You are on page 1of 2

UCHWAA NR VI/36/2011 RADY GMINY POTGOWO z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych w Gminie Potgowo w czasie wolnym od zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opat za ich korzystanie. Na podstawie art. 18, art. 40 ust1 i ust. 2 pkt. 4, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Gminy Potgowo uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si zasady korzystania z sal sportowych w Gminie Potgowo: 1. sali gimnastycznej przy Zespole Szk w Potgowie ul. Szeroka 16, Potgowo 2. sali gimnastycznej przy Zespole Szk w upawie, upawa 22 3. sali korekcyjnej przy Zespole Szk w Potgowie ul. Szeroka 16, Potgowo 4. holu do tenisa stoowego przy Zespole Szk w Potgowie ul. Szeroka 16, Potgowo, zwanych dalej salami sportowymi. 2. 1. Z obiektw sportowych mona korzysta przez cay tydzie w godzinach wolnych od zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoy, do ktrej dana sala sportowa przynaley. 2. Sale sportowe su do przeprowadzania zaj i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno sportowych i kulturalnych. 3. Zajcia oraz rozgrywki w danej sali sportowej odbywaj si wedug wczeniej ustalonego harmonogramu przez Dyrektorw szk. 4. Z sal sportowych mog korzysta osoby z terenu, jak i spoza terenu Gminy Potgowo. 5. Korzystajcy z sal sportowych maj jednoczenie prawo korzystania z szatni, natryskw i WC w czasie, ktry obejmuje umowa. 3. 1. Sale sportowe udostpnia si w pierwszej kolejnoci Stowarzyszeniom Sportowym z terenu Gminy Potgowo, realizujcym program szkolenia dzieci i modziey w ramach przyznanej dotacji. 2. Osoby zainteresowane korzystaniem z danej sali sportowej zgaszaj si z wnioskiem do Dyrektora szkoy, ktry przygotowuje i zawiera odpowiedni umow najmu. 3. Zorganizowane grupy wybieraj spord siebie kierownika grupy, ktry reprezentuje grup przed Dyrektorem Szkoy, ustala z nim sprawy organizacyjne i personalne, podpisuje umow, a take ponosi odpowiedzialno za zachowanie grupy zgodne z obowizujcym regulaminem. Kierownikiem grupy moe by tylko osoba penoletnia. 4. 1. Ustala si nastpujce ceny (brutto) za jedn godzin zegarow korzystania z sal sportowych, o ktrych mowa w 1: 1) sala gimnastyczna przy Zespole Szk w Potgowie 27 z 2) sala korekcyjna przy Zespole Szk w Potgowie 17 z 3) hol do tenisa stoowego przy Zespole Szk w Potgowie, bez wzgldu na ilo wykorzystywanych stow 15,50 z 4) wszystkie wymienione wyej pomieszczenia przy Zespole Szk w Potgowie jednoczenie 31 z 5) sala gimnastyczna przy Zespole Szk w upawie 25 z 2. Dla Stowarzysze Sportowych, gminnych jednostek organizacyjnych realizujcych swoje zadania statutowe oraz jednostek spoza sektora finansw publicznych (organizacji pozarzdowych) realizujcych zadania publiczne powierzone przez Gmin Potgowo, sale wymienione w 1 s udostpniane bez opat.

Id: MUXCH-GWGYH-URKVK-NQMRA-ZOVYA. Podpisany

Strona 1

5. 1. rodki finansowe uzyskane za korzystanie z sal sportowych s dochodami gminy i bd przekazywane na rachunek gminy w terminach okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. 2. rodki, o ktrych mowa w ust. 1 bd przekazywane placwkom, poprzez zwikszenie ich budetw. 6. Wykonanie uchway powierza si Dyrektorom Zespou Szk w Potgowie i Zespou Szk w upawie. 7. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia.

Przewodniczcy Rady Gminy Potgowo Waldemar Zientarski

Id: MUXCH-GWGYH-URKVK-NQMRA-ZOVYA. Podpisany

Strona 2