You are on page 1of 6

Zacznik do Uchway nr XXX/236/09 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 grudnia 2009r.

PROGRAM WSPPRACY GMINY CEDRY WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 ROK

Rozdzia I Postanowienia oglne 1. 1. Ilekro w niniejszym Programie wsppracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarzdowymi na rok 2010, zwanym dalej Programem, jest mowa o: 1) ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pniejszymi zmianami); 2) ustawie o pomocy spoecznej naley przez to rozumie ustaw z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 115, poz. 728 z pniejszymi zmianami); 3) organizacjach pozarzdowych naley przez to rozumie osoby prawne lub jednostki nie posiadajce osobowoci prawnej utworzone na podstawie ustaw, nie bdce jednostkami sektora finansw publicznych, w rozumieniu przepisw o finansach publicznych i nie dziaajce w celu osignicia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, a take osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego 2. Program obejmuje organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz Gminy Cedry Wielkie i jej mieszkacw.

Rozdzia II Cele wsppracy 2. 1. Celem wsppracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarzdowymi jest zdynamizowanie dziaa w sferze zada publicznych oraz podniesienie ich skutecznoci i efektywnoci. 2. Strategicznym celem wsppracy, o ktrej mowa w ust. 1 jest: 1) objcie ni moliwie najszerszych obszarw aktywnoci obywatelskiej; 2) poszerzanie i popieranie postaw proobywatelskich, przede wszystkim wolontariatu; 3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarzdowych i zapewnienie tym organizacjom rwnych szans w realizacji zada publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz wikszej iloci zada z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich rodkw na ich realizacj. 3. Doskonalenie jakoci wsppracy oraz sposobu realizacji zada dokonuje si poprzez poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiza oraz wypracowywanie, ustanawianie i przestrzeganie standardw.

Rozdzia III Zasady wsppracy 3. Program wsppracy gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarzdowymi opiera si na szeciu podstawowych zasadach: 1) zasadzie pomocniczoci samorzd udziela pomocy organizacjom pozarzdowym, w niezbdnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wsplnoty samorzdowej a organizacje zapewniaj ich wykonanie w sposb ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; zasadzie suwerennoci stron - wadze samorzdowe i organizacje nie narzucaj sobie nawzajem zada, szanujc swoj autonomi, mog natomiast zgasza wzajemne propozycje i deklaracje, gotowo wysuchania propozycji drugiej strony; zasadzie partnerstwa wsppraca pomidzy wadzami samorzdowymi a organizacjami pozarzdowymi oparta jest na oboplnych korzyciach, woli i chci wzajemnych dziaa, wspdziaaniu na rzecz rozwizywania lokalnych problemw, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemw mieszkacw Gminy, sugerowaniu zakresu wsppracy, proponowaniu standardw usug wiadczonych przez organizacje; zasadzie efektywnoci samorzd udziela pomocy organizacjom pozarzdowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych dziaa, dziaa gminy rwnie w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne, wsplnie d do osignicia moliwie najlepszych efektw z realizacji zada publicznych;

2)

3)

4)

5)

6)

zasadzie uczciwej konkurencji zarwno wadze samorzdowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych rodkw publicznych dziaaj zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszajc dobra wzajemnych dziaa; zasadzie jawnoci procedury postpowania przy realizacji zada publicznych przez organizacje pozarzdowe, sposb udzielania oraz wykonania zadania s jawne. Dotyczy to w szczeglnoci udostpniania, organizacjom przez gmin, informacji o celach, kosztach i efektach wsppracy, a take rodkach finansowych zaplanowanych w budecie gminy na wspprac z organizacjami pozarzdowymi oraz kryteriach oceny projektw. Zasada obliguje rwnie organizacje do udostpniania gminie danych dotyczcych struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie dziaalnoci statutowej oraz sytuacji finansowej.

Rozdzia IV Formy wsppracy 4. W 2010 r. wsppraca Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarzdowymi bdzie realizowana w nastpujcych formach: 1) zlecania organizacjom pozarzdowym realizacji zada publicznych na zasadach okrelonych w: a) ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, b) ustawie o pomocy spoecznej, 2) wzajemnego informowania si o planowanych kierunkach dziaalnoci i realizowanych, zadaniach, w szczeglnoci poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych Gminy Cedry Wielkie 3) konsultowania z organizacjami pozarzdowymi projektw aktw normatywnych dotyczcych sfer wsppracy poprzez udostpnianie projektw tych aktw na stronach internetowych Gminy Cedry Wielkie i na tablicy ogosze, 4) organizowania szkole i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom pozarzdowym, 5) promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji pozarzdowych, 6) udostpniania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, sal konferencyjnych i sprztu technicznego w celu realizacji zada organizacji pozarzdowych,

Rozdzia V Przedmiot wsppracy obszary i zadania. 5. 1. Wsppraca Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarzdowymi w roku 2010 obejmowa bdzie w szczeglnoci zadania w zakresie: 1) pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb; 2) nauki, edukacji, owiaty i wychowania; 3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey; 4) porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym; 6. W sferze zada publicznych podejmowane bd dziaania, ktrych celem nadrzdnym powinno by: 1) doskonalenie rozpoznawania potrzeb i diagnozowania problemw spoecznych; 2) integracja spoeczna osb wykluczonych i zagroonych wykluczeniem, w szczeglnoci, bezrobotnych, bezdomnych i uzalenionych; 3) integracja spoeczna osb niepenosprawnych; 4) partnerska wsppraca rnych podmiotw w realizacji zada; 5) wspfinansowanie realizacji zada w ramach programw UE; 6) aktywizowanie rodowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsiwzi o charakterze integracyjnym, twrczym lub rekreacyjnym; 7) promocja Gminy ; 8) podejmowanie dziaa w zakresie przeciwdziaania powstawaniu patologiom spoecznym. 7. Planuje si realizacj zada majcych na celu: 1.w zakresie pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnania szans tych rodzin: a) popraw sytuacji opiekuczo wychowawczej dzieci i modziey oraz wsparcie rodzin w ich prawidowym funkcjonowaniu; b) popraw sytuacji osb z zaburzeniami psychicznymi, osb niepenosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin w zakresie tworzenia warunkw oparcia spoecznego w rodowisku; c) wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych ; d) przeciwdziaanie osamotnieniu i zagroeniu marginalizacj spoeczn osb starszych; e) zabezpieczenie schronienia, posikw i ubrania osobom tego pozbawionym; f) aktywizacj osb dugotrwale bezrobotnych,

2) w zakresie nauki, edukacji, owiaty i wychowania: a) organizacj zaj o charakterze edukacyjnym: kulturalna, ekologiczna, zdrowotna, obywatelska, teatralna, b) organizacja zaj pozalekcyjnych o charakterze opiekuczym, wychowawczym rozwijajca zainteresowania, zamiowania i uzdolnienia, c) organizacja zaj terapeutycznych i socjoterapeutycznych. 3) w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey: a) prowadzenie dziaalnoci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku; b) organizowanie wypoczynku letniego, c) w zakresie ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: d) edukacj ekologiczn poza szko; e) podejmowanie dziaa w sferze ochrony rodowiska, w szczeglnoci w formie mitingw i konkursw; f) promowanie dobrych rozwiza proekologicznych; g) wydawanie materiaw promocyjnych o gminie; 4) w zakresie porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym: a) prowadzenie profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej dziaalnoci w zakresie przeciwdziaania przemocy i uzalenieniom na terenie Gminy Cedry Wielkie w tym organizacja i prowadzenie zaj dla dzieci i modziey w czasie ferii i wakacji, b) realizacj programw profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i modziey, stanowicych alternatyw dla zachowa ryzykownych;

8. 1.Gmina bdzie zleca realizacj zada publicznym organizacjom pozarzdowym, ktrych dziaalno statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania. 2. Szczegowe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania si o dotacj przez organizacje pozarzdowe, tryb przyznawania, rozliczania i kontroli udzielanych dotacji okrelaj przepisy: a) Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz.873 z pn. zm.) b) Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 3. Ogaszajc konkurs ofert na realizacje zada publicznych przez organizacje pozarzdowe Gmina opublikuje informacje o nim w Biuletynie Informacji Publicznej umieci na tablicy ogosze Urzdu Gminy oraz poda do publicznej wiadomoci w prasie o zasigu gminnym a take na stronie internetowej www.cedry-wielkie.pl 4. W celu realizacji zada, o ktrych mowa w 7 , Wjt Gminy Cedry Wielkie wskazuje jednostki organizujce konkursy oraz powouje Komisje Konkursowe i okrela warunki konkursw w drodze zarzdzenia.

5. Po zakoczeniu Programu Wjt Gminy Cedry Wielkie przedstawi Radzie Gminy w Cedrach Wielkich informacj o sposobie realizacji Programu, uwzgldniajc m.in. wykonanie budetu Gminy za 2010 r. w zakresie dotyczcym wspierania organizacji pozarzdowych.

Rozdzia VI Postanowienia kocowe 9.

Program bdzie finansowany ze rodkw wasnych Gminy. Wysoko rodkw przewidzianych na realizacj zada programowych, w szczeglnoci na zlecanie zada Gminy organizacjom pozarzdowym i innym podmiotom, zostanie okrelona w uchwale budetowej Gminy na 2010 r. Poszczeglne zadania, zlecane organizacjom pozarzdowym, finansowane bd ze rodkw przewidzianych w budecie Gminy