You are on page 1of 3

POROZUMIENIE NR PZD-0118/6/2010 zdnia14padziernika 2010 r.

zawarte pomidzy: Powiatem Pszczyskim reprezentowanym przez Zarzd Powiatu Pszczyskiegozsiedzib43200Pszczyna,ul.3Maja10,wosobach:1.in. JzefTetla- Starosta Powiatu Pszczyskiego 2. mgr Zygmunt JeleWicestarosta Powiatu Pszczyskiego dziaajcymwoparciuouchwaNr XLV/339/10 Rady Powiatu Pszczyskiego zdnia25sierpnia2010r.wsprawiezawarciaporozumieniazgminami:Goczakowice Zdrj,Kobir,Miedna, Pawowice,Suszec,wzakresiezimowegoutrzymaniadrgpowiatowychzwanymwdalszejtreci PowiatemaGmin Suszec reprezentowanprzezWjtaGminySuszeczsiedzib43-267Suszec,ul.Lipowa1wosobie:mgrin. Mariana Pawlas WjtGminySuszec,dziaajcymwoparciuouchwaNrXLVII/72/407/2010RadyGminySuszeczdnia 28 wrzenia2010r.wsprawiewyraenia zgody na zawarcie porozumienia pomidzy GminSuszec,aPowiatem Pszczyskim dotyczcego przejciadowykonaniazadaniazzakresuwaciwoci Powiatu Pszczyskiego zwanym wdalszejtreci Gmin. 1.Przedmiotem porozumienia jest przejcie przez Gminod Powiatu zadawzakresiezimowegoutrzymania drgpowiatowychpooonychnaterenieGminySuszecwsezoniezimowym2010/2011wrazzpozimowym uprztniciemdrgzmateriawuytych do zwalczania liskociwgwykazudrgwrazzprzynalenym standardem iokreleniemstandardwzimowegoutrzymaniastanowicym zaczniknr1doniniejszegoporozumienia. 2. 1.Terminrealizacjizadaniaustalasina okres od 01.11.2010 do 31.03.2011r. 2.Wprzypadkuwystpieniatrudnychwarunkwdrogowychpodniuwymienionymjakokocowywust.1, strony zastrzegajsobie moliwoprzeduenia obowizywaniaporozumieniapozatentermin.Wtakiejsytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekae Gminie rodki finansowe na realizacjprzez niprzejtych obowizkwwynikajcychzprzeduonego okresu trwania porozumienia. 3.Gmina zobowizuje sido przeprowadzenia postpowana wyonieniewykonawcwiwykonaniezada wzakresiezimowegoutrzymaniadrgpowiatowychorazprzeprowadzeniapostpowana wyonieniewykonawcw iwykonaniezadawzakresiepozimowegouprztniciadrgzmateriawuytych do zwalczania liskoci zgodnie zprzepisamiustawyzdnia29stycznia2004r.Prawozamwiepublicznych. 4. 1.NapoczetrealizacjininiejszegoporozumieniaPowiatzobowizuje siprzekazadotacjGminiewkwocie 129.140,00 z/sownie: sto dwadziecia dziewitysicy sto czterdzieci zotych/wczterechratachwnastpujcych terminach: 1) Iratawsumie51.656,00zpatna do 07.12.2010 r. za miesiclistopadigrudzie, 2) IIratawsumie25828,00zpatna do 07.01.2011 r. za miesic stycze, 3) IIIratawsumie25828,00zpatna do 07.02.2011 r. za miesic luty, 4) IVratawsumie25828,00zpatna do 07.03.2011 r. za miesic marzec. 2.Dotacjazostanieprzekazananarachunek:15845610192001000004460002 5. 1.Gminamaobowizek realizowania zadania wynikajcegozniniejszegoporozumieniadowyczerpaniarodkw finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizacjporozumienia.Wprzypadkuwystpowaniawarunkw, wktrychprzekazanerodki nie pozwalayby na realizacjzadaniaGminapowiadomiPowiatofakciewyczerpaniasi rodkwz15-to dniowym wyprzedzeniem. 2.ZwrotniewykorzystanychprzezGminrodkwprzekazanejdotacjinastpiwdwchratach,tj.dodnia 1 / 3 ID: JDTQS-RAFQY-KOFRS-GTIAF-KTNTX. Podpisany. Strona 15.01.2011roku(dotyczyrozliczeniadotacjiprzekazanejw2010roku)orazdodnia15.04.2011roku(dotyczy

wktrychprzekazanerodki nie pozwalayby na realizacjzadaniaGminapowiadomiPowiatofakciewyczerpaniasi rodkwz15-to dniowym wyprzedzeniem. 2.ZwrotniewykorzystanychprzezGminrodkwprzekazanejdotacjinastpiwdwchratach,tj.dodnia 15.01.2011roku(dotyczyrozliczeniadotacjiprzekazanejw2010roku)orazdodnia15.04.2011roku(dotyczy dotacjiprzekazanejw2011roku). 3.Wterminachokrelonychwpkt.2Gminazobowizuje siprzedstawiPowiatowi rozliczenie zwykorzystanychrodkw,zgodniezzacznikiemnr2i3doniniejszegoporozumienia. 6.Podstawdo przekazania rodkwstanowininiejszeporozumienie. 7.Wsprawachrozliczeniaiwykorzystaniaudzielonejdotacjistosujesiwaciweprzepisyustawyofinansach publicznych,wszczeglnociart.251i252. 8. 1.Wszelkiezmianyniniejszegoporozumieniawymagajdla swej wanoci zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 2.Wsprawachnieuregulowanychniniejszymporozumieniemmajzastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3.Wprzypadkusporwpowstaych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiaj rozstrzygniciu waciwego Sdu Powszechnego. 9.Porozumienie podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowizuje siPowiat. 10.Niniejszeporozumieniespisanow5jednobrzmicychegzemplarzach,po2dlakadejzestronoraz1dla celwpublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego, kady na prawach oryginau. Zacznik nr 1 do Porozumienia Nr PZD0118/6/2010 zdnia14padziernika 2010 r. Zalacznik1.xls Zaacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Porozumienia Nr PZD0118/6/2010 zdnia14padziernika 2010 r. Zalacznik2.doc Zacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Porozumienia Nr PZD0118/6/2010 zdnia14padziernika 2010 r. Zalacznik3.docx Zacznik nr 3
ID: JDTQS-RAFQY-KOFRS-GTIAF-KTNTX. Podpisany. Strona 2 / 3

celwpublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego, kady na prawach oryginau. Zacznik nr 1 do Porozumienia Nr PZD0118/6/2010 zdnia14padziernika 2010 r. Zalacznik1.xls Zaacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Porozumienia Nr PZD0118/6/2010 zdnia14padziernika 2010 r. Zalacznik2.doc Zacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Porozumienia Nr PZD0118/6/2010 zdnia14padziernika 2010 r. Zalacznik3.docx Zacznik nr 3

STAROSTA in. JzefTetla

WJT Marian Pawlas

WICESTAROSTA mgr Zygmunt Jele

ID: JDTQS-RAFQY-KOFRS-GTIAF-KTNTX. Podpisany.

Strona 3 / 3

Related Interests