You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLIV/384/2010 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 kwietnia 2010 r.

zmieniajc uchwa w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w orodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatkw za usugi wiadczone w orodkach wsparcia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, nr 223 poz.1458, z 2009 nr 52 poz. 420) oraz art. 17 ust.1 pkt. 12, art. 96 ust.2 i 4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, zm. nr 202 poz.1551, nr 219 poz.1706, nr 221 poz.1738, z 2010 nr 28 poz.146, nr 40 poz.229) po zasigniciu opinii Komisji Polityki Spoecznej Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastpuje: 1. W uchwale nr XXXV/305/2009r Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w orodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatkw za usugi wiadczone w orodkach wsparcia.( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 93 poz.1901) uchyla si zacznik nr 1 rodowiskowy Dom Samopomocy . 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 3. Uchwaa wchodzi w ycie w po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego z moc obowizujc od 1 kwietnia 2010r.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Tczewie Wodzimierz Mroczkowski

Id: CQAXQ-LCLER-BWYXV-AXCQI-OJHTZ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Ustawa z dnia 12 lutego 2010r o zmianie ustawy o pomocy spoecznej oraz niektrych ustaw ogoszona dnia 16 marca 2010r. w Dzienniku Ustaw nr 40 poz.229 wprowadzia w ustawie o pomocy spoecznej art. 51a-51c okrelajcy rodowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osb z zaburzeniami psychicznymi jako orodki wsparcia dla tej grupy osb oraz zakres usug tam wiadczonych , a take zasady odpatnoci za usugi wiadczone w tych orodkach. Zgodnie z nowo wprowadzonym art.51b ustawy o pomocy spoecznej odpatno miesiczn za usugi wiadczone w orodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala si w wysokoci 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarujcej lub kwoty dochodu na osob w rodzinie, jeeli dochd osoby samotnie gospodarujcej lub dochd na osob w rodzinie przekracza kwot 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego , ktrym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2. ( 1192,50 z / 877,50 z ). Wobec okrelenia zasad odpatnoci za usugi wiadczone w rodowiskowych domach samopomocy w ustawie o pomocy spoecznej naley zmieni uchwa dotyczc ustalenia zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w orodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatkw za usugi wiadczone w orodkach wsparcia poprzez uchylenie odmiennie regulujcych przepisw zacznika Nr 1 Zasady ponoszenia odpatnoci za pobyt w rodowiskowym Domu Samopomocy. Powysza zmiana ustawy o pomocy spoecznej wesza w ycie z dniem 31 marca 2010r. zatem niniejsza uchwaa, ktra jako prawo miejscowe wchodzca w ycie po 14 dniach od ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego winna mie moc obowizujc od 1 kwietnia 2010r.

Id: CQAXQ-LCLER-BWYXV-AXCQI-OJHTZ. Podpisany

Strona 1