You are on page 1of 24

ZARZDZENIE NR 508/2010 BURMISTRZA DZIERZGONIA z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu gminy Dzierzgo za 2009 rok Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmn.) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 , poz. 2104 ze zmn.) w zwizku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz. 1241) zarzdzam, co nastpuje: 1. Przyjmuje si sprawozdanie roczne z wykonania budetu gminy Dzierzgo za 2009 rok zawierajce zestawienie dochodw i wydatkw wynikajce z zamknicia rachunku budetu gminy na dzie 31 grudnia 2009 roku: - DOCHODY - 26.388.677,43 - WYDATKI - 28.856.032,64 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budetu gminy Dzierzgo przedstawia si Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdasku w terminie do 20 marca 2010 roku. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Burmistrz Dzierzgonia mgr Kazimierz Szewczun

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Zarzdzenia Nr 508/2010 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 15 marca 2010 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budetu gminy Dzierzgo za 2009 r. Art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w zwizku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz. 1241). I. Zestawienie dochodw i wydatkw wynikajce z zamknicia rachunku budetu gminy Dzierzgo za 2009 r.
Wyszczeglnienie DOCHODY WYDATKI, w tym: - wydatki biece - wydatki majtkowe DEFICYT/NADWYKA PRZYCHODY ROZCHODY Plan po zmianach 24.441.447 30.250.558 22.970.998 7.279.560 -5.809.081 5.856.281 47.200 Wykonanie od pocztku roku 26.388.677,43 28.856.032,64 21.841.381,83 7.014.650,81 -2.467.355,21 5.780.377,62 47.200,00 Wskanik % wyk. planu 108,0 95,4 95,1 96,4 98,7 100,0

Budet gminy Dzierzgo na 2009 rok zosta uchwalony przez Rad Miejsk Uchwa nr XXII/236/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. Dochody budetowe zaplanowano na kwot 23.412.459 z, wydatki budetowe na kwot 32.883.416 z. Deficyt budetu gminy ustalono w wysokoci 9.470.957 z. W cigu roku budet uleg zmianom, ktrych dokonywano uchwaami Rady Miejskiej i zarzdzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2009 roku wynosz 24.441.477 z, natomiast wydatki po zmianach 30.250.558 z.. Deficyt budetu gminy na 31.12.2009r. zaplanowano na kwot 5.809.081 z. Budet gminy Dzierzgo zamkn si deficytem 2.467.355,21 z. 1. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodw budetowych wedug rde i dziaw klasyfikacji budetowej
DZIA 010 RDA DOCHODW ROLNICTWO I OWIECTWO - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa ,j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podbnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie - wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 600 TRANSPORT I CZNO - dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizacj zada na podstawie porozumie midzy j.s.t., - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany PLAN PO Wskanik ZMIANACH WYKONANIE wykonania NA planu (%) 31.12.2009 596.167 3.000 608.488,79 2.839,22 102,1 94,6

578.167 15.000 146.190 86.190 60.000

578.165,57 27.484,00 145.399,65 86.190,00 59.209,65

100,0 183,2 99,5 100,0 98,7

Strona 1

630

TURYSTYKA -dotacje rozwojowe -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnech jednostek sektora fnansw publicznych

120.000

98.801,37 82,3 -39,1 49,3 47,3 78,9 67,1 112,0 40,7 109,3 100,0 70,6 395,0 646,7 -

-- 51.850,00 120.000 373.000 40.000 1.000 2.000 40.000 290.000 161.425 91.000 938 1.500 400 46.951,37 184.006,69 18.934,20 788,74 270 1.342,70 44.787,78 117.883,27 41.480,00 41.480,00 176.423,14 91.000,00 662,15 5.925,60 2.586,72 8.662,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wpywy z opat za zarzd,uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - pozostae odsetki - wpywy z rnych opat - wpywy z przeksztacenia prawa uykowania wieczystego w prawo wasnoci - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego - wpywy z tytuu odpatnego nabycia wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego

710 750

DZIAALNO USUGOWA - wpywy z rnych dochodw ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - wpywy z rnych opat - wpywy z rnych dochodw - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rodki pochodzce z NorweskiegoMechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zada realizowanychprzez j.s.f.p

67.587

67.586,67

100,0

751

URZDY NACZ. ORGANW WA-DZY PASTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

20.626 20.626 1.000 1.000 6.532.896 3.000

20.626 20.626 710,00 710,00 6.845.303,97 5.637,59

100,0 100,0 71,0 71,0 104,8 187,9

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA - grzywny,mandaty i inne kary pienine od ludnoci DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych od osb prawnych - podatek rolny od osb fizycznych od osb prawnych - podatek leny od osb fizycznych od osb prawnych - podatek od rodkw transprtowych od osb fizycznych od osb prawnych - odsetki od nieterminowych wpat ztytuu podatkw i opat w tym:

756

713.000 1.050.000 832.000 580.000 350 3.500 49.000 28.000

918.482,58 1.395.593,74 765.543,04 449.766,10 508,47 4.102,80 63.148,50 28.400,60

128,8 132,9 92,0 77,6 145,3 117,2 128,9 101,4

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 2

- od osb fizycznych - od osb prawnych - podatek od spadkw i darowizn - opata od posiadania psw - wpywy z opaty targowej - podatek od czynnoci cywilnoprawnych -od osb fizycznych - od osb prawnych - wpywy z opaty skarbowej - wpywy z opaty eksploatacyjnej - wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu - wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw - odsetki od nieterminowych opat stanowiacych dochodyj.s.t na podstawie ustaw - odsetki za nieterminowe rozliczenia , pacone przez urzdy obsugujace organy podatkowe - podatek dochodowy od osb fizycznych - podatek dochodowy od osb prawnych 758 RNE ROZLICZENIA w tym: - cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t. - uzupenienie subwencji oglnej dla j.s.t., rodki na uzupenienie dochodw gmin - cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin - pozostae odsetki - cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 801 OWIATA I WYCHOWANIE - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze - wpywy z rnych dochodw - wpywy z rnych opat - wpywy z usug 851 OCHRONA ZDROWIA - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych 852 POMOC SPOECZNA - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - wpywy z usug - wpywy z rnych dochodw 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - dotacje rozwojowe oraz rodki nafinansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

20.000 10.000 12.000 500 25.000 160.000 8.000 35.000 65.000 129.487 25.000 1.000 2.733.059 50.000

60.440,30 81.917,46 22.125,37 240,00 27.209,00 173.423,56 3.041,00 29.522,00 79.569,24 133.110,65 12.975,26 7.824,00 2,45 2.484.274,00 98.446,26

302,2 819,2 184,4 48,0 108,8 108,4 38,0 84,4 122,4 102,8 51,9 782,4 90,9 196,9 100,9 100,0 100,0 189,1 100,0 91,7 100,0 95,5 77,6 90,4 100,0 100,0 100,9 100,0 99,6 2.733,3 42,6 12,9 106,00 76,7 100,0 100,0 Strona 3

10.572.251 10.666.686,34 6.291.273 3.368.929 106.000 806.049 266.079 26.951 22.865 3.700 212.563 18.000 18.000 4.409.188 3.554.902 838.578 1.858 200 5.500 8.000 150 333.670 297.269 6.291.273 3.368.929 200.435,34 806.049,00 244.094,60 26.949,01 21.843,90 2.870,00 212,00 192.219,69 18.000 18.000 4.448.135,46 3.552.973,75 834.985,92 50.784,77 85,28 711,34 8.479,40 115,00 333.670,00 297.269,23

- dotacje rozwojowe oraz rodki nafinansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacje celowe otrzymane z budetupastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA - wpywy z opaty produktowej - wpywy z usug - rodki pochodzce z Norweskiego mechanizmu Finanoswego oraz MechanizmuFinansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczegoprzeznaczone na finansowaniezada realizowanych przez j.s.f.p - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnech - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub pobranych w nadmiernej wysokoci - wpywy z rnych dochodw DOCHODY OGEM

36.401 358.771 358.771 466.214 500 407.014 --

36.400,77 356.602,14 356.602,14 2.133.925,28 1.460,45 398.220,86 1.686.992,01

100,0 99,4 99,4 457,7 292,1 97,8

12.500 46.200 66.000 -5.000 -61.000

12.444,00 34.807,96 66.324 17 5.000,00 307 61.000,00 --

99,6 75,4 100,5 -100,0 --

24.441.477 26.388.677,43

108

Plan dochodw po zmianach wynosi 24.441.477 z, wykonanie na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 26.388.677,43 z, co stanowi 108 % planu. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Osignite dochody w tym dziale wynosz 608.488,79z, tj. 102,1 % planu. S to: 1. dotacja celowa w wysokoci 578.165,57z otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych, 2. dochody z tytuu wydzierawienia pola koom owieckim w kwocie 2.839,22 z, 3. wpywy z tytuu odpatnego nabycia gruntw w wysokoci 27.484,00 z. Dzia 600 Transport i czno Wpywy w tym dziale to kwota 145.399,65z stanowiaca 99,5% planu. Na dochody te skada si dotacja celowa z powiatu sztumskiego w wysokoci 86.190 z na biece utrzymanie drg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem i dofinansowanie w kwocie 59.209,65 z z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego na modernizacj drogi transportu rolnego. Dzia 630 Turystyka Zaplanowano dochody w wysokoci 120.000 z. na dofinansowanie inwestycji pn.Rewaloryzacja Parku Miejskiego Dzierzgoniu - Wzgrze Zamkowe z otoczeniem . Wykonane wpywy to kwota 98.801,37 z stanowica 82,3% planu.Na dochody te skada si: - dotacja rozwojowa z Pomorskiego Urzdu Marszakowskiego w Gdasku w wysokoci 51.850,00 z., -dotacja z WFO i GW w wysokoci 46.951,37 z . Dzia 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Strona 4

Dochody w tym dziale wykonane zostay w 49,3% ( plan 373.000 z- wykonanie 184.006,69 z) z nastpujcych rde: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci w wysokoci 18.934,20 z, - wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci w wysokoci 1.342,70 z, - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych w wysokoci 44.787,78 z, - wpywy z rnych opat i pozostae odsetki w wysokoci 1.058,74 z, - wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 117.883,27 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa W dziale tym zrealizowano wpywy z rnych dochodw w kwocie 41.480 z - zwrot do budetu rodkw z tytuu wydatkw niewygasajcych. Dzia 750 Administracja publiczna Zaplanowane dochody wykonano 176.423,14z).Dochody w tym dziale to: w 109,3% (plan 161.425 z, wykonanie

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w wysokoci 91.000 z, - dochody gminy zwizane z realizacj zada zleconych w wysokoci 662,15 z, - wpywy z rnych opat i dochodw w wysokoci 8.512,32 z, - otrzymane grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek 8.662 z, - wpywy ze rodkw Norweskiego Mechanizmu Finansowego 67.586,67 z - patno kocowa do umowy finansowej nr PL0149 o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w gminie Dzierzgo". Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Osignite dochody w tym dziale wynosz 20.626 z, tj. 100% planu. S to dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania staego rejestru wyborcw w 2009r. w kwocie 1.559 z. oraz na wydatki zwizane w wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokoci 19.067 z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Naoone mandaty i grzywny przez Stra Miejsk wynosz 710 z, tj. 71% planu. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoci prawnej Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opaty, ktre wykonane zostay w wysokoci 6.845.303,97 tj. 104,8% planu. S to: 1. podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 5.637,59 z 2. odsetki od nieterminowych wpat US 1.364,91 z 3. podatek od nieruchomoci 2.314.076,32 z - od osb fizycznych 918.482,58 z - od osb prawnych 1.395.593,74 z 4. podatek rolny 1.215.309,14 z
Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Strona 5

- od osb fizycznych 765.543,04 z - od osb prawnych 449.766,10z 5. podatek leny 4.611,27 z - od osb fizycznych 508,47z - od osb prawnych 4.102,80 z 6. Podatek od rodkw transportowych 91.549,10 z - od osb fizycznych 63.148,50 z - od osb prawnych 28.400,60 z 7. podatek od spadkw i darowizn 22.125,37 z 8. opata od posiadania psw 240,00 z 9. wpywy z opaty targowej 27.209,00 z 10.podatek od czynnoci cywilnoprawnych 176.464,56 z - od osb fizycznych 173.423,56 z - od osb prawnych 3.041,00z 11. wpywy z opaty skarbowej 29.522,00 z 12. wpywy z opaty eksploatacyjnej 79.569,24 z 13. wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 133.110,65 z 14. podatek dochodowy od osb fizycznych 2.484.274,00 z 15. podatek dochodowy od osb prawnych 98.446,26 z 16. wpywy z innych lokalnych opat pobieranych j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw 12.975,26 z 17. odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 140.992,85 - od osb fizycznych 59.075,39 z - od osb prawnych 81.917,46 z 18. odsetki za nieterminowe rozliczenia, pacone przez urzdy obsugujace organy podatkowe 2,45 z. 19. odsetki od nieterminowych opat stanowiacych dochody j.s.t. na podstawie ustaw 7.824,00 z Dzia 758 Rne rozliczenia Dochody w tym dziale ( 10.666.686,34 z ) to subwencje w: - czci owiatowej tj. 100,0% planu 6.291.273,00z - czci wyrwnawczej subwencji oglnej tj. 100% plan 3.368.929,00 z, - odsetki od rodkw pieninych na rachunkach bankowych tj. 189,1% 200.435,34 z - cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin t.j. 100% planu 806.049,00 z Dzia 801 Owiata i wychowanie Kwota uzyskanych dochodw wynosi 244.094,60 z, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (23.973 z sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych - Radosna szkoa; 2.448,01z przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiazkowym wymiarem zaj )czci ustnej egzaminu
Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Strona 6

maturalnego; 528 z na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci oswiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrznia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego), - dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych j.s.t. w wysokoci 21.843,90 z, - wpywy z rnych dochodw 2.870 z, - wpywy z rnych opat 212,00 z, - wpywy z usug 192.219,69 z. Dzia 851 Ochrona zdrowia W dziale tym uzyskano wpywy w wysokoci 18.000 z z tytuu pomocy finansowej z Samorzdu Wojewdztwa Pomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie wietlicy socjoterapeutycznej w Stanowie (15.000 z) i realizacj programu powszechnej nauki pywania (3.000 z). Dzia 852 Pomoc spoeczna Osignite dochody w wysokoci 4.448.135,46 z stanowi 100,9% planu, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w wysokoci 3.552.973,75 z, - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin w wysokoci 834.985,92 z, - dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami w wysokoci 50.784,77 z - wpywy z rnych dochodw i wpywy z usug w wysokoci 8.594,40 z, - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lubpobranych w nadmiernej wysokoci 711,34 z - wpywy z tytuu odsetek od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wyskoci 85,28 z. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej W dziale tym otrzymano dotacj rozwojow z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego w wysokoci 333.670 z na realizacj projektw pn.: - Integracja spoeczna i aktywizacja lokalna kluczem do samooceny osb zagroonych wykluczeniem spoecznym - 74.405 z., - " E - alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim - 259.265 z Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Osignite dochody w wysokoci 356.602,14 z stanowi 99,4% planu i s to:dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin w wysokoci 356.602,14 z, w tym: - na zakup podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych obowizkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nauk w klasach I-III szkoy podstawowej - wyprawka szkolna ( plan 28.710 z. wykonanie 26.566,66z.), - na wiadczenia pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym - stypendia ( plan 330.061 z. wykonanie 330.035,48z.). Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Otrzymane dochody (2.133.925,28 z.) w tym dziale to: 1. dotacje w kwocie dofinansowanie: 47.251,96 z WFO i GW w gdasku z przeznaczeniem na

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 7

- realizacji zada biecych p.n. " Unieszkodliwianie odpadw azbestowo-cementowych z terenu gminy Dzierzgo - edycja 2009 -24.807,96 z i pn. " Promocja energii sonecznej dla paliw kopalnych-Soneczne dachy dla gminy Dzierzgo"-10.000 z, - realizacji inwestycji pn. Soneczny Orlik 12.444 z. 2. wpywy z opaty produktowej w kwocie 1.460,45 z, 3. wpywy z usug 398.220,86 z 4. rodki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1.686.992,01 z w ramach umowy finansowej nr PL0347 o dofinansowanie projektu pn. " Soneczne dachy dla gminy Dzierzgo". Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Osignite dochody w wysokoci 66.324 z stanowi 100,5% planu, w tym: - wpywy z rnych dochodw w wysokoci 61.000 z - zwrot do budetu rodkw z tytuu wydatkw niewygasajcych. - pomoc finansowa z Samorzdu Wojewdztwa Pomorskiego na dofinansowanie programu aktywizacji sportowej w wysokoci 5.000 z. na realizacj zadania Z pik za Pan Brat, - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 307 z, - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 17 z. Wykaz nalenoci i zobowiza na 31.12.2009 r. przedstawia ponisze zestawienie.
Nazwa jednostki Urzd Miejski, w tym: - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - poyczki w WFO i GW - kredyt konsor. w BS Dzierzgo ZB ADM Dz- Szkoa Podstawowa w Bruku Szkoa Podstawowa w Dzierzgoniu MOPS w Dzierzgoniu Przedszkole w Dzierzgoniu Szkoa Podstawowa w Bgarcie Gimnazjum w Dzierzgoniu RAZEM Nalenoci Ogem 2.820.028,49 692.728,29 819.484,00 683,27 5.095,49 1.170,37 8.137,50 317,85 3.654.916,97 w tym: wymagalne 2.105.583,39 692.728,29 776.240,82 683,27 2.979,50 2.885.486,98 Zobowizania Ogem 496.115,42 1.085.000,00 1.326.230,00 847.314,93 45.616,82 250.232,26 43.527,81 76.464,55 58.163,90 248.872,89 4.477.538,58 w tym: wymagalne 555.247,34 555.247,34

Powysze nalenoci stanowi niezapacone w terminie podatki i opaty lokalne oraz opaty z tytuu najmu, dzierawy, czynszw i za uytkowanie wieczyste (dochody z majtku gminy). Naleno w kwocie 692.728,29 z stanowi wypacone, a nie wyegzekwowane wiadczenia od dunikw alimentacyjnych. Zobowizania gminy Dzierzgo wynosz 4.477.538,58 z, w tym: 1. poyczki w WFO i GW w Gdasku - 1.085.000 z, 2. kredyt konsorcjalny w BS Dzierzgo - 1.326.230 z, 3. zobowizania w kwocie 2.066.308,58 z wynikajce z biecej dziaalnoci m.in. z naliczenia za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, skadek na ubezpieczenie spoeczne i pozostaych zobowiza. W ZBADM na dzie 31.12.2009 r. zobowizania wymagalne wynosz 555.247,34 z.

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 8

1)Zestawienie podstawowych dochodw podatkowych gminy, zalegoci oraz skutki obnienia grnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorze i zwolnie
Wyszczeglnienie Udziay w podatku dochodowym od osb prawnych Udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek leny Podatek od rodkw transportu Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej RAZEM Plan Wykonanie Skutki obnienia grnych stawek za 2009 r. 153.497,50 109.630,00 25.470,94 288.598,44 Skutki udzielonych ulg, umorze i zwolnie 7.560,93 25.516,24 934 Zalegoci

50.000

98.446,26

420.012,03 892.186,72 526,33 46.184,75 12.085,61 156 694,81

2.733.059 2.484.274,00 1.412.000 1.215.309,14 1.763.000 2.314.076,32 3.850 77.000 3.000 168.000 35.000 65.000 4.611,27 91.549,10 5.637,59 176.464,56 29.522,00 79.569,24

6.309.909 6.499.459,48

34.011,17 1.371.846,25

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 6.499.459,48 z stanowi 24,6 % dochodw budetowych ogem. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych za 2009 rok wyniosy 288.598,44 z. Umorzenia zalegoci podatkowych Burmistrz Dzierzgonia dokona na kwot 34.011,17 z. 2. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatkw budetu gminy w podziale na dziay i rozdziay klasyfikacji wydatkw.
DZIA ROZDZ. 010 1008 1010 WYSZCZEGLNIENIE ROLNICTWO I OWIECTWO Melioracje wodne Wydatki biece: Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi - wydatki biece - wydatki majtkowe 1030 Izby rolnicze - wydatki biece 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 - wydatki majtkowe 01095 Pozostaa dziaalno - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 600 TRANSPORT I CZNO 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki biece w tym: dotacja celowa 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki biece wynagrodzenia Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany PLAN 928.534 20.000 20.000 173.472 5.703 167.769 28.240 28.240 128.655 128.655 578.167 578.167 6.934 1.223 890.737 222.770 222.770 124.380 581.967 566.584 75.494 WSK. WYKONANIE WYK. (%) 873.220,92 94,1 20.000 100,0 20.000 100,0 173.471,50 100,0 5.702,50 100,0 167.769,00 100,0 24.445,69 24.445,69 77.138,16 77.138,16 86,6 86,6 60,0 60,0

578.165,57 100,0 578.165,57 100,0 6.934 100,0 1.221,61 100,0 810.093,70 91,0 222.770 100,0 222.770 100,0 124.379,79 100,0 508.377,50 493.460,96 63.774,89 87,4 87,1 84,5

Strona 9

pochodne od wynagrodz e - wydatki majtkowe 60017 Drogi wewntrzne - wydatki majtkowe 630 TURYSTYKA 63095 Pozostaa dziaalno - wydatki biece - wydatki majtkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia - wydatki majtkowe 710 DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki biece w tym: wynagrodzenia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wydatki biece 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie - wydatki biece w tym; wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 75022 Rady Gmin - wydatki biece 75023 Urzdy gmin - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego - wydatki biece w tym 75095 Pozostaa dziaalno - wydatki biece 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 UNOWPKiOP - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze strae poarne - wydatki biece - wydatki majtkowe 75416 Stra Miejska - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia

12.983 15.383 86.000 86.000 981.147 981.147 2.000 979.147 3.498.172 3.498.172 282.004 1.750 3.216.168 137.000 47.000 47.000 6.000 90.000 90.000 2.071.324 91.000 91.000 66.879 10.716 117.500 117.500 1.848.824 1.848.824 1.266.114 206.351 4.000 4.000 10.000 10.000 20.626 1.559 1.559 800 142 19.067 19.067 3.858 420 132.996 62.150 60.750 1.400 70.846 70.846 55.766

11.744,59 14.916,54 78.946,20 78.946,20 861.673,14 861.673,14 1.967,20 859.705,94 3.349.328,74 3.349.328,74 218.078,25 3.131.250,49 44.524,76 15.580,26 15.580,26 2.400,00 28.944,50 28.944,50 1.957.363,38

90,5 97,0 91,8 91,8 87,8 87,8 98,4 87,8 95,8 95,8 77,3 97,4 32,5 33,2 33,2 40,0 32,2 32,2 94,5

1.750,00 100,0

91.000,00 100,0 91.000,00 100,0 66.879,04 100,0 10.715,67 100,0 92.634,24 92.634,24 1.763.667,52 1.763.667,52 1.222.275,01 178.004,09 1.077,42 1.077,42 8.984,20 8.984,20 78,8 78,8 95,4 95,4 96,5 86,3 26,9 26,9 89,9 89,9

20.626 100,0 1.559,00 100,0 1.559,00 100,0 800,00 100,0 141,12 98,0 19.067,00 100,0 19.067,00 100,0 3.858,00 100,0 420,19 100,0 125.235,35 56.216,69 56.216,69 -69.018,66 69.018,66 54.671,72 94,2 90,5 92,5 -97,4 97,4 98

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 10

pochodne od wynagrodz e 756 DOCHODY OD OSB FIZYCZNYCH , OD OSB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsuga papierw wartociowych,kredytw i poyczek JST - wydatki biece, w tym: wydatki na obsug kredytw i poyczek 75704 Rozliczenia z tytuu porczei gwarancji udzielonych przez skarb pastwa lub j.s.t. - wydatki biece 758 Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe -wydatki biece: 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e - wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 80104 Przedszkola - wydatki biece, w tym: dotacja dla przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na dadania bieace realizowane na podstawie porozumien midzy j.s.t. 80110 Gimnazja - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 80113 Dowoenie uczniw do szk - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki biece 80148 Stowki szkolne - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e - wydatki majtkowe 80195 Pozostaa dziaalno - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 851 OCHRONA ZDROWIA

9.824 50.500 50.500 50.500 42.450 297.550 50.000 50.000 50.000 247.550 247.550 10.000 10.000 10.000 5.057.406 4.994.318 3.546.583 621.193 63.088 57.467 57.467 41.318 7.796 960.800 960.800 957.679 3.121 3.120.808 3.120.808 2.108.192 365.632 322.842 322.842 78.647 12.048 37.560 37.560 494.759 484.209 221.318 35.061 10.550 61.397 61.397 3.047 203 170.447

9.576,99 46.361,52 46.361,52 46.361,52 39.545,60 38.610,20 38.610,20 38.610,20 38.610,20 5.022.530,27 4.959.442,33

97,5 91,8 91,8 91,8 93,2 13 77,2 77,2 77,2 99,1 99,3 99,3

10.113.039 10.020.551,22

3.546.410,57 100,0 621.105,50 100,0 63.087,94 100,0 57.463,09 100,0 57.463,09 100,0 41.316,24 100,0 7.794,80 100,0 957.679,00 100,0 957.679,00 100,0 957.679,00 100,0 -

3.120.756,96 100,0 3.120.756,96 100,0 2.108.191,37 100,0 365.632,00 100,0 305.450,74 305.450,74 75.348,51 10.203,90 21.774,86 21.774,86 473.901,29 463.351,55 94,6 94,6 95,8 84,7 58,0 58,0 95,8 95,7

221.316,79 100,0 35.059,43 100,0 10.549,73 100,0 60.995,01 60.995,01 2.645,01 150.423,87 99,4 99,4 86,8 88,3

203,00 100,0

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 11

85153 Zwalczanie narkomanii - wydatki biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 852 POMOC SPOECZNA 85202 Domy pomocy spoecznej - wydatki biece 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e dotacje 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - wydatki biece 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz sk.na ubezp.spoeczne - wydatki biece w tym: - dotacje 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatki biece 85219 Orodki pomocy spoecznej - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 85295 Pozostaa dziaalno - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85395 Pozostaa dziaalno - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e dotacja celowa 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz e 85415 Pomoc materialna dla uczniw - wydatki biece: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd - wydatki biece 90002 Gospodarka odpadami Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

7.530 7.530 162.917 162.917 5.221 639 5.918.604 117.025 117.025 3.362.880 3.362.880 67.313 45.807 3.500 26.100 26.100 789.660 789.660 2.000 841.230 841.230 427.431 427.431 318.920 54.449 120.451 120.451 98.511 17.439 233.827 233.827 22.957 4.162 344.710 344.710 344.710 53.365 9.374 3.000 535.260 176.489 176.489 132.647 24.234 358.771 358.771 2.973.012 10.000 10.000 150.450

6.872,47 6.872,47 143.551,40 143.551,40 4.404,00 560,00 5.837.476,30

91,3 91,3 88,1 88,1 84,4 87,6 98,6

117.020,63 100,0 117.020,63 100,0 3.357.991,12 3.357.991,12 45.672,68 711,34 25.135,63 25.135,63 784.625,23 784.625,23 0,00 772.033,49 772.033,49 426.671,27 426.671,27 99,9 99,9 99,7 20,3 96,3 96,3 99,4 99,4 91,8 91,8 99,8 99,8

67.307,09 100,0

318.919,78 100,0 54.449,00 100,0 120.423,97 100,0 120.423,97 100,0 98.494,37 100,0 17.429,31 100,0 233.574,96 233.574,96 99,9 99,9

22.956,66 100,0 4.162,00 100,0 344.710,00 100,0 344.710,00 100,0 344.710,00 100,0 53.365,00 100,0 9.374,18 100,0 3.000 100,0 533.046,45 99,6 176.444,31 100,0 176.444,31 100,0 132.629,16 100,0 24.210,76 356.602,14 356.602,14 2.930.450,17 9.944,48 9.944,48 131.346,60 99,9 99,4 99,4 98,6 99,5 99,5 87,3

Strona 12

- wydatki biece 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki biece 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki biece 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki biece - wydatki majtkowe 90015 Owietlenie ulic,placw i drg - wydatki biece Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat 90020 produktowych - wydatki biece 90095 Pozostaa dziaalno - wydatki biece - wydatki majtkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby - wydatki biece, w tym: dotacja podmiotowa 92116 Biblioteki - wydatki biece, w tym: dotacja podmiotowa 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami - wydatki biece w tym: - dotacja celowa - wynagrodzenia 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki biece, w tym: dotacja celowa 92695 Pozostaa dziaalno - wydatki majtkowe WYDATKI OGEM w tym: - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze dotacje wydatki na obsuge dugu - wydatki majtkowe, w tym:

150.450 24.000 24.800 21.174 21.174 2.566.758 30.384 2.536.374 183.104 183.104 500 500 17.026 13.000 4.026 1.030.900 785.580 785.580 785.580 133.320 133.320 133.320 112.000 112.000 80.000 32.000 146.000 75.000 75.000 70.000 71.000 71.000

131.346,60 22.529,20 22.529,20 20.670,00 20.670,00

87,3 93,9 93,9 97,6 97,6

2.566.644,81 100,0 30.384,00 100,0 2.536.260,81 100,0 163.258,12 163.258,12 467,02 467,02 15.589,94 11.563,94 766.336,92 527.850,00 527.850,00 527.850,00 89,2 89,2 93,4 93,4 91,6 89,0 74,3 67,2 67,2 67,2

4.026,00 100,0

133.320,00 100,0 133.320,00 100,0 133.320,00 100,0 105.166,92 105.166,92 73.166,92 93,9 93,9 91,5

32.000,0 100,0 146.000 100,0 75.000 100,0 75.000 100,0 70.000 100,0 71.000,00 100,0 71.000,00 100,0 95,4 95,1 99,2 97,8 87,4 77,2 96,4

30.250.558 28.856.032,64 22.970.998 21.841.381,83 8.256.084 1.439.696 2.162.580 50.000 7.279.560 8.188.192,81 1.407.680,82 1.890.107,05 38.610,20 7.014.650,81

Plan wydatkw po zmianach wynosi 30.250.558 z, wykonanie za 2009 rok stanowi kwot 28.856.032,64 z, to jest 95,4% planu. 3. Zestawienie planowanych i wykonanych zada i zakupw inwestycyjnych w 2009 roku.
L.p. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Zlewni Dzierzgomiasto Dzierzgo(2009-2010) studium wykonalnoci dokumentacji Uprzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Zlewni DzierzgoId: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Dzia Rozdzia Paragraf 010 01010 6050 6050 66.487 66.037 66.487,00 66.037,00 Strona 13 Plan po zmianach Wydatki ogem

Prakwice i Pachoy (2009-2011) studium wykonalnoci Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu (20092012)- studium wykonalnoci 2. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w gminie Dzierzgo 010 Etap VI uawka Sztumska, Etap V Budzisz- Jasna- za uzgodnienia. Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgo - wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie map Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji wraz z niezbdn infrastruktutr techniczn zlokalizowane przy Szkole Podstawiwj Bruk, gmina Dzierzgo wykonanie przycza instalacji elektrycznej 3. 4. 5. Zatoczka autobusowa przy Szkole Podstawowej w Bgarcie Drogi wewntrzne Minita Stanowo Modernizacja drogi dojazdowej do pl i siedlisk ludzkichMinita Stanowo 600 60017 63095 600 60016 01041 6050 6050 6050 6050 6058 6059 6050 6050 6050 6050 6058 6059 6050 70005 6050 6050 6050 754 75412 80101 6060 6050 6060 80148 90005 6060 6050 6055 6056 900 sportowo-rekreacyjnewykonanie 926 90095 92695 6060 6050 35.245 5.658 69.439 2.577 31.341 19.640 14.917 466 86.000 9.524 414.146 483.500 71.977 35.245,00 5.658,00 68.904,12 2.576,04 0,00 0,00 14.916,54 0,00 78.946,20 9.523,94 414.103,27 364.103,27 71.975,46

"Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Dzierzgoniu - Wzgrze 630 Zamkowe wraz z otoczeniem" przyczenie do sieci energetycznej - wykonanie projektu, za nadzr inwestorski, pace - wykonanie projektu, pace , nadzr inwestorki - I etap Podniesienie atrakcyjnoci turystycznej Szlaku Zamkw Gotyckich w Powislu- za wykonanie dokumentacji ,map, opracowanie warunkow zabudowy.

6.

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Traugutta 700 Budowa chodnika ul. Limanowskiego Rozbudowa i wypodaenie orodka zdrowia w Dzierzgoniu

3.150.000 3.065.082,49 12.000 54.168 1.400 37.460 25.628 10.550 25.000 12.000,00 54.168,00 37.459,94 25.628,00 10.549,73 24.888,00

7. 8.

Zakup samochodu

- Szkoa Podstawowaw Dzierzgoniuwydatkowaa kwot 37.459,94 z 801 na uoenie starobruku wok obiektu szkolnego - Szkoa Podstawowa w Bgarcie wydatkowaa kwot 25.628z na zakup kotw CO

9.

Szkoa Podstawowa w Dzierzgoniu pomieszczenie kuchnia Soneczne dachy dla gminy Dzierzgo - za projekt, nadzr, wykonanie - za projekt, nadzr , wykonanie

zakup

wyposaenia 801 900

10. "System solarnyBoisko Orlik"

1.765.846 1.765.845,81 745.528 4.026 71.000 745.527,00 4.026,00 71.000,00

11. Wiata przystankowa 12. Budowa hali dokumentacji RAZEM Centrum

7.279.560 7.014.650,81

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Wykonanie wydatkw w stosunku do planu wynosi 94,1%. Wydatki biece w kwocie 578.165,57 z wydatkowano na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych. Wydatkowano kwot 20.000 z na udronienie rzeki Bystrej. Ponadto wydatkowano kwot 24.445,69 z na skadki na rzecz Izby Rolniczej oraz kwot 5.702,50 z na rzecz Zarzdu Drg Wojewdzkich w Gdasku z tytuu corocznej opaty za umieszczenie urzdze infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego. Wykonane wydatki majtkowe w wysokoci 244.907,16 z obejmuj nastpujce zadania inwestycyjne : 1. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Zlewni Dzierzgo Miasto Dzierzgo, Prakwice, Pachoy - wykonanie studium wykonalnoci - 132.524 z, 2. Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu- 35.245z,
Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Strona 14

3. Ksztatowanie centrw wsi wraz z niezbedn infrastruktur techniczn zlokalizowane przy Szkoe Postawowej w Bruku gmina Dzierzgo 2.576,04 z, 4. Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgo-wykonanie dokumentacji projektowej, wykoananie map 68.904,12 z 5. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w gminie Dzierzgo Etap VI uawka Sztumska, Etap V Budzisz- Jasna - wykonanie dokumentacji projektowej - 5.658z, Dzia 600 Transport i czno Wydatki ogem w tym dziale wynosz 810.093,70 z tj. 91% planu i obejmuj wydatki biece: - utrzymanie drg publicznych powiatowych 222.770 z - utrzymanie drg publicznych gminnych - 493.460,96 z Ponadto w dziale tym realizowano zadania inwestycyjne: - Wykonanie zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Bgarcie -14.916,54 z, - Modernizacja drogi dojazdowej do pl i siedlisk ludzkich na trasie Minita-Stanowo78.946,20 z. Dzia 630 Turystyka Wydatki biece w wysokoci 1.967,20 z przeznaczono na skadk czonkowsk na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wydatki majtkowe w wysokoci 859.705,94 z przeznaczono na zadania pn.: 1. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Dzierzgoniu - Wzgrze Zamkowe wraz z otoczeniemwykonanie projektu I etap, nadzr inwestorski, przyczenie sieci energetycznej 787.730,48z, 2. Podniesienie atrakcyjnoci turystycznej Szlaku Zamkw Gotyckich na Powilu wykonanie dokumentacji, map, opracowanie warunkw zabudowy - 71.975,46 z. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Z planowanych wydatkw w kwocie 3.498.172 z wydatkowano kwot 3.349.328,74 z, co stanowi 95,8% planu. Dotyczyy one: 1. wydatkw biecych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomociami ( wypisy z rejestru gruntw, wyceny lokali, ogoszenia, opaty notarialne, opaty sdowe, wykonanie map i pozostae wydatki zwizane z utrzymaniem mienia gminnego) w wysokoci 218.078,25 z, 2. wydatkw majtkowych poniesionych w kwocie 3.131.250,49 z na zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Traugutta - 3.119.250,49 z i Budowa chodnika przy ul. Limanowskiego - 12.000 z. Dzia 710 Dziaalnoc usugowa W dziale tym zaplanowano kwot w wysokoci 137.000 z. Wydatkowano kwot 44.524,76 z co stanowi 32,5 % planu. Na zagospodarowanie przestrzenne wydatki wyniosy 15.580,26 z . W dziale tym wydatkowano kwot 28.944,50 z za prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne). Dzia 750 Administracja publiczna Wykonanie w stosunku do planu wynioso 94,5% (plan- 2.071.324 z, wykonanie1.957.363,38 z) Wydatki w wysokoci 91.000 z zostay wykorzystane na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodze, odpisy na ZFS oraz zakup materiaw i wyposaenia, usug, energii oraz zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych na zadanie z zakresu administracji rzdowej ( rozdzia 75011).

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 15

Wydatki zwizane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonane zostay 78,8% w wysokoci 92.634,24 z i obejmuj wypat diet dla radnych. Kwota 1.763.667,52 z zawiera wydatki biece na funkcjonowanie Urzdu Miejskiego, w tym: 1. wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze - 1.400.279,10 z 2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - 6.255,19 z 3. wpaty na PFRON - 6.476,00 z 4. zakup materiaw i wyposaenia (meble, materiay biurowe, prasa, farby do malowania urzdu, utrzymanie samochodu, zakup drukw) - 57.455,85 z 5. zakup energii, CO, wody - 56.116,25 z 6. zakup usug zdrowotnych -1.984,00 z 7. zakup usug pozostaych (aktualizacje i opieka autorska oprogramowa komputerowych, wywz nieczystoci, opaty pocztowe, opaty bankowe, obsuga prawna i pozostae usugi 98.211,10 z 8. opaty internetowe - 3.365,92 z 9. opaty za telefon komrkowy - 3.050,04 z 10. opaty za telefon stacjonarny - 15.917,47 z 11. podre subowe pracownikw i ryczaty za uywanie prywatnych samochodw za celw subowych 7.301,17z 12. ubezpieczenie mienia - 23.723,00 z 13. odpis na ZFS - 55.557,00 z 14. szkolenia pracownikw - 4.685,00 z 15. zakup materiaw papierniczych - 3.221,13 z 16. zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 20.069,30 z W dziale tym wydatkowano kwot 8.984,20 z na skadki czonkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Batyk w kwocie 1.911 z , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Kraina Dolnego Powila 4.918 z, Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie 1.967,20 z , przeznaczono na skadki ubezpieczeniowe w kwot 150 z i zakup piecztki 38z. Ponadto dokonano wydatkw na promocj gminy w wysokoci 1.077,42 z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wykonanie wydatkw w tym dziale wynosi 20.626z, tj. 100 % planu. S to wydatki na pokrycie kosztw prowadzenia i aktualizowania staego rejestru wyborcw w wysokoci 1.559 z oraz kosztw zwizanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.067 z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece w kwocie 125.235,35 z zostay poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Stray Poarnych i zostay wykonane w 94,2% (paliwo, remonty sprztu straackiego i samochodw, opa, energia -56.216,69z) oraz w kwocie 69.018,66 z na utrzymanie Stray Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ZFS, BHP, opata za telefon komrkowy, podre subowe). W dziale tym zaplanowano wydatki biece na kwot 131.596 z oraz wydatki majtkowe w wysokoci 1.400 z (ogem plan 132.996 z)Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Strona 16

Wydatki tego dziau w kwocie 46.361,52 z (91,8% planu ) wydatkowano na wynagrodzenia dla sotysw za inkaso podatkw, prowizj od opaty targowej oraz zakup materiaw zwizanych z wymiarem podatkw. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Wydatki w kwocie 38.610,20 z przeznaczono na spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek. Dzia 758 Rne rozliczenia W dziale tym zaplanowano rezerw celow na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 10.000 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki obejmuj funkcjonowanie szk gminnych , przedszkola i dowoenie uczniw do szk. Wydatki budetowe dziau 801 przedstawia ponisza tabela.
Wyszczeglnienie Szkoa Podstawowa w Dzierzgoniu - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze - wydatki majtkowe Szkoa Podstawowa w Bgarcie - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze wydatki majtkowe Szkoa Podstawowa w Bruku - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze Gimnazjum w Dzierzgoniu - wydatki biece, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze Przedszkole w Dzierzgoniu Urzd Miejski w Dzierzgoniu - dowoenie uczniw do szk - pozostaa dziaalno (odpisy ZFS dla emerytw i rencistw nauczycieli55.180,00z) - doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zakup pomocy dydaktycznych OGEM, w tym Plan 3.627.689 3.579.679 2.565.513 434.157 48.010 1.031.620 1.005.992 644.083 118.588 25.628 791.900 791.900 535.413 104.458 3.262.031 3.262.031 2.174.649 376.935 960.800 438.999 322.842 58.947 4.735 52.475 Wykonanie 3.621.521,75 3.573.512,08 2.565.511,21 434.157,00 48.009,67 1.021.830,33 996.202,33 644.077,94 118.584,55 25.628,00 791.449,03 791.449,03 535.243,57 100.117,28 3.235.729,31 3.235.729,31 2.174.647,26 376.935,00 957.679,00 392.341,80 305.450,74 58.547,00 4.369,06 23.975,00 Wskanik wykonania planu 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 99,1 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 99,2 99,2 100,0 100,0 99,7 95,3 94,6 99,3 92,3 45,7 99,1

10.113.039 10.020.551,22

czne wydatki majtkowe w szkoach podstawowych wyniosy 73.637,67 z w tym: - Szkoa Podstawowa w Bgarcie wydatkowaa kwot 25.628 z na zakup kotw CO, - Szkoa Podstawowa w Dzierzgoniu wydatkowaa kwot 37.459,94 na uoenie strobruku wok obiektu szklonego i kwot 10.549,73z na zakup wyposaenia kuchni. W dziale tym zaplanowano dotacj celow dla Miasta Malborka w wysokoci 3.121 z. Dzia 851 Ochrona zdrowia

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 17

Wydatki w kwocie 150.423,87 z stanowi 88,3% planu i zostay przeznaczone na profilaktyk i przeciwdziaanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii (112.237,55 z) oraz na utworzenie wietlicy realizujacej zajcia socjoterapeutyczne w Stanowie (38.186,32 z). Szczegowe sprawozdanie z wykonania wydatkw zawiera raport GKRPA. Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki na pomoc spoeczn stanowi 20,2% wydatkw ogem. Wydatki biece w tym dziale wykonane zostay w 92,3% (plan- 5.918.604 z wykonanie5.837.476,30 z) nastpujaco: 1. domy pomocy spoecznej 117.020,63 z, 2. wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia 3.357.991,12 z 3. skadki na ubezpieczenia zdrowotne 25.135,63 z, 4. zasiki i pomoc w naturze 784.625,23 z 5. dodatki mieszkaniowe 772.033,49 z, 6. utrzymanie orodka pomocy spoecznej 426.671,27 z, 7. usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 120.423,97 z, 8. pozostaa dziaalno 233.574,96 z Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej W dziale tym wydatkowano ogem kwot 344.710 z (100% planu) na realizacj prokjektw pn. Integracja spoeczna i aktywizacja lokalna kluczem do samooceny osb zagroonych wykluczeniem spoecznym - 82.445 z, E-alternatywne przedszokola w powiecie sztumskim 259.265z. Ponadto udzielono dotacj w wysokoci 2.200 z na realizacj zada gminy w zakresie polityki spoecznej przez stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia Osb Niepenosprwanych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu oraz 800 z na rzecz Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Diabetykw, Koo w Dzierzgoniu. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie wydatkw w stosunku do planu wynosi 533.046,45 z i stanowi 99,6%.Obejmuj one: - wietlice szkolne w wysokoci 176.444,31z, - pomoc materialna dla uczniw w wysokoci (stypendia -330.035,48 z, wyprawki 26.566,66 z) 356.602,14 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece w tym dziale w kwocie 390.163,36 z przeznaczono na: 1.udranianie i oczyszczanie studzienek burzowych - 9.944,48z 2.gospodarka odpadami (realizacja programu unieszkodliwiania odpadw azbestowocementowych w gminie Dzierzgo - 41.346,60 z , wypata odszkodowania -90.000 z) 3.oczyszczanie ulic w miastach i na wsi - 22.529,20 z 4. utrzymanie zieleni miejskiej - 20.670,00 z 5. owietlenie ulic, placw i drg caej gminy - 163.258,12 z 6. wydatki dokonane z opaty produktowej - 467,02 z 7.pozostaa dziaalno (wywz nieczystoci z play, wynajem podnonika do dekoracji wiatecznych, wyapywanie psw) - 11.563,94 z 8. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.384,00 z
Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Strona 18

Wydatki majtkowe w wysokoci 2.540.286,81z przeznaczono na realizacj projektu pn. Soneczne dachy dla gminy Dzierzgo w wysokoci 2.511.372,81z, system solarny Boisko Orlik -24.888 z, oraz zakup wiaty przystankowej w wysokoci 4.026 z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Dzierzgoskiego Orodka Kultury w wysokoci 527.850,00 z oraz dla Biblioteki w wysokoci 133.320,00 z. Na ochron zabytkw wydano kwot 105.166,92 z w tym udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie w wysokoci 73.166,92 z (Parafii Rzymskokatolickiej pw. w.Jana Chrzciciela w uawka Sztumska - 13.500 z, Parafii Rzymskokatolickiej pw.Trjcy Przenajwitszej w Dzierzgoniu - 45.158,92 z, Parafii Grekokatolickiej pw. Zesania Ducha wietego w Dzierzgoniu -14.508 z) i wykonanie gminnej ewidencji zabytkw miasta i gminy Dzierzgo a take wykonanie aktualizacji gminnego programu nad zabytkami Dzierzgonia na lata 2006-2009 w wysokoci 32.000 z. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki ogem dla tego dziau wynosz 146.000 z (t.j.100,0% planu) w tym: - wydatki biece 5.000 z (zakup sprztu sportowego w ramach programu aktywizacji sportowej- sport po 16) - dotacja celowa dla Dzierzgoskiego Klubu Sportowego Powisle 70.000 z. Wydatki majtkowe stanowiy kwot 71.000 z: Budowa hali Centrum sportowo-rekreacyjne - za wykonanie dokumentacji cznie z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budow. 4. Zestawienie przychodw i rozchodw budetowych Przychody
Wyszczeglnienie 1. BS Dzierzgo ( projekt pn. " Soneczne dachy dlla gminy Dzierzgon) - umowa nr 420/5/IK/2009 o kredyt konsorcjalny 2. WFO i GW ( projekt pn. " Soneczne dachy dla gminy Dzierzgo) - umowa poyczki nr WFO/P/32/2009 3. WFO i GW ( projekt pn. " Rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu- Wzgrze Zamklowe wraz z otoczeniem) - umowa dofinansowania nr WFO/PD/35/2009 4. WFO i GW ( projekt pn. " Soneczne dachy dla gminy Dzierzgo) - umowa poyczki krtkoterminowej nr WFO/PK/31/2009 2.442.134 5. nadwyka z lat ubiegych 6. wolne rodki Razem 98.000 Plan Wykonanie 1.326.230 340.000 240.000 460.000 2.366.230 98.000

3.316.147 3.316.147,62 5.856.281 5.780.377,62

Rozchody
Wyszczeglnienie Plan Wykonanie 40.000 7.200 47.200 1. WFO i GW (Kanalizacja sanitarna w gminie Dzierzgo-etap II zadanie I i IX )umowa poyczki nr 40.000 WFO/P/83/2005 2. WFO i GW (Ochrona jeziora w Tywzach w Blunakach)umowa poyczki nr WFO/PD/54/2007 poprzez modernizacj oczyszczalni ciekw 7.200 47.200

RAZEM

5. Zestawienie dotacji podmiotowych


Nazwa zakadu Przedszkole Plan 957.679 Wykonanie 957.679

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 19

Dzierzgoski Orodek Kultury Biblioteka RAZEM

785.580 133.320 1.876.579

527.850 133.320 1.618.849

6. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodw i kosztw zakadw budetowych


Nazwa zakadu Zakad Budetowy Administracji Domw Mieszkalnych Przedszkole RAZEM Przychody Plan 4.489.915 1.207.080 5.696.995 Wykonanie 4.704.272,17 1.185.629,75 5.889.901,92 Plan 4.489.202 1.207.080 5.696.282 Koszty Wykonanie 4.697.926,95 1.217.400,03 5.915.326,98

7. Zestawienie dochodw, dotacji administracji rzdowej na 2009 rok I Dochody


Dzia Rozdzia 750 75011 852 85212 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wpywy z rnych opat Pomoc spoeczna

i wydatkw

na

zadania

zlecone

gminie

z zakresu

Wyszczeglnienie

Plan Wykonanie 18.757 18.757 18.757 13.243 13.243 13.243

12.250 118.676,03 8.300 113.566,51 3.950 3.950 2.174,01 5.109,52 5.109,52

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

8.300 111.392,50

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug RAZEM

31.007 131.919,03

II Dotacje
Dzia Rozdzia 10 1095 750 75011 751 75101 75113 852 85212 85213 85214 85228 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce za niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, RAZEM Wyszczeglnienie Plan 578.167 578.167 91.000 91.000 20.626 1.559 19.067 Wykonanie 578.165,57 578.165,57 91.000 91.000 20.626 1.559 19.067

3.554.902 3.552.973,75 3.356.480 3.354.984,26 16.833 114.289 67.300 16.427,48 114.287,87 67.274,14

4.244.695 4.242.765,32

II Wydatki
Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany Strona 20

Dzia Rozdzia 10 1095 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze 751 75101

Wyszczeglnienie

Plan 578.167 578.167 578.167 6.934 1.223 91.000 91.000 91.000 66.879 10.716 20.626 1.559 1.559 800 144 19.067 19.067 3.858 420

Wykonanie 578.165,57 578.165,57 578.165,57 6.934,00 1.221,61 91.000,00 91.000,00 91.000,00 66.879,04 10.715,67 20.626,00 1.559,00 1.559,00 800 141,12 19.067 19.067,00 3.858,00 420,19

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze

852 85212

Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce za niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - Wydatki biece 85214 85228 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Wydatki biece Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, w tym: wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze RAZEM

3.554.902 3.552.973,75 3.356.480 3.354.984,26 3.356.480 3.354.984,20 67.313 45.807 16.833 16.833 114.289 114.289 67.300 67.300 55.480 9.820 67.307,09 45.672,68 16.427,48 16.427,48 114.287,87 114.287,87 67.274,14 67.274,14 55.463,83 9.810,31

4.244.695 4.242.765,32

8. Sprawozdanie z wykonania przychodw rodowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009.


Tre 1. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 2. Przychody ogem w tym: - wpaty z rznych opat - wpaty z rznych dochodw 3. Kosztyogem w tym: Koszty biece: - Zakup materiaw i wyposaenia - Zakupusug pozostaych Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

i kosztw

Gminnego
x x

Funduszu
Plan 73.461,16

Ochrony
Wykonanie 73.461,16

143.739 283.465,46 143.739 283.465,46 215.200,00 131.459,44 61.450 35.414 7.000 49.880,40 30.700,82 4.064,28 Strona 21

0690 0970 x x 4210 4300

- Zakupusug pozostaych Koszty majtkowe: - Minitoring na wysypisku mieci- 6.170z, Modernistyczny ogrd przyrody- 25.409,04z -Rewaloryacja parku miejskiego w Dzierzgoniu-Wzgrze zamkowe wraz z otoczeniem aranacja zieleni - zakup pojazdu mieciarki 4. Stan rodkw obrotowych na koniec roku, w tym: rodki pienine Nalenoci Pozostae rodki obrotowe Zobowizania

4306 x 6110 6119 6120 x 010 020 030 040

15.116 157.670 32.670 50.000 75.000

15.115,30 81.579,04 31.579,04 50.000,00 -

73.461,16 225.467,18 73.461,16 225.467,18 -

Wykonanie przychodw ksztatowao si nastepujco: Opaty za korzystanie ze rodowiska przekazane z Urzdu Marszkowskiego wyniosy za 2009 rok 283.465,46 z. rodki z Gminnnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na: 1. zakup materiau zadrzewieniowego i rolin ozdobnych w wysokoci 26.651,50z 2. organizacja konkursw ekologicznych 7.332,80z 3. zakup pojemnikw do segregacji odpadw 780,80 z 4. promocja projektu pn. Soneczne Dachy dla gminy Dzierzgo 15.115,30 z 5. monotoring na wysypisku mieci-6.170 z 6. modernistyczny ogrd przyrody -25.409,04 z 7. dofinansowanie projektu " Rewaloryzacja parku miejskiego w dzierzgoniu - wzgrze zamkowe wraz z otoczeniem" - aranacja zieleni-50.000 z II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2009 Dzierzgoskiego Orodka Kultury
L.P. 1. Przychody Przychody wasne (hotel,wynajem sal, wynajem mieszka) Dotacja z budetu Przychody finansowe Pozostae przychody operacyjne (refundacje pac z GOPS, Pozostae przychody operacyjne (darowizny) 2. Koszty ogem, w tym Amortyzacja Zuycie materiaw- (opa, artykuy gospodarcze, materiay biurowe, wyposaenie, zakup wydawnictw) Zuycie energii- (energia elektryczna, ogrzewanie pomieszcze, zuycie wody) Usugi obce - (czynsze, usugi drukarskie,konserwatorskie, remontowe,telefoniczne, internetowe, monitoring obiektw,transportowe, tumaczenie tekstw, usugi zwizane z organizacja wystaw, wystawiania spektakli Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia - (ZUS od wynagrodze osobowych i bezosobowych, odpis na ZFS, szkolenia pracownikw, koszty BHP Wyszczeglnienie. Wskanik Plan na Wykonanie wykonania 2009 za rok 2009 w% 963.018 762.225 79,2 116 67,2 167,3 100 212,9 79,9 504.1 135,5 105,7 105 97,3 93,8 134.038 155.483,00 785.580 527.850,00 2.400 11.000 30.000 1.010.074 9.100 41.600 61.000 4.014,00 11.000,00 63.878 807.378 45.874,00 56.359,00 64.479,00

161.900 169.910,00 392.387 381.716,00 56.072 52.585,00

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 22

Pozostae koszty - (delegacje krajowe ryczt samochodowy,usugi bankowe, ZaiKS, podatek VAT niepodlegajcy odliczeniu realizacja projektu pn. Przeprowadzenie remontowo-adaptacyjnych prac budowlanych wraz z wyposaeniem w istniejacych wietlicachwiejskich Morany, Bgart, uawka Sztumska,Jasna Zakad Rolny,Minita (wie) w ramach programu poprawa standardu infrastruktury peniacej funkcje kulturalne w gminie Dzierzgo Koszty finansowe

30.285

36.455,00

120,4

257.730 -

Przychody zostay wykonane wysokoci 79,2% planu, natomiast poniesione koszty w wysokoci 79,9 % planu. Zobowizania na 31.12.2009 roku wynosz 68.190 z, w tym: wymagalne 0,00 z Nalenoci na dzie 31.12.2009 roku wynosz 11.703 z, w tym wymagalne 5.255 z. III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2009 Biblioteki Publicznej
L.P. 1. Przychody Przychody wasne (ksero, upomnienia Dotacja z budetu Dotacja z Bib. Narodowej Pozostae przychody operacyjne (darowizny) 2. Koszty ogem, w tym Amortyzacja Zuycie materiaw- (artykuy gospodarcze, materiay biurowe, wyposaenie, zakup wydawnictw Zuycie energii- (energia elektryczna, ogrzewanie pomieszcze, zuycie wody i odprowadzanie ciekw Usugi obce - (usugi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektw Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia - (ZUS od wynagrodze osobowych i bezosobowych, odpis na ZFS, szkolenia pracownikw, koszty BHP Pozostae koszty - (delegacje krajowe, ryczat samochodowy,ubezp.majtkowe Wyszczeglnienie Plan na Wykonanie 2009 za rok 2009 138.297 1.800 133.320 2.177 1.000 138.297 6.200 2.881 8.900 2.821 96.815 20.580 100 142.007 1.633 133.320 2.177 4.877 142.732 9.715 3.130 10.241 3.061 96.098 20.359 128 Wskanik wykonania w% 102,7 90,7 100 100 487,7 103,2 156,7 108,7 115,1 108,5 99,3 98,9 128

Przychody zostay wykonane wysokoci 102,7% planu, natomiast poniesione koszty rwnie w wysokoci 103,2 % planu. W 2009 roku Biblioteka otrzymaa dotacj z Biblioteki Narodowej na zakup nowoci wydawniczych w wysokoci 2.177 z. Zobowizania na 31.12.2009 roku wynosz 841 z, w tym wymagalne 0,00 z.Nalenoci na dzie 31.12.2009 roku wynosz 0,00 z. Przedstawiajc powysze sprawozdania prosz Wysok Rad o ich przyjcie.

Id: GVWBZ-YRIFB-KIEDJ-LCMUY-QJNHN. Podpisany

Strona 23