You are on page 1of 4

Za cznik do uchwa y nr XLVII/535/2010 Rady Miasta Ustro z dnia 26 sierpnia 2010 r.

STATUT jednostki bud etowej pod nazw Gazeta Ustro ska Postanowienia oglne 1 1. Gazeta Ustro ska jest gminn jednostk organizacyjn nie posiadaj c osobowo ci prawnej dzia aj c w formie jednostki bud etowej. 2. Jednostka bud etowa u ywa nazwy Gazeta Ustro ska. 3. Gazeta Ustro ska mo e u ywa dla oznakowania akt symbolu GU. 2 Gazeta Ustro ska dzia a w szczeglno ci na podstawie : 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p n.zm.) 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z p n.zm. ) 3) uchwa y Nr XLVII/534/2010 Rady Miasta Ustro z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zak adu bud etowego pod nazw Gazeta Ustro ska w celu przekszta cenia w jednostk bud etow pod nazw Gazeta Ustro ska 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z p n. zm.). 3 Siedzib Gazety Ustro skiej jest Miasto Ustro , Rynek 4. Cel i przedmiot dzia ania 4 1. Przedmiotem dzia ania Gazety Ustro skiej jest wydawanie gazety pod nazw Gazeta Ustro ska, w ktrej publikowane s w szczeglno ci materia y prasowe, artyku y, materia y promocyjne i fotografie zawieraj ce wa ne dla mieszka cw Miasta informacje oraz prezentuj ce wydarzenia kulturalne, spo eczne, edukacyjne i gospodarcze, zaspokajaj ce zbiorowe potrzeby wsplnoty samorz dowej w nast puj cym zakresie: 1) wspierania i upowszechniania idei samorz dowej poprzez informowanie mieszka cw o dzia alno ci organw Miasta, jego jednostek organizacyjnych

2) 3)

4) 5) 6) 7) 2.

3. 4.

i pomocniczych oraz realizacji przez te organy i jednostki zamierzonych celw i zada , umieszczanie na amach Gazety Ustro skiej relacji z przebiegu sesji Rady Miasta oraz z zebra jednostek pomocniczych Miasta Ustro , informowania o dzia alno ci organizacji pozarz dowych, upowszechniania dzia alno ci kulturalnej ( w tym w zakresie podtrzymywania zwyczajw i tradycji regionalnych ) i sportowej na terenie Miasta poprzez informowanie oraz zamieszczanie reporta y z wydarze kulturalnych i sportowych, podtrzymywania zwyczajw i tradycji regionalnych poprzez m.in. publikacje felietonw r nych autorw w gwarze cieszy skiej oraz zamieszczania fotografii ustro skich zabytkw, promocji Miasta na amach Gazety Ustro skiej, informowania o stanie bezpiecze stwa publicznego, informowania o dzia alno ci placwek o wiatowych dzia aj cych na terenie Miasta. W celu realizacji zada , o ktrych mowa w ust. 1 Gazeta Ustro ska udost pnia odp atnie egzemplarze gazety wydane w formie papierowej oraz publikuje na stronie internetowej Miasta Ustro archiwalne wydania gazety niezw ocznie po up ywie 3 miesi cy od ukazania si numeru gazety. W celu realizacji zada w asnych Miasta Gazeta Ustro ska udost pnia Miastu Ustro materia y zdj ciowe i tekstowe wykonane w zwi zku z realizacj zada statutowych Gazety Ustro skiej. W celu pozyskiwania rodkw na realizacj zada statutowych Gazeta Ustro ska mo e prowadzi dzia alno polegaj c mi dzy innymi na: 1) odp atnym udost pnianiu aktualnych wyda gazety w formie elektronicznej za po rednictwem strony internetowej Miasta Ustro , 2) wydawaniu przewodnikw, map, folderw, planw i materia w reklamowych oraz innych wydawnictw dotycz cych Miasta Ustro i okolic, 3) realizacji w asnych projektw wydawniczych, 4) wykonywaniu us ug wydawniczych.

Zarz dzanie i organizacja 5 Nadzr bie cy nad dzia alno ci Gazety Ustro skiej sprawuje Burmistrz Miasta, do ktrego wy cznej w a ciwo ci nale y: 1) zatrudnianie i zwalnianie oraz ustalanie wynagrodzenia Kierownika Gazety Ustro skiej, a tak e wykonywanie wzgl dem niego pozosta ych czynno ci z zakresu prawa pracy, 2) opiniowanie projektu Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gazety Ustro skiej 3) przekazywanie na rachunek bankowy Gazety Ustro skiej rodkw publicznych na realizacj zada jednostki.

6 1. W Gazecie Ustro skiej dzia a Rada Programowa Gazety Ustro skiej, ktra jest organem opiniodawczo-doradczym Redaktora Naczelnego gazety, o ktrej mowa w 4 ust.2. 2. Cz onkw Rady Programowej Gazety Ustro skiej, o ktrej mowa w ust.1 powo uje i odwo uje Rada Miasta Ustro w ilo ci od 3 do 5 osb spo rd radnych Rady Miasta Ustro . 3. Nadzr finansowy w zakresie gospodarowania przez Gazet Ustro sk rodkami finansowymi sprawuje Rada Miasta Ustro poprzez Komisj Rewizyjn . 7 1. Gazeta Ustro ska jest pracodawc dla zatrudnionych w niej pracownikw w rozumieniu przepisw prawa pracy. 2. Kierownik Gazety Ustro skiej wykonuje wszelkie czynno ci z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Gazecie Ustro skiej pracownikw. 8 1. Gazet Ustro sk zarz dza Kierownik, do zada ktrego nale y w szczeglno ci: 1) kierowanie Gazet Ustro sk i reprezentowanie jej na zewn trz, 2) realizowanie zada statutowych Gazety Ustro skiej i ponoszenie odpowiedzialno ci za ich realizacj 3) dbanie o mienie Gazety Ustro skiej, w a ciwe nim gospodarowanie i w tym zakresie ponoszenie pe nej odpowiedzialno ci, 4) opracowywanie oraz realizacja planw finansowych, 5) dysponowanie rodkami finansowymi Gazety Ustro skiej oraz zarz dzanie powierzonym jej mieniem w zakresie otrzymanego pe nomocnictwa 6) wydawanie w oparciu o obowi zuj ce akty normatywne zarz dze wewn trznych, instrukcji i regulaminw. 2. Zasady dzia ania Gazety Ustro skiej jako jednostki bud etowej, struktur organizacyjn oraz podzia czynno ci okre la Regulamin Organizacyjny Gazety Ustro skiej wraz ze schematem organizacyjnym wprowadzany w formie zarz dzenia przez Kierownika Gazety Ustro skiej. Regulamin Organizacyjny wymaga uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Ustro .

Mienie i gospodarka finansowa 9 1. Dzia alno Gazety Ustro skiej jest finansowana bezpo rednio z bud etu Miasta Ustro . 2. Gospodarka finansowa Gazety Ustro skiej prowadzona jest wed ug zasad okre lonych w przepisach ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowo ci. 3. Gazeta Ustro ska prowadzi rachunkowo zgodnie z ustalonym dla jednostek bud etowych planem kont oraz sporz dza sprawozdania w zakresie przedmiotu swojej dzia alno ci. 4. Za ca o gospodarki finansowej Gazety Ustro skiej odpowiedzialno ponosi Kierownik Gazety Ustro skiej. 5. Podstaw gospodarki finansowej Gazety Ustro skiej stanowi roczny plan finansowy. 6. Gazeta Ustro ska zarz dza i gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym przez Miasto Ustro i zapewnia jego prawid ow eksploatacj , ochron oraz przeprowadza jego remonty i modernizacj . 10 rd ami dochodw Gazety Ustro skiej s : 1) dochody z realizacji zada statutowych, 2) dochody z mienia Gazety Ustro skiej 3) odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 4) spadki, zapisy, darowizny. Postanowienia ko cowe 11 1. Zmiany w Statucie Gazety Ustro skiej dokonywane s w trybie jego uchwalenia. 2. Statut wchodzi w ycie w terminie okre lonym w uchwale Rady Miasta Ustro o jego nadaniu.