You are on page 1of 17

ZARZDZENIE NR 15/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY RODOWISKA W BIAYMSTOKU z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach (PLH200015) Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170) zarzdza si, co nastpuje: 1. 1. Ustanawia si plan zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach (PLH200015) zwanego dalej obszarem. 2. Plan zada ochronnych obejmuje cay obszar. 3. Plan zada ochronnych ustanawia si na okres 10 lat. 2. Opis granic obszaru w formie wsprzdnych geograficznych punktw zaama granic obszaru w ukadzie wsprzdnych paskich prostoktnych 1992 stanowi zacznik nr 1 do zarzdzenia. 3. Map obszaru okrela zacznik nr 2 do zarzdzenia. 4. Identyfikacja istniejcych i potencjalnych zagroe dla zachowania waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych bdcych przedmiotami ochrony obszaru:
Przedmiot ochrony Stan Zagroenie Natura 2000 ochrony 6210 Murawy U2 kserotermiczne 6510 Niowe i grskie wiee U2 ki uytkowane ekstensywnie zaprzestanie wypasu, sukcesja wtrna i zalesianie, eksploatacja kopalin, intensyfikacja rolnictwa Opis zagroenia procesy zarastania muraw w wyniku ekspansji bylin oraz drzew i krzeww po zaprzestaniu wypasu; zalesienia sztuczne gruntw porolnych; rozkopywanie pagrkw kemowych; zmiana uytkowania na grunty orne; spyw chemikaliw z ssiedztwa

intensyfikacja rolnictwa podsiewanie mieszanek wysokoprodukcyjnych traw, intensywne nawoenie, (chemizacja, podsiewanie) uywanie cikiego sprztu itp.

5. Cele dziaa ochronnych:


Przedmiot Lp. ochrony Natura Cel do osignicia w okresie planu zada ochronnych 2000 1/ przywrcenie minimum 75% powierzchni muraw kserotermicznych do stanu waciwego przez odtworzenie odpowiedniej struktury i funkcji, w szczeglnoci charakterystycznego skadu gatunkowego w efekcie uytkowania 6210 Murawy konego i pasterskiego; utrzymanie pozostaych patw w stanie niepogorszonym; kserotermiczne 2/ wzrost oglnej powierzchni muraw kserotermicznych minimum o 0,5 ha, gwnie kosztem istniejcych obecnie zadrzewie 6510 Niowe i grskie wiee zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie co najmniej w niepogorszonym stanie; odtworzenie waciwego stanu ki na minimum 50% powierzchni uytkowane ekstensywnie

6. 1. Okrelenie dziaa ochronnych ze wskazaniem podmiotw odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarw ich wdraania stanowi zacznik nr 3 do zarzdzenia. 2. Dziaania dotyczce monitoringu stanu przedmiotw ochrony oraz monitoringu realizacji celw dziaa ochronnych okrela zacznik nr 4 do zarzdzenia. 3. Rozmieszczenie wydziele siedliskowych i dziaek ewidencyjnych, w ktrych zlokalizowane s zabiegi ochronne okrela zacznik nr 5 do zarzdzenia.
Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany Strona 1

7. 1. Wskazania do zmian w istniejcych studiach uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego wojewdztw dotyczce eliminacji lub ograniczenia zagroe wewntrznych lub zewntrznych, niezbdne dla utrzymania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla ktrych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000:
Lp. Nazwa planu, ktrego potrzeba zmiany dotyczy Niezbdna zmiana w moliwie krtkim czasie wprowadzi informacj o lokalizacji i granicach obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach oraz zapis adne przedsiwzicia, inwestycje lub zmiany sposobu uytkowania gruntw planowane w granicach obszaru lub w ich bezporednim ssiedztwie nie mog wpywa negatywnie na powierzchni, liczebno ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunkw bdcych przedmiotem ochrony; w szczeglnoci konieczne jest wprowadzenie zapisw gwarantujcych, e po przewidzianej w planie modernizacji drogi S-19 nie bdzie ona przebiegaa przez obszar Natura 2000 Murawy w Hakach w moliwie krtkim czasie wprowadzi informacj o lokalizacji i granicach obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach oraz zapis adne przedsiwzicia, inwestycje lub zmiany sposobu uytkowania gruntw planowane w granicach obszaru lub w ich bezporednim ssiedztwie nie mog wpywa negatywnie na powierzchni, liczebno ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunkw bdcych przedmiotem ochrony

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa podlaskiego uchwaa Nr IX/80/03Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego z dnia 27.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2003, Nr 108, poz. 2026) Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk Podlaski - uchwaa Nr XXV/139/97 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15.11.1997 r., zmieniona uchwa Nr XVII/87/08 z dnia 16.04.2008 r.

2. W kadym przypadku proponowane zmiany dotycz wszystkich przedmiotw ochrony obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach i s niezbdne ze wzgldu na realizacj celw ochrony ujtych w planie zada ochronnych. 8. Zarzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Biaymstoku dr in. Lech Magrel

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Biaymstoku z dnia 27 maja 2011 r. Opis granic obszaru. Enklawa pooona pomidzy miejscowociami Proniewicze i Hryniewicze Due.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 1

Enklawa pooona na poudniowy zachd od zabudowa wsi Haki.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 2

Enklawa pooona na pnocny wschd od zabudowa wsi Haki.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Biaymstoku z dnia 27 maja 2011 r. Mapa obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach Arkusz 1 Haki.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 1

Mapa obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach Arkusz 2 Proniewicze.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Zarzdzenia Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Biaymstoku z dnia 27 maja 2011 r. Dziaania ochronne ze wskazaniem obszarw ich wdraania, terminw, szacunkowych kosztw i podmiotw odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 1

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 2

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 3

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 4 do Zarzdzenia Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Biaymstoku z dnia 27 maja 2011 r. Dziaania dotyczce monitoringu stanu przedmiotw ochrony oraz monitoringu realizacji celw dziaa ochronnych

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 1

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Biaymstoku z dnia 27 maja 2011 r. Rozmieszczenie wydziele siedliskowych i dziaek ewidencyjnych, w ktrych zlokalizowane s zabiegi ochronne. Arkusz 1 Haki.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 1

Arkusz 2 Proniewicze.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Obowizek sporzdzenia projektu planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 5 tej samej ustawy regionalny dyrektor ochrony rodowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarzdzenia, plan zada ochronnych dla obszaru Natura 2000. Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Murawy w Hakach (PLH200015) zosta zatwierdzony decyzj Komisji 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenw majcych znaczenie dla Wsplnoty skadajcych si na kontynentalny region biogeograficzny ( Dz. U. L 33 z 8.2.2011, s. 146 ). Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu reguluj: art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pn. zm.);rozporzdzenie Ministra rodowiska z dn. 17 lutego 2010 w sprawie sporzdzania projektu planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. umoliwiono zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzcym dziaalno w obrbie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkw, dla ktrych wyznaczono obszar Natura 2000 Murawy w Hakach, udzia w pracach zwizanych z opracowaniem projektu Planu zada ochronnych. W tym celu zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne, ktrych celem byo wypracowanie wsplnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzgldniajcej obowizek ochrony przedmiotw ochrony, wykorzystujcej wiedz naukow oraz lokaln wiedz na temat obszaru oraz potrzeby i denia osb i podmiotw korzystajcych z obszaru. Spotkania miay charakter otwarty dla wszystkich osb zainteresowanych ochron obszaru. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zapewniono moliwo udziau spoeczestwa w pracach nad projektem planu zada ochronnych, na zasadach i w trybie okrelonym w ustawie z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko. Wszelkie materiay dotyczce przebiegu i postpw prac nad planem zada ochronnych publikowane byy sukcesywnie na stronie internetowej RDO w Biaymstoku, za porednictwem ktrej mona byo zgasza uwagi oraz wnioski. Podczas caego procesu planistycznego zgoszonych zostao 28 uwag i wnioskw. Ustosunkowano si do wszystkich zgoszonych uwag, w tym - w 19 przypadkach uwagi zostay uwzgldnione poprzez wprowadzenie sugerowanych zmian, w pozostaych przypadkach nie wprowadzono proponowanych zmian. Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. uzgodniono ustanowienie planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych w Biaymstoku (postanowienie zn.spr. ZO.II.7310/36/10 z dnia 07 grudnia 2010r.). Wszystkie w/w uzgodnienia zostay dokonane przy pierwotnej wersji zarzdzenia (z dnia 20 grudnia 2010r.), ktre zostao uchylone z powodu braku uzgodnienia z Wojewod Podlaskim, wymaganego w wietle przepisw art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rzdowej w wojewdztwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 z p. zm.). Pomimo uchylenia pierwotnej wersji zarzdzenia tre planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach pozostaje nie zmieniona. Ustanowienie planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Hakach moe powodowa nastpujce skutki prawne: 1/ uatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsiwzi pod ktem moliwoci wywierania negatywnego wpywu na obszar - z zastrzeeniem, e przedsiwzicie nie ujte w planie jako zagroenia naley traktowa jako mogce negatywnie wpywa na obszar; 2/ cele planu zada ochronnych s punktem odniesienia dla ocen oddziaywania przedsiwzi na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaywania innych planw; 3/ moliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; 4/ uatwione jest wdraanie programu rolnorodowiskowego, ktry musi by zgodny z planem zada ochronnych. Uchybienia rolnikw wobec tzw. zasady wzajemnej zgodnoci mog by kontrolowane i s
Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany Strona 1

podstawy do stosowania sankcji w zakresie patnoci bezporednich w przypadku gdy podjto dziaania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zada ochronnych. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rzdowej w wojewdztwie, niniejsze zarzdzenie zostao uzgodnione z Wojewod Podlaskim (uzgodnienie z dnia 21 kwietnia 2011r.). Majc powysze na uwadze wydanie zarzdzenia jest zasadne.

Id: LCLNB-ORGNA-ERFLY-BCSZA-ZOXZV. Podpisany

Strona 2