Rolf.Larsson@tvrl.lth.se Dept.

of Water Resources Engineering Lund University, Sweden

Water Resources Engineering English -Swedish vocabulary Hydraulics (original work by Magnus Larson) Hydrology (not included yet)
This version: 26 September, 1998 Please note: US and UK spelling is mixed herein. A
abrupt enlargement accuracy adhesive adiabatic adjacent adverse affinity agitation airfoil alignment altitude amplitude angle angle of contact angle valve angular momentum (moment of momentum) angular speed annular arbitrary apparatus approach channel appurtenance augment axisymmetric hastig sektionsökning noggrannhet adhesiv, vidhäftande adiabatisk (utan värmeutbyte med omgivningen) intilliggande motsatt affinitet, släktskap omskakning, omrörning bäryta (flyg) inställning i rät linje höjd amplitud vinkel kontaktvinkel hörnventil rörelsemängdsmoment vinkelhastighet ringformig godtycklig apparat tilloppskanal tillhörighet, tillbehör öka symmetrisk kring en axel tunna trattformig krök trubbig masskraft gräns, rand gränsskikt gren mässing skott (mellanvägg i fartygsskrov) volymsrelaterad förmåga att flyta kapillär stigning koltetraklorid (CCl4) last steg, kaskad, vattenfall

B
barrel bell-mouthed bend blunt body force boundary boundary layer branch brass bulkhead bulk buoyant

C
capillary rise carbon tetrachloride cargo cascade

koppling medurs klase.cast iron cavitation celerity center of gravity centroid channel open compound check valve circuit clockwise cluster coalesce coating coaxial cohesion coincide collinear common logarithm composite compressibility compression compute concrete conduction conduit cone configuration conservation conservative consistent constraint constriction continuity continuum contract contribute control surface control volume conversion convey core corollary Couette flow counterclockwise criterion cross-sectional area culvert current curtail curvature cycle gjutjärn kavitation hastighet (om vågor) tyngdpunkt geometriskt centrum (‘ yt-tyngdpunkt’ ) kanal öppen (med fri vattenyta) med sammansatt tvärsnitt backventil krets. överensstämma med bivillkor förträngning kontinuitet sammanhängande enhet sammandraga sig. överföra kärna följdsats laminär strömning mellan fasta begränsningsytor i rörelse relativt varandra moturs villkor tvärsnittsarea kulvert. minska krökning cykel. klunga förenas ytbeläggning. förlopp dämpad streckad referensnivå avklingning D damped dashed datum decay . trumma ström avkorta. strypa bidra kontrollyta kontrollvolym omvandling befordra. överdrag gemensam axel kohesion överensstämma med i linje med 10-logaritm (log) sammansatt kompressibilitet (sammantryckbarhet) tryck (påkänning) beräkna betong överföring ledning kon konfiguration. form bevarande konservativt ("på säkra sidan") konsekvent.

erfarenhetsmässig energilinje förstoring entalpi inblandning. förvrängning fördelning störning divergens nedströms frigång dragkraft dragna rör nedgång. inträngning entropi tillståndsekvation E eddy eddy viscosity edge effective roughness efflux eject elbow elevation empirical energy line enlargement enthalpy entrainment entropy equation of state .deceleration decline decompose deduce deflect deflector vane degradation delineate demarcation denominator derive derivative partial total design deviation device dial diaphragm differential manometer diffusion diffusor dimensionless directed area element discharge discontinuity displacement dissipate dissolved distortion distribution disturbance divergence downstream draft drag drawn tubing drop duct dye dynamic viscosity retardation avta uppdela härleda avleda avlänkningsskovel förfall. flöde diskontinuitet förskjutning förbruka. tillbakagång åtskilja avgränsning nämnare härleda derivata partiell total. materiell utformning avvikelse apparat urtavla membran manometer som mäter tryckskillnad mellan två punkter diffusion diffusor dimensionslös area projicerad i normalens riktning avbördning. förlora löst i vridning. krök nivå empirisk. fall ledning färg dynamisk viskositet virvel virvelviskositet kant effektiv råhet (= ekvivalent sandråhet) utflöde kasta ut knä.

tömma avdunsta utbyte utöva explicit. direkt yttre fin tråd ändlig av fundamental natur fläns flythastighetsfält strömningsmönster flöde vätska vätskeelement ränna. eller punktförlust värme värmeväxlare varmtrådsanemometer (hastighetsmätare) skrov hydrauliskt språng hydraulisk radie (area/våta perimetern) bärplan väte hydrostatiskt tryck ideal strömning (utan viskösa effekter) F filament finite first principles flange flotation flow field flow pattern flow rate fluid fluid element flume flux foot valve force free-body diagram friction factor frictionless friction velocity fuselage G gage gage pressure gasoline gate valve generic globe valve gradient gradual enlargement guide vane H head head loss local (or minor) heat heat exchanger hot-wire anemometer hull hydraulic jump hydraulic radius hydrofoil hydrogen hydrostatic pressure I ideal flow . skrov (flyg) mätinstrument (positivt) relativt tryck bensin slussventil ursprunglig kulventil gradient. lokal-. kanal flöde bottenventil kraft kontrollvolym med krafter friktionsfaktor utan friktion friktionshastighet.equilibrium equivalent sand-grain size established flow estimate estuary Eulerian evacuate evaporate exchange exert explicit external jämvikt ekvivalent sandråhet fullt utbildad strömning uppskatta estuarie (havsarm) Eulersk (stationärt relativt rörelsen) evakuera. skjuvspänningshastighet kropp. stigning gradvis sektionsökning ledarskovel energinivå energiförlust tilläggsförlust.

omedelbar inre inre energi tolkning korsning ogiltig utan viskositet (friktionslös) inåtriktad irreversibel.. tvärlyftkraft verkningslinje flytande (ämne) begränsande slinga förlustkoefficient makroskopisk storlek Mannings ekvation Manningtal.ideal fluid immersed impeller implicit impulse incompressible inclined increment inertia infer infinite infinitesimal inlet instantaneous internal internal energy interpretation intersection invalid inviscid inward irreversible irrotational isentropic process isothermal process ideal vätska (utan viskositet) nedsänkt skovelhjul implicit. n manometer mass center mass conservation mass flowrate mass velocity mean free path meniscus mercury metacentre meter . tillskott tröghet sluta sig till oändlig oändligt liten inlopp ögonblicklig. ej omvändbar rotationsfri adiabatisk process utan friktion isoterm process (utan temperaturförändring) stråle knutpunkt kinetisk energi (rörelseenergi) kinematisk viskositet enligt Lagrange (följer med rörelsen) laminär hastighet varmed något avtar sido-. M (i svensk litt M = 1/n) manometer (tryckmätare) tyngdpunkt bevarande av massa massflöde masshastighet fri medelväglängd menisk kvicksilver metacentrum mätare J jet junction K kinetic energy kinematic viscosity L Lagrangian laminar lapse rate lateral lift line of action liquid limiting loop loss coefficient M macroscopic magnitude Manning equation Manning roughness coeff. indirekt impuls inkompressibel (ej sammantryckbar) lutande inkrement.

i utkanten vinkelrät fas piezometer piezometrisk höjd. beteckningar icke-lineär olikformig i normalens riktning (vinkelrät) ingen rörelse nära en fast begränsningsyta beteckning munstycke hinder hinder utelämnande strömning med fri vattenyta mynning. genomtränga ideal gas uppförande perimeter.) bana partikelbana penetrera.minor loss missile miter bend mixing length modulus of elasticity moment momentum momentum flux motion punktförlust robot geringkrök blandningslängd elasticitetsmodul moment rörelsemängd rörelsemängdsflöde rörelse naturlig logaritm (ln) försumbar Newtonsk vätska kväve nomenklatur. öppning utåtriktad överfall syre parabolisk (typ av andragradsekv. omkrets perifer. skiss visare kondensationspunkt polära koordinater potentiell energi (lägesenergi) potentialströmning N natural logarithm negligible Newtonian fluid nitrogen nomenclature non-linear non-uniform normal to no-slip condition notation nozzle O obstacle obstruction omission open flow orifice outward overflow oxygen P parabolic path path line penetrate perfect gas performance perimeter peripheral perpendicular phase piezometer piezometric head line (hydraulic grade line) pipe pipe entrance pipe fitting pipe flow pitot tube pitting plausible plot pointer point of liquefaction polar coordinates potential energy potential flow . tryckhöjd (p höjd plus referensnivå = trycknivå) rör rörmynning rörarmatur rörströmning pitotrör (för hastighetsmätning) punktfrätning trolig kurva.

) relativt tryck (neg. avlösning avloppsrör skuggad axel skjuvspänning stötvåg. tryckvåg likformighet. omvändbar Reynoldska spänningar reologi (läran om ämnens egenskaper) högerhandssystem (definition av koordinataxlar) stel nitstål roten ur det kvadratiska medelvärdet rotationsrotor råhet (hydrauliskt) råa rör löphjul skalär lokal erosion skruv sekundära strömmar yttröghetsmoment (I) separation. behållare omvändbar rätlinjig instucket rör ("Bordas" rör) densitet normaliserad med densiteten för vatten relativ råhet motstånd reversibel.power power-law prediction pressure absolute gage vacuum prism process projection propulsion prototype protuberance proximity effekt potensfunktion förutsägelse tryck absoluttryck (pos. likhet propellerström dammlucka glatt. framdrivning prototyp utsvällning närhet stillhet radie slumpmässig töjningshastighet sträckning reservoar. jämn (hydrauliskt) glatta rör Q quiescence R radius random rate of strain reach receptacle reciprocal rectilinear re-entrant pipe relative density relative roughness resistance reversible Reynold’ stresses s rheology right-handed system rigid riveted steel root-mean-square rotational rotor wheel roughness rough pipes runner S scalar scour screw secondary flow second moment of the area separation sewer shaded shaft shear stress shock wave similarity slipstream sluice gate smooth smooth pipes . förlopp projektion dragkraft.) relativt tryck prisma process.

sodium solid solid body rotation solution sonic spacing specific enthalpy specific heat specific volume spherical spillway spiral motion split square-edged square of stagnation point stagnation pressure state static stator steady flow steady-state condition steam strain stratosphere streakline stream function streamline streamtube stress strut sublayer submarine submerged subsonic substitute suction superficial supersonic surface surface force surface tension natrium fast (ämne) stelkroppsrotation lösning ljudmellanrum. avstånd specifik entalpi specifik värme densitet sfärisk. tvärstag underskikt u-båt. undervattensnedsänkt underljudsersätta med sugning ytlig överljudsyta ytkraft ytspänning tangentiell T-profil drag (påkänning) textur. klotformig anordning för avtappning spiralrörelse dela skarpkantad kvadraten på stagnationspunkt stagnationstryck tillstånd statisk stator stationär strömning jämviktsförhållande ånga töjning stratosfär (skikt i atmosfären) stråklinje strömfunktion strömlinje strömrör spänning stötta. ytstruktur termodynamik spjäll dragkraft tidsmedelvärde vridmoment spår bakkant bana omvandlare övergång T tangential tees tension texture thermodynamics throttle thrust time-average torque trace trailing edge trajectory transducer transition .

åskådliggöra por. kölvatten. vak väggfriktion vågformig 3 tunghet (N/m ) tunghetsflöde (N/s) överfall. tub turbulent alltid närvarande obegränsad böljande form ej fullt utbildad strömning likformig enhet enhetsvektor breddenhet icke-stationär strömning uppströms u-rör.translation transmit troposphere tube turbulent translation (rörelse utan rotation) överföra troposfär (skikt i atmosfären) rör. hålighet lättflyktig 3 volumetriskt flöde (m /s) virvel mått på virvelintensiteten dödvatten. kommunicerande rör vakuum (under atmosfärstryck) giltig ventil ånga ångtryck vektor vektorprodukt (kryssprodukt) vektorsumma hastighet hastighetsgradient (dv/dy) hastighetshöjd vena contracta (kontraktion hos vattenstråle) anordning för fininställning (nonieskala) farkost närhet viskositet visköst (laminärt) underskikt visualisera. damm våt perimeter väderkvarn arbete U ubiquitous unconfined undulation un-established flow uniform unit unit vector unit width unsteady flow upstream u-tube V vacuum valid valve vapor vapor pressure vector vector cross product vector sum velocity velocity gradient velocity head vena contracta vernier vessel vicinity viscosity viscous sublayer visualize void volatile volume flowrate vortex vorticity W wake wall friction wavered weight density weight flowrate weir wetted perimeter windmill work X Y Z .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful