You are on page 1of 2

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 30 czerwca 2009 r. w Gdasku pomidzy: Skarbem Pastwa reprezentowanym przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Gdasku reprezentowan przez: - Dyrektora Oddziau Franciszek Rogowicz - Z-c Dyrektora Oddziau Ryszard Wasioek zwan dalej GDDKiA a Gmin Miejsk Pruszcz Gdaski reprezentowan przez : - Burmistrza - Janusz Wrbel zwanym dalej Miastem o nastpujcej treci: 1 Porozumienie zostaje zawarte na podstawie przepisw art. 18 ustawy prawo energetyczne (Dz.U.06.89.625) oraz art. 19 ust. 1, 2, 4, art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115). 2 1. Po zakoczeniu robt budowlanych i oddaniu do ruchu drogi krajowej nr 1, GDDKiA przekae a Miasto zobowizuje si do przejcia w zarzdzanie niej wymienionych drg zbiorczych: lokalizacja [km] [km] strona dugo powierzchnia rednia szeroko

od do [L] M2 Miasto Pruszcz 20+445 20+660 L 226 1283 5,7 Gdaski Miasto Pruszcz 20+750 21+190 P 445 2916 6,6 Gdaski oraz wiat przystankowych w iloci 4 szt. ( zlokalizowanych zgodnie z zacznikiem graficznym). 2. GDDKiA przekae a Miasto zobowizuje si do przejcia: urzdze owietlenia drogowego w cigu drogi krajowej nr 1, w iloci : sup owietleniowy ORION P (wysoko cznie z wysignikiem 11m): - z pojedynczym wysignikiem 76 szt. - z podwjnym wysignikiem 12 szt. oprawa owietleniowa Sintra z redukcj mocy: - 150/100 W 80 szt. - 100/70 W 20 szt. kable: - YAKY 4x25 (owietleniowy) 307 m - YAKY 4x35 (owietleniowy) 3479 m - YAKY 4x70 (zasilanie szafek owietleniowych) 100 m - YKY 4x10 (owietleniowy) 35 m - YKY 3x2,5 (zasilanie wiat autobusowych) 102 m szafka owietleniowa: - 6-obwodowa 1 szt.

-2- 4-obwodowa 1 szt. 3. Wraz z przyjciem w zarzdzanie elementw drg o ktrych mowa w 2 pkt. 1, 2 i 3, Miasto przyjmuje z tego tytuu wszelkie zobowizania finansowe wynikajce z ich przejcia (w tym podpisze umow na dostaw energii elektrycznej). 3 Granice pasw drogowych zostan wyznaczone geodezyjnie i przekazane jako zacznik do protokou zdawczo-odbiorczego. Ostateczna ilo i warto przekazanych elementw infrastruktury technicznej drogi zostanie okrelona powykonawczo w oparciu o dokumentacj odbiorow. 4 GDDKiA zobowizuje si do zaatwienia spraw formalno prawnych wadania gruntami zajtymi pod drog, zgodnie z obowizujcymi przepisami o gospodarowaniu nieruchomociami, prawem cywilnym i przepisami o ksigach wieczystych i hipotece, a Miasto zobowizuje si wspdziaa w osigniciu tego celu. 5 Miasto zobowizuje si do podjcia wykonywania zada zarzdcy drogi dla ww. odcinkw drg zbiorczych, elementw owietlenia, odpowiednio do przepisw ustawy o drogach publicznych oraz ustawy prawo energetyczne i przepisw wykonawczych do wyej wymienionych ustaw. 7 Zmiany treci porozumienia wymagaj formy pisemnej, pod rygorem niewanoci. 8 Niniejsze porozumienie obowizuje strony od daty uprawomocnienia si decyzji o pozwoleniu na uytkowanie dla drogi krajowej nr 1. 9 Porozumienie sporzdzono w dwch jednobrzmicych egzemplarzach po jednym dla kadej ze stron.

MIASTO
BURMISTRZ Janusz Wrbel
ZASTPCA DYREKTORA OODZIAU

GDDKiA
DYREKTOR ODDZIAU

Ryszard Wasioek

Franciszek Rogowicz

Related Interests