraczaln lini zabudowy. 4. Zakazuje si: 1) sytuowania budynkw gospodarczych i garay wolnostojcych w pierwszej linii zabudowy, 2) sytuowania budynkw w granicy z ssiednimi nieruchomociami, 3) odprowadzania ciekw sanitarnych w jakikolwiek inny sposb ni poprzez oczyszczalni ciekw,
Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany Strona 4

4) z uwagi na ochron zbiornika wd wgbnych, prowadzenia hodowli zwierzt metod bezcikow. 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MR; MN pozostawia si przeznaczenie ustalone Uchwa Rady Gminy Mykanw z dnia 28 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Mykanw dla soectwa Kunica Kiedrzyska i Kunica Lechowa (:Dz. Urz. Wojewdztwa lskiego z 30 czerwca 2006r. Nr 75, poz. 2154) okrelone w 15 ust. 3 dla terenu 9.MR;MN t.j.: 1) przeznaczenie podstawowe zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, rolnych i ogrodniczych, 2) przeznaczenie uzupeniajce zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 3) funkcja uzupeniajca agroturystyka. 2. Obowizujce zasady i standardy ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) obowizuje nieprzekraczalna linia zabudowy, mierzona od osi jezdni: 2) od drogi (ulicy) KL min.12,0m., 3) dla nowej zabudowy na nowoprojektowanych terenach oznaczonych symbolem () MR MN, powysze parametry nieprzekraczalnych linii zabudowy, obowizuj jako dla obowizujcych linii zabudowy; 4) budynki mieszkalne max. dwie kondygnacje naziemne w tym jedna jako poddasze uytkowe; 5) poziom 0 budynku na wysokoci max. 90cm od terenu; 6) budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej jedna kondygnacja naziemna; 7) dachy o nachyleniu poaci dachowej od 32odo 42o; 8) obowizek zapewnienia wymaganej iloci miejsc postojowych dla samochodw osobowych na terenie dziaki; 9) moliwo przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uytkowania istniejcych budynkw mieszkalnych, gospodarczych i mieszkalno-usugowych, lecz zgodny z ustaleniami jak dla funkcji i formy projektowanej zabudowy; 10) procent zabudowy max. 40% powierzchni dziaki budowlanej; 11) dla dziaek budowlanych powstaych z podziau nowych terenw przeznaczonych pod zabudow MR MN obowizuje I. minimalna szeroko dziaek: a) dla zabudowy zagrodowej 30,0m., b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 25,0m., II. minimalna powierzchnia dziaek: a) dla zabudowy zagrodowej 3000,0m2, b) dla zabudowy jednorodzinnej 1000,0m2. 3. Zakazuje si: 1) sytuowania budynkw gospodarczych i garay wolnostojcych w pierwszej linii zabudowy, 2) na nowych dziakach budowlanych sytuowania budynkw w granicy z ssiednimi nieruchomociami, 3) odprowadzania ciekw sanitarnych w jakikolwiek inny sposb ni poprzez oczyszczalni ciekw, 4) z uwagi na ochron zbiornika wd wgbnych, wprowadza si zakaz prowadzenia hodowli zwierzt metod bezcikow. 4. Dopuszcza si: 1) moliwo lokalizacji w drugiej linii zabudowy nieuciliwych, drobnych zakadw wytwrczych, 2) dla uzupenienia luk w cigach istniejcej zabudowy, na dziakach budowlanych o szerokoci mniejszej ni 18,0m., sytuowanie budynkw bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki, pod warunkiem nie naruszania interesw osb trzecich i innych obowizujcych przepisw dot. sytuowania budynkw na dziace,
Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany Strona 5

3) lokalizacj usug podstawowych w zabudowie mieszkaniowej, o ktrych mowa w 3 niniejszej uchway. 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MR;MN pozostawia si przeznaczenie ustalone Uchwa Rady Gminy Mykanw z dnia 28 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Mykanw dla soectwa Czarny Las (:Dz. Urz. Wojewdztwa lskiego z 30 czerwca 2006r. Nr 75, poz. 2152) okrelone w 15 ust. 3 dla terenu 5.MR;MN t.j.: 1) przeznaczenie podstawowe zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, rolnych i ogrodniczych, 2) przeznaczenie uzupeniajce zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 3) funkcja uzupeniajca agroturystyka. 2. Obowizujce zasady i standardy ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) obowizuje nieprzekraczalna linia zabudowy, mierzona od osi jezdni: 2) od drogi (ulicy) KZ min. 18,0m.,() 3) budynki mieszkalne max. dwie kondygnacje naziemne w tym jedna jako poddasze uytkowe; 4) poziom 0 budynku na wysokoci max. 90cm od terenu; 5) budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej jedna kondygnacja naziemna; 6) dachy o nachyleniu poaci dachowej od 32o do 42o; 7) obowizek zapewnienia wymaganej iloci miejsc postojowych dla samochodw osobowych na terenie wasnej dziaki; 8) moliwo przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uytkowania istniejcych budynkw mieszkalnych, gospodarczych i mieszkalno-usugowych, lecz zgodny z ustaleniami jak dla funkcji i formy projektowanej zabudowy; 9) procent zabudowy max. 40% powierzchni dziaki budowlanej 10) dla dziaek budowlanych powstaych z podziau nowych terenw przeznaczonych pod zabudow(...)MR MN obowizuje: I. minimalna szeroko dziaek: a) dla zabudowy zagrodowej 30,0m., b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 25,0m., II. minimalna powierzchnia dziaek: a) dla zabudowy zagrodowej 3000,0m2, b) dla zabudowy jednorodzinnej 1000,0m2. 3. Zakazuje si: 1) sytuowania budynkw gospodarczych i garay wolnostojcych w pierwszej linii zabudowy, 2) na nowych dziakach budowlanych sytuowania budynkw w granicy z ssiednimi nieruchomociami, 3) odprowadzania ciekw sanitarnych w jakikolwiek inny sposb ni poprzez oczyszczalni ciekw, 4) z uwagi na ochron zbiornika wd wgbnych, wprowadza si zakaz prowadzenia hodowli zwierzt metod bezcikow. 4. Dopuszcza si: 1) moliwo lokalizacji w drugiej linii zabudowy nieuciliwych, drobnych zakadw wytwrczych, 2) dla uzupenienia luk w cigach istniejcej zabudowy, na dziakach budowlanych o szerokoci mniejszej ni 18,0m., sytuowanie budynkw bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki, pod warunkiem nie naruszania interesw osb trzecich i innych obowizujcych przepisw dot. sytuowania budynkw na dziace, 3) lokalizacj usug podstawowych w zabudowie mieszkaniowej, o ktrych mowa w 3 niniejszej uchway.

Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany

Strona 6

17. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunkach planu symbolem 1 MN ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) przeznaczenie uzupeniajce - zabudowa usugowa zwizana z funkcj podstawow. 2. Obowizujce zasady i standardy ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linia rozgraniczajca pas drogowy drogi publicznej klasy zbiorczej KZ min. 12.5 m. od osi jezdni, 2) linia rozgraniczajca pas drogowy drogi wewntrznej klasy dojazdowej KD min. 5,0 m. od osi jezdni, 3) obowizuje nieprzekraczalna linia zabudowy, mierzona od osi jezdni: a) od drogi KZ min.18,0m, b) od drogi wewntrznej KD min.10,0m., c) odlego od pozostaych granic zgodnie z obowizujcymi warunkami technicznymi z tym, e zabrania si sytuowania budynkw i obiektw budowlanych w granicy dziaki czy nieruchomoci, 4) budynki mieszkalne max. dwie kondygnacje naziemne w tym jedna jako poddasze uytkowe (mieszkalne), a) poziom 0 budynku na wysokoci max. 90cm od terenu, b) dachy dwu- lub czterospadowe ich rozwinicie - o nachyleniu poaci dachowej od 32o do 42o, c) gzyms gwny budynku mieszkalnego lub okap dachu na poziomie max. 300 cm od poziomu 0 budynku; 5) budynki gospodarcze max. jedna kondygnacja naziemna, a) poziom 0 budynku na wysokoci max. 30 cm od terenu, b) dachy dwu- lub czterospadowe ich rozwinicie - o nachyleniu poaci dachowej od 32o do 42o, c) gzyms gwny budynku gospodarczego lub okap dachu na poziomie max. 280 cm od poziomu 0 budynku; d) lokalizacja garay wbudowanych w bry budynku mieszkalnego lub integralnie z nim zwizanych moliwa w pierwszej linii zabudowy; 6) obowizek zapewnienia wymaganej iloci miejsc postojowych dla samochodw osobowych i gospodarczych na terenie dziaki; 7) procent zabudowy max. 30% powierzchni dziaki budowlanej lub nieruchomoci ograniczonej lini rozgraniczajc, 8) moliwo rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uytkowania istniejcych obiektw budowlanych lecz dla przeznaczenia okrelonego w ust. 1 i zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 2; 3. Dopuszcza si: 1) lokalizacj jednokondygnacyjnych wolnostojcych budynkw gospodarczych i garay, w tym z moliwoci przykrycia ich dachami paskimi; 2) lokalizacj jednokondygnacyjnych, maych budynkw handlowych - dla obsugi lokalnych mieszkacw, zwaszcza dla obsugi funkcji wynikajcej z przeznaczenia podstawowego - w pasie terenu pomidzy granic dziaki z pasem drogowym a nieprzekraczaln lini zabudowy. 4. Zakazuje si: 1) sytuowania budynkw gospodarczych i garay wolnostojcych w linii zabudowy od strony drogi, 2) sytuowania budynkw w granicy z ssiednimi nieruchomociami, 3) odprowadzania ciekw sanitarnych w jakikolwiek inny sposb ni poprzez oczyszczalni ciekw. 18. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 MN ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) przeznaczenie uzupeniajce - zabudowa usugowa zwizana z funkcj podstawow. 2. Obowizujce zasady i standardy ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany

Strona 7

1) linia rozgraniczajca pas drogowy drogi publicznej klasy zbiorczej KZ min. 12.5 m. od osi jezdni, 2) nieprzekraczalna linia zabudowy mierzona od osi jezdni :drogi publicznej klasy zbiorczej KZ min. 18,0 m. od osi jezdni, 3) odlego od pozostaych granic zgodnie z obowizujcymi warunkami technicznymi z tym, e zabrania si sytuowania budynkw i obiektw budowlanych w granicy dziaki czy nieruchomoci, 4) dla dziaek budowlanych powstaych z podziau nowych terenw obowizuje minimalna szeroko dziaek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 25,0m., 5) budynki mieszkalne max. dwie kondygnacje naziemne w tym jedna jako poddasze uytkowe (mieszkalne), a) poziom 0 budynku na wysokoci max. 90cm od terenu, b) dachy dwu- lub czterospadowe ich rozwinicie - o nachyleniu poaci dachowej od 32o do 42o, c) gzyms gwny budynku mieszkalnego lub okap dachu na poziomie max. 280 cm od poziomu 0 budynku; 6) budynki gospodarcze max. jedna kondygnacja naziemna, a) poziom 0 budynku na wysokoci max. 30 cm od terenu, b) dachy dwu- lub czterospadowe ich rozwinicie - o nachyleniu poaci dachowej od 32o do 42o, c) gzyms gwny budynku gospodarczego lub okap dachu na poziomie max. 280 cm od poziomu 0 budynku; d) lokalizacja garay wbudowanych w bry budynku mieszkalnego lub integralnie z nim zwizanych moliwa w pierwszej linii zabudowy; 7) obowizek zapewnienia wymaganej iloci miejsc postojowych dla samochodw osobowych i gospodarczych na terenie dziaki; 8) procent zabudowy max. 30% powierzchni dziaki budowlanej lub nieruchomoci ograniczonej lini rozgraniczajc, 9) moliwo rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uytkowania istniejcych obiektw budowlanych lecz dla przeznaczenia okrelonego w ust. 1 i zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 2; 3. Dopuszcza si: 1) lokalizacj jednokondygnacyjnych wolnostojcych budynkw gospodarczych i garay, w tym z moliwoci przykrycia ich dachami paskimi; 2) lokalizacj jednokondygnacyjnych, maych budynkw handlowych - dla obsugi lokalnych mieszkacw, zwaszcza dla obsugi funkcji wynikajcej z przeznaczenia podstawowego - w pasie terenu pomidzy granic dziaki z pasem drogowym a nieprzekraczaln lini zabudowy. 4. Zakazuje si: 1) sytuowania budynkw gospodarczych i garay wolnostojcych w linii zabudowy od strony drogi, 2) sytuowania budynkw w granicy z ssiednimi nieruchomociami, 3) odprowadzania ciekw sanitarnych w jakikolwiek inny sposb ni poprzez oczyszczalni ciekw. 19. 1. Wyznacza si now tras fragmentu rurocigu dalekosinego, dla ktrego wytrasowania wraz z pasem bezpieczestwa, wyznacza si pas terenu szerokoci 20,0 m, oznaczonego na rysunkach planu symbolem ER250. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji rurocigu a take uytkowanie strefy bezpieczestwa zgodnie z obowizujcymi warunkami technicznymi, okrelonymi na podstawie prawa budowlanego dla rurocigw dalekosinych. 20. Dla terenu, oznaczonego na rysunkach planu symbolem RP ustala si: przeznaczenie podstawowe uprawy polowe, sadownicze lub ogrodnicze, trwae uprawy kowe. Rozdzia 3. PRZEPISY KOCOWE 21. Uchwala si stawk procentow wzrostu wartoci nieruchomoci suc pobraniu opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na - 30%.
Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany Strona 8

22. Do spraw z zakresu planowania przestrzennego, wszcztych przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway, a nie zakoczonych decyzj ostateczn, stosuje si ustalenia niniejszej uchway. 23. Z dniem wejcia w ycie niniejszego planu, na obszarze w granicach objtych jego opracowaniem, trac moc wszystkie wczeniej uchwalone plany, wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego sprzeczne z ustaleniami tego planu. 24. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Wjtowi Gminy Mykanw. 25. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego .

Przewodniczcy Rady Gminy Mykanw in. Artur Kotynia

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 355/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanw z dnia 17 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Fragmentu Gminy Mykanw w m. Czarny Las i Kunica Kiedrzyska

Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany

Strona 9

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 355/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanw z dnia 17 wrzenia 2010 r. rozstrzygajcy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Dziaajc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.), majc na uwadze brak zoonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Mykanw stwierdza brak potrzeby rozstrzygania w przedmiotowej sprawie.

Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr 355/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanw z dnia 17 wrzenia 2010 r. rozstrzygajcy o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Wobec braku zapisw w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnonie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, Rada Gminy Mykanw stwierdza brak potrzeby podejmowania rozstrzygnicia, o ktrym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.),

Id: ZQROK-IWWGY-YZYAM-AXKTS-NNCJU. Podpisany

Strona 1