You are on page 1of 6

POROZUMIENIE NR 76/KT/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim, z siedzib w Katowicach przy ul.

Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Adama Stacha a Gmin Cieszyn , z siedzib w Cieszynie, Rynek 1 reprezentowan przez Burmistrza Bogdana Ficka i Powiatem Cieszyskim, z siedzib w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w osobach: Czesawa Gluzy Stanisawa Kubiciusa Starosty Powiatu Cieszyskiego Czonka Zarzdu 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Cieszyn prowadzenia zadania p.n.: Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 938 z ul. Pikiety, Halask i Rudowsk w Cieszynie. 2. Wojewdztwo lskie powierza Gminie Cieszyn penienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidowej realizacji zadania okrelonego w pkt 1 cznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zakres rzeczowy zadania okrelonego w pkt. 1 obejmuje: przebudow istniejcych dwch skrzyowa na dwa ronda poczone cznikiem o dugoci 40 m na odcinku drogi wojewdzkiej o d. 260,45 m wraz z budow odcinkw chodnikw, budow zatoki autobusowej oraz przebudow infrastruktury technicznej. 4. Gmina Cieszyn posiada decyzj Wojewody lskiego nr 6/2010 (IF/IIIa/5340/5/10) z dnia 28 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizacj ww. inwestycji drogowej. 5. Gmina Cieszyn, przed przystpieniem do przebudowy skrzyowania, dokona inwentaryzacji stanu faktycznego nieruchomoci ktre staj si z mocy prawa wasnoci Wojewdztwa lskiego w wyniku decyzji Wojewody lskiego nr 6/2010 (IF/IIIa/5340/5/10) z dnia 28 kwietnia 2010 r. Inwentaryzacja powinna odzwierciedla stan nieruchomoci w dniu wydania ww. decyzji. 6. Gmina Cieszyn oraz Powiat Cieszyski podejm niezwocznie przeprowadzenie regulacji stanu wasnoci w oparciu o przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn w odniesieniu do nieruchomoci wskazanych w decyzji Wojewody lskiego nr 6/2010 (IF/IIIa/5340/5/10) z dnia 28 kwietnia 2010 r. jako stajcych si wasnoci Wojewdztwa lskiego a zajtych przed wydaniem tej decyzji pod drogi gminne i powiatowe. 7. Termin zakoczenia realizacji rzeczowej zadania okrelonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2010 r. Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego

Id: XKBYV-UUOUX-TRUDC-UTLUZ-ZBEQI. Podpisany

Strona 1

2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowicego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane w tym przygotowanie objazdu na ul. Owocowej, koszty nadzoru, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z oznakowaniem, i wynosi 6.222.368 z (sze milionw dwiecie dwadziecia dwa tysice trzysta szedziesit osiem zotych). 2. Gmina Cieszyn uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 10 % kosztu okrelonego w pkt 1. 3. Gmina Cieszyn posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 622.237 z. 4. Wojewdztwo lskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 80 % kosztu okrelonego w pkt 1. 5. Wojewdztwo lskie posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 4.977.894 z. 6. Powiat Cieszyski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 10 % kosztu okrelonego w pkt 1. 7. Powiat Cieszyski posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 622.237 z 8. Jeeli w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynikajcy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwot, o ktrej mowa w pkt 1 strony niezwocznie uzgodni tryb dalszego postpowania, w tym podzia zwikszonych kosztw realizacji. Nie dopuszcza si zawarcia przez Gmin Cieszyn umowy z wykonawc bez uzyskania zgody Zarzdu Wojewdztwa lskiego i Zarzdu Powiatu Cieszyskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwot przekraczajc szacunkowy koszt zadania okrelony w pkt 1 w caoci zobowizana bdzie sfinansowa Gmina Cieszyn. 9. Kwota udziau finansowego Gminy Cieszyn, kwota udziau finansowego Wojewdztwa lskiego i kwota udziau finansowego Powiatu Cieszyskiego w kosztach realizacji zadania zostan okrelone po zawarciu umowy/w z wybranym/i wykonawc/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. 10. Gmina Cieszyn udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci swojego udziau finansowego ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 9, w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa. 11. Powiat Cieszyski udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci swojego udziau finansowego ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 9, w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa. 12. Na realizacj zadania objtego porozumieniem Gmina Cieszyn otrzyma dotacj celow obejmujc udzia finansowy Gminy Cieszyn, Wojewdztwa lskiego i Powiatu Cieszyskiego w kwocie wynikajcej z poniesionych i udokumentowanych kosztw. 13. Gmina Cieszyn i Powiat Cieszyski rozwa moliwo udzielenia Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zapat odszkodowania dotychczasowym wacicielom nieruchomoci, ktre staj si wasnoci Wojewdztwa lskiego na mocy decyzji Wojewody lskiego nr 6/2010 (IF/IIIa/5340/5/10) z dnia 28 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. 3. 1. Zarzd Wojewdztwa lskiego przekae Gminie Cieszyn rodki finansowe dotacji celowej okrelonej w 2 pkt 12 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach: 1.1 I transza w wysokoci do 1.000.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.2 II transza w wysokoci do 3.000.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.3 III transza w pozostaej wysokoci, w tym rodki stanowice pomoc finansow Gminy Cieszyn i Powiatu Cieszyskiego, po wykonaniu i odebraniu caoci zadania.
Id: XKBYV-UUOUX-TRUDC-UTLUZ-ZBEQI. Podpisany Strona 2

2. Do wnioskw, o ktrych mowa w pkt 1 naley doczy potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie: protokow czciowych lub kocowego odbioru zadania dokonanych z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz rachunkw i faktur. 3. Za dzie przekazania dotacji celowej uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Wojewdztwa lskiego. 4. W przypadku wystpienia kar umownych nalenych od wykonawcy robt kary te podlegaj zwrotowi : 4.1 na nastpujcy rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w czci rwnej udziaowi Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji, o ktrym mowa w 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjanieniem sytuacji, ktrej dotycz, 4.2 na nastpujcy rachunek bankowy 28 1560 1023 2116 1042 5031 0001 w czci rwnej udziaowi Powiatu Cieszyskiego w kosztach realizacji, o ktrym mowa w 2 pkt 6 wraz ze stosownym wyjanieniem sytuacji, ktrej dotycz. 4. 1. Strony ustalaj, e wyonienia wykonawcy/w oraz zawarcia umowy/w dokona Gmina Cieszyn lub jej jednostka organizacyjna zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych. 2. Gmina Cieszyn lub jej jednostka organizacyjna przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyonienia wykonawcy/w zadania. 3. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia w czci dotyczcej opisu przedmiotu zamwienia zostanie przedoona do uzgodnienia Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Gmina Cieszyn lub jej jednostka organizacyjna niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego i Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz Zarzd Powiatu Cieszyskiego o zawarciu umowy/w z wykonawc/ami oraz przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi tej umowy/w. O ile taka okoliczno wystpi, Gmina Cieszyn lub jej jednostka organizacyjna przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi aneksu do umowy niezwocznie po jego zawarciu, z zastrzeeniem pkt 6. 5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/w zostanie sporzdzony aneks, o ktrym mowa w 2 pkt 9 okrelajcy wielkoci rodkw finansowych Gminy Cieszyn, Wojewdztwa lskiego i Powiatu Cieszyskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziaw ustalonych w 2 pkt 2, 4 i 6. 6. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzce w zakres okrelony w umowie z wykonawc podlegaj osobnemu uzgodnieniu pomidzy stronami porozumienia i wymagaj zawarcia aneksu ustalajcego udziay finansowe stron w tych kosztach. Okrelenie szczegowego zakresu tych robt wymaga spisania protokou koniecznoci przez przedstawicieli Gminy Cieszyn, Powiatu Cieszyskiego i Zarzdu Drg Wojewdzkichw Katowicach. 7. Integraln czci porozumienia jest harmonogram realizacji zadania uzgodniony w toku negocjacji. 8. Dopuszcza si zmiany w/w harmonogramu w formie pisemnej zaakceptowanej przez wszystkie strony, z zastrzeeniem, i wyduenie terminu zakoczenia i odbioru bdzie moliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gmin Cieszyn zaistnienia okolicznoci niewynikajcych z zaniechania lub nieprawidowego dziaania stron porozumienia, Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy/w. 9. Gmina Cieszyn lub jej jednostka organizacyjna bdzie na bieco monitorowa zgodno realizacji zadania z przyjtym harmonogramem i przekazywa niezwocznie informacj o zaistnieniu okolicznoci mogcych mie wpyw na opnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycj dziaa zaradczych.

Id: XKBYV-UUOUX-TRUDC-UTLUZ-ZBEQI. Podpisany

Strona 3

5. 1. Nadzr nad realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 sprawowa bdzie dziaajcy w imieniu Wojewdztwa lskiego - Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach, ktry wyznaczy inspektora koordynatora do biecej kontroli realizacji zadania przez zarzd drogi. 2. Gmina Cieszyn lub jej jednostka organizacyjna powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz Powiat Cieszyski o terminach odbiorw czciowych i kocowym zadania. 3. Odbiory zadania winny by dokonywane przez Gmin Cieszyn lub jej jednostk organizacyjn z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz Powiatu Cieszyskiego. 4. Upowanieni przedstawiciele Wojewdztwa lskiego mog przeprowadzi kontrol realizacji zadania objtego porozumieniem. 5. Wytworzon w ramach niniejszego porozumienia infrastruktur drogow Gmina Cieszyn przekae nieodpatnie Wojewdztwu lskiemu protokoem zdawczo-odbiorczym, ktrego kopi po podpisaniu otrzyma Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach. 6. 1. Rozliczenia dotacji o ktrej mowa w 2 pkt 12 naley dokona w terminie do 30 dni od dokonania odbioru kocowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodno z oryginaem kopii dokumentu zapaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robt oraz owiadczenia Burmistrza o niewystpieniu kar umownych lub zobowizania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budetu Wojewdztwa lskiego oraz budetu Powiatu Cieszyskiego niezwocznie po ich wyegzekwowaniu. 2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budetu wojewdztwa lskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 3. rodki dotacji celowej udzielonej na realizacj zadania objtego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi na rachunek udzielajcego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 7. Gmina Istebna owiadcza, e: a) dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych; c) roboty wykonywane bd zgodnie z wymogami Prawa budowlanego; d) umieci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawc zapis zobowizujcy wykonawc do udzielenia picioletniej gwarancji na wykonane roboty. 8. Porozumienie zawiera si na okres do 31 grudnia 2010 r. 9. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Id: XKBYV-UUOUX-TRUDC-UTLUZ-ZBEQI. Podpisany

Strona 4

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporw wynikych na tle niniejszego porozumienia naley do sdu powszechnego waciwego ze wzgldu na siedzib Wojewdztwa lskiego. 11. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 12. Niniejsze porozumienie sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie Gmina Cieszyn Powiat Cieszyski

WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski

Burmistrz Miasta dr in. Bogdan Ficek

WICEMARSZAEK Adam Stach

STAROSTA Czesaw Gluza

CZONEK ZARZDU Stanisaw Kubicius

SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz

SKARBNIK MIASTA mgr Alicja Dbrowska

SKARBNIK POWIATU Aleksy Swoboda

Id: XKBYV-UUOUX-TRUDC-UTLUZ-ZBEQI. Podpisany

Strona 5

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYOWANIA DROGI WOJEWDZKIEJ NR 938 Z UL. PIKIETY, HALASK I RUDOWSK W CIESZYNIE Zacznik do porozumienia nr 76/KT/2010 z dnia 9.06.2010

L.p Nazwa dokumentu lub czynnoi wykonanej lub do wykonania 1 Uchwaa o zabezpieczeniu rodkw finansowych na realizacj zadania 2 Dokumentacja projektowa 3 Kosztorys inwestorski 4 Regulacja stanu prawnego terenu 5 Decyzja pozwolenie na budow/zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej/zgoszenie budowy albo wykonania robt budowlanych

Kto wykonuje (Jest +, Brak -) + Gmina, Powiat, Wojewdztwo + Gmina + Gmina Decyzja o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej + Gmina - Gmina, Powiat, Wojewdztwo + Gmina - Gmina - Gmina - Gmina, Powiat, Wojewdztwo - Wojewdztwo

Planowany termin realizacji

6 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczcych realizacji zadania 7 Przygotowanie SIWZ 8 Przeprowadzenie postpowania przetargowego 9 Podpisanie umowy z wybranym w postpowaniu przetargowym wykonawc 10 Zakoczenie i odbir zadania 11 Przekazanie rodkw finansowych

Maj/Czerwiec 2010 r.

Maj/Czerwiec 2010 r. Czerwiec2010 r. Listopad 2010 r. W transzach nie pniej ni do grudnia 2010 r.

Id: XKBYV-UUOUX-TRUDC-UTLUZ-ZBEQI. Podpisany

Strona 1