You are on page 1of 12

UCHWAA NR XXX/255/2010 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 271 i 272 w Chmielnie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz ostatnia zmiana: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 20, art.15, art.16, art. 27 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237ostatnia zmiana: i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz.124) Rada Gminy Chmielno, po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno zatwierdzonym uchwa Nr XXVIII/232/2002 Rady Gminy Chmielno z dnia 5 kwietnia 2002 r., uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 271 i 272 w Chmielnie, zwan dalej planem miejscowym. 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach okrelonych w uchwale nr XVI/153/2008 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 padziernika 2008 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 271 i 272 w Chmielnie, jak na zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Plan zawiera ustalenia, o ktrych mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z pn. zm.). 3. Wyjanienie poj uytych w niniejszym planie: 1) Strefa funkcyjna obszar wydzielony liniami rozgraniczajcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, ktrego przeznaczenie zostao okrelone w odpowiedniej karcie terenu; oznaczony symbolem literowo-cyfrowym. 2) Karta terenu ustalenia szczegowe planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych. 3) Powierzchnia biologicznie czynna naley przez to rozumie grunt rodzimy oraz wod powierzchniow na terenie dziaki budowlanej, a take 50 % sumy powierzchni tarasw i stropodachw o powierzchni nie mniejszej ni 10 m2 urzdzonych jako stae trawniki lub kwietniki na podou zapewniajcym im naturaln wegetacj. 4) Linie zabudowy linie ograniczajce obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz okrelonych w ustaleniach planu budowli; linie te nie dotycz okapw i gzymsw, ktre mog by wysunite przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkonw, galerii, tarasw, schodw zewntrznych, pochylni i ramp, ktre mog by wysunite przed lini zabudowy do 1,3m, chyba e ustalenia szczegowe planu stanowi inaczej.
Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany Strona 1

5) Powierzchnia zabudowy powierzchnia terenu zajta przez wszystkie budynki w stanie wykoczonym wyznaczona przez rzut pionowy zewntrznych krawdzi budynkw na powierzchni terenu (z wyczeniem powierzchni obiektw budowlanych nie wystajcych ponad powierzchni terenu, powierzchni elementw drugorzdnych, np. schodw zewntrznych, ramp zewn., daszkw, markiz, itp., powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze). 6) Wysoko zabudowy wysoko budynku mierzy si od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do grnej paszczyzny stropu bd najwyej pooonej krawdzi stropodachu nad najwysz kondygnacj uytkow, cznie z gruboci izolacji cieplnej i warstwy j osaniajcej, albo do najwyej pooonej grnej powierzchni innego przekrycia, chyba e ustalenia szczegowe stanowi inaczej. 7) Zabudowa o funkcji wiodcej zabudowa o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu okrelonym dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w 4 niniejszej uchway. 8) Zabudowa o funkcji towarzyszcej zabudowa o funkcji uzupeniajcej, towarzyszca zabudowie wiodcej, tj. budynki gospodarcze i garaowe. 4. 1) Naley zapewni spjny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenau, melioracji, itp.) biorc pod uwag uwarunkowania terenw przylegych. Istniejce drenae naley bezwzgldnie zachowa lub przeoy zachowujc spjno systemu drenaowego caego obszaru. Dla istniejcych drenay, ze wzgldu na konieczno okresowej konserwacji, naley pozostawi bezporednio nad nimi pas wolny od zabudowy, ogrodze, zadrzewie, itp. lub, w przypadku napotkania rurocigw drenarskich przy prowadzeniu wykopw pod fundamenty, naley wykona ich obejcie poza obrb wykopu. 2) Naley zabezpieczy odpyw wd opadowych w sposb chronicy teren przed erozj wodn oraz przed zaleganiem wd opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujte w systemy kanalizacyjne, pochodzce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczeglnymi. 3) Wody opadowe z terenu zabudowy mieszkaniowej naley zagospodarowa w obrbie wydzielonych dziaek o znacznej powierzchni biologicznie czynnej; zaleca si czyni to w sposb umoliwiajcy ich pniejsze wykorzystanie do nawodnienia, np. trawnikw itp. 4) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoci do zabudowy ze wzgldu na: wystpowanie gruntw sabononych, znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wd gruntowych, dla posadowionych obiektw na etapie projektw budowlanych powinny by sporzdzone oceny warunkw geologiczno - inynierskich w formie dokumentacji geologiczno inynierskiej. 5) Dopuszcza si wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej i drg wewntrznych (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajcych z technologii i przepisw szczegowych oraz dla potrzeb regulacji granic midzy ssiadujcymi nieruchomociami. 6) Przy opracowywaniu projektw budowlanych telekomunikacyjn podziemn i nadziemn, od z obowizujcymi normami. naley uwzgldni istniejc infrastruktur ktrej naley zachowa odlegoci zgodne

7) Linie telekomunikacyjne w granicach planu naley projektowa jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod cigi komunikacyjne. Dopuszcza si lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudow. Wszystkie wystpujce kolizje z istniejc sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. naley przebudowa poza pas planowanej zabudowy lub dostosowa, zgodnie z obowizujcymi normami, do nowych warunkw zabudowy. 8) W przypadku kolizji istniejcych linii napowietrznych i kablowych SN-15kV i NN-0,4kV z planowan inwestycj, kolizj doprowadzi do zgodnoci z norm N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. Plan zagospodarowania dziaek pod wzgldem kolizji uzgodni w ENERGA Zakad Kartuzy. 9) Teren znajdujcy si w strefie oddziaywania linii napowietrzno-kablowych NN i SN mona przeznaczy pod zabudow po uprzednim ich skablowaniu i przeoeniu.

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 2

10) W zwizku z lokalizacj przedmiotowego obszaru na terenie Zespou Przyrodniczo Krajobrazowego Obnienie Chmieleskie naley zadba o zachowanie cigoci przestrzennej struktur krajobrazowo przyrodniczych. 11) Planowane zagospodarowanie terenu nie moe stanowi rda zanieczyszcze dla rodowiska gruntowo-wodnego, a przede wszystkim nie moe zanieczyszcza wd jeziora Kodno. 12) Naley zastosowa takie rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby na analizowanym terenie, a take na terenach przylegych zagwarantowa bezpieczestwo przeciwpowodziowe od rzeki Raduni oraz nie naruszy trwale stosunkw wodnych, w tym zapewni maksymaln retencj wd opadowych na terenie objtym planem. 13) Zaleca si maksymalne ograniczenie rozmiarw placu budowy w celu ograniczenia zniszczenia wierzchniej warstwy litosfery. 14) Zasig uciliwoci dla rodowiska prowadzonej dziaalnoci gospodarczej winien by bezwzgldnie ograniczony do granic terenu, do ktrego waciciel posiada tytu prawny, a znajdujce si w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny by wyposaone w techniczne rodki ochrony przed tymi uciliwociami. 15) Gospodark odpadami naley prowadzi w formie zorganizowanej, z uwzgldnieniem segregacji odpadw, w oparciu o gminny i powiatowy program gospodarki odpadami, zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi; zaleca si selektywn zbirk odpadw, z zaleceniem podziau na frakcj such i mokr. 16) Zaleca si ekologiczn gospodark roln. 17) Naley bezwzgldnie maksymalnie chroni brzeg jeziora, a szczeglnie rosnce na nim drzewa, krzewy i rolinno hydrogeniczn, w celu uzyskania biologicznej zabudowy ich obrzey. 18) Zabrania si grodzenia nieruchomoci przylegych do powierzchniowych wd publicznych w odlegoci mniejszej ni 1,5 m. od linii brzegu, a take zakazywania lub uniemoliwiania przechodzenia przez ten obszar. 19) Naley dy do zapewnienia adu przestrzennego i estetyzacji krajobrazu, m.in. przez dbao o detal architektoniczny. 20) Do planowanych nasadze naley uywa gatunkw rodzimych (szczeglnie drzew i krzeww), zgodnych geograficznie i siedliskowo. 21) Przy wdraaniu ustale planu naley zapewni uwzgldnienie przepisw dotyczcych ochrony gatunkowej rolin, zwierzt i grzybw. 22) Zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, tj. zakaz makroniwelacji, podwyszania terenu, podcinania skarp, itp. z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budow odbudow, utrzymaniem, remontem lub napraw urzdze wodnych. 23) Prowadzenie chowu i hodowli zwierzt metod bezcikow. 24) Zabrania si podejmowania dziaa mogcych, osobno lub w poczeniu z innymi dziaaniami, znaczco negatywnie oddziaywa na cele ochrony obszaru Natura 2000. Zagospodarowanie terenu nie moe pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkw rolin i zwierzt znajdujcych si w bezporednim ssiedztwie terenu objtego planem, w projektowanym obszarze Natura 2000 SOOS Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego. 25) Zagospodarowanie terenu na caym obszarze objtym planem musi by zgodne z przepisami dotyczcymi ochrony obszarw Natura 2000. 26) Zagospodarowanie strefy 100 m. od linii brzegw jezior zgodnie z przepisami dotyczcymi Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 5. Ustala si podzia terenu objtego granicami planu na poszczeglne strefy funkcyjne. Dla stref funkcyjnych okrela si nastpujce ustalenia oglne:
Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany Strona 3

1) RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych a) Obowizujce lub wiodce funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: - zabudowa zagrodowa zwizana z dziaalnoci rolnicz: budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja obiektw i urzdze zwizanych z produkcj roln indywidualn - sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej - zabudowa towarzyszca - funkcja agroturystyki c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - maszty telefonii komrkowej - elektrownie wiatrowe - wolnostojce noniki reklam - formy zabudowy inne ni wymienione jako obowizujce lub dopuszczalne 2) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej: - KDT pas terenu na poszerzenie drogi dojazdowej publicznej 6. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostay wyodrbnione 2 strefy funkcyjne, ujte w 2 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr 1 2. PRZEZNACZNIE TERENU tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 1.RM Pow.1,38 ha 3. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO a) Naley stosowa zasady, o ktrych mowa w pkt. 4, 5, 7. b) Zakaz lokalizacji masztw telefonii komrkowej, elektrowni wiatrowych, wolnostojcych nonikw reklam. 4. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO a) Teren znajduje si w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespou przyrodniczo krajobrazowego Obnienie Chmieleskie; dziaania inwestycyjne naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami. b) Teren zlokalizowany jest w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych Nr 111 Subniecka Gdaska. Obowizuj wymagania w zakresie ochrony rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Naley zastosowa rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodononej. c) Teren znajduje si na terenie projektowanych specjalnych obszarw ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000- Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego - PLH 220050, dziaania inwestycyjne naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami. d) Obowizuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewie rdpolnych, przydronych i nadwodnych. 5. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie archeologicznej strefa osadnictwa wielokulturowa i cmentarzysko paskie z wczesnej epoki elaza. Obiekt archeologiczny podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace ziemne naley poprzedzi wykonaniem bada i dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej na koszt inwestora. Wszelkie dziaania podlegaj uzgodnieniu z waciwym organem ochrony zabytkw. 6. USTALENIA DOTYCZCE WYMAGA WYNIKAJCYCH Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dopuszcza si lokalizacj obiektw i urzdze oraz wydzielanie terenw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej. Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany Strona 4

7. USTALENIA DOTYCZCE PARAMETRW I WSKANIKW KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) Linie zabudowy: naley zachowa nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu. b) Wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max. 20%. c)Pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dziaki budowlanej. d) Wysoko zabudowy: max. 2 kondygnacje nadziemne; tj. max. 9 m od rodzimego gruntu przy najniej pooonym wejciu do budynku, poziom posadowienia posadzki parteru nie wicej ni 50 cm powyej rodzimego gruntu przy najniej pooonym wejciu do budynku e) Geometria dachu: dachy dwuspadowe, o kcie nachylenia poaci 3545, dla dachw krytych strzech 50, dla zabudowy o funkcji towarzyszcej 2045 , kalenica budynku mieszkalnego rwnolega do granicy ze stref 2.KDT, pozostae budynki naley lokalizowa w ukadzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej wok podwrza f) Ksztatowanie formy architektonicznej: pod wzgldem skali, bryy, podziaw i form architektonicznych naley nawiza do tradycyjnej zabudowy regionu Kaszub. g) Materia i kolorystyka: kolorystyka stonowana odcienie brzw, bey i szaroci , stosowa materiay tradycyjne, takie jak kamie, cega licowa, itp.; pokrycie dachu -dachwka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brzu, szaroci lub gont naturalny. h) Dopuszcza si wszelkie formy maej architektury zwizanej z funkcj wiodc. D opuszcza si wycznie ogrodzenia aurowe z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych lub ywopoty . i) W drogach, cigach pieszo-jezdnych i miejscach postojowych zaleca si stosowanie nawierzchni pprzepuszczalnych. W specjalnych miejscach cennych przyrodniczo wskazane jest stosowanie nawierzchni gruntowej. 8. USTALENIA DOTYCZCE GRANIC I SPOSOBW ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW Teren pooony jest czciowo w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi od rzeki Raduni oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie zgodnie z obowizujcymi przepisami. 9. USTALENIA DOTYCZCE SZCZEGOWYCH ZASAD I WARUNKW SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI Nie ustala si 10. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ a) Dojazd: z drogi gminnej graniczcej ze stref od strony pnocno-zachodniej. b) Woda: z wiejskiej sieci wodocigowej. c) cieki sanitarne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si stosowanie zbiornikw bezodpywowych jako tymczasowe rozwizanie z zakresu gospodarki ciekowej dla nowo prowadzonego zainwestowania, z udokumentowanym wywozem ciekw do oczyszczalni lub do przydomowych oczyszczalni ciekw; po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty naley obowizkowo podczy do sieci, a zbiorniki bezwzgldnie zlikwidowa; nie dopuszcza si funkcjonowania jednoczenie kanalizacji sanitarnej i zbiornikw bezodpywowych. d) cieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) i zanieczyszczonych wymagaj podczyszczenia w stopniu zapewniajcym spenienie wymaga okrelonych w obowizujcych przepisach. Odprowadzenie wd deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich ciekw powierzchniowych lub na teren w granicach wasnoci, z zastosowaniem dow chonnych lub zbiornikw retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole wodno prawnych. e) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne rda ciepa. Zaleca si rezygnacj z zasilania paliwem wglowym na rzecz ekologicznych sposobw ogrzewania. f) Energetyka: z sieci energetycznej. g) Utylizacja odpadw staych: wywz przez specjalistyczne przedsibiorstwa na skadowisko odpadw, z ktrego korzysta gmina. 11. USTALENIA DOTYCZCE SPOSOBW I TERMINW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZENIA I UYTKOWANIA TERENW Nie ustala si 12. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKE OBSZARW WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 13. USTALENIA DOTYCZCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWICYCH PODSTAW DO OKRELENIA OPATY, O KTREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 15%

1. KARTA TERENU Nr 2 2. PRZEZNACZNIE TERENU

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 5

Pas terenu na poszerzenie drogi dojazdowej publicznej 2.KDT Pow.0,033 ha 3. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO Nie ustala si 4. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO a) Teren znajduje si w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespou przyrodniczo krajobrazowego Obnienie Chmieleskie; dziaania inwestycyjne naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami. b) Teren zlokalizowany jest w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych Nr 111 Subniecka Gdaska. Obowizuj wymagania w zakresie ochrony rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Naley zastosowa rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodononej. c) Teren znajduje si na terenie projektowanych specjalnych obszarw ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000- Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego - PLH 220050, dziaania inwestycyjne naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami. 5. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie archeologicznej strefa osadnictwa wielokulturowa i cmentarzysko paskie z wczesnej epoki elaza. Obiekt archeologiczny podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace ziemne naley poprzedzi wykonaniem bada i dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej na koszt inwestora. Wszelkie dziaania podlegaj uzgodnieniu z waciwym organem ochrony zabytkw. 6. USTALENIA DOTYCZCE WYMAGA WYNIKAJCYCH Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dopuszcza si lokalizacj obiektw i urzdze oraz wydzielanie terenw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. 7. USTALENIA DOTYCZCE PARAMETRW I WSKANIKW KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) Szeroko pasa terenu w liniach rozgraniczajcych: od 2m do 4m, wg rysunku planu. b) W drogach, cigach pieszo-jezdnych i miejscach postojowych zaleca si stosowanie nawierzchni pprzepuszczalnych. 8. USTALENIA DOTYCZCE GRANIC I SPOSOBW ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW Nie dotyczy 9. USTALENIA DOTYCZCE SZCZEGOWYCH ZASAD I WARUNKW SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI Nie ustala si 10. USTALENIA DOTYCZCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ a) Pas terenu na poszerzenie drogi dojazdowej publicznej powizany jest z drog gminn. b) Lokalizacja sieci i urzdze inynierskich zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarzdcami lub wacicielami. c) cieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) i zanieczyszczonych wymagaj podczyszczenia w stopniu zapewniajcym spenienie wymaga okrelonych w obowizujcych przepisach. 11. USTALENIA DOTYCZCE SPOSOBW I TERMINW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZENIA I UYTKOWANIA TERENW Nie ustala si 12. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKE OBSZARW WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 13. USTALENIA DOTYCZCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWICYCH PODSTAW DO OKRELENIA OPATY, O KTREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Nie dotyczy

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 6

7. Zacznikami do niniejszej uchway, stanowicymi jej integralne czci, s: a) cz graficzna rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 (zacznik nr 1), b) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zacznik nr 2), c) rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (zacznik nr 3). 8. Zobowizuje si Wjta do: 1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchway wraz z zacznikami oraz dokumentacj prac planistycznych w celu oceny ich zgodnoci z przepisami prawa ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego, 2) publikacji niniejszej uchway wraz z czci graficzn na stronie internetowej Urzdu Gminy Chmielno. 9. Trac moc, we fragmentach objtych granicami niniejszego planu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwaami Rady Gminy Chmielno Nr VIII/82/2003 z dnia 30 padziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaki nr 272, obrb Chmielno, gmina Chmielno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r., nr 19, poz. 414) oraz Nr XII/119/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno obejmujcego fragmenty wsi Chmielno - Wschd (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008r., nr 49, poz. 1384). 10. Uchwaa wchodzi w ycie z upywem 30 dni od ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego z wyjtkiem 8, ktry wchodzi w ycie z dniem podjcia uchway.

Przewodniczcy Rady Gminy Marian Kwidziski

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 7

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXX/255/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010 r.

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXX/255/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 271 i 272 w Chmielnie W okresie wyoenia planu miejscowego do publicznego wgldu oraz w okresie 14 dni po okresie wyoenia, nie wpyny uwagi do planu.

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXX/255/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 271 i 272 w Chmielnie Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 271 i 272 w Chmielnie. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, nalecymi do zada wasnych gminy, jest budowa sieci wodocigowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o kadorocznie uchwalony budet obejmujcy wysoko i przedmiot finansowania. Kadego roku gmina wystpuje rwnie o pozyskanie rodkw celowych (dotacje i inne fundusze zwizane z ochron rodowiska, w tym fundusze unijne).

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchway Nr XXX/255/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010 r. 1) Podstawa i cel opracowania Do opracowania planu przystpiono w celu realizacji uchway Nr XVI/153/2008 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 padziernika 2008r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz.nr 271 i 271 w Chmielnie. Wg ustale Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno przedmiotowy teren oznaczony jest jako teren o funkcji rolniczej. 2) Pooenie Obszar opracowania pooony jest we wsi Chmielno na wschd od drogi powiatowej relacji Garcz Chmielno - Rboszewo. Od pnocy, poudnia i zachodu obszar planu ograniczony jest terenami zabudowy rolniczymi, od poudniowego - wschodu wodami Jeziora Kodno. Obszar opracowania obejmuje obszar rolny, uytkowany rolniczo oraz teren siedliska na dz. nr 272. 3) Stan istniejcy Obszar planu obejmuje teren czciowo zainwestowany zabudow zagrodow. 4) Ustalenia projektu planu Niniejszy plan jest zmian miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego uchwalonych uchwaami Rady Gminy Chmielno Nr VIII/82/2003 z dnia 30 padziernika 2003 r. (Dz. Urz. z 2004 r., nr 19, poz. 414) oraz Nr XII/119/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. z 2008r., nr 49, poz. 1384). Zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru dziaki nr 271 z funkcji upraw rolniczych na funkcj zabudowy zagrodowej, bez zwikszania iloci terenw przeznaczonych pod zainwestowanie. 5) Zasady obsugi komunikacyjnej i inynieryjnej Teren objty planem obsugiwany jest przez komunikacj zewntrzn: drog gminn ul. Wiejsk. Obszar planu bdzie zaopatrywany w wod z istniejcego wodocigu wiejskiego, cieki komunalne zostan odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni ciekw w Koyczkowie, dopuszcza si stosowanie zbiornikw bezodpywowych jako tymczasowe rozwizanie z zakresu gospodarki ciekowej dla nowo prowadzonego zainwestowania, z udokumentowanym wywozem ciekw do oczyszczalni lub do przydomowych oczyszczalni ciekw; po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty naley obowizkowo podczy do sieci, a zbiorniki bezwzgldnie zlikwidowa; nie dopuszcza si funkcjonowania jednoczenie kanalizacji sanitarnej i zbiornikw bezodpywowych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz by podczyszczone w stopniu okrelonym w przepisach szczegowych. Odprowadzenie wd deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich ciekw powierzchniowych lub na teren w granicach wasnoci, z zastosowaniem dow chonnych lub zbiornikw retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole wodno prawnych. Teren objty opracowaniem zaopatrywany bdzie w energi elektryczn z istniejcej sieci NN i SN. Zaopatrzenie w ciepo ma nastpi z indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych rde. 6) Skutki ekonomiczne projektu planu Na skutek realizacji ustale planu gmina poniesie nakady na wykup gruntw prywatnych, przeznaczonych w planie na cele publiczne gminne oraz na uzbrojenie terenu. Jednoczenie, gmina uzyska rwnie przychody z tytuu opaty adiacenckiej. 7) Procedura Projekt planu wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko by dwukrotnie wykadany do publicznego wgldu. Pierwszy raz w dniach od 04.11.2009r do 03.12.2009r. Do projektu planu nie wpyny uwagi. Projekt planu zosta ponownie wyoony do publicznego wgldu w dniach od 17.03.2010r. Do 15.04.2010r. Do projektu planu nie zgoszono uwag. Rozwizania planistyczne
Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany Strona 1

zawarte w planie s zgodne z polityk przestrzenn gminy Chmielno odzwierciedlon w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno uchwalonym Uchwa Rady Gminy Chmielno Nr XXVIII/232/2002 z dnia 5 kwietnia 2002 roku.

Id: EITJF-LTRXQ-FMODI-JPZXX-SFGND. Podpisany

Strona 2