You are on page 1of 5

POROZUMIENIE NR 87/KT/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim, z siedzib w Katowicach przy ul.

Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Adama Stacha a Miastem Pszczyna z siedzib w Pszczynie, Rynek 2 reprezentowanym przez Burmistrza Krystiana Szostaka. 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Pszczyna prowadzenia zadania p.n.: Projekt budowy jednostronnego chodnika z kanalizacj w cigu drogi wojewdzkiej nr 935 (ul. orska) w Pszczynie . 2. Wojewdztwo lskie powierza Miastu Pszczyna penienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidowej realizacji zadania okrelonego w pkt 1. 3. Zakres rzeczowy zadania okrelonego w pkt. 1 obejmuje: a) opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy jednostronnego chodnika z kanalizacj w cigu drogi wojewdzkiej nr 935 (ul. orska) w Pszczynie na odcinku od skrzyowania z drog powiatow nr S 4119 (ul. Szymanowskiego) do Zespou Szk nr 2 na osiedlu Stara Wie (km 59+300) oraz stosownie do potrzeb innych projektw i elementw wymaganych do uzyskania wymaganej prawem decyzji zezwalajcej na realizacj inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa winna by przygotowana na podstawie wytycznych Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach dostpnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (za. 1A,1B, 1C, 1D, 1F). b) przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymaga do czci geodezyjnej Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach dostpnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (za. 1E). 4. Miasto Pszczyna uzyska wymagan prawem decyzj zezwalajc na realizacj inwestycji drogowej objtej projektem, o ktrym mowa pkt 1. Wymagane w tym celu penomocnictwo zostanie udzielone przez Zarzd Wojewdztwa lskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Pszczyna na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie penomocnictwa winien zosta zoony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej. 5. Termin zakoczenia realizacji zadania okrelonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2010 r. 2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynosi 34.000 z (trzydzieci cztery tysice zotych) i obejmuje: koszt opracowania kompletnego projektu budowlanego i koszt przygotowania geodezyjnego inwestycji. 2. Miasto Pszczyna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 50 % kosztu okrelonego w pkt 1. 3. Miasto Pszczyna posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 17.000 z. 4. Wojewdztwo lskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 50 % kosztu okrelonego w pkt 1. 5. Wojewdztwo lskie posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 17.000 z. Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego

Id: GIOOH-ARKRK-MTSMO-XJZNG-BONBE. Podpisany

Strona 1

6. Jeeli w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynikajcy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwot, o ktrej mowa w pkt 1 strony niezwocznie uzgodni tryb dalszego postpowania, w tym podzia zwikszonych kosztw realizacji. Nie dopuszcza si zawarcia przez Miasto Pszczyna umowy z wykonawc bez uzyskania zgody Zarzdu Wojewdztwa lskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwot przekraczajc szacunkowy koszt zadania okrelony w pkt 1 w caoci zobowizane bdzie sfinansowa Miasto Pszczyna. 7. Kwota udziau finansowego Miasta Pszczyna i kwota udziau finansowego Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji zadania zostan okrelone po zawarciu umowy/w z wybranym/mi wykonawc/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. 8. Miasto Pszczyna udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci swojego udziau finansowego ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa. 9. Na realizacj zadania objtego porozumieniem Miasto Pszczyna otrzyma dotacj celow obejmujc udzia finansowy Miasta Pszczyna i Wojewdztwa lskiego w kwocie wynikajcej z poniesionych i udokumentowanych kosztw. 3. 1. Zarzd Wojewdztwa lskiego przekae Miastu Pszczyna rodki finansowe dotacji celowej okrelonej w 2 pkt 9 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budetu miasta, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. 2. Do wniosku wymienionego w pkt 1 naley doczy potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie: protokou odbioru zadania, pozytywnej opinii Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach, o ktrej mowa w 5 pkt 2 oraz rachunkw i faktur. 3. Za dzie przekazania dotacji celowej uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Wojewdztwa lskiego. 4. W przypadku wystpienia kar umownych nalenych od wykonawcy robt kary te podlegaj zwrotowi na nastpujcy rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w czci rwnej udziaowi Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji, o ktrym mowa w 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjanieniem sytuacji, ktrej dotycz. 4. 1. Strony ustalaj, e wyonienia wykonawcy/w oraz zawarcia umowy/w dokona Miasto Pszczyna zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych. 2. Miasto Pszczyna przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyonienia wykonawcy/w zadania. 3. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia w czci dotyczcej opisu przedmiotu zamwienia zostanie przedoona do uzgodnienia Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Miasto Pszczyna niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego o zawarciu umowy/w z wykonawc/ami oraz przekae potwierdzon/e za zgodno z oryginaem kopi tej umowy/w. O ile taka okoliczno wystpi, Miasto Pszczyna przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi aneksu do umowy niezwocznie po jego zawarciu, z zastrzeeniem pkt 6. 5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/w zostanie sporzdzony aneks, o ktrym mowa w 2 pkt 7 okrelajcy wielkoci rodkw finansowych Miasta Pszczyna i Wojewdztwa lskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziaw ustalonych w 2 pkt 2 i 4. 6. Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzce w zakres okrelony w umowie/ach z wykonawc/ami, z zastrzeeniem pkt 7, podlegaj osobnemu uzgodnieniu pomidzy stronami porozumienia i wymagaj zawarcia aneksu ustalajcego udziay finansowe stron w tych kosztach. Okrelenie szczegowego zakresu tych prac wymaga spisania protokou koniecznoci przez przedstawicieli Miasta Pszczyna i Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach.
Id: GIOOH-ARKRK-MTSMO-XJZNG-BONBE. Podpisany Strona 2

7. Koszty prac zwizanych z popraw dokumentacji przygotowanej niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami, o ktrych mowa w 1 pkt 3, zwizanych ze zmian kompletnej dokumentacji projektowej le po stronie Miasta Pszczyna i nie mog obcia budetu Wojewdztwa lskiego. 8. Integraln czci porozumienia jest harmonogram realizacji zadania uzgodniony w toku negocjacji. 9. Dopuszcza si zmiany w/w harmonogramu w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony, z zastrzeeniem, i wyduenie terminu zakoczenia i odbioru bdzie moliwe jedynie po udokumentowaniu przez Miasto Pszczyna zaistnienia okolicznoci niewynikajcych z zaniechania lub nieprawidowego dziaania stron porozumienia, Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy. 10. Miasto Pszczyna bdzie na bieco monitorowa zgodno realizacji zadania z przyjtym harmonogramem i przekazywa niezwocznie informacj o zaistnieniu okolicznoci mogcych mie wpyw na opnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycj dziaa zaradczych. 5. 1. Nadzr nad realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 sprawowa bdzie dziaajcy w imieniu Wojewdztwa lskiego - Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach, ktry wyznaczy koordynatora do wsppracy z Miastem Pszczyna w zakresie biecej realizacji zadania. 2. Miasto Pszczyna dokona odbioru kocowego projektu, o ktrym mowa w 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach do poszczeglnych jego czci. 3. Upowanieni przedstawiciele Wojewdztwa lskiego mog przeprowadzi kontrol realizacji zadania objtego porozumieniem. 6. 1. Rozliczenia dotacji o ktrej mowa w 2 pkt 9 naley dokona w terminie do 30 dni od dokonania odbioru kocowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodno z oryginaem kopii dokumentu zapaty, opisu zakresu rzeczowego uzyskanego projektu robt oraz owiadczenia Burmistrza o niewystpieniu kar umownych lub zobowizania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budetu wojewdztwa lskiego niezwocznie po ich wyegzekwowaniu. 2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budetu wojewdztwa lskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 3. rodki dotacji celowej udzielonej na realizacj zadania objtego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi na rachunek udzielajcego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 7. Miasto Pszczyna owiadcza, e: a) dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych; c) dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporzdzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach, o ktrych mowa w 1 pkt 3.

Id: GIOOH-ARKRK-MTSMO-XJZNG-BONBE. Podpisany

Strona 3

8. 1. Porozumienie zawiera si na okres do 31 grudnia 2010 r. 2. Realizacja budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 935 w Pszczynie w zakresie objtym projektem bdzie przedmiotem odrbnych postpowa i uzgodnie midzy stronami. 9. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporw wynikych na tle niniejszego porozumienia naley do sdu powszechnego waciwego ze wzgldu na siedzib Wojewdztwa lskiego. 11. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 12. Niniejsze porozumienie sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie Miasto Pszczyna

WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski

BURMISTRZ Krystian Szostak

WICEMARSZAEK Adam Stach

SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz

SKARBNIK GMINY Marek Dutkowski

Id: GIOOH-ARKRK-MTSMO-XJZNG-BONBE. Podpisany

Strona 4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA Z KANALIZACJ W CIGU DROGI WOJEWDZKIEJNR 935 (UL. ORSKA) W PSZCZYNIE Zacznik do porozumienia nr 87/KT/2010 z dnia 9.07.2010

L.p Nazwa dokumentu lub czynnoi wykonanej lub do wykonania 1 Uchwaa o zabezpieczeniu rodkw finansowych na realizacj zadania 2 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczcych realizacji zadania 3 Przygotowanie SIWZ 4 Przeprowadzenie postpowania przetargowego 5 Podpisanie umowy z wybranym w postpowaniu przetargowym wykonawc 6 Uzyskanie opinii Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach i odbir zadania 7 Przekazanie rodkw finansowych 8 Decyzja pozwolenie na budow /zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej / zgoszenie budowy albo wykonania robt budowlanych

Kto wykonuje (Jest +, Brak -) + Gmina , Wojewdztwo Gmina,Wojewdztwo - Gmina - Gmina - Gmina - Gmina - Wojewdztwo - Gmina

Planowany termin realizacji

Czerwiec 2010 r. Czerwiec/Lipiec 2010 r. Czerwiec/Lipiec 2010 r. Lipiec/Sierpie 2010 r. Listopad 2010 r. Nie pniej ni do koca grudnia 2010 r. 2011 r.

Id: GIOOH-ARKRK-MTSMO-XJZNG-BONBE. Podpisany

Strona 1