You are on page 1of 5

UCHWAA NR XXXVI/255/2010 RADY GMINY KOCZYGOWY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchway Nr XIII/98/2000 Rady Gminy w Koczygowach z dnia 5 padziernika 2000r. w sprawie utworzenia samorzdowej instytucji upowszechniania kultury pod nazw Gminny Orodek Kultury. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, N138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504 ) u c h w a l a si, co nastpuje : 1. Do Uchway Nr XIII/98/2000 Rady Gminy w Koczygowach z dnia 5 padziernika 2000r. zm. Uchwaa Nr XXI/162/2002 z dnia 22 lutego 2002r., Uchwaa Nr V/24/2007 z dnia 26 marca 2007r. wprowadza si nastpujce zmiany : 1)W 2 skrela si pkt 3. 2)Uchyla si Statut Gminnego Orodka Kultury w Koczygowach okrelony w zaczniku Nr 1 do Uchway Nr XII/98/2000 ze zm. w Uchwale Nr V/24/2007. 3) 4 otrzymuje brzmienie : 4 Nadaje si Statut Gminnego Orodka Kultury w Koczygowach stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej Uchway. 2. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy Koczygowy. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczca Rady Gminy mgr Klaudia Brywczyska

Id: LIBZD-ZQIOK-NYBAY-SOXVS-CGNCV. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XXXVI/255/2010 Rady Gminy Koczygowy z dnia 30 kwietnia 2010 r. STATUT GMINNEGO ORODKA KULTURY W KOCZYGOWACH Rozdzia I. POSTANOWIENIA OGLNE 1. Gminny Orodek Kultury w Koczygowach , zwany dalej GOK jest samorzdow instytucj kultury i dziaa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.). 2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.). 3. Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z pn. zm.). 4. Ustawa z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z pn. zm.) 5. Niniejszego statutu. 2. 1. GOK posiada osobowo prawn, samodzielnie prowadzi gospodark finansow i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury gminy prowadzonego przez Gmin Koczygowy. 2. Organizatorem GOK jest Gmina Koczygowy. 3. Bezporedni nadzr nad organizacj i funkcjonowaniem GOK sprawuje Wjt Gminy Koczygowy. 4. GOK obejmuje swoj dziaalnoci teren Gminy Koczygowy. 5. W skad GOK wchodzi: - Gminny Orodek Kultury w Koczygowach - wietlica wiejska w Koczygwkach 6. GOK uywa pieczci z nazw w penym brzmieniu, adresem siedziby, nr REGON i nr NIP o nastpujcej treci: Gminny Orodek Kultury w Koczygowach 77-140 Koczygowy, ul. Szkolna1 tel. 0-59 821 35 23 NIP 842-13-31-773, Regon 000918130 3. 1. Siedzib GOK s Koczygowy ul. Szkolna 1. 2. GOK wsppracuje z placwkami owiatowymi, organizacjami spoecznymi, stowarzyszeniami. Rozdzia II. Cele i zadania 4. GOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. 5. Podstawowym zadaniem GOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych spoeczestwa poprzez : 1. Tworzenie i upowszechnienie rnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej. 2. Inicjowanie okrelonych zada z zakresu kultury. 3. Udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej spoecznemu ruchowi kulturalno - owiatowemu.
Id: LIBZD-ZQIOK-NYBAY-SOXVS-CGNCV. Podpisany Strona 1

4. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkacw wsi w rnorodnych formach dziaalnoci kulturalno wychowawczej, rozrywkowej. 5. Wspomaganie organizacji, stowarzysze i instytucji upowszechniajcych kultur. 6. 1. . Prowadzc dziaalno kulturaln GOK realizuje podstawowy cel, jakim jest umoliwienie jak najszerszej grupie spoeczestwa udziau we wsptworzeniu ycia kulturalnego. 2. Do zada GOK naley w szczeglnoci: 1)wypracowanie programu dziaalnoci kulturalno-wychowawczej, 2)inspirowanie i opieka nad dziaalnoci zespow folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, i teatralnych, 3)organizowanie imprez kulturalno-owiatowych i rozrywkowych dla mieszkacw, 4)utrwalanie tradycji regionalnych, gminnych, 5)organizowanie rnorodnych form pracy z dziemi i modzie, 6)organizowanie rnorodnoci form zespoowego uczestnictwa w kulturze, 7)organizowanie obchodw z okazji wanych dat dla historii i regionu w formie przegldw, konkursw, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-owiatowych. 7. Cele GOK-u powinny by realizowane poprzez: 1. Wzbogacanie osobowoci czowieka. 2. Ksztatowanie zdrowych, moralnych i patriotycznych postaw, a take umiejtnoci wspycia w grupie i z pojedyczymi osobami. 3. Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i ycia codziennego. 4. Tworzenie nawykw do korzystania z dbr kultury i udziau w jej tworzeniu. 8. W celu realizacji zada statutowych GOK wsppracuje z: 1. Placwkami owiaty i wychowania oraz opieki spoecznej dziaajcymi na terenie gminy. 2. Gminn Bibliotek Publiczn w Koczygowach. 3. Klubami sportowymi dziaajcymi na terenie gminy oraz uczniowskimi klubami sportowymi dziaajcymi w placwkach owiatowych. 4. Jednostkami Ochotniczych Stray Poarnych. 5. rodkami masowego przekazu. 6. Policj. 7. Instytucjami kultury pooonymi poza granicami gminy. 8. Innymi organizacjami spoecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a take instytucjami kocielnymi. 9. GOK prowadzi i koordynuje dziaalno w zakresie organizowania imprez kulturalnych i sportowych w gminie oraz opracowuje gminny kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w gminie na kady rok. 10. 1. Poza zadaniami wyej okrelonymi GOK moe prowadzi dziaalno gospodarcz, z ktrej dochody przeznaczone s na realizacj celw statutowych i pokrywanie kosztw dziaalnoci biecej, w szczeglnoci polegajcej na: 1)wynajmowaniu obiektw i lokali na cele kulturalne oraz na dorane potrzeby organizacji spoecznych, 2)prowadzeniu maej gastronomii z wyczeniem napojw alkoholowych (w tym piwa), 3)organizowanie aukcji dzie sztuki, 4)prowadzenie galerii sprzeday dzie sztuki, 5)dziaalnoci wydawniczej, 6)prowadzenie szkole po uzyskaniu zgody Wjta,

Id: LIBZD-ZQIOK-NYBAY-SOXVS-CGNCV. Podpisany

Strona 2

7)organizowanie imprez zleconych, 8)prowadzenie innych dziaa wynikajcych z potrzeb rodowiska. 2. Dziaalno gospodarcza o ktrej mowa w ust.1 nie moe kolidowa z realizacj zada statutowych. 3. Formy tej dziaalnoci oraz ich zakres ustala dyrektor GOK w formie zarzdzenia. Rozdzia III. ORGANIZACJA GOK 11. 1. GOK-kiem zarzdza i reprezentuje na zewntrz Dyrektor. 2. Dyrektora powouje i odwouje na czas okrelony lub nie okrelony Wjt Gminy. 3. Powoanie Dyrektora GOK moe nastpi w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wjta Gminy. 4. Dyrektor GOK powoany na czas okrelony , moe by odwoany przed upywem tego okresu: a) na wasn prob, b) z powodu choroby trwale uniemoliwiajcej wykonywanie obowizkw, c) z powodu naruszenia przepisw prawa, w zwizku z zajmowanym stanowiskiem, d) w razie odstpienia od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu dziaania instytucji. 5. Do zakresu dziaania Dyrektora naley w szczeglnoci: a) kierowanie biec dziaalnoci, b) zarzdzanie majtkiem Orodka, c) zatrudnianie i zwalnianie pracownikw, d) wydawanie zarzdze, instrukcji i polece subowych, e) ustalanie rocznego planu dziaalnoci oraz rocznego planu finansowego, f) sporzdzanie rocznego sprawozdania z dziaalnoci, g) wystpowanie, w zalenoci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacj zada objtych mecenatem pastwa i na dofinansowanie biecych zada wasnych. 6. na czas nieobecnoci Dyrektor wyznacza swojego zastpc informujc pisemnie Wjta Gminy Koczygowy. 7. Szczegow organizacj, podzia i zakres zada poszczeglnych stanowisk pracy okrela Dyrektor w drodze regulaminu organizacyjnego, po zasigniciu opinii Wjta Gminy Koczygowy Rozdzia IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 12. 1. GOK jest instytucj kultury prowadzc gospodark finansow na zasadach dotyczcych samorzdowych instytucji kultury. 2. Prowadzi samodzielnie gospodark finansow w ramach posiadanych rodkw, kierujc si zasadami ich efektywnego wykorzystania. 3. Obsug ksigowo-finansow GOK prowadzi Gwny Ksigowy GOK. 13. 1. Dziaalno GOK jest finansowana z dotacji organizatora Gminy Koczygowy, ktra zapewnia instytucji kultury rodki niezbdne do prowadzenia dziaalnoci oraz do utrzymania obiektw, w ktrych ta dziaalno jest prowadzona, innych dotacji, wpyww z prowadzonej dziaalnoci statutowej i gospodarczej, odsetek z lokat bankowych, rodkw otrzymywanych od osb fizycznych i prawnych oraz innych rde dozwolonych prawem. 2. GOK dodatkowo moe prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie: - wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych skadnikw majtkowych, - usug reklamowych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych, plastycznych, wydawniczych,

Id: LIBZD-ZQIOK-NYBAY-SOXVS-CGNCV. Podpisany

Strona 3

- usug transportowych, kserograficznych, komputerowych, - sprzeday wydawnictw i publikacji, wyrobw sztuki ludowej i amatorskiej twrczoci plastyczne, - usug dydaktycznych i szkoleniowych, - wsporganizowania zewntrznych. imprez masowych oraz wykonywania innych zlece i zamwie podmiotw

3. rodki uzyskane z dziaalnoci gospodarczej mog wykorzystane wycznie w celu finansowania dziaalnoci statutowej GOK. 4. Dziaalno gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowizujcych w tym zakresie przepisw prawa. 14. 1. Podstaw gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, sporzdzony przez Dyrektora z uwzgldnieniem wysokoci rocznej dotacji. 2. Plan finansowy zawiera: plan usug, plan przychodw, plan kosztw oraz opracowany w miar potrzeb plan remontw i konserwacji rodkw trwaych i plan inwestycji. 15. Szczegowe zasady prowadzenia rachunkowoci i gospodarki finansowej okrelaj odrbne przepisy. 16. Roczne sprawozdanie z dziaalnoci merytoryczno-finansowej GOK sporzdzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowoci podlega zatwierdzeniu przez Rad Gminy w Koczygowach. Rozdzia V. PRZEPISY KOCOWE 17. Dyrektor GOK ponosi odpowiedzialno za przestrzeganie niniejszego statutu. 18. 1. Projekt zmiany statutu moe zgosi z wasnej inicjatywy Dyrektor. 2. Zmiana statutu moe nastpi po dokonaniu wnikliwej oceny skutkw jego obowizywania. 3. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkada Przewodniczcemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjcie uchway w sprawie zmiany statutu. 4. Zmiany niniejszego statutu mog odbywa si wycznie w trybie waciwym do jego nadania. 19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie maj zastosowanie oglnie obowizujce przepisy.

Id: LIBZD-ZQIOK-NYBAY-SOXVS-CGNCV. Podpisany

Strona 4