You are on page 1of 3

Gdask, dnia

29

kwietnia 2010 r.

WOJEWODA POMORSKI
NK.VI/MP/0911/20/10

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

stwierdza si niewano
uchway Nr XXXIX/259/2010 Rady Gminy w Parchowie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadania na raty wierzytelnoci Gminy Parchowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytuu nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny i niepodatkowych nalenoci budetowych o charakterze publiczno-prawnym, a take wskazania organw lub osb do tego uprawnionych.

Uzasadnienie Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Stosownie za do jej przepisu art. 94 organy samorzdu terytorialnego ustanawiaj akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie. Podstaw prawn do podjcia przedmiotowej uchway stanowi art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Przepis ten upowania organy stanowice jednostek samorzdu terytorialnego do okrelania szczegowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, przypadajcych jednostce samorzdu terytorialnego lub jej jednostkom podlegym oraz do wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg. Tymczasem Rada Gminy Parchowo kwestionowan uchwa okrelia take sposb postpowania w zakresie udzielania w/w ulg take w odniesieniu do niepodatkowych nalenoci budetowych o charakterze publiczno-prawnym jak

stanowi tytu uchway oraz jej 1 ust. 1, 6 ust. 1 i 7 ust. 1 wykraczajc tym samym poza zakres delegacji ustawowej. Ponadto wskaza naley, i materia dotyczca kwestii udzielania ulg w odniesieniu do niepodatkowych nalenoci budetowych o charakterze publiczoprawnym objta zostaa regulacj ustawow dokonan przepisami art. 60-64 w/w ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo uzna naley, i na drodze postanowie w/w uchway doszo do sformuowania w sposb niejasny przesanek stosowania ulg, o ktrych mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Z jednej strony w 3 uchway Rada Gminy stanowi, i ulgi mog znale zastosowanie w przypadkach uzasadnionych wanym interesem dunika lub interesem publicznym. Z drugiej wskazuje konkretne przypadki w jakich nalenoci mog by umarzane (w 4 ust. 1), a ich spata odraczana lub rozkadana na raty ( 5 ust. 1). W tej sytuacji nie jest wiadomym, czy okrelone ulgi mog by stosowane jedynie w przypadkach skonkretyzowanych w 4 ust. 1 i 5 ust. 1 (wobec czego za bezprzedmiotowe uzna naley postanowienia 3), czy te ulgi te maj zastosowanie w przypadku wystpienia przesanek wskazanych w 3, za 4 ust. 1 i 5 ust. 1 wskazuj przykadowe sytuacje w jakich dochodzi do ziszczenia si przesanek z 3 (wobec czego naleaoby to wskaza w sposb czytelny w przedmiotowej uchwale). Okoliczno ta ma istotne znaczenie zarwno z uwagi na przejrzysto przepisw prawa miejscowego dla spoecznoci lokalnej jak i na ocen stosowania przez waciwy organ ulg w tym przypadku przez Wjta Gminy Parchowo w kontekcie przyszej ewentualnej oceny przestrzegania przez ten organ dyscypliny finansw publicznych. Przedmiotowa uchwaa jest aktem prawa powszechnie obowizujcego na obszarze gminy i jako akt prawa miejscowego powinna by zredagowana w taki sposb, by dla przecitnego adresata bya zrozumiaa, a organ stosujcy jej przepisy wiedzia, w jaki sposb je zinterpretowa. Powyszy pogld organu nadzoru znajduje take odzwierciedlenie w ustalonej linii orzecznictwa Trybunau Konstytucyjnego, zgodnie z ktrym kady przepis prawny winien by skonstruowany poprawnie z punktu widzenia jzykowego i logicznego w myl zasady przyzwoitej legislacji znajdujcej swe rdo w art. 2 Konstytucji. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 59 ust. 3 ustawy o finansach publicznych organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego moe, w drodze uchway, postanowi o stosowaniu z urzdu ulg w przypadku wystpienia okolicznoci wymienionych w art. 56 ust. 1. Tymczasem na mocy postanowienia 4 ust. 2 kwestionowanej uchway zastosowanie ulgi w postaci umorzenia caoci lub czci nalenoci moe mie miejsce w sytuacjach wskazanych w 4 ust. 1, ktre to nie pokrywaj si wprost z przesankami okrelonymi w art. 56 ust. 1 w/w ustawy bdcymi na mocy ustawy jedynymi przypadkami, w ktrych dopuszczalne jest zastosowanie ulg z urzdu. W tym stanie rzeczy przedmiotowa uchwaa Nr XXXIX/259/2010 Rady Gminy w Parchowie zostaa podjta z istotnym naruszeniem prawa, co skutkuje jej niewanoci.

Od niniejszego rozstrzygnicia nadzorczego przysuguje Radzie Gminy w Parchowie prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gdasku w terminie 30 dni od daty jego otrzymania za porednictwem Wojewody pomorskiego.

Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski