You are on page 1of 2

POROZUMIENIE z dnia 13 padziernika 2010 r.

w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego dotyczcego wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy dzieci zamieszkaych na terenie Gminy Kobir oraz przekazania rodkw finansowych na realizacj powyszego zadania zawarte pomidzy Miastem Tychy reprezentowanym przez: Andrzeja Dziub - Prezydenta Miasta Tychy dziaajcego na podstawie Uchway Nr 0150/XX/422/08 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie upowanienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumie z innymi gminami w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego dotyczcego wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy dzieci zamieszkaych na terenie innej gminy oraz przekazania rodkw finansowych na realizacj powyszego zadania a Gmin Kobir reprezentowan przez: Stefana Ryta - Wjta Gminy Kobir Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 5 ust.5 i art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.), w zwizku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539), ustala si, co nastpuje: 1. 1. Gmina Kobir powierza Miastu Tychy zadanie publiczne dotyczce wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy dziecka zamieszkaego na terenie Gminy Kobir. 2. Gmina Kobir zobowizuje si do przekazania Miastu Tychy dotacji na sfinansowanie zadania, o ktrym mowa w ust. 1 dotyczcego dziecka zamieszkaego na terenie Gminy Kobir uczszczajcej do Przedszkola nr 2 wchodzcego w skad Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach. 3. Gmina Kobir, w okresie obowizywania niniejszego porozumienia, zobowizuje si do zabezpieczenia w swoim budecie rodkw na realizacj postanowie porozumienia, w ramach dziau 801 - Owiata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. 2. 1. Wysoko jednostkowej miesicznej dotacji nalenej Miastu Tychy ustala si w wysokoci 1/12 czci planowanych wydatkw biecych, zapisanych w uchwale budetowej, ponoszonych w przedszkolach publicznych, dla ktrych organem prowadzcym jest Miasto Tychy w przeliczeniu na 1 dziecko, pomniejszonych o kwot opaty staej. 2. Wysoko jednostkowej miesicznej dotacji dla Miasta Tychy, na realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 ust. 1 i 2 wynosi w 2010 roku 496,00 z. 3. Wysoko jednostkowej miesicznej dotacji, o ktrej mowa w ust. 2 na rok 2011 zostanie okrelona w aneksie do niniejszego porozumienia. 4. Podstaw ustalenia nalenej dotacji dla Miasta Tychy bdzie miesiczna specyfikacja potwierdzajca uczszczanie dziecka zamieszkaego na terenie Gminy Kobir do przedszkola publicznego, dla ktrego organem prowadzcym jest Miasto Tychy. Specyfikacj wg zaczonego wzoru Miasto Tychy zobowizuje si przekazywa do 20 dnia miesica, za ktry udzielana jest dotacja. 5. Gmina Kobir zobowizuje si przekazywa miesiczn kwot dotacji, o ktrej mowa w ust. 2, na rachunek: Urzd Miasta Tychy
Id: NEPEO-HBZYS-PSOSL-LTTJH-SAOYV. Podpisany Strona 1

43-100 Tychy, Al. Niepodlegoci 49 PKO BP S.A., nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968, do ostatniego dnia miesica, ktrego specyfikacja dotyczy. 6. W przypadku braku zapaty w terminie okrelonym w ust. 6 zostan naliczone odsetki za kady dzie zwoki w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych. 3. 1. Po zakoczeniu roku budetowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 roku, miasto Tychy przekae gminie Kobir, rozliczenie dotacji udzielonych w okresie od 1 udzielonych do 31 grudnia 2010 roku, na uczniw, o ktrych mowa w 1 ust. 1. 2. W przypadku, jeeli kwota dotacji udzielonej przez miasto Tychy, wynikajcej z rozliczenia, o ktrym mowa w ust. 1, bdzie wysza od dotacji otrzymanej z gminy Kobir, niedopata zostanie przekazana miastu Tychy w terminie do 31 stycznia 2011 roku. 3. W przypadku, jeeli kwota dotacji udzielonej przez miasto Tychy, wynikajcej z rozliczenia, o ktrym mowa w ust. 1, bdzie nisza od dotacji otrzymanej z gminy Kobir, nadpata zostanie zwrcona gminie Kobir w terminie do 31 stycznia 2011 roku. 4. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 5. 1. Porozumienie zawarto na czas okrelony od 1 wrzenia 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku. 2. Porozumienie moe by zmienione lub wczeniej rozwizane na zasadzie porozumienia stron. 3. Zmiany w Porozumieniu mog by wprowadzone wycznie w formie pisemnych aneksw podpisanych przez obie strony. 6. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2010 roku. 7. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego na wniosek gminy dokonujcej zwrotu kosztw dotacji. 8. Porozumienie zostao zawarte w czterech jednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze stron.

Prezydent Miasta Tychy mgr in. Andrzej Dziuba

Wjt mgr Stefan Ryt

Id: NEPEO-HBZYS-PSOSL-LTTJH-SAOYV. Podpisany

Strona 2