You are on page 1of 6

Nr 1 do Zarzdzenia Nr 374/10 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2 marca 2010 r.

DOCHODY Wyszczeglnienie Dzia Rozdzia Plan po zmianach Wykonanie za 2009 r. %

I. Dochody z podatkw i opat lokalnych mienia komunalnego i pozostae oraz dotacje na zadania wasne.
Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Transport i czno Wpywy z rnych opat Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Pozostae odsetki rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczane do sektora f. p. na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych gmin Turystyka 600 60016 0490 0570 0920 0928 0929 628 0 6330 630 010 01095

21 061 838 20 233 716,67


500 500

96

512,72 103 512,72 103

0750

500

512,72 103

583 800 30 000 444 000

293 341,06

50

34 929,60 116 4 500 1,10 13,30 13,28 144 083,78 32

109 800 2 057 000

109 800 100 2 862 050,23 139

Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Dotacje rozwojowe rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j. s. t. Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Administracja publiczna Urzdy gmin Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Wpywy z rnych dochodw Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej

63095 0929 6208 6299 700 70005 0470 0490 0570

2 057 000 957 000 1 100 000 1 161 000 1 161 000 60 000 22 000 -

2 862 050,23 139 1 510,02 1 760 540,21 184 1 100 000 100 453 145,82 453 145,82 39 39

74 567 124 12 034,80 1 325,24 55 -

0750

145 000

143 433

99

0760

12 000

24 220,91 200

0770 0920 0970 750 75023 0830 0870 0970 2360

880 000 2 000 40 000 31 064 30 000 11 000 15 000 1 000 3 000

194 069,37

22

2 295,50 115 1 200 26 006,41 24 942,41 7 533,13 346,33 1 407,95 3 83 83 68 35 47

15 655 104

75075

2 700

1 064

1 064

100

756

15 068 000

14 481 646,31

96

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacanej w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadkw i darowizn oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Wpywy z opaty eksploatacyjnej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Zalegoci z podatkw zniesionych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek sektora finansw publicznych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Wpywy z rnych opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych

75601 16 000 0350 16 000 24 118,35 151 24 118,35 151

75615

4 940 000

4 848 419,28

98

0310 0320 0330 0340 0460 0500 0690 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0500 0360 0430 0560 0690 0910 2440 75618 0410 0480 0690 75621 0010

4 625 000 2 000 1 000 300 000 1 000 9 000 2 000 2 867 000 1 950 000 92 000 12 000 340 000 300 000 40 000 80 000 5 000 20 000 28 000 775 000 450 000 310 000 15 000 6 470 000 6 200 000

4 553 841,32 1 679 438 283 110,96 7 680 132 1 538 2 829 759,33 1 849 444 ,23 86 738,40 15 061,50 373 443,74 335 705,40 32 037 79 002 20 103,40 6 412,90 17 303,76 14 507 658 316,74 333 120,30 3 490 6 121 032,61 5 657 125

98 84 44 94 85 77 99 95 94 126 110 112 80 99 128 87 52 85 74 23 95 91

321 706,44 104

Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Pozostae odsetki Przedszkola Pozostae odsetki Gimnazja Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Pozostae odsetki Szkoy artystyczne Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Pomoc spoeczna Dom Pomocy Spoecznej Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacone za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy Dodatki mieszkaniowe- wpywy z rnych dochodw Orodki Pomocy Spoecznej Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne gminy

0020 758 75814 0920 801 80101 0570 0920 80104 0920 80110 0570 0920 80132 0920 80195 2030

270 000 30 000 30 000 30 000 4 550 2 000 2 000 264

463 907,61 31 904,15 31 904,15 31 904,15 6 798,38 2 479,99 660 1 819,99 29 29 1 747 330 1 417 2,76 2,76

172 106 106 106 149 124 91 -

264 100

80195 852 85202 85212 85213 85214

2460

2 286

2 275,63

99

1 366 792 0830 2360 2030 43 000 53 000

1 331 403,76

97

44 678,84 104 45 697,90 86

14 138 660 095

12 115,69 637 917,15 2,20 637 914,95 -

86 97 97 -

0920 2030 85215 85219 0920 2030 0970

660 095 1 000 259 117 2 000 257 117

258 649,60 100 1 691,60 85 256 958 100

Pozostaa dziaalno Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Pozostae zadania w z zakresie polityki spoecznej Dotacja rozwojowa- rodki pochodzce z budetu UE Dotacja rozwojowa- rodki pochodzce z budetu pastwa Pozostae odsetki Dotacja rozwojowa Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z rnych opat Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej-wpywy z usug Pozostae odsetki

85295 85228

2030 0830

316 442 20 000 20 000 438 584

316 442 100 15 902,58 15 902,58 80 80

853 85395 2008 2009 0920 0928 0929 6208 854 85415 900 90020 90095 0750 0400 0690 2030

438 795,70 100 399 866,51 102 38 298,78 100 585,93 38,57 5,91 187 541 96 187 541 96 113 578,83 1 260,80 892,80 111 425,23 97 95

391 034 38 350 9 200 196 348 196 348 117 200 117 200

87 000

87 526,27 100

0830 0920 0970 926 92604 0830 0920

30 000 100 100 7 000 7 000 -

23 792,63 79 106,33 106 6 992,30 100 6 835 157,30 98 -

II. Dotacje celowe na zadania zlecone


Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz 750 75011 2010 010 01095 2010

3 674 849
20 031 20 031 102 000 102 000 102 000

3 674 381,52 100


20 029,61 100 20 029,61 100 102 000 100 102 000 100 102 000 100

innych zada zleconych gminie ustawami

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa. Wybory do Parlamentu Europejskiego Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne

751 75101 75113 852 85212 85213 2010 85214 2010 2010 2010 2010

25 038 2 575 22 463 3 527 780 3 309 000 17 573 201 207

24 766,80

99

2 575 100 22 191,80 99 3 527 585,11 100 3 308 957,28 100 17 420,84 99

201 206,99 100

III. Rne rozliczenia


Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Uzupenienie subwencji oglnej dla j.s.t. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Dochody ogem: I + II + III.

758
75801 75802 75807 2920 2750 2920

9 421 904
8 721 186 35 958 664 760 34 158 591

9 421 904 100


8 721 186 100 35 958 100 664 760 100 33 330 002,19 98

Burmistrz Miasta Siemiatycze Zbigniew Radomski