You are on page 1of 68

ZARZDZENIE NR 6/10 BURMISTRZA NOWOGRODU zdnia20marca2010r. w sprawie przyjciasprawozdaniazwykonaniabudetugminyNowogrdza2009rok Napodstawieart.198ust.1i2ustawyzdnia30czerwca2005rofinansachpublicznych(Dz.U.Nr 249,poz.2104zpniejszymi zmianami) postanawiam przyj: 1.

Sprawozdaniezwykonaniabudetu gminy za 2009 r wedugktrego: - plandochodwpozmianachwynosi 11 341 481 z - wykonaniedochodwwynosi 10 134 741,15 - planwydatkwpozmianachwynosi 15 426 203 z - wykonaniewydatkwwynosi 11 351 769,59 - zgodniezzacznikiemNr1 2.Sprawozdanie,oktrymmowaw1przedstawiasiRadzieMiejskiejwNowogrodzie iRegionalnejIzbieObrachunkowejwBiaymstokuZespwomy. 3.ZarzdzeniewchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym WojewdztwaPodlaskiego.

Burmistrz in. JzefPitek Zacznik do Zarzdzenia Nr 6/10 Burmistrza Nowogrodu zdnia20marca2010r. SPRAWOZDANIEZWYKONANIABUDETUGMINYNOWOGRDZA2009R. Budet uchwalony na pocztek roku przez RadMiejskwNowogrodziewynosi: - postroniedochodw10961997z -ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. postroniewydatkw15046719z Pozmianachdokonanychwcigu roku budet przedstawia sinastpujco: - postroniedochodw11341481z - postroniewydatkw15426203z
Strona 1 / 68

in. JzefPitek Zacznik do Zarzdzenia Nr 6/10 Burmistrza Nowogrodu zdnia20marca2010r. SPRAWOZDANIEZWYKONANIABUDETUGMINYNOWOGRDZA2009R. Budet uchwalony na pocztek roku przez RadMiejskwNowogrodziewynosi: - postroniedochodw10961997z - postroniewydatkw15046719z Pozmianachdokonanychwcigu roku budet przedstawia sinastpujco: - postroniedochodw11341481z - postroniewydatkw15426203z BudetGminyNowogrdna2009rokuchwalono15grudnia2008roku uchwaa Rady Miejskiej Nr XXIII/26/08.Wcigu roku dokonano 8-krotnie zmian przez Radoraz 24-krotnie przez Burmistrza Nowogrodu. UchwaamiRadyMiejskiejwNowogrodziezmienianobudetwzakresiezada inwestycyjnych: 1) na kwot1282000zdotyczcych: - Przebudowy drogi gminnej nr 105831B (Mtwica - Szablak)idrogigminnejnr105832B (Grzymay - Mtwica)wm.Mtwica: - Przebudowy ukadukomunikacyjnegoosiedladomwjednorodzinnychwNowogrodzie: - Przebudowy drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku Serwatki Kupnina Chludnie - Przebudowy ukadukomunikacyjnegoosiedladomwjednorodzinnychwNowogrodzie zprzeznaczeniemnazabezpieczeniewkadu wasnegozadaniarealizowanegozudziaem rodkw unijnych(szczegoweomwieniezadaniawdalszejczci sprawozdania) 2) na kwot173 300 zdotyczcych: - zmniejszeniadotacjicelowejktrplanowano przekazadla powiatu na zadanie Przebudowa drogi Serwatki-Kupnina-Chludnie (rozdzia600146620)okwot5300zzprzeznaczeniemna opaceniedokumentacjiprojektowejParkinguprzyszkolepodstawowejwSawcu na dziace nr 216 (rozdzia600166050) - zmniejszeniewydatkwpierwotnieprzeznaczonychnadokumentacjtechnicznbudowy ratusza przy ul. Rynek 20 (rozdzia700056050)kwot20 000zorazociepleniebudynkw komunalnychokwot10 000z(rozdzia900956050)aprzeznaczyjna budownowych punktwwietlnychwmiecieNowogrd(rozdzia900156050okwot30 000z); - zmniejszeniewydatkwnamodernizacjstudni ujciawodywSawcuokwot8000z(rozdzia ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 2 / 68 900956050)zprzeznaczeniemnadokumentacjtechnicznrozbudowy wietlicywChmielewie (rozdzia921096050) - przesunito rodkiwkwocie2200zwrozdziale600166050zzadaniaDokumentacja techniczna ul. Glogera na zadanie Dokumentacja techniczna ul. Sikorskiego

komunalnychokwot10 000z(rozdzia900956050)aprzeznaczyjna budownowych punktwwietlnychwmiecieNowogrd(rozdzia900156050okwot30 000z); - zmniejszeniewydatkwnamodernizacjstudni ujciawodywSawcuokwot8000z(rozdzia 900956050)zprzeznaczeniemnadokumentacjtechnicznrozbudowy wietlicywChmielewie (rozdzia921096050) - przesunito rodkiwkwocie2200zwrozdziale600166050zzadaniaDokumentacja techniczna ul. Glogera na zadanie Dokumentacja techniczna ul. Sikorskiego - zmniejszeniadotacjicelowej,ktrplanowano przekazadla powiatu na zadanie Przebudowa drogi Serwatki Kupnina - Chludnie (rozdzia600146620)okwot130 000z; - zabezpieczenie rodkwfinansowychnaodowienie bezpaskichpswwgminiewkwocie20 000z; - zakup witecznejdekoracjiwmiecieiposzczeglnychmiejscowociachgminywkwocie10 000z; - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwWysypiskoNowogrdoraz zabezpieczenie rodkwfinansowych(rozdzia900956050)wkwocie100000z(zakres zadania:zakupizamontowaniewagi,brodzikadezynfekcyjnego,bramywjazdowej,naprawadrogi wewntrznej na wysypisku). DokonanozmianwzwizkuzotrzymanympismemMinistraFinanswnrST3/4820/1/2009 ustalajcym ostateczne kwoty subwencji owiatowejiplanowanychudziawwPDOFwkwocie 41 588 z. Zgodniezporozumieniemzawartympomidzy j.s.t biorcymi udziawrealizacjizadaniapod nazwPisa Narew, celem ujednolicenia stosowania klasyfikacji budetowej dokonano zmiany klasyfikacjiz2900na2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego przenoszc kwot21 000 z. Na wniosek Kierownika Komunalnego Zakadu Budetowego wNowogrodzieprzyznanodotacjcelowej na zakup rodka trwaegowpostacisamochodudo wywozu nieczystoci staych (mieciarki) 45 000z(omwieniewdalszejczci sprawozdania). Zwikszonodochodyztytuurefundacjiwydatkwwczeniej poniesionych na zadanie Przebudowa ukadukomunikacyjnegoosiedladomwjednorodzinnychwNowogrodzie, ktrychrdem srodkizUniiEuropejskiej,zrefundowanezerodkwEuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego (I patno) 12 000 z GminaNowogrdbya beneficjentem projektu pod nazwAktywizacja spoeczno - zawodowa bezrobotnychwgminieNowogrdrealizowanego przez Orodek Pomocy Spoecznej, std zwikszono budetokwot30 940 zoraz zabezpieczono rodki na wkad wasnywkwocie 7670z. Zwikszonodochodyponadplanoweokwot58 547 zprzeznaczajc je gwniena: - wykonaniefundamentwpodbudowprzystankwokwot10 000 z, - opaty za dzieci mieszkajcenatereniegminyNowogrduczszczajce do przedszkoli na terenie miasta oma5500z,
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona - zabezpieczeniewcaocizadaniazagospodarowaniaterenuzieleniwokZespouSzk 3 / 68

SamorzdowychwNowogrodzieiSzkoyPodstawowejwSawcu 7800z, wtymzdotacji WFOiGW4647z, wkad gminy 3153z. - zabezpieczeniewcaocizadaniazagospodarowaniaterenuzieleniwokZespouSzk SamorzdowychwNowogrodzieiSzkoyPodstawowejwSawcu 7800z, wtymzdotacji

- wykonaniefundamentwpodbudowprzystankwokwot10 000 z, - opaty za dzieci mieszkajcenatereniegminyNowogrduczszczajce do przedszkoli na terenie miasta oma5500z, - zabezpieczeniewcaocizadaniazagospodarowaniaterenuzieleniwokZespouSzk SamorzdowychwNowogrodzieiSzkoyPodstawowejwSawcu 7800z, wtymzdotacji WFOiGW4647z, wkad gminy 3153z. - zabezpieczeniewcaocizadaniazagospodarowaniaterenuzieleniwokZespouSzk SamorzdowychwNowogrodzieiSzkoyPodstawowejwSawcu 7800z, wtymzdotacji WFOiGW4647z, wkad gminy 3153z. - zabezpieczenie zadania inwestycyjnego przebudowa owietleniawul.Toskiego-3 000z - nazakupyinwestycyjnejednostekOSPgminyNowogrd 20 000 z. - z wpywwznajmupomieszczeszkoyorazztytuu zwrotu wynagrodzenia przez Rejonowe BiuroPracyzapracownikwzatrudnionychnapracachinterwencyjnych7100z Burmistrz Nowogrodu dokonazmianwbudeciegminyNowogrdzakresie: - rozdysponowania rezerw na kwot98 533 z - zwikszeniadochodwtytuuotrzymanychdotacjicelowychokwot550 636 z - zmniejszeniadotacjicelowychokwot250 000z - przeniesiewydatkwmidzy rozdziaamiiparagrafaminakwot229 449 z Realizacja budetuw2009r. przedstawia sinastpujco Plan dochody wydatki 11 341 481 15 426 203 Wykonanie 10 134 741 11351769,59 % 89,36 73,59

I. DOCHODY Realizacjadochodwgminyprzedstawiaa sinastpujco: Dzia 1 10 Rolnictwoiowiectwo 20 Lenictwo 600 Transporticzno 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, kontroli iochronyprawaorazsdownictwa
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

Nazwa dziau 2

Plan po zmianach 3 294194 1700 12000 1212200 108000 7029 21500

Wykonanie %/4:3/ 4 5

294192,23 99,99 1445,95 85,06 11943,80 99,9

130855,32 10,79 70836,15 65,59 7029 100

754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem

20637,73 95,99

Strona 4 / 68

2324967 2235773,38 96,16

700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, kontroli iochronyprawaorazsdownictwa 754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem 758 Rne rozliczenia 801 Owiataiwychowanie 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska RAZEM

1212200 108000 7029 21500

130855,32 10,79 70836,15 65,59 7029 100

20637,73 95,99

2324967 2235773,38 96,16

5625555 5634170,41 100,15 78247 98693,93 126,13

1479306 1473533,31 99,61 80921 94362 1500 63400,74 78,35 91169,60 96,62 1059,60 70,6

11341481 10134741,15 89,36

Poniej przedstawia sizestawieniedochodwwgklasyfikacjibudetowej,zwyszczeglnieniem wykonaniadochodwmajtkowychgminyNowogrdza2009rok.Dochodymajtkowewubiegym rokuwykonanowkwocie55831,40znaplan1140200z, co stanowi 4,90%. Zestawieniedochodwza2009rok w zotych Dzia Rozdzia 1 010 01095 2 3 Rolnictwoiowiectwo Pozostaa dziaalno rdodochodw 4 Plan po Wykonanie zmianach 5 294 194 294 194 294 194 6 294 192,23 294 192,23 294 192,23

2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Lenictwo

020 02095

1 700 1 700

1 445,95 1 445,95 1 445,95

Pozostaa dziaalno

0750 Dochodyznajmuidzierawy skadnikw 1 700 majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinanswpublicznychorazinnychumw opodobnymcharakterze Transporticzno 12 000 12 000 1 212 200 104 000 34 000

600 700

11 943,80 11 943,80 130 855,32 107 611,48 41 093,95


Strona 5 / 68

6208 Dotacje rozwojowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarkagruntamiinieruchomociami

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

70005

0470 Wpywyzopat za zarzd, uytkowanie iuytkowanie wieczyste nieruchomoci

sektorafinanswpublicznychorazinnychumw opodobnymcharakterze 600 700 70005 Transporticzno 6208 Dotacje rozwojowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarkagruntamiinieruchomociami 12 000 12 000 1 212 200 104 000 34 000 1 000 11 943,80 11 943,80 130 855,32 107 611,48 41 093,95 835,00 60 164,16

0470 Wpywyzopat za zarzd, uytkowanie iuytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 Wpywyzrnych opat

0750 Dochodyznajmuidzierawy skadnikw 59 000 majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinanswpublicznychorazinnychumw opodobnymcharakterze O760 Wpywyztytuu przeksztacenia prawa uytkowania 1 200 wieczystego przysugujcego osobom fizycznym wprawowasnoci O770 Wpatyztytuu odpatnego prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikwmajtkowych 0

3 590,70

750

547,05 19 653,14 0 1 093,70 3 877,62 70 836,15 58 322,50 0 58 000,00

1 107 000

0910 Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkw 4 000 iopat 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw Administracja publiczna 2 000 4 000 108 000 67 000 1 000 58 000

75011

Urzdywojewdzkie

0690 Wpywyzrnych opat 2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych ustawami Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)

8 000

322,50

751

75023 75075

40 000 40 000 1 000 1 000

12 513,65 12 513,65 0,00 0,00


Strona 6 / 68

0970 Wpywyzrnychdochodw Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

0970 Wpywyzrnychdochodw

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, 7 029 kontroliiochronyprawaorazsdownictwa Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, kontroliiochronyprawa 659

7 029,00 659,00

75101

751

75075

0970 Wpywyzrnychdochodw Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

40 000 1 000 1 000

12 513,65 0,00 0,00 7 029,00 659,00 659,00

0970 Wpywyzrnychdochodw

Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, 7 029 kontroliiochronyprawaorazsdownictwa 75101 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, kontroliiochronyprawa 659 659

2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego

75113

6 370 6 370

6 370,00 6 370,00

2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa

754 75412

1 500 1 500 1 500 20 000

20 637,73 637,73 637,73 20 000,00

Ochotnicze strae poarne

0970 Wpywyzrnychdochodw 6300 Wpywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych

756

Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznych 2 324 967 iodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezich poborem 75601 75615 Wpywyzpodatkudochodowegoodosb fizycznych 3 500 3 500

2 235 773,38

-1 255,50 -1 255,50 333 841,58

0350 Podatek od dziaalnocigospodarczejosb fizycznych, opacanywformiekartypodatkowej

Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego, 428 087 podatku od czynnocicywilnoprawnych,podatkw iopatlokalnychodosbprawnychiinnych jednostek organizacyjnych 404 300 887 10 100 6 800 6 000 684 791

75616

0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkwtransportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego, podatkuodspadkwidarowizn,podatkuod czynnoci cywilno-prawnychorazpodatkwiopat

314 865,28 462,00 10 849,00


Strona 7 / 68

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

7 341,30 324,00

798 757,73

75616

0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkwtransportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego, podatkuodspadkwidarowizn,podatkuod czynnoci cywilno-prawnychorazpodatkwiopat lokalnychodosbfizycznych

404 300 887 10 100 6 800 6 000 684 791

314 865,28 462,00 10 849,00 7 341,30 324,00 798 757,73

75618

0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkwtransportowych 0360 Podatekodspadkwidarowizn 0430 Wpywyzopaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

257 793 259 354 31 038 18 483 10 500 62 862 42 400

315 146,63 264 966,91 38 720,66 29 873,00 13 137,00 64 606,00 72 194,53 113,00 67 974,23

0910 Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkw 2 361 iopat Wpywyzinnychopat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 69 800

0410 Wpywyzopaty skarbowej 0480 Wpywyzopat za zezwolenia na sprzedaalkoholu

12 000 53 800

13 345,00 53 221,23 1 408,00

0490 Wpywyzinnychlokalnychopat pobieranych przez 4 000 jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Udziaygminwpodatkachstanowicychdochd budetu pastwa 1 135 089 1 130 089 5 000

758

75621 75647

1 032 094,47 1 027 263,00 4 831,47 4 330,87 1 617,20 2 713,67 5 634 170,41
Strona 8 / 68

0010 Podatekdochodowyodosbfizycznych 0020 Podatekdochodowyodosbprawnych

Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci 3 700 budetowych 1 200

0690 Wpywyzrnych opat

0910 Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkw 2 500 iopat Rne rozliczenia 5 625 555 3 104 739 3 104 739 2 242 923

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

75801 75807

Czowiatowasubwencjioglnejdlajednostek samorzdu terytorialnego

3 104 739,00 3 104 739,00 2 242

2920 Subwencjeoglnezbudetu pastwa Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin

iopat 758 75801 75807 75809 Rne rozliczenia Czowiatowasubwencjioglnejdlajednostek samorzdu terytorialnego 5 625 555 3 104 739 3 104 739 2 242 923 2 242 923 30 000 30 000 5 634 170,41 3 104 739,00 3 104 739,00 2 242 923,00 2 242 923,00 38 469,48 38 469,48

2920 Subwencjeoglnezbudetu pastwa Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin

2920 Subwencjeoglnezbudetu pastwa Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

2310 Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia finansowe

801

75814 75831

0 0

145,93 145,93 247 893,00 247 893,00 98 693,93 26 496,78

O920 Pozostae odsetki Czrwnowacasubwencjioglnejdlagmin

247 893 247 893 78 247 22 400 0,00

2920 Subwencjeoglnezbudetu pastwa Owiataiwychowanie

80101

Szkoy podstawowe

0690 Wpywyzrnych opat

52,00 1 686,00

0750 Dochodyznajmuidzierawy skadnikw 3 300 majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinanswpublicznychorazinnychumw opodobnymcharakterze 0970 Wpywyzrnychdochodw 1 100

6 758,78 18 000,00

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na 18 000 realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkw gmin) Przedszkola 25 000 22 000 3 000 200 200

80104 80110 80114 80195

41 426,12 28 700,00 12 726,12 52,00 52,00 20 672,75


Strona 9 / 68

0690 Wpywyzrnych opat 0970 Wpywyzrnychdochodw Gimnazja

0690 Wpywyzrnych opat

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnejszk 14 600 200 14 400 16 047 11 400

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

0690 Wpywyzrnych opat 0970 Wpywyzrnychdochodw Pozostaa dziaalno

26,00 20 646,75 10 046,28 5 400,00

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na

80110 80114 80195

0970 Wpywyzrnychdochodw Gimnazja

3 000 200 200

12 726,12 52,00 52,00 20 672,75 26,00 20 646,75 10 046,28 5 400,00

0690 Wpywyzrnych opat

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnejszk 14 600 200 14 400 16 047

0690 Wpywyzrnych opat 0970 Wpywyzrnychdochodw Pozostaa dziaalno

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na 11 400 realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkw gmin) 2440 Dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnarealizacj 4 647 zadabiecychjednosteksektorafinansw publicznych Pomoc spoeczna 1 479 306 1 170 044

4 646,28

852 85212

1 473 533,31 1 166 934,57 0,00 1 165 412,97

wiadczenia rodzinne, wiadczeniazfunduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

0970 Wpywyzrnychdochodw 2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych ustawami

2 500 1 165 544

2 000

1 521,60

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za 6 477 osobypobierajaceniektrewiadczeniazpomocy spoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczcewzajciachwcentrumintegracji spoecznej. 4 559

5 968,46

2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

4 333,41

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na 1 918 realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkw gmin) Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowe pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 137 580 26 517

1 635,05

85214

133 912,70
Strona 10 / 68 26 517,00

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. 2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na

111 063

107 395,70

gmin) 85214 Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowe 137 580 26 517 133 912,70 26 517,00

2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na 111 063 realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej 57 405 0

107 395,70

85219

66 140,89 8 735,89 57 405,00

0970 Wpywyzrnychdochodw

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na 57 405 realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaa dziaalno 107 800 20 000

85295

100 576,69 21 087,00 79 489,69

0970 Wpywyzrnychdochodw

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na 87 800 realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej 80 921

853 854 85415 85395

63 400,74 63 400,74 57 420,36 5 980,38 91 169,60 79 155,60 79 155,60

Pozostaa dziaalno

80 921 72 387 8 534 94 362 82 348

2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie WsplnejPolitykiRolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie WsplnejPolitykiRolnej Edukacyjna opieka wychowawcza Pomocmaterialnadlauczniw

2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na 82 348 realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkw gmin) Szkolne schroniska modzieowe 12 014 12 014

85417

12 014,00 12 014,00

2320 Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunazadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

900 90095

1 500 1 500 200 1 300 11 341 481

1 059,60 1 059,60 17,30


Strona 11 / 68

Pozostaa dziaalno

0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

1 042,30 10 134 741,15

razem: w tym:dochody majtkowe

900 razem: 90095

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Pozostaa dziaalno

1 500 1 500 200 1 300 11 341 481

1 059,60 1 059,60 17,30 1 042,30 10 134 741,15

0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywyzrnychdochodw

w tym:dochody majtkowe Dzia Rozdzia 1 600 700 70005 60016 2 3 Transporticzno Drogi publiczne gminne rdodochodw 4 Plan po Wykonanie zmianach 5 12 000 12 000 12 000 1 108 200 1 108 200 11 943,80 11 943,80 11 943,80 23 887,60 23 887,60 3 590,70

6208 Dotacje rozwojowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarkagruntamiinieruchomociami

0760 Wpywyztytuu przeksztacenia prawa uytkowania 1 200 wieczystego przysugujcego osobom fizycznym wprawowasnoci 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikwmajtkowych Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa 1 107 000 20 000 20 000 20 000

754

19 653,14 20 000,00 20 000,00 20 000,00

75412

Ochotnicze strae poarne

6300 Wpywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych

RAZEM:

1 140 200

55 831,40

Wykonaniedochodwwstosunkudoplanowanychwynioso 89,36 %. Dochody uzyskano znastpujcych tytuw: - subwencje 5595555z - dotacje 2049254,25 w tym: na biecezadaniazleconezzakresuadministracjirzdowej- 1548455,61z na zadania wasne gminy - 348 481,04 z rozwojowe - 75 343,74 na podstawie porozumieiumw- 76 973,86 - udziaygminywpodatkudochodowym- 1032094,47z - wpywpodatkwlokalnych 1131373,81z
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 12 / 68

- Dochody wasne gminy - 326 463,62 wtymztytuw: - opata skarbowa 13 345z

na podstawie porozumieiumw- 76 973,86 - udziaygminywpodatkudochodowym- 1032094,47z - wpywpodatkwlokalnych 1131373,81z - Dochody wasne gminy - 326 463,62 wtymztytuw: - opata skarbowa 13 345z - wpaty za wydanie zezwolenia na sprzedanapojwalkoholowych- 53 221,23z - licencja na wiadczenie usug transportowych 1408z - zwrot opaty komorniczej 4330,87z - opata za oddanie nieruchomocigruntowejwuytkowanie wieczyste 547,05z. - dzierawaobwodwowieckich 1445,95z - zarzdiuytkowanie wieczyste 41 093,95z - najemidzierawa skadnikwmajtkowych 60 164,16z - zwrotkosztwprocesowych- 835z - przeksztaceniazprawuytkowaniawieczystegowprawowasnoci 3590,70z - zbycie skadnikwmajtkowych 19 653,70z - wynajem pomieszczewszkoach 1686z - odpatnoza przedszkole 28 700z - refundacja wynagrodzepracownikwzatrudnionychwramachpracinterwencyjnychipublicznych 82 468,19z - odsetki od nieterminowych wpat 1256,93z - opata za energielektrycznprzez GS (zwrot) 3877,62z - pozostae dochody 8839,83z Poniej przedstawia siwykonaniedochodwwposzczeglnychdziaach. W dziale 010 - Rolnictwoiowiectwodochody wykonano z: - otrzymano dotacjna zwrot czcipodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapdowego oraz pokryciekosztwpostpowaniawsprawiejegozwrotuponiesionychprzezgminNowogrd 294 192,23 z W dziale 020 - Lenictwo - dochodywykonanowkwocie1445,95zza dzierawobwodwowieckich ze Starostwa PowiatowegowKolnie,omy oraz NadlenictwaNowogrd.Dokonanowpatyzgodniezumow. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowadochodywkwocie130885,32zrda wskazano powyej.
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

W dziale 750 - Administracja publicznadochodywykonanoznastpujcych rde:

Strona 13 / 68

- zawydaniedowodwosobistych 322,50z - zwrotwynagrodzeniapracownikwzapracepubliczneiinterwencyjnezBiuraPracy 12 513,65 z - otrzymanodotacjecelowewkwocie58000z

- dochodywykonanowkwocie1445,95zza dzierawobwodwowieckich ze Starostwa PowiatowegowKolnie,omy oraz NadlenictwaNowogrd.Dokonanowpatyzgodniezumow. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowadochodywkwocie130885,32zrda wskazano powyej. W dziale 750 - Administracja publicznadochodywykonanoznastpujcych rde: - zawydaniedowodwosobistych 322,50z - zwrotwynagrodzeniapracownikwzapracepubliczneiinterwencyjnezBiuraPracy 12 513,65 z - otrzymanodotacjecelowewkwocie58000z W dziale 751 - Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaoraz sdownictwadochodywykonanowkwocie659zztytuu otrzymanych dotacji celowych na prowadzenie iaktualizacjstaegorejestruwyborcwwgminieorazprzeprowadzeniewyborwdoeuroparlamentu wkwocie6370z W dziale 754 - Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowadochody wykonano ztytuu: - zwrotu za energielektryczna OPS Kunina 637,73 z - rodkwfinansowychwkwocie20000zktreotrzymanonazakupdoposaenia jednostek OSP wgminieNowogrd. W dziale 756 - Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoboremdochodywykonanoww oglnejkwocie2235773,38zpodatkurolnego,lenego, od nieruchomoci, od rodkw transportowych, od czynnoci cywilnoprawnych, opaty targowej, skarbowej, za zezwolenie na sprzeda alkoholu, udziawwewpywachwpodatkudochodowymodosbfizycznychiprawnychorazinnych podatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych, odsetek za zwok. Przedstawia sito nastpujco: 1) Dochodyodosbprawnych: - Podatek od nieruchomoci Deklaracje na podatek od nieruchomoci zoyo 23 jednostki. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 318 845,60 z. Dochody otrzymane 314 865,28 z. Zalegocizlatubiegych wynosz56 394,00 z. Zalegowwysokoci 56 394,00 z. wprowadzonympostpowaniu egzekucyjnym jest niecigalna. - Podatek rolny Deklaracje na podatek rolny zoyy4jednostki.Zadeklarowanypodatekwynosi 462,00 z, wpywynapoczetwymiarwbiecych wynosz462,00 z. Zalegonie wystpuje. - Podatek leny Deklaracje na podatek leny zoyy4jednostki.Zadeklarowanypodatekwynosi 10 848,00 z. Podatek wpaconowkwocie10849,00z. Nadpaty - 1,00 z. - Podatek od rodkwtransportowych Deklaracje na podatek od rodkwtransportowych zoyy2jednostki.Zadeklarowanypodatekna2009rokwynosi5943,00z. Dochody otrzymane 7341,30z. Zalegozlatubiegychwkwocie6578,52z. wprowadzonym postpowaniu egzekucyjnym jest niecigalna. 2) Dochodyodosbfizycznychw2009roku
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

- Podatek od nieruchomoci zostawymierzony 1378 osobom na kwot323 265,10 z. Nalenoci biecewrazzzalegociamidopobraniaw2009rwynosz 345 748,49z. Dochody otrzymane 315 146,63 z. Umorzono 5197,30z. Pozostaa zalegowkwocie32142,76zna ktrskadajsizalegociod5przedsibiorcwwwysokoci 28 784,00 zoraz zalegoci od osbfizycznych.Zalegowkwocie19394,50zwprowadzonympostpowaniu egzekucyjnym

Strona 14 / 68

zoyy2jednostki.Zadeklarowanypodatekna2009rokwynosi5943,00z. Dochody otrzymane 7341,30z. Zalegozlatubiegychwkwocie6578,52z. wprowadzonym postpowaniu egzekucyjnym jest niecigalna. 2) Dochodyodosbfizycznychw2009roku - Podatek od nieruchomoci zostawymierzony 1378 osobom na kwot323 265,10 z. Nalenoci biecewrazzzalegociamidopobraniaw2009rwynosz 345 748,49z. Dochody otrzymane 315 146,63 z. Umorzono 5197,30z. Pozostaa zalegowkwocie32142,76zna ktrskadajsizalegociod5przedsibiorcwwwysokoci 28 784,00 zoraz zalegoci od osbfizycznych.Zalegowkwocie19394,50zwprowadzonympostpowaniu egzekucyjnym jest niecigalna. - Podatek rolny zostawymierzony 1703 osobom na kwot268 705,00 z. Nalenoci biece wrazzzalegociamidopobraniaw2009rwynosz 267 425,62 z. Dochody otrzymane 264 966,91 z. umorzono 4538,00z. Pozostaa zalegowwysokoci2789,47z. - Podatek leny Podatek leny zostawymierzony 879 osobom na kwot39 013,00 z. Nalenoci biecewrazzzalegociamidopobraniaw2009rokuwynosz 39 010,64 z. Dochody otrzymane 38 720,66 z. Umorzono 230,00 z. Pozostaa zalegowwysokoci 396,68 z. - Podatek od rodkwtransportowych Deklaracje na podatek od rodkwtransportowych zoyo7osb.Nalenodopobraniaw2009r. 29 863,00 z. Dochody otrzymane 29 873,00 z. Opata targowa - Dochody otrzymane 64 606,00 z Opata skarbowa - Dochody otrzymane 13 345,00 z Opatazakorzystaniezzezwolena sprzedanapojwalkoholowych - Dochody otrzymane 53 221,23 z Opata za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz za wydane licencje - Dochody otrzymane 1408,00z Koszty komornicze - Dochody otrzymane 1617,20z Odsetki od nieterminowych wpat - Dochody otrzymane 2.713,67 z 3) Skutki obnieniagrnychstawekpodatkww2009rprzedstawiajsinastpujco: Osoby prawne - podatek od nieruchomoci 112 647,00 z - podatek od rodkwtransportowych 6047,24z Osoby fizyczne - podatek od nieruchomoci 204 152,00 z - podatek od rodkwtransportowych 18 261,84 z 4) Skutki udzielonych zwolniezastosowanych uchwaamiRadyMiejskiejwNowogrodzie Osoby prawne - Podatek od nieruchomoci 91 176,00 z
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

- Podatek od rodkwtransportowych 3180,00z W dziale 758 - Rne rozliczeniadochodyzrealizowanozponiszych rde: - subwencja owiatowa 3104739z - czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagminy 2242923z

Strona 15 / 68

4) Skutki udzielonych zwolniezastosowanych uchwaamiRadyMiejskiejwNowogrodzie Osoby prawne - Podatek od nieruchomoci 91 176,00 z - Podatek od rodkwtransportowych 3180,00z W dziale 758 - Rne rozliczeniadochodyzrealizowanozponiszych rde: - subwencja owiatowa 3104739z - czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagminy 2242923z - czrwnowacasubwencjioglnejdlagminy 247 893 z - dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece 38 469,48z - pozostae dochody 145,93z W dziale 801 - Owiataiwychowaniedochodyzrealizowanoztytuwomwionychwczci oglnej,adotyczopat czesnego za Przedszkole Samorzdowe, dofinansowanie pracodawcom kosztwprzygotowaniazawodowegomodocianychpracownikw,najmupomieszczeszkoy, refundacjawynagrodzeniazbiurapracy 98 693,93 z W dziale 852 - Pomoc spoecznadochodywykonanoztytuudotacjicelowychiinnych wpyww: - wiadczeniarodzinneiskadki na ZUS od zasikw 1165412,97z - skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektrewiadczenia zpomocyspoecznej 5968,46z - zasiki,pomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczenieemerytalneirentowe 133 912,70z - utrzymanie funkcjonowania orodka pomocy spoecznej 66 140,89 z - program doywianie oraz zwrot za prace spoecznie uyteczne 100 576,69 oraz wpata na fundusz alimentacyjny 1635,05zjako dochody zwizanezrealizacjzadazzakresu administracji rzdowej zleconych ustawami. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawczadochody uzyskano na: - dofinansowanie wiadczepomocymaterialnejdlauczniwocharakterzesocjalnym79 155,60 z - utrzymanie szkolnego schroniska modzieowegoprzySPwNowogrodzie 12 014 z W dziale 900 - Gospodarkakomunalnaiochronarodowiskadochody uzyskano za zajcie pasadrogowegoiodsetkiodnieterminowejwpaty 1059,60 II. DOCHODY WASNE: ywieniedzieciwstowkachszkolnychw2009r.rodki finansowe na ywienieuczniw gromadzone snadwchwyodrbnionych rachunkach bankowych: - Rachunekdochodwwasnych jednostki dlaszk, - Rachunekdochodwwasnych jednostki dla Przedszkola. a) ywieniewstowceSzkoyPodstawowej,GimnazjumwNowogrodzieiSzkoleFilialnej ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 16 / 68 wMtwicy. Stawka ywieniowa wynosi 2,50 zosobo/dzie. redniow2009rokubyo doywianych 147 uczniwmiesicznie. Przychody za okres stycze- grudzie2009 r. wyniosy - 68 767,50 z. znastpujcych rde:

- Rachunekdochodwwasnych jednostki dlaszk, - Rachunekdochodwwasnych jednostki dla Przedszkola. a) ywieniewstowceSzkoyPodstawowej,GimnazjumwNowogrodzieiSzkoleFilialnej wMtwicy. Stawka ywieniowa wynosi 2,50 zosobo/dzie. redniow2009rokubyo doywianych 147 uczniwmiesicznie. Przychody za okres stycze- grudzie2009 r. wyniosy - 68 767,50 z. znastpujcych rde: - odpatnouczniwipracownikwzadoywianie - 23 550,00z - dofinansowaniezOrodka Pomocy SpoecznejwNowogrodzie 45 217,50 z. Rozchody za ten okres wynoszkwotogem - 71 925,34 z, to: - zakup artykuwywnociowych - 67 723,00 z. - zakup naczystoowych , rodkwczystociigazu- 2685,34z. - opata za energielektryczniwod- 1479,00z. - opatazawywzmieciiodprowadzenieciekw 38,00 z. b) ywieniedzieciwPrzedszkolu Stawka ywieniowa wynosi 4,20 z. osobo/dzie. redniow2009rokudoPrzedszkola uczszczao 57 dzieci. Przychody za okres stycze- grudzie2009 r. wynosz- 40 357,80 ztytuu wpatrodzicwzaywienie dzieci. Rozchody to kwota - 38943,99zprzeznaczeniemna zakup artykuwywnociowych c) ywieniewSzkolePodstawowejwSawcu. Stawka ywieniowa wynosia 2,00 z. osobo/dzie. redniow2009rokubyo doywianych 28uczniwmiesicznie.Przychodyzaokres1styczedo 31 grudnia 2009 r. wynosz9284,00zz: - dofinansowaniezOrodka Pomocy SpoecznejwNowogrodzie 7658,00z. - dofinansowaniezOrodka Pomocy Spoecznejwomy - 1626,00z. Rozchodytokwotaogem - 9201,43zna: - zakup artykuwywnociowych - 8856,53z. - zakup rodkwczystoci 299,90 z. - zakup gazu - 43,00 z. - opata za usugi bankowe - 2,00 z. d) Pozostae dochody uzyskane przez jednostki owiaty W2009rokuZespSzkSamorzdowychwNowogrodzieuzyskadochodywkwocie 35 058,87 z. z: - 1 686,00 z. ztytuu wynajmu pomieszczeszkolnych - 33 372,87 z. refundacja wynagrodzezpochodnymizPowiatowegoBiuraPracyza 17 / 68 ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona pracownikwzatrudnionegowZespoleSzkNowogrdwramachrobtpublicznych iinterwencyjnych.Wyej wymienione dochody odprowadzona do budetu gminy. W 2009 roku SzkoaPodstawowawSawcu uzyskaadochodywkwocie 6706,78z. za refundacjwynagrodzezpochodnymizPowiatowegoBiuraPracyzapracownikazatrudnionego

W2009rokuZespSzkSamorzdowychwNowogrodzieuzyskadochodywkwocie 35 058,87 z. z: - 1 686,00 z. ztytuu wynajmu pomieszczeszkolnych - 33 372,87 z. refundacja wynagrodzezpochodnymizPowiatowegoBiuraPracyza pracownikwzatrudnionegowZespoleSzkNowogrdwramachrobtpublicznych iinterwencyjnych.Wyej wymienione dochody odprowadzona do budetu gminy. W 2009 roku SzkoaPodstawowawSawcu uzyskaadochodywkwocie 6706,78z. za refundacjwynagrodzezpochodnymizPowiatowegoBiuraPracyzapracownikazatrudnionego wszkolewramachrobtpublicznych.Wymienionedochodyzostay odprowadzone do budetu gminy. III. WYDATKI Realizacjawydatkwgminyza2009rokprzedstawiasinastpujco: Dzia 1 10 Rolnictwoiowiectwo 600 Transporticzno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalnousugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, kontroliiochronyprawaorazsdownictwa 754 Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa 756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznych iodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej. 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiataiwychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska 921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 926 Kulturafizycznaisport
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

Nazwa dziau 2

Plan po zmianach 3 466 761

Wykonanie % /4:3/ 4 302 223,61 5 64,47 69,99 45,17 49,03 16,93 84,29 100 72,67 93,69

2 791 700 1 953 832,04 80 000 126 769 100 000 36 135,32 62 151,33 16 935,05

1 511 545 1 274 094,83 7 029 285 142 68 463 7 029 207 209,05 64 134,96

403 507 95 467

47 573,63 0

11,79 0 74,09 98,9 97,52 79,43 97,18 80,99 50,53 17,91

5 122 134 3 795 264,04 53 812 53 225,87

1 705 834 1 663 609,98 85 161 247 144 67 640,74 240 181,15

1 391 925 1 127 280,37 843 000 40 810 425 937,09 7 311,53

RAZEM

15426203 11351769,59 73,59

Strona 18 / 68

Wykonaniewydatkwstanowio73,59%wstosunkudoplanowanych.Wydatkimajtkowe zrealizowanowkwocie2.615.493,57z., co stanowio 48,49% planowane (5.394.059z). Deficyt budetu wynosi 1.217.028,44z.

900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska 921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 926 Kulturafizycznaisport RAZEM

1 391 925 1 127 280,37 843 000 40 810 425 937,09 7 311,53

80,99 50,53 17,91

15426203 11351769,59 73,59

Wykonaniewydatkwstanowio73,59%wstosunkudoplanowanych.Wydatkimajtkowe zrealizowanowkwocie2.615.493,57z., co stanowio 48,49% planowane (5.394.059z). Deficyt budetu wynosi 1.217.028,44z. Przychody 1.589.028,44z Rozchody 372.000z. spatakredytwipoyczek zacignitychwlatachubiegych. Poniej przedstawia sizestawieniewydatkwwgklasyfikacjibudetowej,zwyszczeglnieniem wykonaniawydatkwmajtkowychgminyNowogrdza2009rok. ZESTAWIENIEWYDATKWZA2009ROK Dzia Rozdzia Nazwa Plan po zmianach w zotych Wykonanie w tym: ogem wydatki majtkowe 6 302 223,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 425,38 6 425,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

1 O10

4 Rolnictwoiowiectwo

5 466 761 702 702 155 525 525

01008 01010 01030

Melioracje wodne

4430 Rne opatyiskadki Infrastruktura wodocigowa isanitacyjnawsi

4300 Zakup usug pozostaych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 155 000 budetowych Izby rolnicze 8 715

2850 Wpaty gmin na rzecz izb 8 715 rolniczychwwysokoci 2% uzyskanych wpywwzpodatku rolnego Restrukturyzacjaimodernizacja 2 625 sektora ywnociowego oraz rozwjobszarwwiejskich 2 625 5 000

01036

2 625,00

0,00

01041

4300 Zakup usug pozostaych ProgramrozwojuObszarw Wiejskich 2007-2013

1 606,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


Strona 19 / 68

2670 Dotacjacelowazbudetu dla 5 000 ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. jednostek niezaliczanych do sektorafinanswpublicznych realizujcych projekty lub zadaniafinansowanezudziaem rodkwzbudetu Unii

01041

ProgramrozwojuObszarw Wiejskich 2007-2013

5 000

0,00 0,00

0,00 0,00

2670 Dotacjacelowazbudetu dla 5 000 jednostek niezaliczanych do sektorafinanswpublicznych realizujcych projekty lub zadaniafinansowanezudziaem rodkwzbudetu Unii Europejskiej. Pozostaa dziaalno 294 194 288 424

01095

294 192,23 288 423,75 1 008,27 299,4 3 021,54 553,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Rnewydatkinarzeczosb fizycznych

4210 Zakup materiawiwyposaenia 1 008 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300 3 022 554

4740 Zakup materiawpapierniczych 233 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Transporticzno 653

232,58

0,00

653,3

0,00

600 60014

2 791 700 1 226 700

1 953 832,04 844 599 13 420,00 831 179,00

1 782 051,62 844 599,00 13 420,00 831 179,00

Drogi publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 130 000 budetowych 6620 Dotacje celowe przekazane dla 1 096 700 powiatunainwestycjeizakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne 1 565 000

60016

1 109 233,04 3 493,45 117 238,83 51 048,14 215 462,23 369 864,29 352 126,10

937 452,62 0,00 0,00 0,00 215 462,23 369 864,29 352 126,10
Strona 20 / 68

4210 Zakup materiawiwyposaenia 5 150 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 311 000 53 550

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 313 300 budetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 484 522 budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 397 478

630

4210 Zakup materiawiwyposaenia 5 150 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 311 000 53 550

3 493,45 117 238,83 51 048,14 215 462,23 369 864,29 352 126,10 36 135,32 8 895,45 8 895,45

0,00 0,00 0,00 215 462,23 369 864,29 352 126,10 23 803,58 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 313 300 budetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 484 522 budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 397 478 budetowych Turystyka 80 000 21 000 21 000

63003

Zadaniawzakresie upowszechniania turystyki

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno

63095

59 000

27 239,87 876,97

23 803,58 0,00

2330 Dotacje celowe przekazane do 900 samorzduwojewdztwana zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2900 Wpatygminipowiatwna rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkwgminlubzwizkw powiatwnadofinansowanie zadabiecych 4 000

2 559,32

0,00

700

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 54 100 budetowych Gospodarka mieszkaniowa 126 769 126 769 4 725

23 803,58 62 151,33 62 151,33 0 2 359,19 10 758,72 243,59 23 770,78 5 254,04 0,00 0,00

23 803,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 21 / 68

70005

Gospodarka gruntami inieruchomociami

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia 10 250 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki 4480 Podatek od nieruchomoci 4500 Pozostae podatki na rzecz 11 135 250 48 000 7 344 2 100 105

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

4210 Zakup materiawiwyposaenia 10 250 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki 4480 Podatek od nieruchomoci 11 135 250 48 000 7 344 2 100

2 359,19 10 758,72 243,59 23 770,78 5 254,04 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500 Pozostae podatki na rzecz 105 budetwjednosteksamorzdu terytorialnego 4520 Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4530 Podatekodtowarwiusug (VAT). 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Dziaalnousugowa 8 735

6 819,00

0,00

31 500 2 625,00

12 919,00 27,01

0,00 0,00

710 750 75011 71004 71014

100 000 80 000 80 000 20 000 20 000 1 511 545 122 222 76 593 5 400 17 804 2 600

16 935,05 16 302,90 16 302,90 632,15 632,15 1 274 094,83 107 257,69 70 636,40 5 189,23 11 473,73 1 849,97 2 425,71 7497,34 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 809,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

4300 Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne ikartograficzne

4300 Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdywojewdzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiawiwyposaenia 2 810 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 7 550 409

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

2 555 2 001

2 517,10 2 001,00 1 131,00

0,00 0,00 0,00

Strona 22 / 68

4700 Szkoleniapracownikw 1 300 niebdcych czonkami korpusu

4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

409

0,00

0,00

2 555 2 001

2 517,10 2 001,00 1 131,00

0,00 0,00 0,00

4700 Szkoleniapracownikw 1 300 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczych 700 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Radygmin(miastimiastna prawach powiatu) 2 500

117,12

0,00

2 419,09

0,00

75022 75023

65 760 61 260

39 018,71 37 917,87 578,67 266 256,17 1 086 494,72 361,37 663 292,79 48 606,48 96 803,36 16 419,06 25 953,00 66 966,61 8 907,70 4 440,68 166 51 131,28 2 034,96 5 848,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 809,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 23 / 68

3030 Rnewydatkinarzeczosb fizycznych

4210 Zakup materiawiwyposaenia 2 500 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe Urzdygmin(miastimiastna prawach powiatu) 1 000 1 000 1 270 823

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 720 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 708 252 48 914 122 642 18 098 27 090

4210 Zakup materiawiwyposaenia 85 000 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii 9 975 25 000 1 575 91 708 4 774 8 808

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

0,00 0,00

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opatyiskadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

9 975 25 000 1 575 91 708 4 774 8 808

8 907,70 4 440,68 166 51 131,28 2 034,96 5 848,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 052

11 942,43

0,00

31 993 5 000 2 686 17 538

30 633,94 0 519 17 538,00 8 744,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkoleniapracownikw 16 998 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczych 4 000 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji 22 000

2 701,84

0,00

21 674,25

0,00

75075

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 000 budetowych Promocja jednostek samorzdu 44 150 terytorialnego 5 265

1 809,26 36 212,93 500,00

1 809,26 0,00 0,00

3040 Nagrodyocharakterze szczeglnymniezaliczonedo wynagrodze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

515

0,00 15 939,16 48,63 19 583,29 0,00 61,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 24 / 68

4210 Zakup materiawiwyposaenia 17 725 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki 50 19 585 810

4740 Zakup materiawpapierniczych 100 do sprztu drukarskiego ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji 100

80,83

0,00

4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki

19 585 810

19 583,29 0,00 61,02

0,00 0,00 0,00

4740 Zakup materiawpapierniczych 100 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Pozostaa dziaalno 100

80,83

0,00

751

75095

8 590 3 802 436

5 110,78 3 780,00 0,00 0,00 1 330,78 7 029,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Rnewydatkinarzeczosb fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia 2 939 4430 Rne opatyiskadki 1 413

Urzdynaczelnychorganw 7 029 wadzy pastwowej, kontroli iochronyprawaoraz sdownictwa 75101 Urzdynaczelnychorganw wadzy pastwowej, kontroli iochronyprawa 659

659,00

0,00

75113

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego

500 139 20 6 370 2 970 1 635

500,00 139,00 20,00 6 370,00 2 970,00 1 635,00 1 555,00 60,00 79,00 71,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Rnewydatkinarzeczosb fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia 1 555 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Bezpieczestwo publiczne iochronaprzeciwpoarowa 60 79 71

754

285 142 3 500

207 209,05 3 475,69 3 475,69 203 733,36 32,9

32 700,12 0,00 0,00 32 700,12 0,00


Strona 25 / 68

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Policji 75403 Jednostki terenowe

75412

4210 Zakup materiawiwyposaenia 3 500 Ochotnicze strae poarne 276 242

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 200

programwilicencji 754 75403 75412 Bezpieczestwo publiczne iochronaprzeciwpoarowa Jednostki terenowe Policji 285 142 3 500 207 209,05 3 475,69 3 475,69 203 733,36 32,9 17 942,53 65 114,00 4 098,87 9 929,72 1 586,90 500,00 35 761,75 7 303,25 2 379 2 342,00 9471,38 556,67 32 700,12 0,00 0,00 32 700,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiawiwyposaenia 3 500 Ochotnicze strae poarne 276 242

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 200 do wynagrodze 3030 Rnewydatkinarzeczosb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 134 84 878 4 116 10 219 1 756 500

4210 Zakup materiawiwyposaenia 46 854 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opatyiskadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 7 341 29 530 2 350 18 718 805

2 339 10 000 2 752

887,27 7 375,00 2 752,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkoleniapracownikw 3 000 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 550 budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 22 200

10 548,12 22 152,00

10 548,12 22 152,00

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

75495

5 400 300

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 26 / 68

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia 600 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 3 000 1 500

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno

22 200

22 152,00

22 152,00

756

75495

5 400 300

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 134,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia 600 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 3 000 1 500

Dochodyodosbprawnych, 68 463 odosbfizycznychiodinnych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezich poborem 75647 Pobrpodatkw,opat iniepodatkowychnalenoci budetowych 68 463

64 134,96

0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

23 000 362 72 2 362

22 079,00 360,91 57,87 2 362,00 1 438,00 37 025,63 612,93 198,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiawiwyposaenia 1 704 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki 37 733 2 230

4740 Zakup materiawpapierniczych 1 000 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych Obsuga dugu publicznego 403 507

757 75702

47 573,63 47 573,63

0,00 0,00

Obsugapapierw 298 507 wartociowych,kredytw ipoyczek jednostek samorzdu terytorialnego 9 000 289 507

4300 Zakup usug pozostaych

8 000,00 39 573,63

0,00 0,00

8070 Odsetkiidyskontood skarbowychpapierw wartociowych,kredytw ipoyczek oraz innych instrumentwfinansowych, ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. zwizanychzobsugdugu krajowego. 75704 Rozliczeniaztytuu porcze igwarancjiudzielonychprzez

Strona 27 / 68

105 000

0,00

0,00

skarbowychpapierw wartociowych,kredytw ipoyczek oraz innych instrumentwfinansowych, zwizanychzobsugdugu krajowego. 75704 Rozliczeniaztytuu porcze igwarancjiudzielonychprzez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 105 000 0,00 0,00

8020 Wypatyztytuu gwarancji iporcze 8070 Odsetkiidyskontood skarbowychpapierw wartociowych,kredytw ipoyczek oraz innych instrumentwfinansowych, zwizanychzobsugdugu krajowego. Rne rozliczenia

100 000 5 000

0,00 0,00

0,00 0,00

758 801 80101 75818

95 467 95 467 95 467 5 122 134 1 856 257

0,00 0,00 0,00 3 795 264,04 1 848 404,85 94 839,52 1 127 191,18 82 775,00 197 923,99 31 659,69 2 559,27 116 982,89 25 980,76 25 083,39 47 222,04 2 026,00 13 169,07 696,00 2 631,87

0,00 0,00 0,00 1 888,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 28 / 68

Rezerwyoglneicelowe

4810 Rezerwy Owiataiwychowanie Szkoy podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 94 988 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 130 002 82 775 198 627 31 674 2 560

4210 Zakup materiawiwyposaenia 117 496 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 26 025 25 614 47 691 2 032 14 878 696 2 758

4280 Zakup usug zdrowotnych ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opataztytuu zakupu usug

dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opatyiskadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 25 614 47 691 2 032 14 878 696 2 758 25 083,39 47 222,04 2 026,00 13 169,07 696,00 2 631,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 500 2 178 70 623

1 273,64 2 178,00 70 481,00 1 09,31

0,00 0,00 0,00 0,00

4740 Zakup materiawpapierniczych 1 213 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Oddziay przedszkolne wszkoach podstawowych 2 927

2 722,23

0,00

80103

186 010

185 813,33 10 417,76 121 154,19 8 214,00 21 020,01 3 371,44 9 637,00 1 130,90 2 211,00 151,00 1 860,03 6 433 213,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 29 / 68

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 10 423 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 121 163 8 214 21 030 3 372

4210 Zakup materiawiwyposaenia 9 637 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 1 154 2 211 151 1 872 6 570

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

4740 Zakup materiawpapierniczych 213 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych Przedszkola 594 992

80104

298 606,18

5 870,50

4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

1 872 6 570

1 860,03 6 433 213,00

0,00 0,00 0,00

4740 Zakup materiawpapierniczych 213 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych Przedszkola 594 992 16 500

80104

298 606,18 15 047,00

5 870,50 0,00

2900 Wpatygminipowiatwna rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkwgminlubzwizkw powiatwnadofinansowanie zadabiecych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 11 512 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 196 483 11 038 28 551 4 835

11 511,03 195 881,27 11 038,00 28 353,01 4 834,92 6 749,47 727,00 2 720,00 1 925,60 412,00 2 818,38 10 592,00 126,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiawiwyposaenia 6 750 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 727 2 720 1 926 412 2 820 10 592

4740 Zakup materiawpapierniczych 126 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 300 000 budetowych Gimnazja 957 768

80110

5 870,50 956 700,11 53 735,96 635 928,42 45 010,00

5 870,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 30 / 68

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 53 750 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 636 166 45 010

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

80110

Gimnazja

957 768

956 700,11 53 735,96 635 928,42 45 010,00 101 036,57 17 247,80 40 513,07 2 596,73 9 044,00 2 040,55 865,00 6 294,89 348,00 1 555,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 53 750 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 636 166 45 010 101 156 17 260

4210 Zakup materiawiwyposaenia 40 520 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 2 607 9 044 2 060 865 6 357 348 1 824

660 38 366

615,33 38 366,00 421,04

0,00 0,00 0,00

4740 Zakup materiawpapierniczych 443 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Dowoenieuczniwdoszk 1 332

1 080,96

0,00

80113 80114

197 349 2 450 394 16 100 178 405 202 905 147 188 9 098

181 092,78 2 239,14 325,39 14 617,57 163 910,68 202 384,49 147 157,03 9 098,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 31 / 68

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnejszk ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00 0,00

80114

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnejszk

16 100 178 405 202 905 147 188 9 098 23 476 3 556

14 617,57 163 910,68 202 384,49 147 157,03 9 098,00 23 476,00 3 460,01 3 484,00 208,00 5 518,65 225,66 4 750,00 1 630,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiawiwyposaenia 3 484 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 227 5 658 237 4 750

4700 Szkoleniapracownikw 1 854 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczych 737 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Doksztacanieidoskonalenie nauczycieli 2 640

737,00

0,00

2 640,00

0,00

80146 80148

10 040 10 040 56 044 37 440 3 392 6 590 877

9 877,50 9 877,50 55 779,28 37 440,00 3 392,00 6 561,25 854,99 3 070,00 2 000,00 153,00 638,04 1 670,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 32 / 68

3250 Stypendiarne Stowkiszkolne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiawiwyposaenia 3 070 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 2 000 155 850 1 670

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

0,00 0,00 0,00

spoeczne 851 85154 80195 4120 Skadki na Fundusz Pracy 877 854,99 3 070,00 2 000,00 153,00 638,04 1 670,00 56 605,52 5 531,00 24 243,80 4 000,00 4,00 20 938,00 1 888,72 53 225,87 53 812,00 17 001,00 5 689,13 29 970,26 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiawiwyposaenia 3 070 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Pozostaa dziaalno 2 000 155 850 1 670 1 060 769

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 5 531 do wynagrodze 4210 Zakup materiawiwyposaenia 24 300 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4 000 6 000 20 938

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 000 000 budetowych Ochrona zdrowia 53 812

Przeciwdziaanie alkoholizmowi 53 812 17 001

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia 6 174 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe Pomoc spoeczna 30 028 560

852

49 1 705 834 1 181 294

48,48 1 663 609,98 1 175 230,08

0,00 0,00 0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczeniazfunduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne irentowezubezpieczenia spoecznego

3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 123 446 27 476 1 819 15 390 865

1 123 445,70 26 954,20 1 818,41 12 389,87 670,06 526,66

0,00 0,00 0,00


Strona 33 / 68

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiawiwyposaenia 840

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

27 476 1 819 15 390 865

26 954,20 1 818,41 12 389,87 670,06 526,66 6 753,58 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiawiwyposaenia 840 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 8 010 400

600 1 048

484,77 1 048,00 395,00

0,00 0,00 0,00

4700 Szkoleniapracownikw 400 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczych 500 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji 500

259,25

0,00

484,58

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie 6 477 zdrowotne opacane za osoby pobierajaceniektre wiadczeniazpomocy spoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczcewzajciach wcentrumintegracjispoecznej. 6 477

5 968,46

0,00

85214

4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

5 968,46 178 801,40

0,00 0,00

Zasikiipomocwnaturzeoraz 182 580 skadki na ubezpieczenia emerytalneirentowe 182 580 84 400 82 000

85215

3110 wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe

178 801,40 69 669,30 69 097,94 91,50 114,86 365

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 34 / 68

3110 wiadczenia spoeczne

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

4210 Zakup materiawiwyposaenia 500 4300 Zakup usug pozostaych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym 400 1 500

emerytalneirentowe 85215 3110 wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe 182 580 84 400 82 000 178 801,40 69 669,30 69 097,94 91,50 114,86 365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 wiadczenia spoeczne

4210 Zakup materiawiwyposaenia 500 4300 Zakup usug pozostaych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Orodki pomocy spoecznej 400 1 500

85219

106 030

97 809,92 364,68 68 155,50 5 544,08 11 700,64 1 795,51 1 467,40 0,00 95,00 1 064,37 2 447,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 500 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 68 156 5 567 12 888 2 702

4210 Zakup materiawiwyposaenia 1 500 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 500 300 3 000 2 500

2 000 3 417

817,37 3 417,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4700 Szkoleniapracownikw 1 500 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczych 1 000 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Pozostaa dziaalno 500

536,19

0,00

404,65

0,00

853

85295

145 053 143 753

136 130,82 136 085,82 0,00 45,00 67 640,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 35 / 68

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

3110 wiadczenia spoeczne

4210 Zakup materiawiwyposaenia 800 4300 Zakup usug pozostaych 500

Pozostaezadaniawzakresie 85 161

komputerowych,wtym programwilicencji 853 85395 85295 Pozostaa dziaalno 145 053 143 753 136 130,82 136 085,82 0,00 45,00 67 640,74 67 640,74 4 240,00 3 918,84 135,9 624,28 21,64 96,01 3,33 28 180,93 3 419,07 6 551,92 278,79 6 992,64 1 234,03 9 819,48 736,94 396,37 49,9 416,00 74 176,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 wiadczenia spoeczne

4210 Zakup materiawiwyposaenia 800 4300 Zakup usug pozostaych 500

Pozostaezadaniawzakresie 85 161 polityki spoecznej Pozostaa dziaalno 85 161 4 240 3 919 136 727 33 97 4 40 591 5 610

3119 wiadczenia spoeczne 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

4218 Zakup materiawiwyposaenia 7 203 4219 Zakup materiawiwyposaenia 595 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychiksiek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychiksiek 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4418 Podre subowe krajowe 4419 Podre subowe krajowe 4438 Rne opatyiskadki 4439 Rne opatyiskadki 6 993 1 235 11 158 965 620 80 425 75

4748 Zakup materiawpapierniczych 178 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4749 Zakup materiawpapierniczych 20 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4758 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym 248

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

18,17

0,00

Strona 36 / 68

247,61

0,00

4748 Zakup materiawpapierniczych 178 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4749 Zakup materiawpapierniczych 20 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych 4758 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji 4759 Zakupakcesoriw komputerowych,wtym programwilicencji Edukacyjna opieka wychowawcza 248

176,30

0,00

18,17

0,00

247,61

0,00

8,59

0,00

854 85401

247 144 149 782

240 181,15 149 011,55 11 629,14 96 856,23 7 845,00 16 553,79 2 584,08 1 638,31 4 650,00 78,00 263,00 6 804,00 110,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wietlice szkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone 11 638 do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 97 354 7 845 16 810 2 586

4210 Zakup materiawiwyposaenia 1 644 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychiksiek 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4 650 78 263 6 804

4740 Zakup materiawpapierniczych 110 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych Pomocmaterialnadlauczniw 82 348 67 409

85415 85417

79 155,60 67 385,60 11 770,00 12 014,00 637,57 102,63 3 692,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 37 / 68

3240 Stypendiadlauczniw

3260 Inneformypomocydlauczniw 14 939 Szkolne schroniska modzieowe spoeczne 15 014 638 103 3 692

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. 4110 Skadki na ubezpieczenia

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

85417

3260 Inneformypomocydlauczniw 14 939 Szkolne schroniska modzieowe 15 014 638 103 3 692

11 770,00 12 014,00 637,57 102,63 3 692,00 5 849,80 560,00 1 172,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia 5 849 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 560 1 172

4740 Zakup materiawpapierniczych 3 000 do sprztu drukarskiego iurzdzekserograficznych Gospodarka komunalna iochronarodowiska 1 391 925 104 966 90 000 14 966 23 030

900 90003 90004 90015 90017

1 127 280,37 86 187,16 86 187,16 0,00 22 006,98 1 582,43 20 424,55 829 659,96 218 088,92 23 664,38 587 906,66 39 235,61 39 235,61

708 227,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 906,66 0,00 0,00 587 906,66 39 235,61 39 235,61

Oczyszczaniemiastiwsi

4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki Utrzymaniezieleniwmiastach igminach

4210 Zakup materiawiwyposaenia 2 530 4300 Zakup usug pozostaych Owietlenieulic,placwidrg 20 500 882 338 218 338 25 000,00

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 639 000 budetowych Zakady gospodarki komunalnej 45 000

6210 Dotacjecelowezbudetu na 45 000 finansowanie lub dofinansowanie kosztwrealizacjiinwestycji izakupwinwestycyjnych zakadwbudetowych Pozostaa dziaalno 336 591

90095

150 190,66 10 583,35 58521,90 72 545,41 8 540,00

81 085,41 0,00 0,00 72 545,41


Strona 8 540,00 38 / 68

4210 Zakup materiawiwyposaenia 10 680 4300 Zakup usug pozostaych 66 702

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 250 209 budetowych 9 000 inwestycyjne jednostek budetowych

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. 6060 Wydatki na zakupy

921

Kulturaiochronadziedzictwa 843 000 narodowego

425 937,09

57 922,09

4300 Zakup usug pozostaych

66 702

58521,90 72 545,41 8 540,00

0,00 72 545,41 8 540,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 250 209 budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 9 000

921 92109

Kulturaiochronadziedzictwa 843 000 narodowego Domyiorodki kultury, wietliceikluby 508 000

425 937,09 294 702,09 238 000,00

57 922,09 56 702,09 0,00

2480 Dotacjapodmiotowazbudetu 238 000 dla samorzdowej instytucji kultury 4270 Zakup usug remontowych 10 000

92116

0,00 56 702,09 131 220,00 130 000,00

0,00 56 702,09 1 220,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 260 000 budetowych Biblioteki 330 000

2480 Dotacjapodmiotowazbudetu 130 000 dla samorzdowej instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 200 000 budetowych Pozostaa dziaalno 5 000 5 000 40 810 25 000

926

92195

1 220,00 15,00 15,00 7 311,53 1 220,00 1 220,00 6 091,53 445,28 442,1 3 494,14 1 710,01 11351769,59

1 220,00 0,00 0,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2615493,57

4300 Zakup usug pozostaych Kulturafizycznaisport

92601 92695

Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 000 budetowych Pozostaa dziaalno 15 810

4210 Zakup materiawiwyposaenia 4 604 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Wydatki razem: 446 5 000 5 760 15426203

W dziale 010 - Rolnictwoiowiectwo wydatkowano na: - dokonano opaty 2% skadki do Izby Rolniczej 6425,38z - dokonano zwrotu czcipodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapdowego oraz poniesiono koszty postpowaniawsprawiejegozwrotuprzezgminNowogrdnamateriaybiurowe,toneriinne ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 39 / 68 294 192,23 z - abonament IRRT 1606z W dziale 600 - Transporticznowydatkowano na: - zakuppiaskuiwirunadrogi,znakwdrogowych 3493,45z

W dziale 010 - Rolnictwoiowiectwo wydatkowano na: - dokonano opaty 2% skadki do Izby Rolniczej 6425,38z - dokonano zwrotu czcipodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapdowego oraz poniesiono koszty postpowaniawsprawiejegozwrotuprzezgminNowogrdnamateriaybiurowe,toneriinne 294 192,23 z - abonament IRRT 1606z W dziale 600 - Transporticznowydatkowano na: - zakuppiaskuiwirunadrogi,znakwdrogowych 3493,45z - remontyinaprawydrggminnychiwmiecieNowogrd,chodnikw,przepustw-117 238,83 z - odnieanie,posypywaniepiaskiem,rwnaniedrg,sprztanie piasku po zimie 2008r. malowanie znakwnajezdni 51 048,14 z - opracowanie map, dokumentacji projektowej na przebudowdrogipowiatowejwSawcu 13 420 z - przekazano dotacjdla powiatu na przebudowdrogi Chmielewo-Grdy-Sawiec 831 179z - remontizakupprzystankwautobusowych,dokumentacjatechnicznanaparkingwewsiSawieciinne 55 873,66 z - Przebudowa ukadukomunikacyjnegoosiedladomwjednorodzinnychwNowogrodziezudziaem rodkwunijnych 881 578,96z, wtymrodki unijne - 381 808,09zczyliw55%dofinansowana zostaa ze rodkwUniiEuropejskiejwramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013,OsiPriorytetowejII.Rozwjinfrastrukturytransportowej,Dziaanie 2.1Rozwjtransportudrogowego,Poddziaanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Umowa nr UDA-RPPD.02.01.02-20-106/08-00zdnia23stycznia2009r.Wykonawcinwestycji bya firma MAKBUDSp.zo.o.18-402 oma ul. Poligonowa 12 Cena brutto z: 660281,02.Zakresrobt:ul.Przeskoknr105848B 116,19 m, ul. Toskiego nr 105847B 465,08 m, ul. 550-lecia nr 105845B 136,86 m. W trakcie realizacji inwestycji wystpia koniecznowykonaniarobtdodatkowychwnastpujcym zakresie: - na ulicy Toskiego, poniej istniejcego terenu znajdoway sifundamenty wagi samochodowej, nie zaewidencjonowane na mapach do projektowania. Niezbdne byowydobycietychelementw,ich skruszenieiwywiezienie. - w okresie pomidzywykonaniemprojektuirozpoczciemrobtdrogowychwkilkuprzypadkach powstaynowewjazdynaposesjedonowowybudowanychdomwiprzebudowanychogrodzeoraz do garay (na osiedlu wikszogaray musi mieoddzielne wjazdy bramowe, poniewagarae znajdujsiwpodpiwniczeniachbudynkw). - na odcinku ok. 30 mb naleao zmienispadek ul. Toskiego, poniewanie realizowana jest planowana wczeniejprzebudowadrogiwojewdzkiej645iniemoliwejestplanowaneodprowadzeniewd powierzchniowychdorowwodwadniajcychtejdrogiwojewdzkiej.Czwdopadowychzostaa skierowanawkierunkuul.Polegych - wykonanowpustykanalizacyjneiniewielki(ok.25m)odcinek kanau odprowadzajcego wody opadowe do rowu odwadniajcego.Realizacjawsposb wymieniony powyejpoprawiodwodnieniepasadrogowegowkocowym odcinku ul. Toskiego.
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 40 / 68

- ze wzgldu na pytkieposadowieniefundamentwogrodzepotrzebne byo ustawienie obrzey oddzielajcych chodn od istniejcych ogrodzeabywtensposbzabezpieczyfundamenty przed opadniciemipokruszeniem.Wramach zamwieniauzupeniajcego wykonano tenawierzchnie,wjazdyichodnikiprzyul.Mickiewicza 60,00mibeznazw 44,00 m. cznie dugoprzebudowanychulicwynosi0,822km.Wykonanorwnieprzebudowdrogi powiatowe

powierzchniowychdorowwodwadniajcychtejdrogiwojewdzkiej.Czwdopadowychzostaa skierowanawkierunkuul.Polegych - wykonanowpustykanalizacyjneiniewielki(ok.25m)odcinek kanau odprowadzajcego wody opadowe do rowu odwadniajcego.Realizacjawsposb wymieniony powyejpoprawiodwodnieniepasadrogowegowkocowym odcinku ul. Toskiego.

- ze wzgldu na pytkieposadowieniefundamentwogrodzepotrzebne byo ustawienie obrzey oddzielajcych chodn od istniejcych ogrodzeabywtensposbzabezpieczyfundamenty przed opadniciemipokruszeniem.Wramach zamwieniauzupeniajcego wykonano tenawierzchnie,wjazdyichodnikiprzyul.Mickiewicza 60,00mibeznazw 44,00 m. cznie dugoprzebudowanychulicwynosi0,822km.Wykonanorwnieprzebudowdrogi powiatowe 1909B Sawiec-Grdy-Chmielewo. Zakres przebudowy objroboty drogowe na odc. 4,440 km. Na realizacjtej inwestycji Powiat omyski otrzymadofinansowaniewwysokoci50%kosztwzProgramuWieloletniegop.n. NarodowyProgramPrzebudowyDrgLokalnych2008-2011. Projekt inwestycji zostaopracowany na zlecenie Gm Nowogrd.GminaNowogrdponiosa takekosztyopracowaniadokumentacji.Zbudetu Gminy przekazano dotac dla powiatu na przebudowdrogi Chmielewo-Grdy-Sawiecwkwocie831179z W ramach biecegoutrzymaniadrgwykonywanoodnieaniedrggminnychipowiatowychwramachzimowe utrzymaniadrg.Zakupionyzostaizamontowanypug do odnieaniadlaOSPwMtwicy. Dziki temu odcinki zawiewaneizanieone byy odnieaneszybciejisprawniejniwlatachubiegych. Roztopywiosenneiulewyjesiennespowodoway koniecznonaprawnieutwardzonychdrggminnych. Wykonywanom.in.naprawyirwnaniedrgnanastpujcych odcinkach: - Mtwica od koca asfaltu do skrzyowaniazdrogdo Mtwicy Dworek - wielokrotnie, - Mtwica Szablak (od skrzyowaniazdrogdo MtwicyDworekwkierunkuwsiSzablak) - Mtwica Mtwica Dworek wielokrotnie, - Mtwica Grzymay, - drogi we wsi Morgowniki, - Baliki Ptaki, - ulicewNowogrodzie:Podmiejska,WojskaPolskiego,Mia,Grunwaldzka,Radosna,Glogera,Strzelcw Kurpiowskich, - Jankowo Modzianowo, - Dzierzgi, - Sawiec,

- drogaNowogrd Grdy. Wykonanorwnieremont drogi gminnej nr 105836B - przez wieSulimy.Wtymceludowieziono360t kruszywa amanegonaodcinkuok.500m.Zmodernizowano360m2chodnikaprzyul.Miastkowskieji11Listop (na odcinku od parkingu przy ul. Miastkowskiej do szkoy).Wzakresiepracuoono 245 mb krawnika, wykon 81,74m2wjazdwzkostkipolbrukorazustawiono45mbobrzey. ZarzdDrgPowiatowychwomy przekaz niezbdne materiay kostkiobrzeabetonowe,aGminaNowogrdpokrya pozostaekoszty,wtymwykonanie. Zmodernizowanorwnieniewielki odcinek chodnika na ul. Majora Sikory poprzez poprawienie zaamanych kost betonowych. W dziale 630 Turystykawydatkowano na:
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. - przekazano wpatgminyNowogrddlazwizku gmin na realizacjprojektu Strona 41 / 68 Pisa-Narewzprzeznaczeniemna

dziaalnomenedera projektu 11 454,77 z - projekt funkcjonalno uytkowy dla programu Pisa-Narew 21 350z - pozostae wydatki, mapy, przyczenie energii elektrycznej 3330,55z

Zmodernizowanorwnieniewielki odcinek chodnika na ul. Majora Sikory poprzez poprawienie zaamanych kost betonowych. W dziale 630 Turystykawydatkowano na: - przekazano wpatgminyNowogrddlazwizku gmin na realizacjprojektu Pisa-Narewzprzeznaczeniemna dziaalnomenedera projektu 11 454,77 z - projekt funkcjonalno uytkowy dla programu Pisa-Narew 21 350z

- pozostae wydatki, mapy, przyczenie energii elektrycznej 3330,55z Wykonany zostaprogram funkcjonalno-uytkowyzagospodarowaniabrzegwPisyiNarwiwramach projektu Pisa-NAREW.KoncepcjaobejmujeobiektyturystycznewNowogrodzie- port, plaa, przystadla kajakw.PonadtoopracowanazostaakoncepcjaprzystaniwSerwatkach,Balikach,Morgownikach(przy mocie)orazwNowogrodzie(przymocie). Wdniachod20do22marcaGminaNowogrduczestniczyawPodlaskichTargachTurystycznych wBiaymstoku. Targi odbyway siwHaliSportowejUniwersytetuprzyul.wierkowej 20 A. Impreza ta, najwikszawregionie,manaceluprzyblienie mieszkacomofertyturystycznejgmin,powiatw,organizacjiifir turystycznych. Nasza Gmina uczestniczyawekspozycjiZiemia omyskawsplniezinnymigminamipowiat Wsplnaprezentacjaotrzymaa dwie wanenagrodyPodlaskichTargwTurystycznych- "Najlepszprezentacj stoiska" - nagroda ufundowana przez Prezesa PROT oraz nagrodpublicznoci. Przedstawiciele gminy brali udz wprezentacjiprogramuPisa-NarewwczasieDniOstroki, gdzie przedstawiono koncepcjzagospodarowania brzegwPisyiNarwiwramachtegoprojektu.UczestnicyprezentacjiwizytowaliNowogrdwtrakciespywu kajakowego,zwiedziliSkansen,uczestniczyliwotwarciuOglnopolskichDniKulturyKurpiowskiej. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowawydatki to:

- opacono za energielektrycznbudynkwkomunalnych(myn, tartak, byeprzedszkole,budynekwMtwic Grdach) 10 758,72 z

- ogoszeniawprasie,obsuga bankowa, podzianieruchomoci, operaty szacunkowe, scalenie 23 770,78 z - sporzdzenie aktu notarialnego, opatynotarialneisdowe 5254,04 - opata roczna za uytkowanie wieczyste 6819z - podatek VAT - 12 919 z - pozostae wydatki m.in. zakup wgladobudynkukomunalnegowMtwicy 2629,79z.

W roku 2009 zostasprzedany jeden lokal mieszkalny pooonyprzyul.Miastkowskiej3opowierzchni uytkowej36,23m2wrazzprzynalenpiwnicopowierzchni2,40m2wrazzudziaemwgrunciewynoszcym 486/10000. Cena zbycia po udzieleniu 60% bonifikaty wyniosa6549,14z. Nabywcy to dotychczasowi najem tegolokalu.21kwietnia2009r.GminaNowogrdnabya nieodpatnie od Agencji Nieruchomoci Rolnych dzia nr 869 pooonwNowogrodzieopow.1,7507ha,ktrejwartozostaa okrelona na kwot25 000,00 z, 2 wrzenia 2009 r. gmina staa siwacicielem dziaeknr498/3i498/4ocznej powierzchni 1,5244 ha, 30 wrzenia Powiat omyski przekazanieodpatnie5dziaekdrogowychocznej powierzchni 0,9699 ha, 25 wrzenia2009r.SpdzielniMieszkaniowejwNowogrodziezostayprzekazanewuytkowanie wieczyste 2dziakinr1820/2i1820/4ocznejpowierzchni0,0280m2.,3dziakiocznej powierzchni 0,218 ha bdce wuytkowaniuwieczystymosbfizycznychzostay przeksztaconewprawowasnoci. cznydochdztego tytuuwynis3590,60z25 wrzeniaGminaNowogrdprzekazaa nieodpatnie dla Powiatu omyskiego 7dziaekdrogowychocznejpowierzchni1,8104hawtym2dziakinatereniewsiSerwatkii5dziaek na tere ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 42 / 68 miastaNowogrd.,12padziernika nastpiazamianazeSpdzielniMieszkaniowwNowogrodzie. Przedmiotem zamiany byy dziakinr1820/3i1820/8ocznej powierzchni 0,0269 ha, pooonewNowogrodz przyul.Nowejwzamianzaprawouytkowania wieczystego dziakinr1566/7opow.0,0244hapowstaej wwynikupodziau dziakinr1566/1.Wzwizkuzrnicwartoci zamienianych nieruchomoci zamiana nastp za dopatwwysokoci3955,00zprzezSpdzielniMieszkaniowwNowogrodzie.Pozyskanawwyniku

2dziakinr1820/2i1820/4ocznejpowierzchni0,0280m2.,3dziakiocznej powierzchni 0,218 ha bdce wuytkowaniuwieczystymosbfizycznychzostay przeksztaconewprawowasnoci. cznydochdztego tytuuwynis3590,60z25 wrzeniaGminaNowogrdprzekazaa nieodpatnie dla Powiatu omyskiego 7dziaekdrogowychocznejpowierzchni1,8104hawtym2dziakinatereniewsiSerwatkii5dziaek na tere miastaNowogrd.,12padziernika nastpiazamianazeSpdzielniMieszkaniowwNowogrodzie. Przedmiotem zamiany byy dziakinr1820/3i1820/8ocznej powierzchni 0,0269 ha, pooonewNowogrodz przyul.Nowejwzamianzaprawouytkowania wieczystego dziakinr1566/7opow.0,0244hapowstaej wwynikupodziau dziakinr1566/1.Wzwizkuzrnicwartoci zamienianych nieruchomoci zamiana nastp za dopatwwysokoci3955,00zprzezSpdzielniMieszkaniowwNowogrodzie.Pozyskanawwyniku zamiany dziaka nr 1566/7 zostaa nastpnietj.02listopadaprzekazanawrazzdziakkomunalnnr 1820/9 opow.0,0101wformiedarowiznynarzeczPowiatuomyskiegozprzeznaczeniemnacelekomunikacyjne wykonanieparkinguprzyul.Nowej.Wzwizkuzregulacjstanu prawnego rzeki Pisy nastpipodzia3dziaek komunalnychnr5/5,5/6i20/4ztego2bdcychwuytkowaniu wieczystym Caritasu Diecezji omyskiej. Wwynikupodziau4dziakiocznej powierzchni 0,7066 ha zostay przekwalifikowane geodezyjnie na Wp /grunty pod wodami powierzchniowymi pyncymi/iprzekazanenieodpatnie Regionalnemu Zarzdowi GospodarkiWodnejwWarszawie.01padziernika 2009 r. zostaa podpisana umowa na dzierawjeziora Lecienaokres5lat.30grudnia2009r.Gminanabya nieodpatnieodKkaRolniczegowSzablakudziak 178/1opow.0,0600hazabudowanbudynkiem wietlicy wiejskiej. Wartoprzedmiotowej nieruchomoci zostaa oszacowana na kwot68 846,00 z. Cay rok trwaypracenadscaleniemipodziaem nieruchomoci pooonychwNowogrodzienaosiedluSkarpa. W dziale 710 - Dziaalnousugowa - opracowanoprojektydecyzjiowarunkachzabudowy,ogoszeniawprasieopracowaniakartograficznogeodezyjne, wykonanie map sytuacyjno - wysokociowych, wypisy, wyrysy 16 302,90 z - usugi bankowe 632,15 z W dziale 750 - Administracja publiczna a) urzdywojewdzkie zadania zlecone: - wypaconowynagrodzeniawrazzpochodnymipracownikomrealizujcymzadaniazleconezzakresu administracji rzdowej zleconych Gminie 92 281,33 z - zakupiono materiay biurowe, druki, toner 4961,92z - prowizja za przelewy, serwis oprogramowania SELWIN, delegacje subowe, oprawa 7497,34z - delegacje subowe, szkolenia, materiay papiernicze 2517,10z b) rady gmin: - dietyradnychiwynagrodzenieprzewodniczcego 37 917,87 z - zakupherbaty,kawy,napojwiinnychnakomisjeisesjerady 578,67 z - delegacje subowe 256,17 - usugi bankowe 266 z c) urzdy gmin:
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

- wypaconowynagrodzeniawrazzpochodnymi,nagrodtzw. trzynastk, odprowadzono odpis na Strona 43 / 68 zakadowy fundusz wiadczesocjalnych,zabezpieczonowarunkizgodniezbhp,badanialekarskie profilaktycznepracownikw 843 187,03 z - obsugaprawnaibhpurzdu 25 953 z

- zakup materiawiwyposaenia, tablice ogoszeniowe, materiaydoremontw,materiay biurowe, rodki

- usugi bankowe 266 z c) urzdy gmin: - wypaconowynagrodzeniawrazzpochodnymi,nagrodtzw. trzynastk, odprowadzono odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych,zabezpieczonowarunkizgodniezbhp,badanialekarskie profilaktycznepracownikw 843 187,03 z - obsugaprawnaibhpurzdu 25 953 z

- zakup materiawiwyposaenia, tablice ogoszeniowe, materiaydoremontw,materiay biurowe, rodki czystoci 91 425,86 z

- energiaelektrycznawurzdzie,drobnenaprawyiremontybudynkuUMisprztu biurowego 13 348,38 z

- przesyki pocztowe, usugibankowe,prenumerataczasopism,aktwprawnych,opata za BIP, abonamen zakorzystaniezprogramwksigowych, LEX, 51 131,28 z - dostpdoInternetu,telefoniikomrkowej,stacjonarnej 19 826,13 z - delegacje subowe, ryczaty samochodowe 30 633,94 z - szkoleniapracownikw 8744z - pozostae wydatki 435,84z - wykonaniesystemualarmowegowbudynkuUrzdu 1809,26z - diety sotyswuczestniczcychwsesjachRadyMiejskiej 3780z - skadki czonkowskie do ZwizkuGminWojewdztwaPodlaskiegoiRP 1330,78z d) promocja jednostek samorzdu terytorialnego: - opracowaniewitrynyinternetowej,folderypromocyjne,publikacjewprasie,drobnegadetyiupominki, materiaynaimprezy,zamieszczaniereklamwrnych publikatorach, imprezy promujce gmin 19 583,29z - zakup materiaw,folderypromocyjne,drobnegadetyiupominki,materiay na imprezy -16 487,79z - pozostae wydatki 141,85z

W dniach 20 27 czerwca odbyy siwarsztatyplastycznedladzieciwNowogrodzie.Uczestniczyo 5-cior dziecizNowogroduigminyoraz10-ciorodziecizomy.Rysunkiiobrazymalarskiedziecizostanwykorzyst dowydawnictwapromocyjnegoGminyNowogrd,ktrezostanieprzygotowanewroku2010. PracownicyGminyNowogrdzgminnymstoiskiempromocyjnymuczestniczyli8sierpnia2009r.w496 urodzinachWojewdztwaPodlaskiego. GminaNowogrdbyawsporganizatoremOglnopolskichDniKulturyKurpiowskiejwNowogrodzie,No witojaskiej,Obchodw70rocznicywybuchuIIWojnywitowej 12 wrzenia2009r.Wdniu24maja200 roku odbysi"IIIKurpiowskiBiegoPucharBurmistrzaNowogrodu",zorganizowanyprzywspudziale TPZ O/Nowogrd.Tegorocznybiegobjty bypatronatem akcji POLSKA BIEGA. W dziale 751 - Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaoraz sdownictwawydatkowano na: ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 44 / 68 - aktualizacjspisuwyborcw 659 z W dziale 754 - Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowawydatki zwizane sgwnie zutrzymaniemochotniczychstray poarnychiwynosz:

roku odbysi"IIIKurpiowskiBiegoPucharBurmistrzaNowogrodu",zorganizowanyprzywspudziale TPZ O/Nowogrd.Tegorocznybiegobjty bypatronatem akcji POLSKA BIEGA. W dziale 751 - Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaoraz sdownictwawydatkowano na: - aktualizacjspisuwyborcw 659 z W dziale 754 - Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowawydatki zwizane sgwnie zutrzymaniemochotniczychstray poarnychiwynosz:

- wypaconowynagrodzeniawrazzpochodnymi,nagrodtzw. trzynastk, odprowadzono odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych,zabezpieczonowarunkizgodniezbhp,badanialekarskieprofilaktyczne pracownikw,szkolenia,zaakcjeratownicze- 107 298,92z - zakuppaliwa,olejw,czcidosamochodwpoarniczych, prenumerata Straaka, rodkwczystoci, materiawdoremontwinapraw 35 761,75 z

- energia elektryczna pomieszczeOSP,naprawasamochodw,ubezpieczenie,badaniatechniczne,rozmowy telefoniczne, legalizacja sprztu, delegacje subowe,ubezpieczeniepojazdw 27 972,57 z - dokumentacjabudowlanaOSPwNowogrodzie 10 548,12 z - zestawratowniczyorazdrabinyipompydlaOSP 22 152 z W dziale 756 - Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknie posiadajcych osobowoci prawnejwydatki dotyczpoborupodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych,zczegoopacono : - inkaso opaty targowej oraz prowizja sotyswzainkasopodatkw 59 047,63 z - dostarczenienakazwpatniczychwNowogrodzie 2780,78z - zakup papieru, druki, materiay biurowe 1438z - kosztyiopatakomornicza,kosztyegzekucyjne,prowizjabankowa 612,93z - pozostae wydatki 255,62 z W dziale 757 - Obsuga dugu publicznego: - zapaconoodsetkiodkredytwipoyczekw2009rokuwkwocie39573,63z - prowizja od udzielenia kredytu 8000z

W dziale 801 - Owiataiwychowaniewykonaniewydatkwprzedstawia sinastpujco:Wokresieod 1styczniado31grudnia2009rokuwjednostkachowiatyprowadzonychprzezZespSzkSamorzdowych wNowogrodzieprzecitnaliczbazatrudnionychwprzeliczeniunaosobywynosia -57osb,wprzeliczeniuna pene etaty - 54,84wtym: - na stanowiskach robotniczych -12osb- 11,50 etatu (z tego dwie osoby na robotach interwencyjnych) - pracownikwadministracyjnych- 4osoby- 4etaty(wtymjednaosobawramachrobtinterwencyjnych). - nauczycieli - 45osb 43,34 etaty z czego wedug awansu zawodowego: - kontraktowi - 6osb- 5,39 etatu ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. - mianowani- 19osb 18,67 etaty - dyplomowani - 20osb- 19,28 etatu
Strona 45 / 68

PlanwydatkwwZespoleSzkSamorzdowychwNowogrodziena2009rokwynosi- 3552095,00z.

- pracownikwadministracyjnych- 4osoby- 4etaty(wtymjednaosobawramachrobtinterwencyjnych). - nauczycieli - 45osb 43,34 etaty z czego wedug awansu zawodowego: - kontraktowi - 6osb- 5,39 etatu - mianowani- 19osb 18,67 etaty - dyplomowani - 20osb- 19,28 etatu

PlanwydatkwwZespoleSzkSamorzdowychwNowogrodziena2009rokwynosi- 3552095,00z. zczego: - dzia801 owiataiwychowanie- 3292141,00z. - dzia854 edukacyjna opieka wychowawcza 244 144,00 z - dzia926 dziaalnowzakresiekulturyfizycznejisportu- 15 810,00 z. Natomiastwykonaniewydatkwza2009rokwynioso kwot- 3.506.140,13 z. co stanowi 98,71% planu.zczego: - dzia801 - owiataiwychowanie3260311,55z. - 99,03% - dzia854 - edukacyjna opieka wychowawcza 240 181,15 z. - 98,38% - dzia926 - dziaalnowzakresiekulturyfizycznejisportu5647,43z. - 35,72% Wokresieod1styczniado31grudnia2009rokuwSzkolePodstawowejwSawcu przecitna liczba zatrudnionychwprzeliczeniunaosobywynosia -13osb,wprzeliczeniunapene etaty - 8,21wtym:

- na stanowiskach robotniczych - 2osoby- 1,33etatu(jednaosobazatrudnionawramachrobtpublicznycho 10.08 do 31.12.2009r) - nauczycieli - 11osb 6,88 etatu z czego wedug awansu zawodowego: - stayci - 1osoby- 0,39 etatu - kontraktowi - 4osoby- 2,11 etatu - mianowani - 1osoba- 1,00 etat - dyplomowani - 5osoby- 3,38 etatu

PlanwydatkwwSzkolePodstawowejwSawcu na 2009 wynosi- 507 493,00 z. Wydatki za 2009 roku wyniosy - 504 398,47 zco stanowi 99,39 % planu.

Jednostki owiatywNowogrodzieiSawcuw2009r.realizowayzadania,naktregminaotrzymaa dotacje celowewzakresiejakprzedstawionoponiej: Dzia801 rozdzia80101- Szkoy Podstawowe 12 000,00 z.

W ramach programu Radosna SzkoaZespSzkSamorzdowych zakupipomoce dydaktyczne do mie zabawwszkolecelembezpiecznychwarunkwnauki,wychowaniaiopiekiwklasachI-IIIszkpodstawowyc na kwot12 000 z. SzkoaPodstawowawSawcuwramachtegoprogramuzrealizowaa zakup pomocy dydaktycznych na kwot 6000z. Rozdzia80195- Pozostaa dziaalno 5400,00z.

W ramach programu Monitoringwizyjnywszkoachzakupionozestawyizainstalowanokameryirejestrat do monitoringu wizyjnego. Poniej przedstawia siwykonanie budetu jednostek owiatowychwposzczeglnyc ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 46 / 68 rozdziaach: Rozdzia 1 Nazwa 2 SP Nowogrd 3 SP Mtwica 4 SP Sawiec 5

Razem 6

na kwot12 000 z. SzkoaPodstawowawSawcuwramachtegoprogramuzrealizowaa zakup pomocy dydaktycznych na kwot 6000z. Rozdzia80195- Pozostaa dziaalno 5400,00z.

W ramach programu Monitoringwizyjnywszkoachzakupionozestawyizainstalowanokameryirejestrat do monitoringu wizyjnego. Poniej przedstawia siwykonanie budetu jednostek owiatowychwposzczeglnyc rozdziaach: Rozdzia 1 80101 Szkoy podstawowe 80103 Oddziayprzedszkolnewszkoach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowoenieuczniwdoszk 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk 80146 Doksztacanieidoskonalenienauczycieli 80148 Stowkiszkolne 80195 Pozostaa dziaalno Razem Nazwa 2 SP Nowogrd 3 1340399,88 133212,33 298606,18 956700,11 181092,78 202384,49 7255,00 55779,28 55801,52 3231231,57 59634,00 804 2622,50 SP Mtwica 4 SP Sawiec 5

Razem 6

59634,00 448370,97 1848404,

52601,00 185813,

298606,

956700,

181092,

202384,

9877,

55779,

56605,

504398,47 3795264,

W ramach programu Monitoringwizyjnywszkoachzakupionoizainstalowanokameryirejestratordo monitoringuwizyjnegozmoliwocidoinstalowaniadodatkowychkamer.Wzwizkuztym,e monitoring dzia przez 24 godziny na dob, warunki bezpieczestwauczniwiobiektwszkolnychulegy zdecydowanej popraw Otrzymano dotacjwkwocie5400znatomiast wkad wasnygminywynis14311,73Zakupiono9sztkamer rejestrator oraz okablowanie.

Poza dziaalnocibiecjednostek owiatywdziale801 Owiataiwychowanieponiesionowydatkina:

- dzieci uczszczajce do przedszkoli miejskich na terenie miasta omaazamieszkujcychwgminieNowogr wkwocie15047z;

- wydatkiinwestycyjnezadaniaRemontirozbudowabudynkuPrzedszkola. wNowogrodzie 5870z(aud energetyczny, aktualizacja kosztorysu); - wydatkiinwestycyjnezadaniaHalasportowaprzyZSSwNowogrodziewkwocie1888,72z(kopia dokumentacjitechnicznej,decyzje,mapy,xeraiodpisy)

W zwizkuzbrakiemnaboruuczniwdofiliiSzkoyPodstawowejwMtwicy, szkoa ta nie funkcjonuje od wrzenia 2009 roku. Budynek przekazano na mienie komunalne gminy do wykorzystania na inne cele.

Rozpoczto inwestycjpn. Hala widowiskowo-sportowaprzyZespoleSzkSamorzdowych wNowogrodzie. Wartocakowitaprzebudowywgofertywykonawcy5275738,32z. Na realizacjzadan Gmina otrzymaadofinansowaniezFunduszuRozwojuKulturyFizycznejwwysokoci 1877 976,65 z. W dziale 851 - Ochrona zdrowia
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 47 / 68

PodstawowezadaniaprofilaktycznerealizowaneprzezGKRPAiinneosoby,ktrezgosiy chwykonywan zadazawartychwprogramiebyyprowadzonezeszczeglnymuwzgldnieniem modziey szkolnej. Szkoy na terenie gminy prowadzprofilaktykantyalkoholow, antynikotynowiprofilaktykpomocy. Organizowane s pogadanki powicone zdrowemu stylowi ycia,radzeniusobiezagresj. Profilaktyka realizowana jest na lekcja wychowawczych,nazebraniachzrodzicamioraznaspotkaniachradpedagogicznych.Gminauczestniczya

Rozpoczto inwestycjpn. Hala widowiskowo-sportowaprzyZespoleSzkSamorzdowych wNowogrodzie. Wartocakowitaprzebudowywgofertywykonawcy5275738,32z. Na realizacjzadan Gmina otrzymaadofinansowaniezFunduszuRozwojuKulturyFizycznejwwysokoci 1877 976,65 z. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

PodstawowezadaniaprofilaktycznerealizowaneprzezGKRPAiinneosoby,ktrezgosiy chwykonywan zadazawartychwprogramiebyyprowadzonezeszczeglnymuwzgldnieniem modziey szkolnej. Szkoy na terenie gminy prowadzprofilaktykantyalkoholow, antynikotynowiprofilaktykpomocy. Organizowane s pogadanki powicone zdrowemu stylowi ycia,radzeniusobiezagresj. Profilaktyka realizowana jest na lekcja wychowawczych,nazebraniachzrodzicamioraznaspotkaniachradpedagogicznych.Gminauczestniczya wrealizacjiprogramwprofilaktycznychoglnopolskichm/innymiSprawdczy twoje picie jest bezpieczne, Blackout, Letnia szkoa bezpieczestwa Wydatkowanonatencel3300z. Na pocztku roku zostaogoszo konkurs na organizacjpozaszkolnych zajprofilaktycznychdladzieciimodziey na rok 2009. Realizowane b nastpujce programy:

- Czas wolny- aktywnie , przyjemnie, poytecznie caoroczne zajciawwietlicywMGOKwNowogrodzi (jednospotkaniewtygodniu) - Aktywne spdzanie czasu wolnego dladzieciimodzieywMtwicy (caoroczne zajcia, jedno spotkanie wtygodniu) - Zajciaprofilaktycznezzakresuumiejtnoci aktywnego spdzania czasu wolnego feriezimowewSawcu Sfinansowanorwniewypoczynekletnidladzieciimodzieywnastpujcych formach: - profilaktycznezelementamitreninguinterpersonalnego,aktywnocisportowejiartystycznejSamz Tob? Razem!!!Augustwdla15osb koszt 7500 z. - spyw kajakowy Jezioro Seksty- Pisz- Nowogrddla24osbkoszt11140z. - obzSzkoleniowo-Wypoczynkowy Modzieowych Druyn Poarniczych Ostrowo k/Karwi 9osb 4000z

Na terenie gminy od miesica marca 2009r. dziaapunktkonsultacyjnydlaosbuzalenionychiichrodzin, skorzystao15osb,ktrymudzielono51konsultacji.WpunkciezatrudnionyjestterapeutauzaleniezWOPi womy. Koszt funkcjonowania punktu - 2000z. WgminieNowogrddziaa Gminna Komisja Rozwizywan ProblemwAlkoholowych.Wypaconowynagrodzenieztytuu posiedzedla czonkwGKRPAwwysokoci 3955,60z. Pozostae wydatki stanowiy delegacje 48,48 z., rozmowy telefoniczne 517, 00 z. W dziale 852 - Pomoc spoeczna W tym dziale realizacja zadaprzedstawia sinastpujco: Plan 2009 r. Rozdzia Zadania Dofinansowanie Zadania zlecone do zada wasne wasnych Pomoc spoeczna 85212 2010 2030 15750,00
Strona 48 / 68

Wykonaniew2009r. Zadania zlecone 2010

Dofinansowanie Zadan do zada wasn wasnych 2030

wiadczenia 1165544 rodzinne oraz skadki oraz ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. skadki na ubezpieczenia emerytalne irentowe zubezpieczenia

9817,1

1165412,97

Pomoc spoeczna 85212

2010

2030 15750,00

2010

2030

wiadczenia 1165544 rodzinne oraz skadki oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne irentowe zubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne(od wiadcze rodzinnych) Skadki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasikwstaych) Zasiki stae 26517 (wypacone od 01.01d031.07.2009) Zasiki okresowe Dodatki mieszkaniowe Zasiki stae (wypacane od 1.08.do31.12.2009r) Orodki pomocy spoecznej wiadczenia spoecznedoywianie 2363 88000 4559

9817,1

1165412,97

85213

4333,41

85213

1918,00

1635,05

85214

26517,00

85214 85215 85216

87896,45 84400 19499,25

69098,

85219 85295

57405 87800

42531 25300

57405,00 79489,69

40404,

19922,

Kryterium dochodowe uprawniajce do wiadczepieninychzpomocyspoecznej przysuguje osobomirodzinom,ktrychdochdnaosobwrodzinienieprzekracza: 1) na osobsamotnie gospodarujc 477 z; 2) na osobwrodzinie- 351 z; Najczstszymipowodamiprzyznaniapomocyfinansowejw2009rokubyy:ubstwo-15 rodzin, bezrobocie,ktredotkno - 31 rodzin bdcych pod opiekOPS, niepenosprawno-14osb, ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona dugotrwaa lub cika choroba - 8osb,bezradnowsprawachopiekuczo-wychowawczych 49 / 68 iprowadzeniugospodarstwadomowego- 21rodzinwtym- 5rodzinniepenychi16wielodzietnych. Wprzypadkujednejrodzinyudzielonowsparciazuwaginapotrzebochrony macierzystwa. wiadczenia zpomocyspoecznej udzielane sna wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bdinnejosobylubzurzdu. Podstaworganizowania wszelkiej pomocy jest rozpoznanie potrzeb przez

1) na osobsamotnie gospodarujc 477 z; 2) na osobwrodzinie- 351 z; Najczstszymipowodamiprzyznaniapomocyfinansowejw2009rokubyy:ubstwo-15 rodzin, bezrobocie,ktredotkno - 31 rodzin bdcych pod opiekOPS, niepenosprawno-14osb, dugotrwaa lub cika choroba - 8osb,bezradnowsprawachopiekuczo-wychowawczych iprowadzeniugospodarstwadomowego- 21rodzinwtym- 5rodzinniepenychi16wielodzietnych. Wprzypadkujednejrodzinyudzielonowsparciazuwaginapotrzebochrony macierzystwa. wiadczenia zpomocyspoecznej udzielane sna wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bdinnejosobylubzurzdu. Podstaworganizowania wszelkiej pomocy jest rozpoznanie potrzeb przez pracownika socjalnego bezporedniowrodowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagajcej pomocy poprzez przeprowadzenie wywiadu rodowiskowegoPracowniksocjalnymarwnieobowizek przeprowadzaniawywiadwalimentacyjnychnazlecenieorodkwpomocyspoecznejzterenucaej Polski. W2009rokuzpomocyOrodkaudzielanejzgodniezustawopomocyspoecznej skorzystao 286 rodzintj.594osobywrodzinach. W ramach zadazleconych OPS udzieliwsparcia 11 osobom 112 wiadczewformiezasiku staegodlaosbniezdolnychdopracyzpowoduwiekulubniepenosprawnoci oraz 10 osobom -102 wiadczeniawformieopacenia skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiki stae oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowanezbudetu pastwa.W2009rokunarealizacjzasikwstaych wydatkowano kwot46 016 z. Natomiast na sfinansowanie skadek ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwot3741z. W ramach zadawasnych przyznane byydla55osb 273 wiadczeniawtym:zpowodu bezrobocia przyznano 31 osobom 142 wiadczenia,zpowodudugotrwaej choroby 6osobom 23 wiadczenia,zpowoduniepenosprawnoci 2osobom 14 wiadcze. Na realizacjzasikw okresowychw2009rokuwydatkowanocznie kwot87 896 z. Zasiki celowe - wiadczenia te przyznawane sna podstawie art.39 - 41ustawyopomocy spoecznejwceluzaspokojenianiezbdnej potrzeby bytowej. Zasiki celowe swiadczeniami przyznawanymiwzwizkuzkoniecznocizaspokojenia konkretnej potrzeby. W 2009 roku rodkiwydatkowanewramachzasikwcelowychprzeznaczonebyy na zakup opau naokreszimowy,lekw,odziey, obuwia, ywnociidrobnychremontw.Ztejformypomocy skorzystao40osbnakwot23 747 z(w tym zasikispecjalnecelowe20osbnakwot11 677 z. Doywianie - ustawazdnia29grudnia2005r.oustanowieniuprogramuwieloletniegoPomoc pastwawzakresiedoywianiaokrelaadresatw,doktrychjestskierowanapomoc- sto dzieci do 7rokuycia, uczniowie do ukoczenia szkoyponadgimnazjalnej,osobyzrodzinznajdujcych si wtrudnejsytuacji,awszczeglnociosobysamotne,wpodeszym wieku, chore lub niepenosprawne. Ogem objtoprogramem179osb.Zdoywianiawszkoach skorzystao161uczniwzterenunaszej gminy koszt doywiania 56 023 zPrzyznanorwniewiadczenia pienine na zakup artykuw ywnociowychdla18osbnacznkwot- 18 850 z. Wramachrealizacjiprogramuzostaa doposaonakuchniaistowkaszkolnawZespoleSzkSamorzdowychwNowogrodzienakwot 24 538 z. Oglnykosztprogramuwynis 99 411 zwtym:79489zzdotacjicelowejoraz19922zjako wkad wasny gminy. W 2009 roku poniesiono odpatnowwysokoci 21 142 zza pobyt jednego mieszkacazterenu Strona 50 / 68 naszejgminywdomupomocyspoecznej
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

W 2009 roku 49 rodzin otrzymao dodatki mieszkaniowe na kwot69 098 z, Wramachprac spoecznie - uytecznychw2009rokupracowao15osb,ktrebyy bez prawa do zasikuikorzystay ze wiadczezpomocyspoecznej. W/w osoby pracowaywokresieod01.03.2009r.do31.12.2009r. rednio po 40 godzin miesicznie. Osoby te wykonyway prace gwnieporzdkowe na terenie miasta

doposaonakuchniaistowkaszkolnawZespoleSzkSamorzdowychwNowogrodzienakwot 24 538 z. Oglnykosztprogramuwynis 99 411 zwtym:79489zzdotacjicelowejoraz19922zjako wkad wasny gminy. W 2009 roku poniesiono odpatnowwysokoci 21 142 zza pobyt jednego mieszkacazterenu naszejgminywdomupomocyspoecznej W 2009 roku 49 rodzin otrzymao dodatki mieszkaniowe na kwot69 098 z, Wramachprac spoecznie - uytecznychw2009rokupracowao15osb,ktrebyy bez prawa do zasikuikorzystay ze wiadczezpomocyspoecznej. W/w osoby pracowaywokresieod01.03.2009r.do31.12.2009r. rednio po 40 godzin miesicznie. Osoby te wykonyway prace gwnieporzdkowe na terenie miasta igminyNowogrd.Pracespoecznie uyteczne majna celu umoliwienie uzyskania przez te osoby minimalnych rodkwdoyciaiprzedewszystkimaktywizacjzawodow. Prace sorganizowane przez nasz OrodekprzywsppracyzUrzdemPracyiKomunalnymZakadem Budetowym.Ogem wydatkowano kwot33 749 zwtym13391zzzadawasnych gminy Pozostaa dziaalno- W2009rokuOPSprzeprowadzi20wywiadwrodowiskowych zleconych przezuprawnioneorgany.Rozpatrzono432wnioskioudzieleniewsparcia.Wydano439decyzji wsprawieudzieleniapomocyosobomjejpotrzebujcej. Do orodka zwracajsitakeosoby,ktrenie oczekujwsparcia finansowego lecz wymagajpomocywformiepracysocjalnej.Tformpomocy w2009rokuobjto 27 rodzin. Byatopomocniematerialnaczylipracazklientem,rodzinprzez cay rok kalendarzowy poprzez zapoznanie sizproblemamirodzinyijejpotrzebami,prowadzenierozmw,czynne poradnictwo,pomocwzaatwianiurnych spraw rodziny. Utrzymanie orodka - to wydatki na: - wypaconowynagrodzeniawrazzpochodnymi,nagrodtzw. trzynastk, odprowadzono odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych,zabezpieczonowarunkizgodniezbhp,badanialekarskie profilaktycznepracownikw 91 072,41 - zakup materiawbiurowych,papieruusug telekomunikacyjnych, opat bankowych 4979,30 - delegacje subowe oraz inne drobne wydatki 1758,21 Orodek Pomocy Spoecznejw2009rokurealizowapilotaowy program Uczena wsi pomoc wzdobyciuwyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskiezgodniezpodpisanumowNrUWA/000097/10/Dzdnia17grudzie2008 r. Celemstrategicznymprogramujestwyrwnanieszanswzdobyciu wyksztaceniaprzezuczniw, bdcych osobami niepenosprawnymi, zamieszkujcych gmin. Do programu zostao zakwalifikowanych 12uczniwniepenosprawnych,wtym: - 5uczniwzeszkpodstawowych - 5uczniwzeszkgimnazjalnych - 2uczniwzeszklponadgimnazjalnych PFRON przeznaczyna realizacjprogramuwkwotwwysokoci 11 193 zwtymna: 1. Pomoc przeznaczondlauczniwszkpodstawowych, do wysokoci4200z, tj. na jednego ucznia 840 z; 2. Pomoc przeznaczondlauczniwgimnazjum,dowysokoci4200z, tj. na jednego ucznia 840 z; 3.Pomocprzeznaczonodlauczniwszkponadgimnazjalnych,ktrzynieuiszczajopat za nauk, do wysokoci2520z; tj. na osob1260z. ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 51 / 68 4. ObsugzadarealizowanychwramachobszaruAprogramu,dowysokoci 273 z. Program realizowany byod grudnia 2008 r. do czerwca 2009 r. Wnioskodawcami programu byy osoby niepenosprawne tj. uczniowie niepenosprawnilubrodzice/opiekunowiewprzypadkudzieciimodziey niepenoletniejzterenuGminyNowogrd,ktrezostay zakwalifikowane do udzielenia pomocy finansowej

ucznia 840 z; 2. Pomoc przeznaczondlauczniwgimnazjum,dowysokoci4200z, tj. na jednego ucznia 840 z; 3.Pomocprzeznaczonodlauczniwszkponadgimnazjalnych,ktrzynieuiszczajopat za nauk, do wysokoci2520z; tj. na osob1260z. 4. ObsugzadarealizowanychwramachobszaruAprogramu,dowysokoci 273 z. Program realizowany byod grudnia 2008 r. do czerwca 2009 r. Wnioskodawcami programu byy osoby niepenosprawne tj. uczniowie niepenosprawnilubrodzice/opiekunowiewprzypadkudzieciimodziey niepenoletniejzterenuGminyNowogrd,ktrezostay zakwalifikowane do udzielenia pomocy finansowej wramachprogramu,,Uczena wsi Orodek Pomocy SpoecznejwNowogrodzierealizujezadaniawynikajcezustawyowiadczeniach rodzinnych. Wysokowiadczerodzinnychw2009rokuwynosi: 1) 48,00 z, od 01-11-2009- 68,00z- nadzieckowwiekudoukoczenia5rokuycia; 2) 64,00 z,od 01-11-2009- 91,00znadzieckowwiekupowyej5rokuycia do ukoczenia 18 roku ycia; 3) 68,00 zod 01-11-2009- 98,00znadzieckowwiekupowyej 18 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia. Wydatki na zasikirodzinnefinansowanezdotacjicelowejzbudetu pastwawroku2009wyniosy 502 997,00 zwtymliczbawiadcze7699. Do zasiku rodzinnego przysugujdodatkiztytuu: 1) dodatekztytuu urodzenia dziecka przysugujejednorazowo,wwysokoci 1000,00 z- wroku2009 wypacono 29 ,000 zzasiku, wypacono wiadcze29; 2) )dodatekztytuuopiekinaddzieckiemwokresiekorzystaniazurlopuwychowawczegoprzysuguje wwysokoci 400,00 zmiesicznie wypacono 39 131 z, wypacono wiadcze100; 3) dodatekztytuu samotnego wychowania dziecka przysugujewwysokoci 170,00 zmiesicznie na dziecko , nie wicej jednak ni340,00 zna wszystkie dzieci kwota jaka zostaa wypacona w2009rwynosi39950z, aliczbawiadcze235; 4) dodatekztytuuwychowaniadzieckawrodziniewielodzietnejprzysugujewwysokoci 80,00 z miesicznienatrzecieinanastpne dzieci uprawnione do zasiku rodzinnego wypacono kwot118 560 z, aliczbawiadczewynosi1482 5) dodatekztytuu ksztaceniairehabilitacjidzieckaprzysuguje miesiczniewwysokoci: - 60,00 znadzieckowwiekudoukoczenia5rokuycia wypacono 600 z, aliczbawiadcze 10; - 80,00 znadzieckowwiekupowyej5rokuycia do ukoczenia 24 roku ycia wypacono w194wiadczenia na kwot- 15 520 z; 6) dodatekztytuu rozpoczcia roku szkolnego przysugujerazwroku,wwysokoci 100,00 zna dziecko wypacono 497 wiadczena kwot- 49 700 z; 7) dodatekztytuu podjciaprzezdzieckonaukiwszkolepozamiejscemzamieszkaniaprzysuguje przez 10 miesicywrokuwokresiepobieranianaukiodwrzenia do czerwca nastpnego roku ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 52 / 68 kalendarzowego: - napokryciewydatkwzwizanychzzamieszkaniemwmiejscowoci,wktrejznajdujesiszkoa wwysokoci 90,00 zmiesicznie na dziecko kwota wypacanych zasikwwynosi23850z, aliczbawiadcze265;

6) dodatekztytuu rozpoczcia roku szkolnego przysugujerazwroku,wwysokoci 100,00 zna dziecko wypacono 497 wiadczena kwot- 49 700 z; 7) dodatekztytuu podjciaprzezdzieckonaukiwszkolepozamiejscemzamieszkaniaprzysuguje przez 10 miesicywrokuwokresiepobieranianaukiodwrzenia do czerwca nastpnego roku kalendarzowego: - napokryciewydatkwzwizanychzzamieszkaniemwmiejscowoci,wktrejznajdujesiszkoa wwysokoci 90,00 zmiesicznie na dziecko kwota wypacanych zasikwwynosi23850z, aliczbawiadcze265; - napokryciewydatkwzwizanychzdojazdemdomiejscowoci,wktrejznajdujesiszkoa wwysokoci 50,00 zna dziecko kwota wypaconych zasikwwynosi63400z, aliczba wiadcze1268 Jednorazowazapomogaztytuu urodzenia sidziecka przyznaje siniezalenie od wysokoci dochodw,przyznajesina ywourodzonedzieckowwysokoci 1000,00 zna jedno dziecko wroku 2009 wypacono 46 000z, awiadcze46; Zasiek pielgnacyjnywroku2009wypacono 634 wiadczenia na kwot- 97 002 z; Prawo do zasiku pielgnacyjnego nie jest zalene od wysokoci dochodu osoby niepenosprawnejidochodu rodziny. wiadczenie pielgnacyjne przysugujerodzicomztytuurezygnacjizzatrudnienialub niepodejmowaniazatrudnieniawzwizkuzkoniecznociopieki nad dzieckiem legitymujcym si orzeczeniemoniepenosprawnoci cznie ze wskazaniami: - koniecznocistaej lub dugotrwaejopiekilubpomocyinnejosobywzwizku ze znacznie ograniczon moliwocisamodzielnej egzystencji oraz koniecznocistaegowspudziau na co dzieopiekuna dzieckawprocesiejegoleczenia,rehabilitacjiiedukacji,alboorzeczeniemoznacznymstopniu niepenosprawnoci.Ogem wypaconych zostao 154 wiadczenia na kwot- 67 280 z. Od wiadczepielgnacyjnych odprowadzano skadki na ubezpieczenia spoeczneizdrowotne: - skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe- 8023z. Skadki te byyodprowadzaneza6osb. W roku 2009 wypaconorwniewiadczeniazfunduszualimentacyjnegowypaconodla8osb wkwocie- 30 840 z. Ogem wypacono wiadczenia na kwot- 1123446zwtym: - zasiki rodzinne oraz dodatki do zasikwrodzinnych- 882 324 z - wiadczenia opiekucze - 164 282 z - jednorazowazapomogaztytuu urodzenia dziecka - 46 000 z - fundusz alimentacyjny - 30 840 z Ponadto poniesiono wydatki na obsugwiadczerodzinych, jak niej: - wynagrodzenia pracownika, nagroda tzw. trzynastka, skadki na ubezpieczenie spoeczne oraz odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 42 880,54 z
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

- zakup materiawbiurowych,usugi bankowe, prowizje, serwis oprogra,mowania komputerowego Strona 53 / 68 7280,24z - podre subowe, szkolenie pracownika 879,77 z - papierdoxeraidrukarek,akcesoriakomputerowe,usugi telekomunikacyjne 743,78 z

Ponadto poniesiono wydatki na obsugwiadczerodzinych, jak niej: - wynagrodzenia pracownika, nagroda tzw. trzynastka, skadki na ubezpieczenie spoeczne oraz odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 42 880,54 z - zakup materiawbiurowych,usugi bankowe, prowizje, serwis oprogra,mowania komputerowego 7280,24z - podre subowe, szkolenie pracownika 879,77 z - papierdoxeraidrukarek,akcesoriakomputerowe,usugi telekomunikacyjne 743,78 z W dziale 853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej GminaNowogrdrealizowaadwaprojektyzudziaem rodkwunijnychnaoglnkwot67 640,74 z - Aktywizacja spoeczno- zawodowabezrobotnychwGminieNowogrd 34 547,20zwtymwkad wasny 4240z - Edukacjainformatycznaiekologiczna- zrozumienie midzypokoleniowe 33 093,54z W 2009r zrealizowano projekt " Aktywizacja spoeczno- zawodowabezrobotnychwGminie Nowogrd"wramachPriorytetuVIIPromocjaIntegracjiSpoecznej, Dziaanie7.1Rozwj iupowszechnianieaktywnejintegracjiprzezorodki pomocy spoecznej, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013.W programie pilotaowym uczestniczyo5osb,ktreukoczyy 100 godzinny "Kurs pomoc kuchenna" oraz trening umiejtnoci psychospoecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy orazszkoleniezpodstawobsugi komputera oraz Internetu jako podstawowego narzdzia szukania pracy. Kadyzbeneficjentwprojektuuczestniczywponad160godzinachzaj. Celem projektu byo zwikszenie aktywnocizawodowejosbbezrobotnych,przygotowanieichdowejcia na rynek pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji, podniesienie samooceny, nabranie pewnocisiebiewkontaktach interpersonalnych, zwikszenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, nabycie umiejtnoci korzystaniazInternetu,napisanielistumotywacyjnegoorazautoprezentacji. Realizacja projektu Edukacjainformatycznaiekologiczna- zrozumienie midzypokoleniowe. Zgodniezpodpisanumowprzez GminNowogrdNr.UDA-POKL.09.05.00-20-124/08-00 projekt realizowanywpartnerstwiezTowarzystwemPrzyjaciZiemi omyskiejwramachDziaania 9.5. OddolneinicjatywyedukacyjnenaobszarachwiejskichiProgramuOperacyjnegoKapitaLudzki wspfinansowany ze rodkwEuropejskiegoFunduszuSpoecznego na kwotogln49 981 z. Okres realizacji projektu: od 01.10.2009 do 26.02.2010r. W 2009 roku od pierwszego padziernika do 31 grudnia na realizacjprojektu wydatkowano kwot 33.093,54 z. ztegona: Zadanie 1. Zarzdzanie projektem 9.800,00z.- dokonanonaboruuczestnikw 65osbzgodnie zustawozamwieniachpublicznychwyonionodostawcwmateriaw. Zadanie 2. Promocja projektu 1704,78z. zaprojektowanoiwykonanoplakatyiulotki promujce projekt. Zorganizowano konferencjna rozpoczcie projektu . Zadanie3.Mojedzieckobezpiecznewsieci 4632,19z.- opracowano program autorski iprzeprowadzono32godzinyszkolena ten temat. Zadanie 4. Internet jako narzdzie rozwoju zainteresowa 6957,78z. przeprowadzono 58 godzin szkole. Utworzono stroninternetowipodstrony. ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 54 / 68 Zadanie5.Wsplnezainteresowania 8899,91z. przeprowanono 24 godziny zajpraktycznych naktrychwykonano10szt.modelielektrowniwiatrowej Koszty porednie kwalifikowane 1098,88z.- zakupiono materiaybiuroweieksploatacyj- ne, wypacono wynagrodzenia sprztaczce.

Zadanie3.Mojedzieckobezpiecznewsieci 4632,19z.- opracowano program autorski iprzeprowadzono32godzinyszkolena ten temat. Zadanie 4. Internet jako narzdzie rozwoju zainteresowa 6957,78z. przeprowadzono 58 godzin szkole. Utworzono stroninternetowipodstrony. Zadanie5.Wsplnezainteresowania 8899,91z. przeprowanono 24 godziny zajpraktycznych naktrychwykonano10szt.modelielektrowniwiatrowej Koszty porednie kwalifikowane 1098,88z.- zakupiono materiaybiuroweieksploatacyj- ne, wypacono wynagrodzenia sprztaczce. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na 2009 rok plan po zmianach wynosi247 144 z wykonanie 240 181,15 zzprzeznaczeniemna: a) wietlice szkolne ogemkwotawydatkww2009rokuwynosia 149 011,55 z, wtym: - wynagrodzenia pracownika, nagroda tzw. trzynastka, skadki na ubezpieczenie spoeczne oraz odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 142 350,24 z - zakup materiawdowietlicy, pomocy dydaktycznych 6288,31z - pozostae wydatki 373 z Pomocmaterialnadlauczniw 82.348,00 z. Wypaconostypendiaocharakterzematerialnymdla169uczniwnakwot67 385,60 z. Dofinansowano zakup podrcznikwdlauczniwklasI,IIiIIIszkpodstawowych oraz klasy pierwszej gimnazjum na kwotogem 11 770,00 z. Rozdzia85417 Szkolne Schronisko Modzieowe kwota 12 014,00 z. Wypaconowynagrodzeniazpochodnymi 4432,20z. Zakupiono 20 szt. ek, pocielirodki czystoci na kwot5849,80z. Opacono za energielektryczn, wod, pranie pocieliiwywzmieci -1 732 z. b) pomoc materialna 85415 Pomocmaterialnadlauczniw 79155,6

Stypendiadla169uczniwocharakterzematerialnym 67 385,60 Dofinansowanie zakupu podrcznikwdla63uczniw 11 770,00

c) utrzymanie modzieowegoschroniskaprzySPwNowogrodzie Szkolne Schronisko Modzieowe kwota 12 014,00 z. Wypaconowynagrodzeniazpochodnymi 4432,20z. Zakupiono 20 szt. ek, pocielirodki czystoci na kwot5849,80z. Opacono za energielektryczn, wod, pranie pocieliiwywzmieci -1 732 z. 85417 Szkolne schronisko modzieowe Skadki na ubezpiecz. spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 12014,00 637,57 102,63 3 692,00
Strona 55 / 68

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Zakup materiawiwyposaenia w tym: zakupiono 20 szt. ek, pociel, koce, rodki czystoci zakup energii elektrycznej, wody Zakup pozostaych usug wtym:wywzmieciiodprowadzenieciekw

5 849,80 560 1172,00

Skadki na ubezpiecz. spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia w tym: zakupiono 20 szt. ek, pociel, koce, rodki czystoci zakup energii elektrycznej, wody Zakup pozostaych usug wtym:wywzmieciiodprowadzenieciekw

637,57 102,63 3 692,00 5 849,80 560 1172,00

W2009rokuzmodzieowegoschroniskaprzySPwNowogrodziewokresiewakacyjnym (czerwiec-sierpie) korzystay74osoby,liczbanoclegw 257. Zakupiono dziesiek, pociel, rodki czystoci, piorce, opacono za energielektryczn, wodigaz,odprowadzenieciekwinieczystoci oraz wywiezienie mieci. Na dziaalnoschroniska gmina otrzymaa rodki finansowe ze starostwa powiatowegozomywkwocie12014z, ktrwcaociwykorzystanozgodniezichprzeznaczeniem na wyej opisane wydatki. W dziale 900 - Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska wydatkowano na: - wywznieczystoci staych,odpadw,odnieanieulic,posypywaniepiaskiem,dowzpiaskuna pryzmy, udronianie kratek kanalizacji burzowej, prace porzdkowewgminie,plantowanie skadowiskaodpadw 86 187,16 z - utrzymaniezielenimiejskiej,podcinaniedrzew,zakupkwiatw,pielgnacjaiwycinkadrzew,zakup sadzonekkrzewwnaklomby,wparku 22 006,98 z przekazano dotacjdla Komunalnego Zakadu Budetowego na zakup samochodu smieciarki 39 235,61 - energia elektryczna owietleniaulicznegowgminie 218 088,92 z - konserwacja owietlenia ulicznego, naprawy biece 23 664,38 z - odbirpadych zwierzt, odawianie bezpaskichpsw,naprawamostkaprzyskansenie,analizawody wpiezometrachnaskadowiskuodpadworazinnedrobnewydatki 69 105,25 - wydatkiinwestycyjnewtymdzialeopiewajna kwotogem 668 992,07 Zrealizowano przedsiwzicie pn. ZagospodarowanieterenuzieleniwokZespouSzk SamorzdowychwNowogrodzieorazwSawcu. Dokonano nasadze728szt.krzewwiglastych zgatunkuThuja.Cakowity koszt 7743,80z. Na realizacjpowyszegozadaniazWFOiGW otrzymano dotacjwkwocie4647z. GminaNowogrdprzywsppracy ze szkoami,OSPiPowiatemomyskim corocznie uczestniczy wakcjiSprztanie wiata. Uczniowie klas I-III sprztaliterenwokszk, uczniowie klas IV-VI teren miastaNowogrdorazwsiSawiec,atakepobliskielasyoraznurtrzekiNarewatake czyszczono okolicznelasy,poboczadrgiprzydrone rowy. Wykonana zostaa modernizacja owietleniaulicznegonatereniemiastaigminyNowogrd.Zakres rzeczowy zadania obejmowa: - wymian598 szt. istniejcych opraw owietleniowychnanoweomocy: 70W- 349 szt.;
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. 100W- 210 szt.; Strona 56 / 68

150W- 17 szt.; 70W- 22 szt. oprawy parkowe; - montazasilaniadoozdbokolicznociowych - 93 kpl. oraz wykonanie pozostaychrobt

rzeczowy zadania obejmowa: - wymian598 szt. istniejcych opraw owietleniowychnanoweomocy: 70W- 349 szt.; 100W- 210 szt.; 150W- 17 szt.; 70W- 22 szt. oprawy parkowe; - montazasilaniadoozdbokolicznociowych - 93 kpl. oraz wykonanie pozostaychrobt instalacyjnych.Wramachrobtuzupeniajcych zamontowano 26 szt. opraw owietlenia ulicznego. Dziki temu owietlono ulicGlogeraiczul.MiastkowskiejwNowogrodzie.Modernizacja owietleniaulicznegonatereniegminyimiastawyniosa kwotogem 587 906,66 z. Zgodnie zzawartumowNr 018/09/B-OA/PO-066/P gmina otrzymaa poyczkzWojewdzkiegoFunduszu Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnejwkwocie392870zzczego25%tj.78574zbdzie podlegaumorzeniu. Zakupiono31szt.ozdbwitecznych,ktrezostay zawieszone we wszystkich miejscowociach gminy. Dokonano nakadwinwestycyjnychprzydostosowaniuwysypiskamieciwNowogrodzie wykonujcpraceprzygotowawczedowykonaniabrodzikaimontau wagi, zakup wagi na kwot46 264,15 zoraz zapacono za energie elektrycznprzy szalecie miejskim 2472,64 zwybudowano wodocig przy ul. Toskiego, MiejiPodmiejskiejorazkanalizacjprzy ul. Toskiego 23 808,62z. Wykonano65msiecikanalizacyjnejwul.Toskiego oraz 258 m sieci wodocigowejwul.Toskiego, MiejiPodmiejskiej. Zakupiono pug odnieny,ktryprzekazanodoOSPMtwica 8540z. W dziale 921 - Kulturaiochronadziedzictwanarodowegoprzekazanodotacjdla jednostek kultury: - MGOK 238 000 z - Biblioteki 130 000 z - wykonano dokumentacje geotechniczne, techniczn, projektowo-kosztorysow, wypisy, mapy klubu wMtwicyiChmielewie 57 922,09 z Rozpoczto inwestycjRemontiprzebudowaklubokawiarninaklubwiejskiwMtwicy. Na inwestycjpodpisano umowzInstytucjZarzdzajcUrzdu Marszakowskiego na dofinansowanie wwysokoci 500 tys. zzProgramuRozwojuObszarwWiejskich,DziaanieOdnowairozwjwsi. Wartocakowita przebudowy wg oferty wykonawcy wyniesie 899 942,97 z. Rozpoczto inwestycjpn. Remontirozbudowabudynkuprzedszkolaizmianasposobu uytkowania czci budynku na bibliotekmiejskoraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmujcym dziakinr1558/6i1559. Dziaalnojednostekkulturyomwionowdalszejczci informacji. W dziale 926 - Kulturafizycznaisportw 2009 roku wydatkowano: - zapacono za energielektrycznna stadionie 442,10 z - utrzymanieobiektwsportowych stadionu, boisk, zakup wapna, 445,28 z -ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. wykonanie bieni,odskoczniipiaskownicynastadionie 3494,14z - wykonano mapna potrzeby inwestycji stadionu miejskiego 1200z - wywzmieciikoszenietrawy 1708,01z Realizacjaplanwfinansowychorazprzyjtych zadaw2009rokuprzezposzczeglnejednostki
Strona 57 / 68

- zapacono za energielektrycznna stadionie 442,10 z - utrzymanieobiektwsportowych stadionu, boisk, zakup wapna, 445,28 z - wykonanie bieni,odskoczniipiaskownicynastadionie 3494,14z - wykonano mapna potrzeby inwestycji stadionu miejskiego 1200z - wywzmieciikoszenietrawy 1708,01z Realizacjaplanwfinansowychorazprzyjtych zadaw2009rokuprzezposzczeglnejednostki organizacyjne gminy przedstawia sijak niej: Komunalny Zakad BudetowywNowogrodzieul.omyska 41 ; NIP 718-005-24-26; REGON 000951971 jest jednostkorganizacyjnnie posiadajcosobowoci prawnej, funkcjonujcwformie zakadu budetowego. Utworzony zostadecyzjNr1/83NaczelnikaMiastaiGminywNowogrodzie zdnia28stycznia1983r.wsprawieutworzeniaKomunalnegoZakadu BudetowegowNowogrodzie. Zakadwykonujezadaniaocharakterzeuytecznocipublicznej,ktrychcelemjestzaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnociwdrodzewiadczenia usug powszechnie dostpnych,awszczeglnoci: 1) Zarzdzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. 2) Zaopatrzenie ludnociiinnychodbiorcwwwod. 3) Obsuga oczyszczalni ciekwikanalizacjisanitarnej. 4) Zagospodarowanie staychodpadwkomunalnych. 5) DowzdziecidoSzkoyPodstawowejiGimnazjumzterenugminy. 6) Usugiwzakresiebiecegoutrzymania,remontwimodernizacjidrgpublicznych,ulicichodnikw. 7) Inne usugizleconeprzezodbiorcwindywidualnychiUrzd Miejski. Zakad prowadzi gospodarkfinansowzgodniezZarzdzeniemNr1zdnia02-01-2006 r. Kierownika Komunalnego Zakadu BudetowegowNowogrodziewsprawiewprowadzeniazasad (polityki) rachunkowoci. Podstawgospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujcyprzychodyiwydatki stanowice koszty dziaalnoci oraz stan rodkwobrotowychirozliczeniezbudetem Urzdu Miejskiego. Zatrudnienie: Stan zatrudnienia na 01-01-2009r.wynis18osb,wtym5kobiet.Wcigu roku 2009 przyjtodopracy7osb,wtym6wramachrobtpublicznych.Stanzatrudnienianadzie31-122009r.wynis19osb,wtym6kobiet,zczego2osobywykonujce pracwramachrobtpublicznych do 31.12.2009. a) Zarzdzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Komunalny Zakad BudetowywNowogrodziewzakresiezarzdzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, administruje lokalami mieszkalnymi bdcymi wasnocikomunaln, zarzdza nieruchomociwsplnwbudynkachwielorodzinnych,wktrychustanowionoodrbnwasno lokali, poniewazarzdwsplnotyniezostawybrany. Wykonuje biecenaprawyiremonty,usuwa usterkistwierdzonewtrakcieprzegldworazzgaszane przez mieszkacw.Utrzymujeczystona posesji, zimodnieaiposypujepiaskiemchodnikiprzyposesji.Wszystkiewydatkisfinansowane wramachrodkwpochodzcychzczynszworazzaliczeknapokryciekosztwzarzdu. ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 58 / 68 Wadministracjizakadu znajdujsidwa budynki mieszkalne: przyul.Miastkowskiej3: - 18 lokali wasnociowych opowierzchniuytkowej 654,42 m2, - 2 lokale komunalne opowierzchniuytkowej 72,57 m2,

lokali, poniewazarzdwsplnotyniezostawybrany. Wykonuje biecenaprawyiremonty,usuwa usterkistwierdzonewtrakcieprzegldworazzgaszane przez mieszkacw.Utrzymujeczystona posesji, zimodnieaiposypujepiaskiemchodnikiprzyposesji.Wszystkiewydatkisfinansowane wramachrodkwpochodzcychzczynszworazzaliczeknapokryciekosztwzarzdu. Wadministracjizakadu znajdujsidwa budynki mieszkalne: przyul.Miastkowskiej3: - 18 lokali wasnociowych opowierzchniuytkowej 654,42 m2, - 2 lokale komunalne opowierzchniuytkowej 72,57 m2, przy ul. Stacha Konwy 21 : - 9 lokali komunalnych opowierzchni446,58m2. Przychodyzczynszuizaliczeknapokryciekosztwzarzduw2009rokuwyniosy 14 751,33 z. Odrbnym problemem jest windykacja nalenociczynszowychodnajemcw,ktrzyznajdujsi wtrudnejsytuacjifinansowejzpowodubrakupracy.Mimostarapolegajcych gwnienamoliwoci odpracowania zalegociwramachpracspoecznie uytecznych,organizowanychwZakadzie, przez osobybezrobotneorazproponowaniekorzystaniazdodatkwmieszkaniowychprzezosobydotego uprawnione, zalegoci czynszowe malejbardzo powoli. b) Zaopatrzenie ludnociiinnychodbiorcwwwod. W Komunalnym Zakadzie BudetowymwNowogrodziefunkcjonujdwie hydrofornie: wNowogrodzieiwSawcu.HydroforniawNowogrodziezaopatrujewwododbiorcwzterenu miastaNowogrdorazwsie:Morgowniki,Baliki,Ptaki,Serwatki,KupninibudynkiNadlenictwa Nowogrd.HydroforniawSawcuzaopatrujeodbiorcwzmiejscowoci: Sawiec, Grdy, Chmielewo, Dzierzgi, Sulimy, Jankowo Modzianowo, Jankowo Skarbowo, Grzymay, Mtwica , Szablakiodsprzedajewodfirmie WodocigiWiejskie,ktrezaopatrujztegoujcia miejscowo Jednaczewo. Dugoczynnej sieci wodocigowej (bez przyczy) na terenie gminy wynosi 52,58 km, dugo przyczy wodocigowychdobudynkwmieszkalnychwynosi24,33km.W2009rokudugosieci natereniemiastaNowogrdwzrosao0,26km,zczego: - w ul. Toskiego88m,wzwizkuzbudowdrogi przeduono siewodocigow, - w ul. Miej 44 m, - wul.Podmiejskiej126m,wzwizkuzbudownowychdomwnaosiedluwobrbietychdwch ulic. Dugoprzyczywroku2009wzrosa sio0,57km,zczego: - 156mto9sztukprzyczydobudynkwnatereniemiasta(zczego6nowych), - 418 m to 11 sztuk przyczy powstaychwmiejscowociach Baliki oraz Morgowniki. Ogem podczonychjestdosieci938odbiorcwwody,wtym20wroku2009.W2009roku pobranozhydroforniNowogrd69166m3wodyizhydroforniwSawcu 108 427 m3, cznie 177 593 m3,ztegosprzedano: -ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. ty. m3 WodocigomWiejskimwomy - 29,4 - gospodarstwom domowym - 144,9 ty. m3 - na cele produkcyjne - 1,3 ty. m3 - woda pobrana na wasne cele technologiczne - 1,0 ty. m3
Strona 59 / 68

Ogem podczonychjestdosieci938odbiorcwwody,wtym20wroku2009.W2009roku pobranozhydroforniNowogrd69166m3wodyizhydroforniwSawcu 108 427 m3, cznie 177 593 m3,ztegosprzedano: - WodocigomWiejskimwomy - 29,4 ty. m3 - gospodarstwom domowym - 144,9 ty. m3 - na cele produkcyjne - 1,3 ty. m3 - woda pobrana na wasne cele technologiczne - 1,0 ty. m3 - straty wody - 1,0 ty. m3. Wpywy ze sprzeday usugdostarczaniawodyw2009r.wyniosy 301 795,78 z, ztego: zhydroforniNowogrd116721,66zizhydroforniSawiec 185 074,12 z. c) Obsuga oczyszczalni ciekwikanalizacjisanitarnej. DugoczynnejsiecikanalizacyjnejbezprzykanalikwnatereniemiastaNowogrdwynosi6,5km, zczego0,06kmw2009roku.Dugopodczeniadosiecikanalizacyjnejbudynkwmieszkalnych izbiorowegozamieszkaniawynosi2,8km,wroku2009wzrosao0,4km.Podczonych do sieci jest 306dostawcwciekw,wtym3podczonychw2009roku.W2009r.dooczyszczalni odprowadzono 28,2 ty. m3 ciekwspywajcych oraz 4,9 tym3 nieczystoci ciekych dowoonych samochodem asenizacyjnym. Wpywy za cieki spywajce do gminnej oczyszczalni wyniosy 87 656,59 z. Wpywyztytuu wywozu nieczystoci pynnych samochodem wyniosy 59 205,33 z, zczego15447,90zstanowi przychdztytuu oczyszczenia tych ciekw.Wtrakcierokukoniecznystasizakup samochodu asenizacyjnego, gdydotychczas uytkowany przez Zakadsamochdnienadawasido dalszej eksploatacji,kosztyjegoremontwodpewnegoczasubyybardzowysokie,awykonaneremontynie przynosiyoczekiwanychrezultatw.Naley nadmieni, esamochdtenwyprodukowanyzostaw1984 roku. Planprzychodww2009rokuzrealizowanonastpujco: Planowane przychody wasne przedstawiay sinastpujco: Tre Wpywyzusug Ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nieterminowych wpat Rne dochody Razem Plan Wykonanie % wykonania planu Struktura dochodu 94,92 0,23 0,09 4,76 100 84393,62 Nalenoci 84393,62

1125500 1124826,26 99,94 2700 1200 56500 2700,00 1132,26 56395,75 100 94,36 99,82

1185900 1185054,27 99,93

Komunalny Zakad Budetowy otrzymazbudetu gminy dotacjcelowna zakup samochodu do wywozu nieczystoci staychwwysokoci 45 000,00 z. Inwestycja zostaa zrealizowana za kwot39 235,61 z. Kwotaniewykorzystanejdotacjiwwysokoci5764,39zzostaazwrconadobudetu gminy.
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 60 / 68

Poniej przedstawia siuzyskaneprzychodyw2009rokuprzezKZBzposzczeglnychrde: 0830- wpywyzusug LP Przychody Warto Struktura przychodu w%

Razem

1185900 1185054,27 99,93

100

84393,62

Komunalny Zakad Budetowy otrzymazbudetu gminy dotacjcelowna zakup samochodu do wywozu nieczystoci staychwwysokoci 45 000,00 z. Inwestycja zostaa zrealizowana za kwot39 235,61 z. Kwotaniewykorzystanejdotacjiwwysokoci5764,39zzostaazwrconadobudetu gminy. Poniej przedstawia siuzyskaneprzychodyw2009rokuprzezKZBzposzczeglnychrde: 0830- wpywyzusug LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przychody SprzedawodyhydroforniaNowogrd Sprzedawody hydrofornia Sawiec Odprowadzanie ciekw Warto 116 721,66 185074,12 87656,59 Struktura przychodu w% 10,38 16,46 7,79 1,31 0,22 5,27 0,8 6,17 0,06 3,6 7,83 7,99 9,01 12,77 3,52 0,03 0,88 2,87 3,04

Czynszzalokalemieszkalneizaliczkanapokryciekosztw 14751,33 zarzdu Prowizja za rozliczanie usug komunalnych Wywznieczystoci pynnych Dzierawapojemnikw Wywznieczystoci staych Prowizja za sprzedany gaz 2440 59205,33 8964,89 69440,80 716,8 40455,05 88100,51 89872,37 101368,03 143665,13 39650,81 344,4 9872,10 32303,00 34223,34 Razem: 0870- wpywy ze sprzeday skadnikwmajtkowych

10 Zimoweutrzymaniedrg Urzd Miejski 11 Prace zlecone Urzd Miejski 12 Naprawadrg,ulicichodnikw 13 Utrzymaniezieleniiczystoci na terenie miasta 14 Przewzosb 15 Budowaiusuwanieawariiprzyczy 16 Wydawanie zawiadcze 17 Remontyipracezlecone- MGOK 18 Inkaso opaty targowej 19 Pozostae przychody

1124826,26 100

LP

Przychody

Wartowz. 2 700,00 100

Strukturaprzychoduw%

1 Sprzedasamochodu mieciarki 0970- wpywyzrnychdochodw LP 1 Sprzedazomu 2 LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. ID: RefundacjazPowiatowegoUrzdu Pracy 3 Inne wpywy Razem: Przychody

Wartowz. 7 407,00 48 559,03 429,72 56395,75

Strukturaprzychoduw% 13,13 86,11 0,76 100


Strona 61 / 68

Realizacjakosztww2009r.zakwalifikowanychdoposzczeglnychparagrafwklasyfikacji budetowej przedstawia sinastpujco:

LP 1 Sprzedazomu

Przychody

Wartowz. 7 407,00 48 559,03 429,72 56395,75

Strukturaprzychoduw% 13,13 86,11 0,76 100

2 RefundacjazPowiatowegoUrzdu Pracy 3 Inne wpywy Razem:

Realizacjakosztww2009r.zakwalifikowanychdoposzczeglnychparagrafwklasyfikacji budetowej przedstawia sinastpujco: Lp. Nazwa Plan Wykonanie __________ __________ 7 550,00 521 500,00 35 000,00 89 700,00 13 700,00 42 000,00 206 800,00 79 100,00 22 650,00 1 150,00 30 000,00 50 2700,00 1850,00 7543,55 521458,26 34931,29 89694,84 13691,85 41994,16 206721,42 79067,46 22604,44 1123,00 29971,41 1,29 2675,16 1837,38 593,52 8118,02 35018,39 20250,81 8279,00 324 5 451,00 28828,51 1830,00 527,28 1411,87 Struktura kosztw% 0,52 36,1 2,42 6,21 0,95 2,91 14,3 5,47 1,57 0,08 2,07 0 0,19 0,13 0,04 0,56 2,42 1,4 0,57 0,02 0,38 2 0,13 0,04 0,1
Strona 62 / 68

1 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 2 4010 Wynagrodzenia osobowe 3 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 5 4120 Skadki za FP 6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 4210 Zakup materiaw 8 4260 Zakup energii 9 4270 Zakup usug remontowych 10 4280 Zakup usug zdrowotnych 11 4300 Zakup usug pozostaych 12 4350 Zakup usug dostpu do Internetu 13 4360 Zakup usugtelefoniikomrkowej 14 4370 Zakup usug telefonii stacjonarnej

15 4390 Zakup usug obejm. wykonanie ekspertyz, 600 analiziopinii 16 4410 Podre subowe krajowe 17 4430 Rne opatyiskadki 18 4440 Odpisy na ZFS 19 4480 Podatek od nieruchomoci 20 4490 Pozostae podatki na rzecz budetu 21 4500 Pozostae podatki na rzecz j.s.t. 22 4530 Podatek VAT 23 4700 Szkoleniapracownikw 24 4740 Zakup materiawpapierniczych 25 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

8 150,00 35 050,00 20 300,00 8 300,00 350 5 500,00 28 850,00 1 850,00 550 1 450,00

Razem:

1164700,00 1163947,91 17300,00 17258,16 1,19

27 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakadwbudetowych ze rodkw wasnych KZB

22 4530 Podatek VAT 23 4700 Szkoleniapracownikw 24 4740 Zakup materiawpapierniczych 25 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych Razem:

28 850,00 1 850,00 550 1 450,00

28828,51 1830,00 527,28 1411,87

2 0,13 0,04 0,1

1164700,00 1163947,91 17300,00 17258,16 1,19

27 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakadwbudetowych ze rodkw wasnych KZB Ogem:

1445300,00 1444505,44

100

Wstrukturzekosztwnajwyszy udziastanowiwynagrodzeniazpochodnymiorazzakup materiawienergii.Remontysprztuimaszynwykonywanosposobemgospodarczymangaujc wasnychpracownikw. Na koniec roku 2009 pozostay zobowizania bieceznastpujcych tytuw: - z tytuu zakupu materiawiusug - 15 296,84 z, - z tytuu wynagrodze- 34 931,29 z, - z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne - 6451,82z. W trakcie roku 2009 Urzd Miejski przekazado uytkowania nastpujce rodki trwae: sieci wodocigowe: - w ul. Toskiego 88 m, - w ul. Miej 44 m, - w ul. Podmiejskiej 126 m, - natrasieNowogrd NowogrdKolonie,Ptaki,Morgowniki,Baliki,Serwatki,Kupnina razem 12 930 m siekanalizacyjn: - w ul. Toskiego 65 m przystankiautobusowesztuk5,wmiejscowociach Grzymay, Sawiec, Grdy, Baliki oraz Jankowo Modzianowo. W czerwcu 2009r. Zakad otrzymadotacjna zakup samochodu do wywozu nieczystoci staych wwysokoci 45 000,00zisamochdtakizostazakupiony za kwot39 235,61 z. Wlistopadzie2009r. zakupiony zostasamochdasenizacyjnyzakwot17 258,16 zpochodzcze rodkwwasnych KZB. Miejsko-Gminny OrodekKulturywNowogrodziejestsamorzdowjednostkkultury utworzon przez RadGminyiMiastawNowogrodzieuchwaNr43/X/95r.zdnia16czerwca1995r. Gwnymzadaniemorodka jest realizowanie dziaawdziedziniewychowania,edukacji iupowszechnianiakultury.Podstawowymzadaniembibliotekjestgromadzenieiopracowywaniezbiorw bibliotecznych, udostpnianie ich czytelnikom, oraz rozwijania potrzeb czytelniczych spoeczestwa. Celem nadrzdnym orodka jest przygotowanie rodowiskadoaktywnegouczestnictwawkulturze, dostarczania rozrywki, organizowania czasu wolnego, rozwijania zainteresowa.
Strona GwnymrdemprzychodwMGOKiBibliotekijestdotacjapodmiotowazbudetu gminy 63 / 68 udzielana samorzdowymjednostkomkultury.W2009rokujednostkiteotrzymayogem 368 000 z. MGOK na swojdziaalnootrzyma238 000zcostanowi85%przychodwOrodka. Przychody wasneMGOKtokwota4390zstanowica0,02%przychodwpozyskanazwynajmupomieszcze. ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

Podstawgospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. Przychody MGOK to:

bibliotecznych, udostpnianie ich czytelnikom, oraz rozwijania potrzeb czytelniczych spoeczestwa. Celem nadrzdnym orodka jest przygotowanie rodowiskadoaktywnegouczestnictwawkulturze, dostarczania rozrywki, organizowania czasu wolnego, rozwijania zainteresowa. GwnymrdemprzychodwMGOKiBibliotekijestdotacjapodmiotowazbudetu gminy udzielana samorzdowymjednostkomkultury.W2009rokujednostkiteotrzymayogem 368 000 z. MGOK na swojdziaalnootrzyma238 000zcostanowi85%przychodwOrodka. Przychody wasneMGOKtokwota4390zstanowica0,02%przychodwpozyskanazwynajmupomieszcze. Podstawgospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. Przychody MGOK to: Tre Dotacjazbudetu DotacjazUrzdu Marszakowskiego: - widowisko Na tratwach - KurpiowskiZespFolklorystyczny Pozostae przychody: - UrzdMiejskiwNowogrodzie - RefundacjazUrzduPracynapokryciekosztw wynagrodzeoraz skadek ZUS - przychodyzwynajmusali Razem: Koszty dziaalnoci przedstawiajsijak niej: MerytoryczndziaalnoOrodkaKulturyw2009rokurozpocza cykliczna impreza gminna PrzegldTeatrwWiejskichiObrzdowychwktrejwziy udziazespoyzGimnazjum,Szkoy PodstawowejNowogroduiSawca, oraz orodka kultury. W miesicu lutym obok staychformzagospodarowaniawolnegoczasurealizowanychwramach dziaastatutowych orodka,dzieciimodzieuczestniczyywzajciach programu Poyteczne ferie 2009. Zadanie zostao sfinansowane przy pomocy rodkwzUrzduMiejskiego.Oglnykosztto 5179,68 zotych. rodki wasne 2459,68 zotych, pozyskane 2700 zotych. Sto koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodze2220zotych, wyywienieuczestnikw1425,68zotych, bilety wstpu do kina,basenilodowisko384zote, oraz usugiprzewozowe1150zotych. W miesicu lutym dla najmodszychdziecizklasy0iklasI- III odbyy sieliminacje do przegldu powiatowego konkursu Baje, Bajki, Bajeczki. Najlepszym uczestnikom ufundowano nagrody. Z okazji Dnia KobietodbysikoncertwwykonaniuzespouzM-GOK dla seniorek, zespow ipracownikw. KolejnimprezskierowandouczniwSzkoyPodstawowejzNowogrodu,Sawca oraz przedszkolakwbyfestynzokazjiDniaDziecka.Wceluzapewnieniadzieciomatrakcjiwynajto agencj artystyczn, trampolinizjedalni. Zorganizowanoszeregzabawikonkursw,zorganizowanoposiek ( kiebask, lody,napoje).Kosztimprezywynis2438,62zote. W miesicu czerwcu odbya sinajwiksza cykliczna impreza plenerowa Widowisko Nocy witojaskiejzudziaem dziewcztGimnazjum.Wtrakcietrwaniaimprezywystpiy zespoy: ubry ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 64 / 68 zBiaowiey koszt zespou 2340zotych, Re pustynikoszt 470 zotych, grupa ogniowa Sauron koszt wystputo2800zotych. Pozostaekosztytoreklamainagonienieimprezywmediach,prace porzdkowe, obsuga imprezy, wyywienie,napojedlaosbwystpujcychwwidowiskuNocy witojaskiej. Oglnykosztimprezy9912,08zotych. Impreza zyskaa uznanie mieszkacw Plan 238 000 3000 3 500 2700 29193,41 4 390 280783,41 Wykonanie 238 000 3000 3 500 2700 29193,41 4 390 280783,41

artystyczn, trampolinizjedalni. Zorganizowanoszeregzabawikonkursw,zorganizowanoposiek ( kiebask, lody,napoje).Kosztimprezywynis2438,62zote. W miesicu czerwcu odbya sinajwiksza cykliczna impreza plenerowa Widowisko Nocy witojaskiejzudziaem dziewcztGimnazjum.Wtrakcietrwaniaimprezywystpiy zespoy: ubry zBiaowiey koszt zespou 2340zotych, Re pustynikoszt 470 zotych, grupa ogniowa Sauron koszt wystputo2800zotych. Pozostaekosztytoreklamainagonienieimprezywmediach,prace porzdkowe, obsuga imprezy, wyywienie,napojedlaosbwystpujcychwwidowiskuNocy witojaskiej. Oglnykosztimprezy9912,08zotych. Impreza zyskaa uznanie mieszkacw iprzyjezdnychgoci. Miejsko-Gminny Orodek bytakewsporganizatorem Dni Kultury Kurpiowskiej wNowogrodzie- koszt1392,41zotych. Uczestnikom Nocy witojaskiejzorganizowano isfinansowanopobytworodkuwypoczynkowymwJankowieModzianowie. Koszty pobytu iwyywieniato1742,42zote.W2009rokuporazpierwszyDziewczcyZesppiewaczy braudzia wOglnopolskimKonkursieGawdziarzyiInstrumentalistwwBukowinieTatrzaskiej gdzie zajII miejsce.Kosztwyjazdu3617,60zotych. Wczasiewakacjiwmiesicusierpniuzorganizowanodladziecipkolonie. Program obejmowa zajciaworodku,jakrwniewyjazdy na basen, do kina, na kpielisko. Koszty wyywienia,biletw wstpuiprzejazduwyniosy2001,44zote. RekonstrukcjawalkoNowogrdz1939rokuto uroczystoorandzewojewdzkiej.Inscenizacjwalk przedstawiono przy schronie bojowym nad Narwi. Urzd MarszakowskiWojewdztwaPodlaskiegosfinansowa: efekty pirotechniczne, pokaz uanw,ochron. Koszty poniesione przez orodek - 10 551,84 zote (prace porzdkowe, wyywienie, ambulanswypadkowy,ubezpieczenieiinnewydatki). Koszty (prace porzdkowe, wyywienie,ambulanswypadkowy,ubezpieczenieiinnewydatki) poniesione przez Orodek wyniosy 10 551,84 zote.Wmiesicu grudniu odbya siwigilia dla zespow istniejcych przy orodku,twrcwludowych,orazpracownikw. Wynagrodzenia bezosobowe na umow- zlecenieiumowodzieodla2wietlicowychwGrdach iJankowieModzianowie,choreografa,muzykwiinnychosb35368,00zotch.W2009rokuzakupiono wysokiej klasy sprzt muzyczny (odtwarzacz CD, kolumny odsuchowe, zestaw bezprzewodowy, mikser) dyktafon, oraz szafkpod drukark, 2stoy,2namioty,odkurzacznakwot19 556,33 zote; Materiay biurowe,druki1045,83zotych; Materiay do dekoracji 785,84 zotych; Nagrody na konkursy 440,80 zotych; Zakupiono opado ogrzania budynku M-GOK na kwot20 840,22 zotych; Zakup rodkw czystoci 549,28 zotych; Pozostae zakupy drobne: sprzt sportowy, artykuy spoywczenarne uroczystoci, naczynia jednorazowe, drobne czcizamiennedonapraw,innezakupy6976,45zotych W 2009 roku wykonano nastpujcepraceremontowewbudynkuM-GOK: - wymieniono drzwi wejciowewbudynkuprowadzcenaIpitro,oraz2okna, - pooono terakotwsalikomputerowej,pomieszczeniachsocjalnychikorytarzach. - pomalowanopomieszczenianaIpitrze budynku. Wydatkowano 12 240,74 zotych. Opaty za energielektrycznbudynku M-GOK, Izby Pamici, sceny nad rzek, wietlic wiejskich 6016,46zotych Opaty za usugi bankowe 872,50 zote
ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

Opaty za usugi pocztowe 418,90 zotych Abonamentirozmowytelefoniczne1145,17zotych

Strona 65 / 68

Wydatkiubezpieczeniowebudynkw,sprztu komputerowego, oraz innego wyposaenia1591,00 zotych Wyjazdy subowepracownikw995,94zotych

Opaty za energielektrycznbudynku M-GOK, Izby Pamici, sceny nad rzek, wietlic wiejskich 6016,46zotych Opaty za usugi bankowe 872,50 zote Opaty za usugi pocztowe 418,90 zotych Abonamentirozmowytelefoniczne1145,17zotych Wydatkiubezpieczeniowebudynkw,sprztu komputerowego, oraz innego wyposaenia1591,00 zotych Wyjazdy subowepracownikw995,94zotych Szkoleniapracownikw600,00zotych Zakup stroi ludowych dla Dziecicego ZespouLudowego1155,09zotych WynajemautobuswcelemprzewiezieniadziecinaPrzegldTeatrwObrzdowych, przejazd dzieci na lodowisko, do kina, oraz wyjazdy zespow- wydano4699,06zotych Pozostae usugiiprace porzdkowe,przygotowanieiobsugaimprez,wywznieczystoci,iinneusugi 10 325,34 zotych Rne opaty 503,75 zotych Odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnychdlapracownikw4653,71zotych Badanialekarskiepracownikw507,00zotych Biblioteki Stan zatrudnienia 2 osoby na cae etaty 1 osoba na cayetatzrobtpublicznychprzezokres6miesicy. 1 osoba przebywajca na urlopie wychowawczym Tre Dotacjazbudetu Inne przychody: - Biblioteki Narodowej - RefundacjazUrzduPracynapokryciekosztw wynagrodzeoraz skadek ZUS Razem: Realizacjkosztwprzedstawionoponiej: Wynagrodzenia osobowe 74 533,89 zotych Skadki ZUS 14 658,62 zotych Najwysze koszty stanowiwynagrodzenia, oraz pochodne od wynagrodze89 192,51 z Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze9050zotych Wynagrodzenie dla palacza na okres od miesica padziernikadogrudnia,wynagrodzeniewmiesicu styczniu na umow-zleceniedlapracownikaBibliotekiPublicznejwNowogrodzie.Spotkanieautorskiedla dzieciszkolnych.W2009rokuzakupionowyposaenie do biblioteki kserokopiark, radiomagnetofon, kolumn6496,00zotych Materiaybiurowe1153,27zotych ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 66 / 68 Abonamentiopaty za Internet 771,25 zotych Delegacje subowe 835,50 zotych Opataprenumeratygazeticzasopism399,60zotych Ze wzgldu na oszczdnociwwynagrodzeniachwBibliotecePublicznejniewykorzystanerodki przeznaczono na uzupenienieiwymianksigozbiorw.Zakupionoksiki do trzech bibliotek na kwot Plan 130 000 1000 3825,72 134825,72 Wykonanie 130 000 1000 3825,72 134825,72

styczniu na umow-zleceniedlapracownikaBibliotekiPublicznejwNowogrodzie.Spotkanieautorskiedla dzieciszkolnych.W2009rokuzakupionowyposaenie do biblioteki kserokopiark, radiomagnetofon, kolumn6496,00zotych Materiaybiurowe1153,27zotych Abonamentiopaty za Internet 771,25 zotych Delegacje subowe 835,50 zotych Opataprenumeratygazeticzasopism399,60zotych Ze wzgldu na oszczdnociwwynagrodzeniachwBibliotecePublicznejniewykorzystanerodki przeznaczono na uzupenienieiwymianksigozbiorw.Zakupionoksiki do trzech bibliotek na kwot 7512,64zotych.6512,64torodki wasne,1000zotychotrzymanezBibliotekiNarodowej Mieszczca siwbudynkudawnejszkoyBibliotekawMtwicy, ogrzewana jest energielektryczn. Koszt zuyciaenergii5130,70zotych. Zakup opaudoogrzewaniabudynkubibliotek3700zotych WoddzialedladziecizorganizowanokonkursydlaprzedszkolakwidziecizeSzkoy Podstawowej zNowogrodu,naktreprzeznaczono239,99zotych Zakup materiawdoremontwbiecych 77,50 zotych Zakup rodkwczystoci 238,17 zotych Pozostae zakupy: materiay dekoracyjne, folia do obkadania ksiek,iinnedrobnezakupy1283,87 zote Badanialekarskiepracownikw150,zotych Biblioteka Publiczna wczya siworganizacjywejlekcjihistoriiwRekonstrukcji Walk oNowogrdponiosakoszty4209,97zotych. Usugiremontoweiinnenaprawywbudynkach1227,26zotych Odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnychdlapracownikw3916,74 Wykonane zostay dokumentacje projektowe na przebudowdrggminnychipowiatowychna terenieGminyNowogrd. Zakres dokumentacji obejmuje: Przebudowdrogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sawiec - droga woj. nr 645. Parkingprzydrodzepowiatowejnr1909Bwmiejscowoci Sawiec na dziace nr 216. Przebudowdrogi gminnej nr 105831 B Mtwica-Szablak. Raport oddziaywania na rodowisko planowanej przebudowy drogi gminnej nr 105831 B Mtwica-Szablak. Przebudowdrogi gminnej nr 105832 B Mtwica-Grzymay. Przebudowdrogi gminnej - ul.SikorskiegowNowogrodzie. Wykonana zostaa dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1900B SerwatkiKupnina do granicy gminy. Wykonane zostay dokumentacje projektowe: - remontu budynku stray poarnejwNowogrodzieprzyul.omyskiej na dziace nr 1488. - projekt koncepcyjny budynku schroniska dla zwierztwNowogrodzienadziace nr 102. Opracowane dokumentacje techniczne to pocztek nastpnegoetapubudowydrg.Reasumujc, naley stwierdzi, irealizacja okrelonych zadana 2009 rok bya prawidowa. Zadania byy realizowane ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany. Strona 67 / 68 zgodniezbudetem gminy oraz wprowadzonymi do niego zmianami. Burmistrz in. JzefPitek

- remontu budynku stray poarnejwNowogrodzieprzyul.omyskiej na dziace nr 1488. - projekt koncepcyjny budynku schroniska dla zwierztwNowogrodzienadziace nr 102. Opracowane dokumentacje techniczne to pocztek nastpnegoetapubudowydrg.Reasumujc, naley stwierdzi, irealizacja okrelonych zadana 2009 rok bya prawidowa. Zadania byy realizowane zgodniezbudetem gminy oraz wprowadzonymi do niego zmianami. Burmistrz in. JzefPitek

ID: LQDII-DWSKY-URFUJ-RJNRS-JYBTV. Podpisany.

Strona 68 / 68