You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLVI/740/2010 RADYMIASTARACIBRZ zdnia27padziernika 2010 r. w sprawie okreleniaszczegowegosposobukonsultowaniazRaciborskRadDziaalnoci Poytku Publicznego lub organizacjami pozarzdowymiiinnymipodmiotamiwymienionymiwart.3ust.3ustawy zdnia24kwietnia2003r.

odziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacieprojektwaktwprawa miejscowegowdziedzinachdotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji Napodstawieart.18ust.2pkt15,art.40ust.1,art.41ust.1iart.42ustawyzdnia8marca1990r. osamorzdziegminnym(t.j.Dz.U.z2001r.,Nr142,poz.1591zpn.zm.)orazart.5ust.5ustawyzdnia24 kwietnia2003r.odziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacie(Dz.U.Nr96,poz.873zpn. zm.) RadaMiastaRacibrz uchwala, co nastpuje: 1.Okrela siszczegowysposbkonsultowaniazRaciborskRadDziaalnoci Poytku Publicznego, zwandalej Radlub organizacjami pozarzdowymiipodmiotamiwymienionymiwart.3ust.3ustawyzdnia 24kwietnia2003r.odziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacie(Dz.U.Nr96,poz.873zpn. zm.) zwanych dalej organizacjami projektwaktwprawamiejscowegowdziedzinachdotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, zwany dalej konsultacjami". 2. 1.Konsultacjeprzeprowadzasi wcelupoznaniaopiniipodmiotw,oktrychmowaw1, wsprawiepoddanejkonsultacji. 2.Konsultacjemogmieform: 1) bezporednich otwartych spotka; 2) wyraenia pisemnej opinii; 3) ankiet; wzakresieprojektwaktwprawamiejscowegozamieszczonychkadorazowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UrzduMiastaRacibrzzwanegodalejBIPwzakadce Konsultacje. 3.WynikkonsultacjiniejestwicydlaorganwMiastaRacibrz. 3. 1.DecyzjewsprawieprzeprowadzeniakonsultacjipodejmujePrezydentMiastaRacibrzwformie zarzdzenia. 2.Wzarzdzeniu,oktrymmowawust.1PrezydentMiastaRacibrzokreliwszczeglnoci przedmiot, form iterminprzeprowadzeniakonsultacjiorazwaciw jednostk organizacyjn UrzduMiastaRacibrz odpowiedzialnza ich przeprowadzenie. 3.Informacjaopodejmowanychkonsultacjachzostaniepodanadopublicznejwiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogoszewbudynkuUrzduMiastaRacibrzorazpublikacjnastronieBIPwzakadce, oktrejmowaw2ust.2. 4.TerminwyraeniaopiniiwramachkonsultacjiprzeprowadzanychzRadnie moe bykrtszyni14 dni od dnia dorczenia jej aktu prawa miejscowego bdcego przedmiotem konsultacji.

ID: OKEVV-LCVSK-PXHZR-DEZRU-IJRJU. Podpisany.

5.Terminwyraeniaopiniiwramachkonsultacjiprzeprowadzanychzzorganizacjaminiemoe bykrtszy ni14dnioddniazamieszczeniainformacjiokonsultacjachnastronieBIP.

od dnia dorczenia jej aktu prawa miejscowego bdcego przedmiotem konsultacji.

5.Terminwyraeniaopiniiwramachkonsultacjiprzeprowadzanychzzorganizacjaminiemoe bykrtszy ni14dnioddniazamieszczeniainformacjiokonsultacjachnastronieBIP. 6.Jeelipodmioty,oktrychmowaw1nieprzedstawi opiniiwterminieokrelonymwust.4i5, oznacza to rezygnacjzprawadojejwyraenia. 7.Konsultacjeuznajesi za wane bez wzgldu na liczb osbipodmiotwbiorcych udzia wkonsultacjach,jeeli zostayprzeprowadzonewsposbzgodnyzniniejszuchwa. 4.Informacj zprzeprowadzonychkonsultacjiPrezydentMiastaRacibrzprzedstawiaRadzieMiasta Racibrzzaczajc jednoczenie wasne stanowisko odnonieuzyskanychopiniiipodajejedopublicznej wiadomocipoprzezzamieszczenienastronieBIPwzakadce,oktrejmowaw2ust.2. 5.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowiMiastaRacibrz. 6.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszeniawDziennikuUrzdowym Wojewdztwalskiego.

Przewodniczcy Rady Tadeusz Wojnar

ID: OKEVV-LCVSK-PXHZR-DEZRU-IJRJU. Podpisany.