Załącznik nr 4

do Uchwały nr LXI/810/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 listopada 2010 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w tym:

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:

Lp.

Projekt

1

2

Kategoria
Wydatki
interwencji
Klasyfikacja w okresie realizacji
funduszy
(dział, rozdział, Projektu (całkowita
strukturalnyc
paragraf)
wartość Projektu)
h
(6+7)

3

4

5

Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego

6

Środki
z budżetu UE

7

Wydatki razem
(9+13)

8

Środki z budżetu UE

z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem
(10+11+12)

9

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

pozostałe**

10

11

12

z tego, źródła finansowania:
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie
z budżetu
państwa
13

14

x

1,657,463,759

478,350,422

1,179,113,337

327,728,637

85,503,034

85,503,034

242,225,603

z tego: gmina

x

903,000,810

284,458,386

618,542,424

131,726,777

43,621,117

43,621,117

88,105,660

powiat
Program: PORPW
Priorytet: 4
Działanie: 4.1
Nazwa projektu:
1.6 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***

x

754,462,949

193,892,036

560,570,913

196,001,860

41,881,917

41,881,917

154,119,943

71,000,000
529,038
14,370,000
24,440,000
31,405,000

17,494,928
529,038
3,630,000
6,110,000
6,969,928

53,505,072
0
10,740,000
18,330,000
24,435,072

529,038

0

51,300,000
375,000
25,000,000
22,968,737

12,657,448
375,000
6,250,000
3,076,185

38,642,552
0
18,750,000
19,892,552

375,000

0

1.0 Wydatki majątkowe razem,

Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku
600.6

529,038

529,038

Program: PORPW
Priorytet: 4
Działanie: 4.1
Nazwa projektu:
1.7 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***

Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku
600.6

1

375,000

375,000

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

15

16

w tym:

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:

Lp.

Projekt

1

2

Kategoria
Wydatki
interwencji
Klasyfikacja w okresie realizacji
funduszy
(dział, rozdział, Projektu (całkowita
strukturalnyc
paragraf)
wartość Projektu)
h
(6+7)

3

4

5

Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego

6

Środki
z budżetu UE

Wydatki razem
(9+13)

7

8

Środki z budżetu UE

z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem
(10+11+12)

9

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

pozostałe**

10

11

12

z tego, źródła finansowania:
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie
z budżetu
państwa
13

14

Program: RPOWP
Priorytet:2
Działanie:2.1
Nazwa projektu:
1.10 Razem wydatki:

Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap

61,342,821

25,482,348

35,860,473

51,096,000

17,994,145

33,101,855

3,500,000

1,500,000

2,000,000

10,452,925

8,452,923

2,000,002

12,102
8,367,296
2,073,527

9,786
6,766,347

2,316
1,600,949

1,676,790

396,737

x

23,370,175

3,509,738

x

12,313,999

x

600, 60015

z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***
Program:RPOWP
Priorytet: 6
Działanie: 6.1
Nazwa projektu:
1.20

Razem wydatki:

51,096,000

17,994,145

17,994,145

33,101,855

Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2
801, 80130

z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.

12,102

9,786

9,786

2,316

19,860,437

12,030,908

1,982,974

1,982,974

10,047,934

1,835,254

10,478,745

7,844,279

1,282,688

1,282,688

6,561,591

11,056,176

1,674,484

9,381,692

4,186,629

700,286

700,286

3,486,343

181,073
46,117
82,476
52,480

27,161
9,237
8,643
9,281

153,912
36,880
73,833
43,199

9,237

36,880

2013 r.***
2.0 Wydatki bieżące razem,

z tego: gmina

powiat
Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.1
Nazwa projektu:
2.6 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.

Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy - decyduj o sobie
853, 85395

2013 r.***

2

46,117

9,237

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

15

16

w tym:

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:

Lp.

Projekt

1

2

Kategoria
Wydatki
interwencji
Klasyfikacja w okresie realizacji
funduszy
(dział, rozdział, Projektu (całkowita
strukturalnyc
paragraf)
wartość Projektu)
h
(6+7)

3

4

5

Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego

Środki
z budżetu UE

6

7

Wydatki razem
(9+13)

8

Środki z budżetu UE

z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem
(10+11+12)

9

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

pozostałe**

10

11

12

z tego, źródła finansowania:
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie
z budżetu
państwa
13

14

Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.1
Nazwa projektu:
2.9 Razem wydatki:

Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku
853, 85395

z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.

2,615,860
854,677
566,452
352,002

392,379
128,202
84,968
52,800

2,223,481
726,475
481,484
299,202

78,576
19,319

46,720
12,536

302,812
116,023

46,659
16,553

256,153
99,470

6,466

970

5,496

280,221
168,263
94,023

42,042
25,684
13,723

854,677

128,202

128,202

726,475

2013 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.1
Nazwa projektu:
2.10 Razem wydatki:

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
853, 85395

z tego: 2010 r.

1)
2)

31,856
6,783

19,319

12,536

12,536

6,783

16,553

99,470

2011 r.
2012 r.
2013 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.2
Nazwa projektu:
2.12 Razem wydatki:

Młodzi - ciekawi świata techniki
853, 85395

z tego: 2010 r.
2011 r.

116,023

16,553

2012 r.
2013 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.2
Nazwa projektu:
2.20 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ZSOiT w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów
853, 85395

238,179
142,579
80,300

2012 r.
2013 r.***

3

168,263

25,684

25,684

142,579

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

15

16

w tym:

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:

Lp.

Projekt

1

2

Kategoria
Wydatki
interwencji
Klasyfikacja w okresie realizacji
funduszy
(dział, rozdział, Projektu (całkowita
strukturalnyc
paragraf)
wartość Projektu)
h
(6+7)

3

4

5

Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego

6

Środki
z budżetu UE

7

8

Program:POKL
Priorytet:3
Działanie:3.3
Nazwa projektu:
2.37 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.2
Nazwa projektu:
2.38 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.1
Nazwa projektu:
2.39 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.2
Nazwa projektu:
2.40 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***

Wydatki razem
(9+13)

Środki z budżetu UE

z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem
(10+11+12)

9

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

pozostałe**

10

11

12

z tego, źródła finansowania:
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie
z budżetu
państwa
13

14

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
853, 85395

5,354,267
661,505
2,382,609
1,335,697
974,456

800,623
96,707
357,394

4,553,644
564,798
2,025,215

200,354
146,168

1,135,343
828,288

181,037
56,663
124,374

27,081
8,998
18,083

153,956
47,665
106,291

684,370
196,380
487,990

108,388
35,194
73,194

575,982
161,186
414,796

661,505

96,707

96,707

564,798

8,998

47,665

Dziś uczeń jutro wykonawca
853, 85395

56,663

8,998

Zacznij od Przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców
853, 85395

196,380

35,194

35,194

161,186

Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku
853, 85395

1,849,850
284,230
1,565,620

149,850 4)
24,402 5)
125,448 6)

1,700,000
259,828
1,440,172

4

284,230

24,402

24,402

259,828

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

15

16

w tym:

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:

Lp.

Projekt

1

2

Kategoria
Wydatki
interwencji
Klasyfikacja w okresie realizacji
funduszy
(dział, rozdział, Projektu (całkowita
strukturalnyc
paragraf)
wartość Projektu)
h
(6+7)

3

4

5

Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego

6

Środki
z budżetu UE

7

Wydatki razem
(9+13)

8

2.41 Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.***
Ogółem (1.0+2.0)

2)

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

pozostałe**

10

11

12

z tego, źródła finansowania:
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie
z budżetu
państwa
13

14

pożyczki
i kredyty

obligacj
e

15

16

Równe szanse na starcie
853, 85395

x

410,725
83,011
197,972

61,617
27,113
31,566

349,108
55,898
166,406

129,742

2,938

126,804

1,680,833,934

481,860,160

1,198,973,774

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego
1)

Wydatki razem
(10+11+12)

9

Program:POKL
Priorytet:9
Działanie:9.1
Nazwa projektu:

Środki z budżetu UE

z tego, źródła finansowania:

do kwoty 46 720 zł należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 30 800 zł
do kwoty 12 486 zł należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 8 400 zł

należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 85.800 zł
do kwoty 24.402 zł należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 21.450 zł
6)
do kwoty 125.448 zł należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 64.350 zł
4)
5)

5

83,011

27,113

339,759,545

87,486,008

0

0

27,113

55,898

87,486,008

252,273,537

0

0

0

do Uchwały nr LXI/810/10
Rady Miejskiej Białegostoku

odków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:

pozostałe

17

242,225,603

88,105,660
154,119,943

Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku

0

Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

0

6

um:
do poprawy!!! 2011r.
Nieuwzgledniony 2009r żeby nie
ruszac zalacznika nr3-ustalone z Ewa
G.

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:

pozostałe

17

Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap

33,101,855

udowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2

2,316

10,047,934

6,561,591
3,486,343

Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy - decyduj o sobie

36,880

7

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:

pozostałe

17

Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku

726,475

ój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy

6,783

Młodzi - ciekawi świata techniki

99,470

ozalekcyjne i pozaszkolne w ZSOiT w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów

142,579

8

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:

pozostałe

17

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

564,798

Dziś uczeń jutro wykonawca

47,665

Zacznij od Przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców

161,186

awód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku

259,828

9

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:

pozostałe

17

Równe szanse na starcie

55,898

252,273,537

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful