You are on page 1of 9

Uchwaa Nr XXII/195/2009 Rady Gminy Chmielno

z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Chmielno "ochew" obejmujcego stref a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 27 w zw. z art. 20, art. 15, art. 16, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 ,z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Chmielno po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno zatwierdzonym Uchwa Nr XXVII/232/2002 z dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwala, co nastpuje: 1 Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Chmielno "ochew" obejmujcego stref a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT, zwan dalej planem miejscowym. 2 1. Plan obejmuje obszar w granicach okrelonych w uchwale nr XVI/152/2008 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 padziernika 2008 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Chmielno "ochew" obejmujcego stref a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT, jak na zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Plan zawiera ustalenia, o ktrych mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z pn. zm.). 3 Wyjanienie poj uytych w niniejszym planie: 1) Strefa funkcyjna obszar wydzielony liniami rozgraniczajcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, ktrego przeznaczenie zostao okrelone w odpowiedniej karcie terenu; oznaczony symbolem literowo-cyfrowym. 2) Karta terenu ustalenia szczegowe planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych 3) Powierzchnia biologicznie czynna naley przez to rozumie grunt rodzimy oraz wod powierzchniow na terenie dziaki budowlanej, a take 50% sumy powierzchni tarasw i stropodachw o powierzchni nie mniejszej ni 10 m2 urzdzonych jako stae trawniki lub kwietniki na podou zapewniajcym im naturaln wegetacj 4) Linie zabudowy linie ograniczajce obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz okrelonych w ustaleniach planu budowli; linie te nie dotycz okapw i gzymsw, ktre mog by wysunite przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkonw, galerii, tarasw, schodw zewntrznych, pochylni i ramp, ktre mog by wysunite przed lini zabudowy do 1,3m, chyba e ustalenia szczegowe planu stanowi inaczej. 5) Powierzchnia zabudowy powierzchnia terenu zajta przez wszystkie budynki w stanie wykoczonym wyznaczona przez rzut pionowy zewntrznych krawdzi budynkw na powierzchni terenu (z wyczeniem powierzchni obiektw budowlanych nie wystajcych ponad powierzchni terenu, powierzchni elementw drugorzdnych, np. schodw zewntrznych, ramp zewn., daszkw, markiz, itp., powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze). 6) Wysoko zabudowy wysoko budynku mierzy si od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do grnej paszczyzny stropu bd najwyej pooonej krawdzi stropodachu nad najwysz kondygnacj uytkow, cznie z gruboci izolacji cieplnej i warstwy j osaniajcej, albo do najwyej pooonej grnej powierzchni innego przekrycia 7) Zabudowa o funkcji wiodcej zabudowa o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu okrelonym dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w 4 niniejszej uchway. 1

8) Zabudowa o funkcji towarzyszcej zabudowa o funkcji uzupeniajcej, towarzyszca zabudowie wiodcej, tj. budynki gospodarcze i garaowe. 9) Tymczasowy obiekt budowlany obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krtszym od jego trwaoci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbirki, a take obiekt budowlany niepoczony trwale z gruntem. 4 1) Dopuszcza si wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej i drg wewntrznych (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajcych z technologii i przepisw szczegowych oraz dla potrzeb regulacji granic midzy ssiadujcymi nieruchomociami. 2) Naley zapewni spjny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenau, melioracji, itp.) biorc pod uwag uwarunkowania terenw przylegych. Istniejce drenae naley bezwzgldnie zachowa lub przeoy zachowujc spjno systemu drenaowego caego obszaru. Dla istniejcych drenay, ze wzgldu na konieczno okresowej konserwacji, naley pozostawi bezporednio nad nimi pas wolny od zabudowy, ogrodze, zadrzewie, itp. lub, w przypadku napotkania rurocigw drenarskich przy prowadzeniu wykopw pod fundamenty, naley wykona ich obejcie poza obrb wykopu. 3) Naley zabezpieczy odpyw wd opadowych w sposb chronicy teren przed erozj wodn oraz przed zaleganiem wd opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujte w systemy kanalizacyjne, pochodzce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczeglnymi. 4) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnoci do zabudowy ze wzgldu na: wystpowanie gruntw sabononych, znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wd gruntowych, dla posadowionych obiektw na etapie projektw budowlanych powinny by sporzdzone oceny warunkw geologiczno - inynierskich w formie dokumentacji geologiczno inynierskiej. Dziaania inwestycyjne na obszarze o wysokim spadku terenu powinny by poprzedzone analiz statecznoci zbocza wraz z projektem zabezpieczenia przed erozj i osuwiskiem. 5) Naley ograniczy zainwestowanie na terenach o pytkim poziomie wd gruntowych. 6) Projektowane uytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moe stanowi rda zanieczyszcze dla rodowiska gruntowo wodnego. 7) Zagospodarowanie strefy 100m od linii brzegw jezior zgodnie z przepisami dotyczcymi Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 8) W granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zabrania si likwidowania, zasypywania i przeksztacania obszarw wodno botnych. 9) Naley zachowa zadrzewienia przydrone i nadwodne. 10) Naley utrzyma dotychczasow rzeb przedmiotowego obszaru zakaz makroniwelacji dla ochrony istniejcej rzeby. 11) Teren znajduje si w bezporednim ssiedztwie projektowanej ostoi siedliskowej Natura 2000 SOOS Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego. Realizacja ustale zmiany planu nie moe wpyn negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkw chronionych na ww. projektowanym obszarze Natura 2000. 12) Naley zachowa, zgodnie z obowizujcymi przepisami, warunki dotyczce dopuszczalnego poziomu haasu i wibracji. Zastosowane rozwizania projektowo budowlane musz zapewni na granicy funkcji rekreacyjnej warunki akustyczne zgodne z obowizujcymi normami. 13) Na granicach funkcji chronionych musz by spenione wszystkie okrelone przepisami normy. 14) Naley zapewni zachowanie istniejcych elementw sieci hydrograficznej w obecnej formie. 15) Naley ograniczy do minimum obcienie rekreacyjne ekosystemw lenych na obszarach bezporednio wykorzystywanych jako zabudowa letniskowa i pensjonatowa oraz w ich ssiedztwie. 16) Prace budowlane zwizane z wprowadzeniem zainwestowania naley prowadzi z uwzgldnieniem obowizujcych przepisw dotyczcych ochrony gatunkowej rolin, zwierzt i grzybw. 17) Linie telekomunikacyjne w granicach planu naley projektowa jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod cigi komunikacyjne. Dopuszcza si lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudow. W przypadku kolizji projektowanych obiektw z istniejcymi urzdzeniami telekomunikacyjnymi naley je przebudowa i dostosowa do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowizujcymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. 5 Ustala si podzia terenu objtego granicami planu na poszczeglne strefy funkcyjne. Dla stref funkcyjnych okrela si nastpujce ustalenia oglne: 1) UT - tereny zabudowy usugowej z zakresu turystyki a) Obowizujce lub wiodce funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja zabudowy letniskowej indywidualnej, pensjonatowej, orodkw wczasowych 2

lokalizacja obiektw do obsugi sportw wodnych, turystyki (tj. stanice wodne, urzdzenia plaowo kpieliskowe, pomosty, itp.) b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: obiekty maej architektury (pomniki, rzeby, altany itp.) zabudowa usugowa z zakresu gastronomii, handlu zabudowa towarzyszca skwery, zielece drogi wewntrzne i parkingi cieki piesze i rowerowe zbiorniki retencyjne sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej 1 lokal mieszkalny w obrbie nieruchomoci, przeznaczony dla zarzdcy nieruchomoci c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: maszty telefonii komrkowej elektrownie wiatrowe wolnostojce noniki reklam formy zabudowy inne ni wymienione jako obowizujce lub dopuszczone 2) ZR - teren zieleni rekreacyjnej a) Obowizujce lub wiodce funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: ochrona rzeby terenu ochrona istniejcego drzewostanu b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja urzdze plaowo kpieliskowych, pomostw obiekty maej architektury (pomniki, rzeby, altany itp.) lokalizacja tymczasowych obiektw budowlanych sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej realizacja cieek rowerowych i cigw pieszych c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: maszty telefonii komrkowej elektrownie wiatrowe wolnostojce noniki reklam 6 W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostay wyodrbnione 3 strefy funkcyjne, ujte w 3 kartach terenu. Dla stref funkcyjnych okrela si nastpujce ustalenia szczegowe:
1. 2.

KARTA TERENU Nr 1
PRZEZNACZNIE TERENU
Tereny zabudowy usugowej z zakresu turystyki

1.UT
Pow. 0,86 ha

3.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO


a) Naley stosowa zasady, o ktrych mowa w pkt. 4, 5, 7. b) Zakaz lokalizacji masztw telefonii komrkowej, elektrowni wiatrowych, wolnostojcych nonikw reklam.

4.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO


a) Teren znajduje si w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespou przyrodniczo krajobrazowego Obnienie Chmieleskie; dziaania inwestycyjne naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami. b) Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest przepompownia ciekw zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi c) Zaleca si stosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia drg dojazdowych i miejsc postojowych. d) Zabrania si grodzenia nieruchomoci przylegych do powierzchniowych wd publicznych w odlegoci mniejszej ni 1,5m od linii brzegu, a take zakazywania lub uniemoliwiania przechodzenia przez ten obszar. e) Waciciel nieruchomoci przylegej do powierzchniowych wd publicznych jest obowizany umoliwi dostp do wody na potrzeby wykonywania robt zwizanych z utrzymywaniem wd oraz dla ustawiania znakw eglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urzdze pomiarowych. f) Teren zlokalizowany jest w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych Nr 111 Subniecka Gdaska. Obowizuj wymagania w zakresie ochrony rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Naley zastosowa rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodononej.

5.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest cmentarzysko paskie. Obiekt archeologiczny podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace ziemne naley poprzedzi wykonaniem bada i dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej na koszt inwestora. Wszelkie dziaania podlegaj uzgodnieniu z waciwym organem ochrony zabytkw.

6.

USTALENIA DOTYCZCE WYMAGA WYNIKAJCYCH Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

7.

USTALENIA DOTYCZCE PARAMETRW I WSKANIKW KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU


a) Linie zabudowy: naley zachowa nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu. b) Powierzchnia zabudowy: max. 20% pokrycia powierzchni dziaki c) Pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni strefy dziaki d) Wysoko zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, tj. maksymalnie 10,5m od rodzimego gruntu przy najniej pooonym wejciu do budynku, poziom posadowienia posadzki parteru nie wicej ni 50 cm powyej rodzimego gruntu przy najniej pooonym wejciu do budynku e) Geometria dachu: dachy dwuspadowe, o kcie nachylenia poaci 3545, dla dachw krytych strzech 50, dla zabudowy o funkcji towarzyszcej 2045. f) Kubatura: brya budynku oparta na rzutach prostoktw g) Materia i kolorystyka: kolorystyka stonowana odcienie brzw, bey i szaroci, stosowa materiay tradycyjne, takie jak kamie, cega licowa, itp.; pokrycie dachu -dachwka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brzu, szaroci lub gont naturalny; dopuszcza si pokrycie dachu blachodachwk h) Dopuszcza si lokalizacj szyldw informujcych o rodzaju prowadzonej dziaalnoci o max. wymiarach 100cm na 50cm i) Dopuszcza si wszelkie formy maej architektury zwizanej z funkcj wiodc. Zakaz stosowania ogrodze elbetowych, innych ni wylewane na miejscu.

8.

USTALENIA DOTYCZCE GRANIC I SPOSOBW ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW
a) Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sie elektroenergetyczna SN-15 kV i nn-0,4 kV. W przypadku wystpienia kolizji istniejcej linii energetycznej z planowan inwestycj zakres przebudowy naley uzgodni z zarzdc sieci. b) Teren pooony jest czciowo w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi od rzeki Raduni oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie zgodnie z obowizujcymi przepisami

9. 10.

USTALENIA DOTYCZCE SZCZEGOWYCH ZASAD I WARUNKW SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI


a) Dopuszcza si scalanie dziaek.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

MODERNIZACJI,

ROZBUDOWY

BUDOWY

SYSTEMW

KOMUNIKACJI

a) Dojazd z drogi publicznej gminnej graniczcej z przedmiotowym terenem od strony poudniowej oraz z cigu pieszo-jezdnego graniczcego z przedmiotowym terenem od strony poudniowo wschodniej. b) W granicach wasnoci naley zapewni miejsca postojowe w iloci: - min. 1 miejsce postojowe / 1 pokj noclegowy c) Woda: z wiejskiej sieci wodocigowej. d) cieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej. e) cieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz by podczyszczone w stopniu okrelonym w przepisach szczegowych. Odprowadzenie wd deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich ciekw powierzchniowych lub na teren w granicach wasnoci, z zastosowaniem dow chonnych lub zbiornikw retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole wodno prawnych. f) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne rda ciepa. Zaleca si stosowanie odnawialnych rde energii cieplnej g) Energetyka: z sieci energetycznej h) Utylizacja odpadw staych: wywz przez specjalistyczne przedsibiorstwa na skadowisko odpadw, z ktrego korzysta gmina

11.

USTALENIA DOTYCZCE UYTKOWANIA TERENW


Nie ustala si

SPOSOBW

TERMINW

TYMCZASOWEGO

ZAGOSPODAROWANIA,

URZDZENIA

12.

USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKE OBSZARW WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI
Nie dotyczy

13.

USTALENIA DOTYCZCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWICYCH PODSTAW DO OKRELENIA OPATY, O KTREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
30%

1. 2.

KARTA TERENU Nr 2
PRZEZNACZNIE TERENU
Tereny zabudowy usugowej z zakresu turystyki

2.UT
Pow. 1,60 ha

3.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO


a) Naley stosowa zasady, o ktrych mowa w pkt. 4, 5, 7. b) Zakaz lokalizacji masztw telefonii komrkowej, elektrowni wiatrowych, wolnostojcych nonikw reklam.

4.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO


a) Teren znajduje si w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespou przyrodniczo krajobrazowego Obnienie Chmieleskie; dziaania inwestycyjne naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami b) Ziele oznaczona na rysunku planu do zachowania i pielgnacji. c) W strefie zaleca si lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzeww. d) Zaleca si stosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia drg dojazdowych i miejsc postojowych. e) Teren zlokalizowany jest w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych Nr 111 Subniecka Gdaska. Obowizuj wymagania w zakresie ochrony rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Naley zastosowa rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodononej

5.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ
Nie dotyczy

6.

USTALENIA DOTYCZCE WYMAGA WYNIKAJCYCH Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH


Nie dotyczy

7.

USTALENIA DOTYCZCE PARAMETRW I WSKANIKW KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU


a) Linie zabudowy: naley zachowa nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu. b) Wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max. 10% c) Pow. biologicznie czynna: min. 70% powierzchni strefy d) Wysoko zabudowy: maksymalnie 10,5m od rodzimego gruntu przy najniej pooonym wejciu do budynku, poziom posadowienia posadzki parteru nie wicej ni 50 cm powyej rodzimego gruntu przy najniej pooonym wejciu do budynku e) Geometria dachu: dachy dwuspadowe, o kcie nachylenia poaci 3545, dla dachw krytych strzech 50, dla zabudowy o funkcji towarzyszcej 2045 f) Kubatura: brya budynku oparta na rzutach prostoktw g) Materia i kolorystyka: kolorystyka stonowana odcienie brzw, bey i szaroci, stosowa materiay tradycyjne, takie jak kamie, cega licowa, itp.; pokrycie dachu -dachwka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brzu, szaroci lub gont naturalny; dopuszcza si pokrycie dachu blachodachwk h) Dopuszcza si lokalizacj szyldw informujcych o rodzaju prowadzonej dziaalnoci o max. wymiarach 100cm na 50cm i) Dopuszcza si wszelkie formy maej architektury zwizanej z funkcj wiodc. Zakaz stosowania ogrodze elbetowych, innych ni wylewane na miejscu.

8.

USTALENIA DOTYCZCE GRANIC I SPOSOBW ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW
Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sie elektroenergetyczna nn-0,4 kV. W przypadku wystpienia kolizji istniejcej linii energetycznej z planowan inwestycj zakres przebudowy naley uzgodni z zarzdc sieci.

9.

USTALENIA DOTYCZCE SZCZEGOWYCH ZASAD I WARUNKW SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI


a) Dopuszcza si scalanie dziaek. b) Dopuszcza si podzia terenu na dziaki o minimalnej powierzchni 6000 m2 (nie dotyczy dziaek dla lokalizacji urzdze i obiektw zwizanych z infrastruktur techniczn i drogow oraz nie dotyczy regulacji granic midzy ssiadujcymi nieruchomociami).

10.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

MODERNIZACJI,

ROZBUDOWY

BUDOWY

SYSTEMW

KOMUNIKACJI

a) Dojazd z cigu pieszo-jezdnego graniczcego z przedmiotowym terenem od strony pnocnej. b) W granicach wasnoci naley zapewni miejsca postojowe w iloci: - min. 1 miejsce postojowe / 1 pokj noclegowy c) Woda: z wiejskiej sieci wodocigowej d) cieki sanitarne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; Dopuszcza si odprowadzenie ciekw sanitarnych do zbiornikw bezodpywowych z udokumentowanym wywozem ciekw do oczyszczalni lub do przydomowych oczyszczalni ciekw, jako rozwizanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej naley je bezwzgldnie zlikwidowa, a obiekt podczy do sieci e) cieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz by podczyszczone w stopniu okrelonym w przepisach szczegowych. Odprowadzenie wd deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich ciekw powierzchniowych lub na teren w granicach wasnoci, z zastosowaniem dow chonnych lub zbiornikw retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole wodno prawnych. f) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne rda ciepa. Zaleca si stosowanie odnawialnych rde energii cieplnej g) Energetyka: z sieci energetycznej h) Utylizacja odpadw staych: wywz przez specjalistyczne przedsibiorstwa na skadowisko odpadw, z ktrego korzysta gmina

11.

USTALENIA DOTYCZCE UYTKOWANIA TERENW


Nie ustala si

SPOSOBW

TERMINW

TYMCZASOWEGO

ZAGOSPODAROWANIA,

URZDZENIA

12.

USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKE OBSZARW WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI
Nie dotyczy

13.

USTALENIA DOTYCZCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWICYCH PODSTAW DO OKRELENIA OPATY, O KTREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
30%

1. 2.

KARTA TERENU Nr 3
PRZEZNACZNIE TERENU
Tereny zieleni rekreacyjnej

3.ZR
Pow. 2,09 ha

3.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO


a) Naley stosowa zasady, o ktrych mowa w pkt. 4, 5, 7. b) Zakaz lokalizacji masztw telefonii komrkowej, elektrowni wiatrowych, wolnostojcych nonikw reklam.

4.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO


a) Teren znajduje si w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespou przyrodniczo krajobrazowego Obnienie Chmieleskie; dziaania inwestycyjne naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami b) Zabrania si grodzenia nieruchomoci przylegych do powierzchniowych wd publicznych w odlegoci mniejszej ni 1,5m od linii brzegu, a take zakazywania lub uniemoliwiania przechodzenia przez ten obszar. c) Waciciel nieruchomoci przylegej do powierzchniowych wd publicznych jest obowizany umoliwi dostp do wody na potrzeby wykonywania robt zwizanych z utrzymywaniem wd oraz dla ustawiania znakw eglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urzdze pomiarowych. d) Teren zlokalizowany jest w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych Nr 111 Subniecka Gdaska. Obowizuj wymagania w zakresie ochrony rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Naley zastosowa rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodononej.

5.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ
Nie dotyczy

6.

USTALENIA DOTYCZCE WYMAGA WYNIKAJCYCH Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH


Nie dotyczy

7.

USTALENIA DOTYCZCE PARAMETRW I WSKANIKW KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU


a) Linie zabudowy: nie dotyczy. b) Wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy c) Pow. biologicznie czynna: nie dotyczy d) Wysoko zabudowy: nie dotyczy e) Geometria dachu: nie dotyczy. f) Na terenie strefy dopuszcza si lokalizacj max. 3 tymczasowych obiektw budowlanych obsugujcych teren, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40m2 dla kadego z nich; na kadej z nowo wydzielonych dziaek winien by lokalizowany max. 1 tymczasowy obiekt budowlany. g) Dopuszcza si wszelkie formy maej architektury zwizanej z funkcj wiodc. Zakaz stosowania ogrodze elbetowych, innych ni wylewane na miejscu.

8.

USTALENIA DOTYCZCE GRANIC I SPOSOBW ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW
Teren pooony jest czciowo w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi od rzeki Raduni oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie zgodnie z obowizujcymi przepisami.

9.

USTALENIA DOTYCZCE SZCZEGOWYCH ZASAD I WARUNKW SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI


a) Dopuszcza si podzia terenu na dziaki o minimalnej powierzchni 3000 m2 (nie dotyczy dziaek dla lokalizacji urzdze i obiektw zwizanych z infrastruktur techniczn i drogow oraz nie dotyczy regulacji granic midzy ssiadujcymi nieruchomociami).

10.

USTALENIA DOTYCZCE ZASAD INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

MODERNIZACJI,

ROZBUDOWY

BUDOWY

SYSTEMW

KOMUNIKACJI

a) Dojazd z cigu pieszo-jezdnego graniczcego z przedmiotowym terenem od strony pnocnej. b) Woda: nie dotyczy c) cieki sanitarne: nie dotyczy. d) cieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz by podczyszczone w stopniu okrelonym w przepisach szczegowych. Odprowadzenie wd deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich ciekw powierzchniowych lub na teren w granicach wasnoci, z zastosowaniem dow chonnych lub zbiornikw retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole wodno prawnych. e) Ogrzewanie: nie dotyczy f) Energetyka: nie dotyczy g) Utylizacja odpadw staych: wywz przez specjalistyczne przedsibiorstwa na skadowisko odpadw, z ktrego korzysta gmina

11.

USTALENIA DOTYCZCE UYTKOWANIA TERENW


Nie ustala si

SPOSOBW

TERMINW

TYMCZASOWEGO

ZAGOSPODAROWANIA,

URZDZENIA

12.

USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKE OBSZARW WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI
Nie dotyczy

13.

USTALENIA DOTYCZCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWICYCH PODSTAW DO OKRELENIA OPATY, O KTREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Nie dotyczy

7 Zacznikami do niniejszej uchway, stanowicymi jej integralne czci, s: a) cz graficzna rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 (zacznik nr 1), b) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zacznik nr 2), c) rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (zacznik nr 3). 8 Zobowizuje si Wjta Gminy Chmielno do: 1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchway wraz z zacznikami oraz dokumentacj prac planistycznych w celu oceny ich zgodnoci z przepisami prawa i ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego, 2) publikacji niniejszej uchway wraz z czci graficzn na stronie internetowej Urzdu Gminy Chmielno. 9 Trac moc we fragmentach objtych granicami niniejszego planu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwaami Rady Gminy Chmielno: 1) Nr IV/29/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. 6

2) Nr XII/118/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. 10 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego z wyjtkiem 8, ktry wchodzi w ycie z dniem podjcia uchway. Przewodniczcy Rady Gminy Marian Kwidziski

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XXII/195/2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 czerwca 2009 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Chmielno "ochew" obejmujcego stref a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT W okresie wyoenia projektu zmiany planu do publicznego wgldu i w okresie 14 dni po okresie wyoenia nie wpyny uwagi do planu.

Zacznik nr 3 do Uchway Nr XXII/195/2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 czerwca 2009 r.

Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Chmielno "ochew" obejmujcego stref a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT W obszarze planu nie wystpuj inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy.