You are on page 1of 2

UCHWAA NR 366/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDASKIM z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci na 2011 rok. Na podstawie art. 5 ust.1-4 oraz art. 20 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z pn. zm.), uchwala si co nastpuje: 1. Ustala si stawki podatku od nieruchomoci w nastpujcych wysokociach: 1) Od budynkw lub ich czci: a) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynkw mieszkalnych lub ich czci 0,67 z b) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 17,50 z c) od 1m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,27 z d) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym 9,20 z e) od 1 m2 powierzchni uytkowej pozostaych budynkw lub ich czci, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 3 ,95 z 2) Od budowli: a) od budowli lub ich czci ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 6 ustawy o podatkach i opatach lokalnych 2 % b) od budowli lub ich czci wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ciekw ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 6 ustawy o podatkach i opatach lokalnych 1 % 3) Od gruntw : a) od 1 m2 powierzchni gruntw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw 0,78 z b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 z c) oznaczonych w ewidencji gruntw i budynkw jako tereny mieszkaniowe o symbolu B, od 1m2 powierzchni 0,21 z
Id: KZQFG-ZGAMT-BFRDL-CIWYE-YSYVC. Podpisany Strona 1

d) oznaczonych w ewidencji gruntw i budynkw jako drogi o symbolu dr, od 1m2 powierzchni 0,23 z e) od 1m2 powierzchni - pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 0,30 z 2. Pomoc publiczna udzielona na podstawie niniejszej uchway jest udzielana jako pomoc de minimis. 3. Traci moc uchwaa Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdaskim Nr 262/XXXIII/2009 z dnia 10 wrzenia 2009 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci na 2010 rok. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego z moc obowizujc od 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Czesaw ukaszewicz

Id: KZQFG-ZGAMT-BFRDL-CIWYE-YSYVC. Podpisany

Strona 2