You are on page 1of 10

Zacznik do Uchway Nr IV/30/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku

Program Wsppracy Gminy Luzino z organizacjami pozarzdowymi, podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorzdu terytorialnego na rok 2011.

I. POSTANOWIENIA OGLNE 1. Program wsppracy okrela formy, zasady, zakres wsppracy z organizacjami, a take priorytety zada publicznych, ktrych realizacja zwizana bdzie z udzieleniem pomocy finansowej na dziaalno publiczn. 2. Ilekro jest mowa o:
1)

ustawie rozumie si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie; organizacji rozumie si przez to organizacje pozarzdowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w RP, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego, spdzielnie socjalne, spki akcyjne i spki z ograniczon odpowiedzialnoci oraz kluby sportowe bdce spkami dziaajcymi na podstawie przepisw ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej; programie rozumie si przez to Program Wsppracy Gminy Luzino z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku, konkursie rozumie si przez to otwarty konkurs, o ktrym mowa w art.11 ust. 2 i w art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 3.

2)

3)

4)

Obszar wsppracy Gminy Luzino i Organizacji obejmuje zadania publiczne, o ktrych mowa w art. 4 ustawy.

II. CELE WSPPRACY 4. 1. Gwnym celem programu jest budowanie partnerstwa midzy administracj samorzdow a organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami, sucego do lepszego rozpoznawania potrzeb spoecznych w sposb skuteczny i efektywny. 2. Szczegowe cele programu to: 1) aktywizacja spoecznoci lokalnej, 2) okrelanie potrzeb spoecznych i sposobu ich zaspokajania, 3) zapewnienie udziau organizacji pozarzdowych i innych podmiotw w realizacji zada publicznych,
4)

integracja podmiotw realizujcych zadania publiczne.

III. FORMY I ZASADY WSPPRACY 5.


1.

Wsppraca Gminy Luzino z organizacjami oraz innymi podmiotami, o ktrych mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa si w oparciu o zasady: pomocniczoci, suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji, jawnoci i wzajemnego poszanowania interesw partnerw wsppracy. 2. Wsppraca dotyczy realizacji zada publicznych w nastpujcych formach:
1)

zlecanie realizacji zada publicznych, o ktrych mowa w art. 4 ustawy jako zada zleconych w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na zasadzie: a) powierzania wykonywania zada publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, b) wspierania zada publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) wzajemnego informowania si o planowanych kierunkach i wspdziaania w celu zharmonizowania tych kierunkw,

dziaalnoci

3) konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich dziaania, projektw aktw normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji,
4)

tworzenia wsplnych zespow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zoonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organw Gminy Luzino,

5) wspdziaania w pozyskiwaniu rodkw finansowych w szczeglnoci z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,


6)

z innych

rde,

uyczania bd wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynkw komunalnych oraz udostpniania lokalu na spotkania podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego,

7) publikowanie wanych informacji na stronach internetowych Gminy Luzino. 6. 1. Zlecanie realizacji zada publicznych organizacjom odbywa si bdzie na zasadach okrelonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba e przepisy odrbne przewiduj inny tryb zlecania zadania lub mona je wykona efektywniej w inny sposb. Otwarte konkursy ofert s ogaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2.

7. 1. Organizacje mog z wasnej inicjatywy zoy gminie ofert realizacji zada publicznych. Gmina rozpatruje w trybie art.12 ustawy celowo zgoszonych zada publicznych, o ktrych mowa w ust. 2 biorc pod uwag stopie w jakim odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakoci wykonania danego zadania, dostpno rodkw finansowych na jego realizacj oraz korzyci wynikajce z realizacji tego zadania.
2.

IV. LISTA PRIORYTETOWYCH ZADA PUBLICZNYCH 8. W roku 2011 Gmina bdzie wspiera lub powierza organizacjom realizacj zada w zakresie: 1) pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i dzieci, 2) ochrony i promocji zdrowia, 3) dziaalnoci kulturalnej na rzecz mieszkacw gminy, 4) dziaa na rzecz osb starszych i niepenosprawnych, 5) przeciwdziaania patologiom socjoterapeutycznej, spoecznym, w tym prowadzenie wietlicy

6) prowadzenia edukacji dzieci i dorosych, 7) wypoczynku dzieci i modziey,

8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wrd dzieci i modziey,


9)

dziaalnoci sportowej na rzecz mieszkacw gminy,

10) dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnej, 11) promocji gminy.

V. ZASADY I TRYB ORGANIZACJI KONKURSW OFERT 9. W celu realizacji zada, o ktrych mowa w 8, na zasadach okrelonych w 6 i 7, Wjt Gminy wskazuje referaty i jednostki organizujce konkursy oraz powouje Komisje Konkursowe i okrela warunki konkursw w drodze zarzdzenia.
1. 2.

W skad poszczeglnych Komisji Konkursowych wchodzi: 3 przedstawicieli Wjta Gminy, 2 przedstawicieli wskazanych przez organizacje.

1) 2)

3. Przewodniczcego Komisji Konkursowej wskazuje Wjt Gminy. 4. Do zada Komisji Konkursowych naley stwierdzenie prawidowoci ogoszenia konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedoenie wynikw konkursw do zatwierdzenia Prezydentowi. 5. Zarzdzenie o skadzie i trybie pracy Komisji Konkursowych okrela regulamin zatwierdzany przez Wjta Gminy. 10. 1. Konkursy ogasza si poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogosze Urzdu Gminy, zamieszczenie ogoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Luzino. 2. Termin do skadania ofert w odpowiedzi na ogoszony konkurs nie moe by krtszy ni 21 dni od dnia ukazania si ogoszenia. 11. W ogoszeniu o konkursie naley poda w szczeglnoci informacje o: 1) rodzaju zadania, 2) wysokoci rodkw publicznych przeznaczonych na realizacj tego zadania, 3) zasadach przyznawania dotacji, 4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) 6)

terminie skadania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert, w tym termin, w ktrym zostanie podana lista ofert zawierajcych braki formalne wraz z okreleniem terminu do ich usunicia. 12.

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spenienie nastpujcych wymogw (zawartych w ogoszeniu o konkursie ofert): 1) oferta powinna by zoona w terminie okrelonym w ogoszeniu, 2) do oferty naley doczy: a) aktualny dokument okrelajcy osobowo prawn np. odpis z KRS, wydany w okresie 6 miesicy poprzedzajcych termin zoenia oferty, b) aktualny statut potwierdzony przez osob statutowo uprawnion do reprezentacji organizacji lub ustanowionego penomocnika,
c)

sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynikw, informacja dodatkowa) z dziaalnoci organizacji za ubiegy rok lub w przypadku dotychczasowej krtszej dziaalnoci za ten okres,

3) oferta powinna by zgodna z przedmiotem dziaania okrelonym w statucie organizacji, 4) oferta powinna by podpisana przez osoby statutowo upowanione do skadania owiadcze woli w zakresie spraw majtkowych, lub ustanowionego penomocnika zgodnie z zapisami wynikajcymi z dokumentu okrelajcego osobowo prawn. 2. Oferty na realizacj zada publicznych, o ktrych mowa w ustawie podlegaj procedurze uzupeniania brakw formalnych. 3. Uzupenienie brakw formalnych dotyczy moe wycznie: 1) uzupenienia brakujcych podpisw pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie zosta podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zacigania zobowiza majtkowych, 2) zoenia podpisu pod zacznikami do wniosku przez osob uprawnion statutowo do zacigania zobowiza majtkowych, 3) powiadczenia za zgodno z oryginaem zoonych dokumentw przez osob uprawnion statutowo do zacigania zobowiza majtkowych,
4) 4.

uzupenienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Wykaz wszystkich ofert, ktre wpyny w odpowiedzi na ogoszenie o konkursie wraz z informacj o wynikach oceny formalnej i moliwoci uzupenienia brakw formalnych

podlega zamieszczeniu na tablicy ogosze Urzdu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy Luzino w terminie ustalonym w ogoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegajce uzupenieniu, organizacje mog uzupenia w terminie 3 dni od daty zamieszczenia. 5. W przypadku nieusunicia brakw formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez moliwoci kolejnego jej uzupenienia. 13. Konkurs skada si z trzech etapw:
1)

w pierwszym etapie nastpuje otwarcie kopert z ofertami i sprawdzenie czy oferty, speniaj warunki okrelone w 12 ust.1

2) w drugim etapie dokonuje si oceny merytorycznej ofert w terminie 14 dni od dnia ich zoenia, 3) w trzecim etapie wybiera si najkorzystniejsze oferty w oparciu o dokonan ocen merytoryczn, proponuje podzia rodkw i przedkada go do zatwierdzenia Wjtowi Gminy. Decyzja Wjta Gminy jest ostateczna. 14. 1. Wykaz organizacji, ktrym przyznano dotacje, rodzaj zada i kwot przyznan na ich realizacj, ogasza Wjt Gminy poprzez wywieszenie ogoszenia na tablicy ogosze Urzdu Gminy oraz jego publikacj na stronach internetowych Gminy Luzino w terminie 30 dni od dnia zakoczenia postpowania konkursowego, nie pniej jednak ni 3 miesice od daty jego ogoszenia. Po ogoszeniu wynikw otwartego konkursu Gmina Luzino zawiera umow o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacj. 15. Dotacje nie mog by udzielone na: 1) dotowanie przedsiwzi, ktre s dofinansowywane z budetu gminy na podstawie przepisw szczeglnych, 2) pokrycie deficytu zrealizowanych wczeniej przedsiwzi oraz refundacj kosztw, 3) budow, zakup budynkw lub lokali, zakup gruntw, 4) dziaalno gospodarcz podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego, 5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 6) dziaalno polityczn i religijn.

2.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 16. 1.


2.

Program bdzie finansowany ze rodkw wasnych Gminy Luzino. Na realizacj zada zleconych planuje si przeznaczy w 2011 roku rodki finansowe w wysokoci 80.000 z. Wysoko rodkw budetowych na realizacj zada okrela uchwaa w sprawie przyjcia budetu Gminy Luzino na rok 2011. Wjt Gminy okreli w ramach zada priorytetowych wymienionych w programie, szczegowe rodzaje zada publicznych przewidzianych do zlecenia, form zlecenia oraz wysoko rodkw na poszczeglne zadania. Przekazanie rodkw nastpi po zawarciu z organizacj umowy na realizacj zadania publicznego.

3. 4.

5.

VII. REALIZACJA PROGRAMU 17. 1. 2.


3.

Bezporednim realizatorem programu w 2011 roku bdzie Wjt Gminy Luzino. Program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi na 2011 rok obowizuje od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Konkursy na realizacj zada publicznych bd ogaszane po przyjciu budetu na 2011 rok.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI 18. Tworzenie Programu przebiegao w nastpujcy sposb: 1) w Urzdzie Gminy przygotowano zaoenia projektu programu, 2) na zorganizowanym przez Wjta Gminy Luzino spotkaniu z przedstawicielami organizacji przeprowadzono konsultacje projektu programu, 3) z przeprowadzonych konsultacji zosta sporzdzony protok, zawierajce zgoszone uwagi i wnioski do projektu programu, 4) sporzdzono analiz uwag i wnioskw zgoszonych podczas konsultacji,

5)

przygotowano projekt uchway w sprawie przyjcia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na rok 2011.

IX. SPOSB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 19. 1. Referaty Urzdu Gminy w Luzinie oraz gminne jednostki organizacyjne prowadz bezporedni wspprac z organizacjami pozarzdowymi, ktra w szczeglnoci polega na: przygotowaniu i prowadzeniu konkursw dla organizacji pozarzdowych na realizacj zada publicznych,
1)

2) 3)
2.

sporzdzaniu sprawozda ze wsppracy z organizacjami, podejmowaniu i prowadzeniu biecej wsppracy z organizacjami.

Gwnym koordynatorem wsppracy Gminy Luzino z organizacjami jest Referat Spraw Obywatelskich, ktry odpowiada za: 1) 2)
3)

koordynacj spraw z zakresu wsppracy z organizacjami, koordynacj pracy referatw i gminnych jednostek organizacyjnych,

konsultacje z organizacjami projektw aktw prawa miejscowego w sferach dotyczcych zada statutowych organizacji, 4) 5)
3.

przygotowanie sprawozdania z realizacji programu, koordynacj spraw zwizanych z przygotowaniem konkursu.

Biecym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmuj si poszczeglne referaty Urzdu Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne, natomiast Referat Spraw Obywatelskich dokona oceny realizacji programu sprawozdaniu przedkadanym Radzie Gminy Luzino w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku. 4. Miernikami efektywnoci realizacji programu s w szczeglnoci informacje dotyczce: 1) liczby organizacji wyraajcych wol podjcia si we wsppracy z Gmin Luzino realizacji zadania publicznego na rzecz spoecznoci lokalnej, 2) liczby organizacji pozarzdowych, ktre podjy si we wsppracy z Gmin Luzino realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej spoecznoci, 3) liczba otwartych konkursw ofert, 4) liczba ofert zoonych w otwartych konkursach ofert,

5) liczba umw, ktre nie zostay zrealizowane, 6) wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zada publicznych przez organizacje, 7) wysoko rodkw finansowych przekazanych z budetu Gminy Luzino na realizacj programu,
8)

wysoko rodkw finansowych pozyskanych wsplnie przez organizacje i Gmin Luzino ze rde zewntrznych.

X. KONTROLA REALIZACJI ZADA PUBLICZNYCH 20. Wjt Gminy Luzino sprawuje kontrol merytoryczn i finansow nad realizacj zada publicznych przez organizacje poprzez:
1)

egzekwowanie przestrzegania postanowie zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym programie,

2) analiz i ocen przedkadanych przez organizacje rozlicze i sprawozda, 3) ocen efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonania zadania,
4)

ocen dotyczc waciwego ujmowania w dziaaniach informacyjno-promocyjnych informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez Gmin Luzino, egzekwowanie od organizacji wyjanie, zwrotu niewykorzystanych rodkw lub wykorzystanych niezgodnie z umow.

5)

XI. POSTANOWIENIA KOCOWE 21.


1.

Organizacje mog zgasza swoje uwagi, wnioski oraz propozycje dotyczce realizacji programu podczas spotka organizowanych z przedstawicielami gminy oraz bezporednio do Referatu Spraw Obywatelskich. Uzyskane w ten sposb informacje bd wykorzystywane do usprawnienia biecej i przyszej wsppracy Gminy Luzino z organizacjami.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, stosuje si przepisy ustawy. 3. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnicia dokonuje Wjt Gminy Luzino. 4. Wzory dokumentw zwizanych ze zlecaniem zada publicznych do realizacji okrela rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.