You are on page 1of 2

ANEKS NR 3/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: 1.

Adam Stach - Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego 2. Piotr Spyra - Czonka Zarzdu Wojewdztwa lskiego zwanym dalej "Przekazujcym" a Powiatem Pszczyskim reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w osobach : 1. Jzef Tetla - Starosta Powiatu Pszczyskiego 2. Henryk Kasza - Czonek Zarzdu zwanym dalej "Przejmujcym" do Porozumienia nr 110/KT/2009 zawartego w dniu 15.06.2009 r. pomidzy Wojewdztwem lskim, a Powiatem Pszczyskim dotyczcego zada letniego i zimowego utrzymania drg wojewdzkich, o nastpujcej treci: 1. Strony zgodnie postanawiaj dokona nastpujcych zmian okrelonego powyej porozumienia: 1. W 3 pkt. 11, 12, 13, 14 i 15 otrzymuj brzmienie: 11. W roku 2010 Przejmujcy otrzyma dodatkowo w ramach przedmiotowego porozumienia, rodki finansowe w wysokoci 50.000 z stanowice pomoc finansow udzielon Wojewdztwu lskiemu przez Gmin Pawowice z przeznaczeniem na realizacj robt dotyczcych utrzymania zieleni w zakresie wykaszania pasa drogowego drg wojewdzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawowice, ktrych koszt zosta ustalony na podstawie przeprowadzonego postpowania o zamwienie publiczne przez Powiatowy Zarzd Drg w Pszczynie i wynosi 53.000 z. 12. rodki finansowe, o ktrych mowa w pkt. 11 Gmina Pawowice przekae wojewdztwu wg nastpujcego harmonogramu: - I transza w wysokoci 24.000 z do dnia 15 maja 2010r. - II transza w wysokoci 12.000 z do dnia 15 lipca 2010r. - III transza w wysokoci 7.000 z do dnia 15 wrzenia 2010r. - IV transza w wysokoci 7.000 z do dnia 15 padziernika 2010r. 13. rodki finansowe w kwocie 50.000 z stanowice pomoc finansow gminy dla wojewdztwa zostan przekazane Powiatowi Pszczyskiemu w ramach przedmiotowego porozumienia w transzach okrelonych w pkt. 12 niezwocznie po ich otrzymaniu od Gminy Pawowice. 14. Na realizacj robt dotyczcych utrzymania zieleni, o ktrych mowa w pkt. 11 Przejmujcy przeznaczy oprcz rodkw okrelonych w pkt. 13, take rodki w wysokoci nie wicej ni 3.000 z pochodzce z dotacji celowej przyznanej w 2010r. zgodnie z pkt. 4a na realizacj zada objtych porozumieniem. 15. Zakres rzeczowy robt okrelonych w pkt. 11 obejmuje wykaszanie poboczy pasw drogowych: - DW 933 o szerokoci okoo 6,0 m z kadej strony na dugoci 4.500 m, - DW 938 o szerokoci okoo 8,0 m z kadej strony na dugoci 7.100 m. Szacunkowa powierzchnia podlegajca koszeniu wynosi okoo 167.600 m2.. Wymienione wyej roboty zostan wykonane w ramach nie mniej ni 5 kosze w nastpujcych terminach: - 1 koszenie do 14 czerwca, - 2 koszenie do 12 lipca, - 3 koszenie do 30 sierpnia, - 4 koszenie do 11 padziernika,
Id: HMGWC-QFHYB-SWPMO-PSCRW-TWRXX. Podpisany Strona 1

- 5 koszenie do 15 listopada. 2. W 4 porozumienia pkt. 1b otrzymuje brzmienie: 1b. Rozliczenie robt okrelonych w 3 pkt. 11 oraz rozliczenie przekazywanych rodkw finansowych okrelonych w 3 pkt. 13 bdzie si odbywao tak jak dotychczas w comiesicznych sprawozdaniach sporzdzanych przez Powiatowy Zarzd Drg w Pszczynie, przy czym ostatnie rozliczenie winno by dostarczone nie pniej ni do 30 listopada 2010 roku. 2. Niniejszy aneks zostaje zawarty na czas okrelony do 31 grudnia 2010r. 3. Niniejszy aneks jest integraln czci Porozumienia. 4. Aneks podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego 5. Aneks zosta sporzdzony w 4 jednobrzmicych egzemplarzach, z czego po 1 dla kadej ze stron oraz dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Strona Przekazujca WICEMARSZAEK Adam Stach CZONEK ZARZDU WOJEWDZTWA Piotr Spyra SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz SKARBNIK POWIATU mgr Gabriela Zajc Strona Przejmujca STAROSTA in. Jzef Tetla CZONEK ZARZDU dr hab. Henryk Kasza

Id: HMGWC-QFHYB-SWPMO-PSCRW-TWRXX. Podpisany

Strona 2

Related Interests